نرگس برزگر
روانشناس بالینی و فردی
(18)
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بهزیستی و توانبخشی تهران رواندرمانگر شناختی-رفتاری حیطه های تخصصی: درمان مشکلات فردی، درمان متمرکز بر تروما، درمان مشکلات خلقی و اضطرابی جلسات درمان گروهی‌ از آذرماه ۹۸ تشکیل میشود.
...
جزئیات بیشتر