منو
X

تصویر
الهام فخری
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
60%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

الهام فخری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی در سال ۱۳۹۴، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مقایسه مشکلات رفتاری-هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه محقق اردبیلی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

مقایسه مشکلات رفتاری- هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی

اساتید راهنما:

دکتر نادر حاجلو

دکتر عباس ابوالقاسمی

استاد مشاور:

دکتر محمد نریمانی

پژوهشگر:

الهام فخری

تابستان ۱۳۹۴

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

هدف (اهداف) پژوهش

فرضیه (فرضیه های پژوهش)

معرفی متغیرهای پژوهش

تعریف مفهومی متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

سرطان

تعریف

علل بروز سرطان در کودکان و نوجوانان

سبک های مقابله

تدابیر و منابع مقابله ای

سبک مقابله مسأله مدار

سبک مقابله ای هیجان مدار

مقابله های ناکارآمد و غیر مفید

نظریه های مقابله با استرس

نظریه های روان تحلیل گری

نظریه مقابله فعال

نظریه تبادلی – شناختی

خستگی

پیشگیری و درمان خستگی

تعاریف سازگاری

تعریف سازگاری

فرآیند ساز گاری

سازگاری از رویکردهای مختلف

رویکرد تحلیل روانی فروید

رویکرد های شناختی – اجتماعی

رویکرد اصالت وجود

رویکرد رفتار گرایی

رویکرد انسان گرایی

رویکرد شناختی

رویکرد روانی – اجتماعی اریک اریکسون

رویکرد روانشناسی فردی آدلر

رویکرد روانکاوی هورتای

رویکرد پدیدار شناختی کارل راجرز

ویژگی های افراد سازگار

ملاک های سازگاری خوب

روش ها و اشکال ساز گاری

الگوها و روش های کسب سازگاری

افسردگی

نشانه های هیجانی و انگیزشی

نشانه های شناختی

نشانه های رفتاری

نشانه های فیزیولوژیک

اضطراب

علائم و نشانه ها

نظریه های مربوط به اضطراب

نظریه های روانکاوی

نظریه های رفتاری

نظریه های وجودی

کیفیت زندگی

رویکرد ها

عوامل موثر بر کیفیت زندگی

کیفیت زندگی و سلامتی

شاخص های کیفیت زندگی

پیشینه پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

پرسشنامه پاسخ های مقابله ای

مقیاس خستگی چالدر

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

مقیاس افسردگی کودکان و نوجوانان (CDS )

اضطراب بک

پرسشنامه کیفیت زندگی

روش تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: نتایج و یافته های پژوهش

مقدمه

یافته های جمعیت شناختی

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری کلی

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

پیشنهادهای پژوهشی

فهرست منابع و مآخذ

پیوست ها و ضمائم

چکیده:

در سال های اخیر بیماری سرطان در جهان شیوع بی سابقه ای داشته است. سرطان به عنوان یک بیماری ناتوان کننده و شایع، یکی از علل اصلی مرگ در کودکان، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه است. بنابراین توجه به فاکتورهای مهم مانند سبک های مقابله، سازگاری، خستگی مزمن، افسردگی و اضطراب و کیفیت زندگی ضروری به نظر میرسد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف مقایسه مشکلات رفتاری – هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی در شهر کرمانشاه صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع على – مقایسه ای می باشد. جامعه آماری شامل بیماران سرطانی مراجعه کننده به سه بیمارستان محمد کرمانشاهی طالقانی و امام رضا در بهار و تابستان ۱۳۹۴ در شهر کرمانشاه بودند. و تموته عادی از بین دانش آموزان مدارس به طور تصادفی انتخاب گردیدند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به حجم ۶۰ نفر انتخاب و به پرسشنامه های پاسخ های مقابله ای، مقیاس خستگی چالدر، سازگاری دانش آموزان، افسردگی (CDS)، اضطراب و کیفیت زندگی را پاسخ دادند. داده های دریافتی توسط آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) با کمک نرم افزار آماری ۱۹ SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که در تمام سبک های مقابله بین کودکان و نوجوانان عادی و دچار بیماری سرطان تفاوت معناداری وجود دارد، تفاوت معنادار از لحاظ خستگی مزمن بین این دو گروه نیز وجود دارد. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین نمرات متغیرهای سبک های مقابله ای ناکارآمد، خستگی مزمن، افسردگی، اضطراب در کودکان و نوجوانان مبتلا به بیماری سرطان بیشتر از گروه عادی است. همچنین میانگین سازگاری و کیفیت زندگی کمتر از گروه عادی است. متغییرهای رفتاری – هیجانی و کیفیت زندگی از قوی ترین و با ثبات ترین عواملی هستند که در افراد سرطانی و غیر سرطانی تفاوت ایجاد می کنند بنابراین نتایج پژوهش حاضر قابل تبیین می باشد.

کلید واژه ها: سرطان، سبک های مقابله، سازگاری، خستگی مزمن، افسردگی و اضطراب و کیفیت زندگی

فصل اول: کلیات پژوهش

بیان مسأله

در سال های اخیر بیماری سرطان در جهان شیوع بی سابقه ای داشته است. با توجه به میزان شیوع این بیماری و تأثیر منفی که سرطان می تواند در جنبه های روانی، جسمی و اجتماعی زندگی افراد مبتلا داشته باشد، آن را یکی از مشکلات اصلی بهداشتی و سلامت قرن بیست و یکم معرفی کرده اند (پورکیانی، حضرتی، و همکاران، ۱۳۸۹). بیماری سرطان هر ساله بیش از ۷ میلیون نفر قربانی می گیرد. همچنین پژوهشگران پیش بینی می کنند که تا سال ۲۰۲۰ تعداد بیماران مبتلا به سرطان از ۱۰ میلیون نفر به ۱۵ میلیون نفر افزایش یابد (حسن پور ده کردی و آذری، ۱۳۸۵ ؛ ساکی، حاجی زاده و تهرانبان، ۱۳۹۰). در جهان بعد از بیماری های قلب و عروق و حوادث، سرطان عمده ترین عامل مرگ و میر انسان شناخته شده است (حسینی، حسن نژاد، خادم القرآنی، طباطبائیان و مکاری، ۱۳۹۱). سرطان به عنوان یک بیماری ناتوان کننده و شایع، یکی از علل اصلی مرگ در کودکان، هم در کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه است. سرطان حدود ۴ درصد از مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و ۱۳ درصد از کودکان ۵ تا ۱۵ ساله را در جمعیت ایرانی تشکیل می دهد (مهران فر، یونسی و بنی هاشم، ۲۰۱۲). شیوع سرطان در هر دو جنس در دوران قبل از بلوغ برابر است و در نوجوانی نسبت دختر به پسر ۲ به ۱ افزایش می یابد(حسین زاده، ۲۰۰۱)از میان مسایل و مشکلات روانشناختی مطرح همبود با سرطان در کودکان و نوجوانان، افسردگی به عنوان یکی از رایج ترین اختلالات روان پزشکی شناخته شده است (متزیو ، پردیکارس، گالانیس، دوسیس و تزاماکاس، ۲۰۰۸). هر چند افسردگی از دیرباز به عنوان یکی از نابسامانی های روانی عمده شناخته شده است، اما در دو دهه اخیر اهمیت این بیماری هم از حیث رنج و آزاری که مبتلایان به آن تحمل می کنند و هم از لحاظ بار سنگینی که این ناراحتی بر منابع درمانی ملتها تحمیل می کند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است (ساعتچی، کامکار و عسگریان، ۱۳۹۰). افسردگی نوعی حالت روانی ناخوشایند است که با دلزدگی، یأس، خسنگی پذیری شناخته می شود و غالبا تیر با نوعی اضطراب کم و بیش شدید همراه است. اغلب مردم معمولا در دوره ای از عمر خود احساس افسردگی می کنند. اما عدهای دیگر این احساس ها را به کرات و بطور عمیق و مداوم تجربه می کنند. یکی از دلایل افسردگی می تواند ابتلا به سرطان باشد(منصور، ۱۳۸۶).پژوهش ها نشان داده است که ۵۰ تا ۸۰ درصد از بیماران مبتلا به سرطان، بطور همزمان از یک اختلال روانپزشکی رنج می برند. شایع ترین اختلال روانپزشکی در این پژوهش ها، اختلالات انطبافی و دومین تشخیص روانپزشکی شایع در آنها اختلال افسردگی است (آکچی، ناکانو واوکامورا ، ۲۰۰۱ ؛ ماسی ، ۲۰۰۴).افسردگی همزمان با سرطان، یک عامل خطر در کاهش میزان بقاء در بیماران سرطانی و عامل مهمی در عدم قبول درمان از سوی این بیماران می باشد (باورز و بایل ، ۲۰۰۳). افسردگی بر عملکرد اجزای ایمنی بدن و به تبع آن بر مداوای سرطان تأثیر گذار است و پیشرفت سرطان و مرگ و میر ناشی از آن را پیش بینی می کند (اسپیگل و گایس – داوایس، ۲۰۰۳). در کل وقوع همزمان افسردگی با سرطان، تأثیرات متعدد و سویی در زمینه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، سلامت روانی و جسمانی، درمان و پیشرفت بیماری فرد، بر جای می گذارد و پیشگیری، تشخیص و مداخله ی به موقع در زمینه ی بروز اختلال افسردگی در مبتلایان به سرطان، از اهمیت و لزوم خاصی برخوردار است. نوجوانان مبتلا به سرطان عوامل استرس زای چندگانه ای را تجربه می کنند که ممکن است هم از خود بیماری و هم وظایف تحولی بهنجار آنان نشأت گیرد (وودگیت، ۱۹۹۹؛ به نقل از بانکی، عابدین، منیر پور، ۱۳۹۰). لذا با توجه به ویژگی های افراد افسرده می تواند تصور کرد که این عامل می تواند از عوامل اساسی ایجاد کننده تفاوت بین افراد سرطانی و غیر سرطانی باشد.اختلال های اضطرابی بیشترین فراوانی را در میان اختلال های روانپزشکی دوران کودکی دارند. نشانه های تشخیصی مرتبط با اضطراب در دوران کودکی، ممکن است به اشکال متفاوتی مشاهده شوند. بهترین مثال نوعی بازداری رفتاری است که به عنوان مشخصه خلقی تعریف می شود که در آن کودک به اشخاص، موقعیت ها و رخدادهای جدید و نا آشنا با ترس و اجتناب پاسخ میدهد و در مجموع کودکی خجالتی و کمرو است (قنبری، ربیعی نژاد، گنجه و خرمزاده، ۱۳۹۲). برخی از دلایل بروز اضطراب در افراد مبتلا به سرطان در معانی ضمنی این تشخیص در ذهن بیمار و خانواده اوست که شامل احتمال بدشکلی، درد، فقدان های مالی و اجتماعی، وابستگی و مرگ است (آرکچی، او کوباما و آکی زوکی، ۲۰۰۵ ؛ بوسکاگلیا، کلارک و ژوبین، ۲۰۰۵؛ فلرینگ، میلن و شاو، ۱۹۹۴؛ همه به نقل از ملکیان، علی زاده و احمدزاده، ۱۳۸۶). با توجه به این مطالب می توان نتیجه گرفت که یکی از عواملی که می تواند بین افراد سرطانی و غیرسرطانی تفاوت ایجاد کند عامل اضطراب باشد.سبک های مقابله ای تلاشی است که افراد برای رویارویی با موقعیت های مختلف زندگی در پیش می گیرند و به کمک آن محرک های تنش زا را حذف یا تقلیل می دهند (بساک و بستانی، ۲۰۱۱). بطور کلی می توان گفت که مقابله کردن نیز به تلاش های رفتاری و شناختی برای پیشگیری، نظم بخشیدن و فرونشاندن تنیدگی اطلاق می گردد(لازاروس و فولکمن ، ۱۹۸۴). این استراتژی های مقابله ای، می توانند متمرکز بر مسایل و یا متمرکز بر هیجان یاشتند، که به طور کلی، اولی با پیامد های مثبت و دومی با اختلال های رفتاری و بدنی گوناگون ارتباط دارند (سیلور و ورتمن، ۱۹۸۰) در مبتلایان به مشکلات بدنی مزمن مانند سرطان، نقش فرآیندهای مقابله ای در وضعیت سلامتی و سازگاری آنها بسیار مهم است. به ویژه در کودکان و نوجوانان ۴ تا ۱۶ ساله مبتلا به مشکلات یاد شده خطر ابتلا به اختلال های رفتاری از جمله اضطراب و افسردگی و انزوای اجتماعی ۴/۲ برابر سایر گروه های سنی گزارش شده است (لاوین ، فیر روتمن، ۱۹۹۲).با توسعه علم به تدریج بیماری سرطان در کودکان و نوجوانان از یک بیماری حاد و کشنده به یک بیماری مزمن تبدیل شده و این نشانه یافتن راهکارهای مقابله ای مناسب در برابر این بیماری در کودکان و نوجوانان است. امروزه بیشتر از ۵۰ درصد کودکان سرطانی می توانند حدود ۵ سال بیشتر زنده بمانند(فرهمند، الماسی هاشیانی، حسن زاده و مقدمی، ۲۰۱۲، چاو، چن، وانگ، ویو و یه ۲۰۰۳، همه به نقل از رحیمی، فداکار سوقه، تبری و کاظم نژاد لیلی، ۱۳۹۲).خستگی مزمن علامتی مداوم و ناتوان کننده می باشد که با مشکلات جسمانی، روانشناختی رفتاری و شناختی همراه است و به مدت ۶ ماه یا بیشتر ادامه داشته و تقریبا هر روز احساس می شود. احساسی است که توسط فرد به شکل های مختلف و بصورت احساس باطنی ضعف و میل شدید به استراحت با خوابیدن نیز بیان می گردد(روزنتال، ۲۰۰۸؛ به نقل از مهرابی زاده هنرمند، رضایی، هاشمی شیخ شبانی و رضایی منش، ۱۳۸۹). خستگی از شکایات شایع در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی است. سندرم خستگی مزمن دارای شیوعی به میزان ۱۵/ ۰ در جمعیت های بالینی است که علاوه بر ایجاد آشفتگی های روانشناختی و جسمانی کیفیت زندگی بیماران را کاهش می دهد(جیسون، پورتر، هانل، رادمار کر و ریچمن، ۲۰۱۱). با توجه به علائم و عوارض سرطان میتوان تصور کرد که خستگی مزمن می تواند در این افراد بیشتر بوده و یکی از عوامل ایجاد کننده تفاوت بین گروه سالم و سرطانی باشد.سازگاری به معنای خاص واجد ابعاد روانی- اجتماعی است و عبارت است از لذت بردن از روابط بین فردی پاداش برانگیز و کار کردن به گونه ای که هدف های شخصی را ارضا کند. بطور کلی می توان سازگاری توانایی آمیزش، انطباق، مصالحه، همکاری و کنار آمدن با خود، محبط و دیگران تعریف گرد(فولادی، ۱۳۸۳). با توجه به موقعیت های خاصی که افراد سرطانی با آن مواجه هستند، می توان تصور کرد که سرطان سازگاری این افراد را بطور گسترده ای تحت تأثیر قرار می دهد. بطور مثال عوارض ریزش مو در اثر شیمی درمانی و با عوارض داروهای درمان سرطان مانع از آمیزش و انطباق مطلوب این افراد در جمع دوستان و جامعه می شود. بنابراین عامل نهایی که در این پژوهش به عنوان عامل ایجاد کننده تفاوت بین افراد سرطانی و غیر سرطانی در نظر گرفته می شود، میزان سازگاری است.یکی از عواملی که می تواند کیفیت زندگی را به شدت تحت تأثیر خود قرار دهد، بروز بیماری های مزمن و خطرناک همچون سرطان است. با توجه به سختی تحمل و هزینه بر بودن سرطان می توان تصور کرد که این بیماری می تواند در بسیاری از جنبه های روانشناختی و رفتاری زندگی مبتلایان و اطرافیان آنها تأثیر گذار باشد(محدثی، آیت اللهی، حسن زاده و یگان سنگی، ۱۳۹۱ ؛ شبان، منجمد، مهران و حسن پور دهکردی، ۱۳۸۳ ؛ منعمی مطلق، شعاع کاظمی، ۱۳۹۱). سرطان به عنوان یک بیماری مزمن می تواند بر سلامت و در نتیجه کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارد و بطور مستقیم شغل، وضعیت اقتصادی – اجتماعی و زندگی خانوادگی و روانی فرد را دچار اختلال کند.امروزه از موضوعات قابل بحث در تحقیقات بالینی، ارزیابی کیفیت زندگی است (هروی کریمی و پور دهقان، ۱۳۸۵)، کیفیت زندگی شامل درجه احساس اشخاص از توانایی هایشان در مورد کار کرد های جسمی، عاطفی و اجتماعی است (دونالد، ۲۰۰۱). نکته قابل توجه اینکه ۳۴ درصد بیماران مبتلا به سرطان، کیفیت زندگی مطلوبی ندارند(حسن پور دهکردی و آذری، ۱۳۸۵). همچنین زبلیچ، بلومنس چین، جانسون و فریمن (۲۰۰۲) نشان دادند که تعیین کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان می تواند راه حل های جدیدی پیش روی کارکنان درمانی قرار دهد تا به بیماران کمک کند که بطور مستقیم قادر به اداره امور زندگی خود در شرایط بحرانی و غیر بحرانی باشند. در برخی از مطالعات در بیماران مبتلا به سرطان نشان داده شده که شدت بیماری و فشار های روحی بر کیفیت زندگی تأثیر دارد (نورتوس، دیچل بوهرر و اشمیت، ۱۹۹۹). بنابراین با توجه به افزایش و شیوع سرطان و اهمیت تأثیر این بیماری بر روی تمام ابعاد زندگی افراد مبتلا به سرطان دچار مشکلات متعددی هستند و همچنین در جامعه ما به مفهوم کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان کمتر پرداخته شده است. لذا شناخت و بررسی میزان متغییرهای شناختی- رفتاری و کیفیت زندگی و تفاوت های بین افراد سرطانی و غیر سرطانی می تواند به کارکنان بهداشتی و درمانی کمک می کند تا فعالیت های خود را در جهت ارتقاء سطح سلامت و بهبود کیفیت زندگی سازماندهی کنند (نورتوس، دیچل بوهرر و اشمیت، ۱۹۹۹).شواهد پژوهشی و نظری بطور نسبتا پایایی نشان می دهند که متغییرهای رفتاری – هیجانی و کیفیت زندگی از قوی ترین و با ثبات ترین عواملی هستند که در افراد سرطانی و غیر سرطانی تفاوت ایجاد می کنند ( برای مثال نگاه کنید به مردانی حموله، روزی طلب و ابراهیمی، ۱۳۹۰ کهرازئی، دانش و آزاد فلاح ۱۳۹۰؛ صفرزاده، روشن و شمس، ۱۳۹۱؛ حقیقی، خدایی و شریف زاده، ۱۳۹۱).مشخص شده است که نوجوانان مبتلا به سرطان به احتمال بیشتری در معرض تجربه ی مشکلات روانشناختی مهم هستند (زبراک، گارنی و اوفینگر، ۲۰۰۴). از این رو نوجوانان نسبت به سایر گروهای سنی مبتلا به سرطان نیازمند توجه و مراقبت های ویژه ای هستند. در این پژوهش ما ویژگی های رفتاری . هیجانی و کیفیت زندگی را به عنوان عواملی که می توانند در کودکان و نوجوانان سرطانی و غیر سرطانی تفاوت ایجاد کنند، مدنظر قرار داده ایم مولفه هایی که به عنوان ویژگی های هیجانی در نظر گرفته شده اند، افسردگی و اضطراب هستند و در طرف دیگر سبکهای مقابله ای، خستگی مزمن و سازگاری را به عنوان ویژگی های رفتاری مورد بررسی قرار میدهیم. بنابر آنچه بیان شد، لااقل بر مبنای اصول تئوری، بنظر می رسد که عوامل رفتاری – هیجانی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان در افراد مبتلا به سرطان و غیر سرطانی متفاوت باشد. از طرف دیگر در پیشینه پژوهش های پیشین بطور جامع و کاملی این عوامل در کودکان و نوجوانان سرطانی مورد بررسی قرار نگرفته است. از اینرو، ما در این پژوهش به دنبال مقایسه و تغییرات رفتاری – هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان سرطانی و غیر سرطانی هستیم. بنابر این مسئله اساسی که این پژوهش قصد پاسخگویی به آن را دارد، این است که آیا و مشکلات رفتاری – هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان سرطانی و غیر سرطانی متفاوت است.

ضرورت و اهمیت پژوهش

انسان همیشه به دنبال این بوده است که از تمام منابع و امکانات در جهت داشتن زندگی با کیفیت تر و بهتره استفاده کند و خود را در مقابل عوامل تهدید کننده حفظ نماید. لذا مسائلی از قبیل سلامتی جسمانی و روانی، درمان و مقابله با بیماری ها، کیفیت زندگی همواره موضوعاتی بوده اند که توجه پژوهشگران و متخصصان را به خود جلب کرده اند. سرطان یکی از مسائلی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. برای تبیین عوامل مرتبط با سرطان و شیوه های مقابله با آن تلاش های پژوهشی فراوانی انجام شده است که در ادبیات علوم پزشکی و روانشناسی قابل دستیابی هستند. سرطان در تمامی ابعاد زندگی بیماران به درجات مختلف تأثیر می گذارد و در حال حاضر یکی از مسائل مهم در ایران و جهان است (صفائی، ضیغمی، طباطبائی و مقیمی دهکردی، ۱۳۸۶). لذا شناخت عوامل رفتاری و روانشناختی مرتبط با سرطان و چگونگی عملکرد این عوامل برای کمک به بیماران و متخصصان جهت برخورد مناسب تر با آن، از اهمیت ویژه برخوردار است.در مرور پژوهش های پیشین، در زمینه تبیین عوامل هیجانی (همچون افسردگی، اضطراب و عوامل رفتاری (همچون سبکهای مقابله ای، خستگی مزمن و سازگاری) و کیفیت زندگی مرتبط با سرطان، آنچه بیش از هر چیز مورد غفلت واقع شده است، بررسی جامع و چندجانبه این عوامل با سرطان است. همچنین در پژوهش های پیشین، سرطان در کودکان و نوجوانان بصورت چند جانبه مورد بررسی قرار نگرفته است و در این زمینه اطلاعات جامعی در دست نیست. لذا با توجه به خلاءهای پژوهشی در بررسی عوامل رفتاری – هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان، بررسی این عوامل از اهمیت ویژه برخوردار است. همچنین تأیید تفاوت های معنادار در کیفیت زندگی و متغییرهای رفتاری – هیجانی بین افراد سرطانی و غیر سرطانی می تواند به درک بهتر نقش این عوامل در سلامت و زندگی کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان کمک کند. در زمینه کاربردهای عملی و مداخلات کلینیکی نیز تأیید وجود این روابط و تفاوت ها می تواند بسیار مهم باشد، زیرا به کارکنان کادر درمانی کمک می کند تا با دیدگاه جامع تری با مشکل برخورد کنند و در عملکرد و برنامه ریزی های خود عوامل مرتبط با بیماری را شناخته و آنها را در نظر بگیرند. همچنین این اطلاعات می تواند برای بیماران و خانواده هایشان مفید باشد تا بتوانند خود را بطور مناسب تری با شرایط تطبیق دهند.

هدف (اهداف) پژوهش

هدف کلی

مقایسه مشکلات رفتاری – هیجانی و کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی

اهداف جز بی

١-­مقایسه سبک های مقابله ای در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی

۲- مقابسه خستگی مزمن در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی

٣- مقایسه سازگاری در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی

۴- مقایسه افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی

۵- مقایسه اضطراب در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی

۶- مقایسه کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی

فرضیه (فرضیه های پژوهش)

۱-­میزان سبک های مقابله ای در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی متفاوت است.

۲- میزان خستگی مزمن در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی متفاوت است.

۳- میزان سازگاری در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی متفاوت است.

۳- میزان افسردگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی متفاوت است.

۳- میزان اضطراب در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی متفاوت است.

۳- میزان کیفیت زندگی در کودکان و نوجوانان مبتلا به سرطان و عادی متفاوت است.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه محقق اردبیلی
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی الهام فخری روانشناس، الهام فخری مشاور، الهام فخری روان درمانگر، الهام فخری روانپزشک، الهام فخری متخصص اعصاب و روان، الهام فخری روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
الهام فخری
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر