حمیدرضا خیامی
روانسجی و نوروفیدبک
(0)
بنده حمیدرضا خیامی کارشناسی روانشناسی عمومی خود را از دانشگاه از دانشگاه پیام نور خراسان به اتمام رساندم و سپس کارشناسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (باتمام) و نیز کارشناسی حقوق قضائی دانشگاه آزاد مشهد (ناتمام) و ادامه تحصیلات تکمیلی خود را در مقطع کارشناسی ارشد در رشته...
جزئیات بیشتر