مهناز دانشور قویمی
روانسجی و نوروفیدبک
(3)
مهناز دانشور قویمی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی گرایش روانسنجی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1394، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “روایی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان دارای اختلال دارای اختلال...
جزئیات بیشتر