دکتر فاطمه رنجبر کرمانی
روانپزشک
(6)
دکتر فاطمه رنجبر کرمانی هستم، فارغ التحصیل روانپزشکی از دانشگاه علوم توانبخشی و بهزیستی در سال 1389، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “تعیین روایی و پایایی پرسشنامه های مقیاس فاصله اجتماعی و مقیاس خطرناک بودن جهت بررسی نگرش شاغلین حرف بهداشت روان نسبت به انگ بیماری های شدید روان پزشکی در...
جزئیات بیشتر