مریم مرادی
مشاور ازدواج
(0)
مختصری از من ﻣﺮﯾﻢ ﻣﺮادی ﻫﺴﺘﻢ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺪرس ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ. با رویکرد تحلیل رفتار متقابل از دوران ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ام آﺷﻨﺎ ﺷﺪم و ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﻫﺎی دﮐﺘﺮ ارﯾﮏ ﺑﺮن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدم و از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد در ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ...
جزئیات بیشتر