صغری شاهی رشیدآباد
روانسجی و نوروفیدبک
(4)
من صغری شاهی رشیدآباد هستم، کارشناس روانشناسی عمومی از دانشگاه پیام نور واحد کرج (1386-1390) و کارشناس ارشد روانسنجی از دانشگاه علامه طباطبائی (1391-1393). بعد از اخذ مدرک فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون در مراکز و موسسه های مختلفی (دولتی، خصوصی) در سمت روانسنج و کاردرمانگر فعالیت...
جزئیات بیشتر