روانشناس سمانه سلامت
روانشناس بالینی و فردی
(0)

سمانه سلامت ، کارشناسي ارشد مشاوره خانواده،فارغ التحصيل از دانشگاه خوارزمي

مشاوره پيش از ازدواج عضو انجمن عصب روانشناسي نوروسايکولوژي درمان اختلالات روانشناختي، اضطراب،افسردگي، وسواس خانواده درماني ،زوج درماني  ...
جزئیات بیشتر