نرگس جهاد
مشاور خانواده
(4)
نرگس جهاد هستم، فارغ التحصیل روانشناسی مشاوره خانواده در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1386، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثر بخشی طرح واره درمانی گروهی بر رضایت جنسی و سازگاری زنان نابارور شهر شیراز” می باشد که...
جزئیات بیشتر