فرشته وکیل قاهانی
روانسجی و نوروفیدبک
(3)
فرشته وکیل قاهانی هستم، فارغ التحصیل روانسنجی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم اجتماعی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال 1390، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و هنجار یابی پرسشنامه علائم مرضی کودکان (CSI-4)” می باشد که در ادامه...
جزئیات بیشتر