منو
X

تصویر
خدیجه نوائی
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
80%

دقت

0%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

80%

وقت شناسی

60%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

خدیجه نوائی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۲، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان شهر تهران” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی

عنوان:

بررسی روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر نور علی فرخی

استاد مشاور:

دکتر احمد برجعلی

پژوهشگر:

خدیجه نوائی

بهار ۱۳۹۲

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف پژوهش

سوال پژوهش

تعاریف نظری

آزمون آمادگی تحصیلی گام نخست

پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی کیفی توصیفی

روایی

روایی پیش بینی

سنجش

اعتبار

آمادگی تحصیلی

تعاریف عملیاتی

آزمون آمادگی تحصیلی گام نخست

پیشرفت تحصیلی

ارزشیابی کیفی توصیفی

روایی پیش بینی

اعتبار

آمادگی تحصیلی

متغیر ملاک و متغیر پیش بین

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

تعریف آزمون روائی

تقسیم بندی آزمون های روائی

طبقه بندی آزمون ها از نظر ماهیت

طبقه بندی آزمون ها از نظر هدف

طبقه بندی آزمون ها از نظر روش اجرا

طبقه بندی آزمون ها از نظر محتوا

دسته بندی روش های اندازه گیری با توجه به ویژگیهای مورد اندازه گیری

آزمون های اندازه گیری توانایی

ویژگی های اصلی آزمون های روانی

روایی

انواع روایی

روایی پیش بینی

روش تعیین روایی پیش بینی

روایی همزمان

ویژگی های مطلوب ملاک

عوامل مؤثر بر روایی آزمون

الف – عوامل درونی مؤثر بر روایی آزمون

ب – عوامل بیرونی موثر بر روایی آزمون

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

درجه بندی اعتبار

استاندارد بودن

ویژگی های دانش آموزان دوره ابتدایی

ویژگی های بدنی

ویژگی های ذهنی و تحول روانی

اهداف دوره ابتدایی

اهداف پایه اول دوره ابتدایی

اهداف شناختی

اهداف عاطفی

اهداف رو.انی- حرکتی

اهداف طرح سنجش

دلایل نیاز به غربالگری کودکان پیش دبستانی

اهمیت ابزار های دفیق غربالگری

رابطه بین غربالگری و ارزیایی

ساختار گام نخست

توالی خرده تستها در گام نخست

اطلاعات هنجاری و ویژگیهای روان سنجی آزمون و گام نخست

مرحله پیش تجربی

مرحله تجربی

پایایی آزمون

نمونه برداری محتوایی

روایی آزمون

روایی سازه

تحلیل عاملی

نتایج حاصل از نرم پایی آزمون

بررسی ارتباط عملکرد آزمودنی ها در آزمون با عامل سن

تحقیقات انجام شده در خصوص طرح سنجش و آزمون آمادگی تحصیلی

پژوهش های انجام شده در مورد روایی پیش بین بر روی سایر آزمون ها

تحقیقات انجام شده در مورد پیش بینی پیشرفت تحصیلی با استفاده از آمادگی قبل از دبستان

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

جامعه مورد پژوهش

نمونه و روش نمونه گیری

حجم نمونه

ابزار اندازه گیری با روش های عملی جمع آوری داده ها

روش جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

متغیر های جمعیت شناختی

جنسیت

گروه سنی

منطقه تحصیلی

تحلیل توصیفی از یافته های تحقیق

آزمون آمادگی تحصیلی

ارزشیابی فارسی کلاس سوم

ارزشیابی ریاضی کلاس سوم

ارزشیابی علوم کلاس سوم

ارزشیابی اجتماعی کلاس سوم

نظر معلم کلاس چهارم

تحلیل آماری سوال پژوهش

روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی برای درس فارسی

روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی برای درس ریاضی

روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی برای درس علوم

روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی برای درس اجتماعی

روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی بر اساس ارزشیابی معلم کلاس چهارم

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری پیرامون سؤال پژوهش

بررسی فراوانی دانش آموزان با توجه به وضعیت درسی و رتبه آمادگی تحصیلی

محدودیت های پژوهشی

پیشنهادهای پژوهشی

پیشنهادهای کاربردی

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان صورت گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل ۱۰۰۰۰۰ – N کودک مورد سنجش قرار گرفته در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ در شهر تهران می باشد . نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین مناطق شهر تهران صورت گرفت که در آن چهار منطقه آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفتند. در این بررسی نمونه ها از مناطق ۱۹ – ۱۶ – ۵-۲ انتخاب گردیدند . از هر منطقه یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب و دانش آموزان پا به چهارم در این مدارس بررسی شدند ( تست شدگان سال ۸۸ ) . نمونه آماری تعداد ۵۰۰ نفر کودک بود که نمره آمادگی تحصیلی آن ها از سازمان استثنایی گرفته شد و این نمره با وضعیت تحصیلی دانش آموز در پایه های سوم (۹۱ – ۱۳۹۰ )و چهارم ابتدایی (۹۲ – ۱۳۹۱) مورد مقایسه قرار گرفت . جهت بررسی این موضوع ابتدا با استفاده از روشهای آمار توصیفی ، اقدام به توصیف دقیق داده های پژوهشی گردید و پس از آن با توجه به مقیاس رتبه ای ارزشیابی توصیفی دبستان ، نمرات آزمون آمادگی تحصیلی نیز با توجه به سن نقویمی نوآموزان در هنگام سنجش و نمره برش مربوط به سن آنها ، جهت مقایسه بهتر به صورت رتبه ای دسته بندی شد و در نهایت از ضرایب همبستگی اسپیرمن و تائو کندال به منظور آزمون روایی پیش بین آزمون آمادگی تحصیلی استفاده شد. نتایج نشان دادند : بین نمره آزمون آمادگی تحصیلی و وضعیت درسی کودکان همبستگی معنادار وجود دارد . میزان همبستگی بین دروس علوم و ریاضی پایه سوم و آزمون آمادگی تحصیلی ( ۳/ ۰) بیشتر از میزان آن بین دروس فارسی و اجتماعی پایه سوم و همچنین نظر معلم کلاس چهارم با آزمون آمادگی تحصیلی (۲ / ۰ ) می باشد . هر چند رابطه بین نمره آزمون آمادگی تحصیلی و وضعیت درسی کودکان از نظر آماری معنادار می باشد اما با این میزان کم همبستگی نمی توان گفت که این آزمون از روایی پیش بینی کافی برخوردار است. البته باید توجه داشت که بین نمرات بالای آمادگی تحصیلی با پیشرفت درسی و همچنین بین نمرات بسیار پایین با افت تحصیلی و وضعیت درسی ضعیف ، رابطه وجود دارد.

کلیدواژه : آمادگی تحصیلی ، روایی پیش بین ، پیشرفت تحصیلی ، طرح سنجش، کودکان بدو ورود به دبستان

مقدمه:

طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان که همه ساله در طول تابستان در کشور ما اجرا می گردد ، با هدف غربالگری کودکان در معرض خطر و جایدهی آموزشی مناسب کودکان انجام می گیرد . کودکانی که حداقل ۵ سال و ۹ ماه دارند، برای برخورداری از آموزش دبستان ( آموزش عمومی ) می بایست به یکی از پایگاههای تعیین شده در مدارس مراجعه و مورد سنجش قرار گیرند. در جریان سنجش ، اطلاعات شناسنامه ای ، ثبت و سلامت جسمانی ( دهان و دندان ، حرکتی و … ) ، شنوایی بینایی و آمادگی تحصیلی که همان سنجش توانایی هوشی کودک برای حضور در دبستان و برخورداری از آموزش و یادگیری مدرسه ای می باشد، مورد سنجش قرار می گیرد. سنجش هر یک از موارد ذکر شده توسط افراد آموزش دیده انجام می گیرد که آمادگی تحصیلی نیز یکی از این موارد است , کودک ، اغلب باید به تنهایی در اتاق آزمونگر حاضر شده و به سؤالات او پاسخ دهد. نمره ای که کودک در این مرحله به دست می آورد با توجه به سنش مورد ارز بایی فرار می گیرد و چنانچه نمره کودک با توجه به سن تقویمی به حد نصاب لازم برسد ، از نظر آمادگی تحصیلی ثبت نام وی در مدرسه عادی بلامانع تشخیص داده می شود . اما چنانچه نمره حد نصاب را کسب نشما بد جهت بررسی های تخصصی به مراکز ذیربط ارجاع داده می شود . آزمونی که در پایگاههای اولیه به منظور سنجش آمادگی تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد ، آزمون FirstSTEP (گام نخست ) می باشد.گام نخست که بر اساس پژوهش های انجام شده بر روی مقیاس ارزیابی کودکان مبلر (MAP) طراحی شده است . یک آزمون پایا ، معتبر و استاندارد شده است تا بتواند کودکانی را که تاخیر رشدی دارند شناسایی کند (میلر ، ۱۹۹۳). آزمون های روانی در زمینه های مختلف شغلی ، تحصیلی ، نظامی و — کاربرد دارند. می توان گفت که اجرای اولیه آزمون ها و کاربرد مقید آن ها در آموزش و پرورش بوده است . مقیاس بینه – سیمون به تقاضای وزیر آموزش و پرورش فرانسه ، به منظور مجهز کردن مربیان و پزشکان به یک وسیله عملی و مطمئن ، برای شناسایی نابهنجاری های تحصیلی و جای دادن آن ها در کلاس های اختصاصی ، به وجود آمد. یکی از اولین کتاب هایی که به زبان فرانسه و درباره روش آزمون ها نگارش یافته، کتابی است که کلاپارد (Claparcdc)، تحت عنوان علمی و چگونه باید استعدادهای دانش آموزان را تشخیص داد و به رشته تحریر در آورده است. در حال حاضر می توان انواع مختلف آزمون ها را در مدارس به کار برد. از آزمون ها برای انفرادی کردن آموزش، راهنمایی دانشجویان و تشخیص علل عقب ماندگی های عمومی با اختصاصی نیز بهره می گیرند .امروزه آزمون ها ، به همراه امتحانات سنتی به عنوان یک روش عینی برای بررسی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به کار می رود . آزمون هایی که به بلوغ آموزشی شهرت دارند ، می توانند در باره تجلی توانایی های ذهنی لازم برای شروع بعضی یادگیری ها ، مخصوصا خواندن ، نوشتن و حساب کردن ، اطلاعاتی فراهم آورند (گنجی ؛ ۱۳۸۶ صص ۲۲ و ۲۳ ). آزمون گام نخست را می توان جزء این دسته آزمون ها به شمار آورد. توان تشخیص و پیش بینی ، دو صفت ممیزه آزمون های روانی اند. به گونه ای که بر اساس آن ها می توان قضاوت نمود ، مثلا فلان آزمون بهتر از آزمون دیگر ساخته شده است. منظور از تشخیص ، قدرت آزمون در طبقه بندی افراد از نظر تفاوت های فردی ، امراض روانی ، صفات شخصیتی و با ویژگی های وابسته به سن و جنسیت است . مراد از پیش بینی ، بیان این واقعیت است که تا چه اندازه می توان بر بنیاد پاسخ های فعلی به آزمون ، حد پیشرفت با کارایی آن ها را در آینده نزدیک با دور برآورد کرد و اگر چه همه آزمون ها را می توان هم به منظور تشخیص و هم به منظور پیش بینی به کار برد، لکن برخی از آن ها بیشتر به منظور تشخیص به کار برده می شوند . به طور مثال اکثر آزمون های فرافکن از جمله آزمون رورشاخ و آزمون TAT، همچنین بعضی از پرسشنامه های شخصیتی از جمله M . P . I. M بیشتر برای تشخیص در محیط های بالینی با کلینیک های راهنمایی و مشاوره مورد استفاده قرار می گیرند ( بهرامی، هادی، ۱۳۸۷، ص ۲۵) . با توجه به توضیحات ذکر شده در بالا ، آزمون گام نخست به غیر از تشخبص واجد شرایط بودن برای بهره مندی از آموزش عمومی می تواند برای پیش بینی نیز مورد استفاده قرار گیرد و بهتر است توان آن از این نظر مورد بررسی قرار گیرد.

بیان مسأله

یکی از ویژگیهای ایزارهای سنجش ، روایی است . دوران (۲۰۰۸ ) می گوید : « روایی سنجش اساسی ترین مسئله زیربنای ساخت و استفاده از سنجش هاست . به اصطلاح روایی نشان دهنده این است که آزمون با هر وسیله دیگر سنجش تا چه اندازه آنچه را که قرار بوده است بستجد می تواند بسنجد ( سیف ، ۱۳۸۸، ص ۶۱۴). شواهد روایی آزمون دو نوع اند : الف ) شواهد عقلی و منطقی ب ) شواهد تجربی و آماری در شواهد عقلی با تجزیه و تحلیل منطقی ، گاهی در باره مطالب مندرج در آزمون و حدود آن و یا درباره محتوای آزمون بررسی می شود. تجزیه و تحلیل منطقی گاهی هم شامل مراحل و روشهایی می شود که در تهیه سؤالات و یا به ساخت آزمون : بکار رفته است .در شواهد تجربی و آماری ، رابطه آزمون با معیارها و مقیاس های دیگر ، اندازه گیری می شود و بر اساس این ارتباط ، درباره روایی آزمون اظهار نظر می شود. روایی تجربی و آماری آزمون سه نوع است: ۱- روایی توافقی پیدا کردن ضریب همبستگی بین آزمون جدید با آزمونی است که قبلا تهیه شده است . مثلا ضریب همبستگی بین یک آزمون جدید هوشی را با یک آزمون هوشی که قبلا استاندارد شده باید پیدا کرد ۲- روایی تقارنی پیدا کردن ضریب همبستگی بین آزمون جدید است با معیار و مقیاس اطلاعاتی که در همان زمان فراهم شده است . اگر بوسیله آزمون جدیدی بخواهیم یکی از جنبه های شخصیت افراد ، تقطیر ثبات عاطفی را اندازه بگیریم ، نتایج حاصل از اجرای این آزمون را با طبقه بندی که دوستان با مربیان آن افراد از ثبات عاطفی آنان کرده اند می سنجیم . محاسبه ضریب همبستگی ، روایی آزمون را نشان خواهد داد ۳- روایی پیش بینی در روایی پیش بینی ضریب همبستگی آزمون را با معیارها و مقیاس هایی که بعدا در دسترس تهیه کننده آزمون قرار می گیرد پیدا می کنند. اگر ضریب همبستگی این دو زیاد باشد، آزمون از لحاظ پیش بینی آن معیار ، روا و معتبر خواهد بود . استفاده از آزمون هایی که روایی بیشتری دارند نه تنها در ازدیاد انتخاب های صحیح مؤثر است بلکه موجب می شود که در مخارج و مدتی که باید صرف تعلیم و کار آموزی افراد با داوطلبان منتخب شود نیز کاهش قابل ملاحظه ای پدید آید و بررسی های گوناگون نیز مؤید این موضوع بوده است ( اردبیلی ، ۱۳۷۷).گام نخست ، که در طرح سنجش مورد استفاده قرار می گیرد ، یک آزمون غربالگری است که به صورت انفرادی اجرا شده و برای شناسایی کودکان ۲ سال و ۹ ماه تا ۶ سال و ۲ ماه که مشکلات تحصیلی شدید با خفیف دارند ، بکار می رود . گام نخست ، همچنین بعنوان یک آزمون مختصر اما مؤثر بر اساس مقباس ارزیابی کودکان پیش دبستانی میلر ( MAP) که برای ارزیابی تواناییهای غیر کلامی ، شناختی ، کلامی ، عصب شناختی و هماهنگی حسی مورد استفاده قرار می گیرد ، طراحی شده است. هدف گام نخست ، از غربالگری ، تعیین وجود تأخیرهای رشدی در افراد مبتلا به ناتوانی در پنج حیطه عملکرد آموزشی است . این حیله ها عبارتند از : شناختی که ارتباطی ( زبانی ) ، حرکتی ، اجتماعی و رفتار سازشی . نتایج حاصل از آزمون مشخص می کند که آیا عملکرد کودک در محدوده بهنجار قرار دارد یا اینکه کودک نیازمند به یک آزمون جامع تشخیصی است.| از آنجا که گام نخست ، بگونه ای طراحی شده است که تقریبا در ۱۵ دقیقه اجرا می شود ، بنابراین می تواند اولین مرحله در فرایند ارزیابی کودکان با نیازهای خاص باشد. کودکانی که نمرات آنها نشان دهنده تأخیرهای ارشدی احتمالی است باید قبل از آغاز یک برنامه خاص ، توسط یک آزمون جامع مخصوصا در زمینه کمبودهایی که بر اساس غربالگری نشان داده شده است، ارزیابی شوند . تأیید نتایج حاصل از غربالگری با یک آزمون تشخیصی ضروری است زیرا مشکلات جدی ممکن است منجر به ارجاع کودک برای درمان شود بدون آنکه عملا نیازی به برنامه های آموزشی خاص باشد ( ولوجردی، ۱۳۸۱). کودکانی که در آزمون اگام نخست ، که در مرحله اول طرح سنجش اجرا می گردد نمره حد نصاب را کسب ننمایند جهت بررسی های تخصصی به مراکز ذیربط ارجاع می گردند تا مجددا مورد آزمون های تخصصی تر قرار گیرند تا جایگاه آنها از نظر آموزشی تعیین گردد کودک ارجاع شده به مرحله تخصصی ممکن است در یکی از سه دسته زیر جایدهی شود ۱- کودک نیاز به آموزش ویژه در مدارس خاصی دارد ( برای کودکانی که بهره هوشی زیر ۷۰ دارند) ۲- کودک د بر آموز بوده ، قادر به تحصیل در مدارس عادی می باشد و برخی ملاحظات در پرونده وی درج می گردد ( برای کودکانی که بهره هوشی ۸۵ – ۷۰ دارند ).٣- کودکی عادی بوده و می تواند در مدرسه عادی ثبت نام نماید ( برای کودکانی که هوشبهر بالای ۸۵ دارند) و آزمون های تعیین هوشبهر به علت وقت گیر بودن و برخی ملاحظات دیگر در پایگاههای اولیه طرح سنجش مورد استفاده قرار نمی گیرند لذا از آزمون غربالگر گام نخست ، استفاده می شود . در این آزمون میزان هوشبهر مشخص نمی گردد و نتیجه ارزیابی به صورت نمره می باشد و چنانچه نمره کودک مورد آزمون در یک فاصله ای که مشخص شده است باشد نیاز به ارجاع به مرحله تخصصی نداشته و مستقیما جهت ثبت نام در مدارس عادی معرفی می گردد . با این حال تصور بر این است که کودکی که حداکثر نمره را کسب نموده نسبت به کسی که حداقل آن را به دست آورده است از نظر آینده تحصیلی و پیشرفت تحصیلی وضعیت بهتری داشته باشد . مسئله ای که در اینجا مطرح است این است که نتیجه آزمون گام نخست که در طرح سنجش برای غربالگری کودکان استفاده می شود تا چه میزان پیش بینی کننده وضعیت تحصیلی دانش آموزان در طول سال های تحصیل خواهد بود؟ |لازم به ذکر است که طرح سنجش برای اولین بار به مدت سه سال بصورت آزمایشی در سال ۷۱- ۱۳۶۹ اجرا گردید . اجرای آن در کل کشور از سال ۱۳۷۲ شروع گردیده و هم اکنون به صورت یک برنامه در آمده است . این طرح با همکاری سازمان آموزش و پرورش استانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجرا می گردد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

اگر نظام آموزشی کشور را به عنوان یک سامانه در نظر بگیریم، می توانیم کودکان را در وتدادهای آن بدانیم. بدون شناخت در ونداد های یک سامانه ، نوع پردازش و برونداد آن را نمی توان پیش بینی کرد و برای آن برنامه ریزی نمود. از این رو هر گونه تلاشی به منظور شناخت توانائی ها و محدودیت های کودکانی که وارد نظام آموزش و پرورش می شوند ، می تواند کارایی نظام آموزشی را افزایش دهد. آزمونهای آمادگی تحصیلی ابزارهای مناسبی برای سنجش توانایی های مرتبط با تحصیل و پیش بینی وضعیت تحصیلی فرد در آینده هستند.پژوهش ها نشان داده اند که آمادگی تحصیلی در ۶ سالگی پیش بینی کننده موفقیت کودک در سال های اول دبستان به عنوان مثال پایه سوم ) است ، و موفقیت در این سال ها پیش بینی کننده به پایان رساندن موفقیت آمیز دوره دبیر ستان است ( پولکیشن و ترمبلی ، ۱۹۹۲) در این میان دقت ، صحت و هنجار آزمون بسیار مهم است.شناخت کودکان در بدو ورود به دبستان می تواند منجر به جا بدهی مناسب آنها در مدارس گردد. تا هر دانش آموز بتواند بر اساس توانائیهای خود به تحصیل ادامه دهد . چه بسا عدم تشخیص به موقع باعث شود کودکان در اثر جا بدهی نامناسب در مدارس عادی با استثنائی ) لطمات جبران ناپذیری از نظر تحصیلی و روانی متحمل شوند ( مردانی بلداجی ، ۱۳۹۰ ).با توجه به موارد ذکر شده و با توجه به اینکه هدف اصلی از اجرای طرح سنجش ، غربالگری و تعیین جایگاه آموزشی کودکان می باشد لذا بررسی روایی پیش بینی آزمون آمادگی تحصیلی در تعیین اینکه وضعیت دانش آموز در آینده چگونه خواهد بود و اینکه آیا یک دانش آموز نیاز به کمک های آموزشی دارد یا خیر می تواند مؤثر باشد و همچنین چنانچه این آزمون روایی پیش نین داشته باشد قابل اعتمادتر خواهد بود و می توانیا کمک آن علل افت تحصیلی دانش آموزانی را که در این آزمون نمره مطلوب داشته اند اما از نظر تحصیلی افت می کنند را بررسی نمود .پس از اجرای تست اغلب ، والدین اور آزمونگر در خصوص تمره و عملکرد فرزند خود سوال می کنند و از وی در خصوص حداکثر نمره نیز می پرسند با دست کم می پرسند که وضعیت فرزندشان چگونه بوده است و اغلب تصور بر این است که کودکی که در این آزمون ، تمره نزدیکتری به حداکثر تمره کسب کرده است عملکرد بهتری در مدرسه خواهد داشت . هدف ما در این پژوهش پاسخ به این سوال است که چنین دیدگاهی تا چه میزان صحت دارد و تا چه حد می توان از روی این تمره ، آینده تحصیلی کودک را پیش بینی نمود.

هدف پژوهش

تعیین نقش پیش بینی کنندگی آزمون آمادگی تحصیلی گام نخست » در پیش بینی عملکرد تحصیلی کودکان در کلاس های بالاتر .

سؤال پژوهش

آبا آزمون آمادگی تحصیلی طرح سنجش از روایی پیش بین لازم برخوردار می باشد ؟

تعاریف نظری

آزمون آمادگی تحصیلی در گام نخست : گام نخست ایک آزمون غربالگری است که به صورت انفرادی اجرا شده و برای شناسایی کودکان ۲سال و ۹ ماه تا ۶ سال و ۲ ماه که مشکلات تحصیلی شدید تا خفیف دارند ، بکار می رود. این آزمون بر اساس مقیاس ارزیابی کودکان پیش دبستانی میلر (MAP) که برای ارزیابی تواناییهای غیر کلامی ، شناختی ، کلامی ، عصب شناختی و هماهنگی حسی مورد استفاده قرار می گیرد طراحی شده است ( ولوجردی ، ۱۳۸۱).

پیشرفت تحصیلی : به طور کلی پیشرفت تحصیلی به میزان موفقیت دانش آموزان در دروس مختلف دلالت دارد (گیج و برلایتر ، ترجمه خوی نژاد و همکاران ؛ ۱۳۷۴).

ارزشیابی کیفی توصیفی : بکار گیری مقیاس رتبه ای ( در حد انتظار ، نزدیک به انتظار ، نیازمند تلاش بیشتر ) برای سنجش میزان یادگیری – ابزار هایی برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان متناسب با مقیاس مورد نظر به جای مقیاس (۲۰-۰ ) و بکار گیری گزارش پیشرفت تحصیلی ( گرانلاند و لین ۱۹۹۰).

روایی : روایی اصللاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند . لین و گرانلاند (۲۰۰۰) روایی را به صورت ا یک ارزشیابی از کفایت و مناسبت تفسیرها و استفاده های نتایج سنجش و تعریف کرده اند ( سیف ، ۱۳۹۰، ص ۵۲۶)

روایی پیش بینی : روایی پیش بینی ویژه آزمون هایی است که برای پیش بینی موفقیت افراد در امور تحصیلی با شغلی به کار می روند . آزمون هایی که برای مقاصد پیش بینی به کار می روند مختلف هستند. گاه از آزمون های پیشرفت تحصیلی فعلی با قبلی برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی آینده استفاده می شود. زمانی هم از نمرات آزمون های هوش و استعداد برای پیش بینی موفقیت های بعدی تحصیلی و غیر تحصیلی استفاده می شود . این نوع آزمون ها باید از روایی پیش بینی برخوردار باشند (سیف ، ۱۳۹۰، ص ۵۳۰ ). _

سنجش ؛ سنجش یک اصطلاح کلی است و به صورت فرایندی تعریف می شود که برای گردآوری اطلاعات موردنیاز تصمیم گیری درباره دانش آموزان ، برنامه های درسی، و سیاست های آموزشی مورد استفاده قرار می گیرد (اگن و کاو چاک، ۲۰۰۱، به نقل از سیف ، ۱۳۹۰)

اعتبار : از اعتبار تحت عناوین ثبات با پایایی نیز صحبت می شود. منظور از اعتبار عبارت از اعتمادی است که می توانیم به نتایج یک آزمون ( با مجموعه آزمون ها ) ، که از کاربردهای متوالی آن حاصل می شود داشته باشیم . بنابراین ، در اعتبار انسجام داخلی آزمون مورد نظر است ( گنجی، ۱۳۸۶، ص ۴۱).

آمادگی تحصیلی: منظور از آمادگی تحصیلی ، توانائی کودک برای سازگاری با الزامات مدرسه و کسب محتوایی برنامه درسی است که با پایه تحصیلی وی در زمان ورود به نظام آموزشی تناسب دارد(مرو نجیلبو، ۱۹۹۷ ، به نقل از مردانی بلداجی ، ۱۳۹۰ )

تعاریف عملیائی

آزمون آمادگی تحصیلی گام نخست : در این تحقیق آزمون آمادگی تحصیلی امگام نخست ، همان آزمون مورد استفاده در طرح سنجش می باشد که در سال ۱۳۸۸ اجرا گردیده است و نتیجه آن به صورت تمره ( حداکثر ۴۵) موجود می باشد.

پیشرفت تحصیلی

در این تحقیق پیشرفت تحصیلی ، وضعیت درسی توصیف شده در کارنامه توصیفی پایه سوم و همچنین نظر معلم کلاس چهارم می باشد که آن هم به صورت توصیفی بیان شده است .

ارزشیابی کیفی توصیفی

ارزشیابی کیفی همان نوع از ارزشیابی است که در آن به جای استفاده از تمره ، در کارنامه دانش آموزان برای بیان نتایج تلاش یک ساله آنها کلماتی چون خیلی خوب ( معادل نمره ۲۰-۱۷) خوب (معادل نمره ۱۷ – ۱۴)

قابل قبول (معادل نمره ۱۴ – ۱۰) و نیازمند تلاش بیشتر معادال تمرات کمتر از ۱۰ ، برای بیان وضعیت کسانی که موفق به کسب اهداف درس نشده اند ) استفاده می شود.

روایی پیش بینی

در این تحقیق مقصود از روایی پیش بین ، قدرت آزمون آمادگی تحصیلی در پیش بینی وضعیت درسی سالهای تحصیل می باشد .

سنجش

مقصود از سنجش ، در این پژوهش بررسی وضعیت سلامتی و — کودک جهت حضور در مدرسه و تحصیل می باشد که در پایگاههای تابستانی طرح سنجش انجام می گیرد.

اعتبار

مقصود از اعتبار همان اعتمادی است که می توانیم به نتیجه آزمون آمادگی تحصیلی داشته باشیم .

آمادگی تحصیلی

آمادگی تحصیلی مورد نظر در این پژوهش همان آمادگی تحصیلی طرح سنجش است که به عنوان یک ابزار بررسی وضعیت هوشی کودک برای برخورداری از آموزش در مدارس ابتدایی و جهت غربالگری هوشی کودکان مورد استفاده قرار می گیرد

متغیر ملاک و متغیر پیش بین

متغیر ملاک در این پژوهش ، تمره آزمون آمادگی تحصیلی طرح سنجش و متغیر پیش بین کارنامه تحصیلی پایه سوم سال ۹۱ – ۱۳۹۰ دانش آموزان تست شده در سال ۱۳۸۸ و دیگر متغیر پیش بین نظر معلم کلاس چهارم (۹۲ – ۱۳۹۱) در خصوص وضعیت درسی این دانش آموزان می باشد ( که به صورت یکی از وضعیت های : ممتاز ، خوب ، متوسط ، ضعیف و بسیار ضعیف مشخص شده است ).

فصل دوم:

اگر استعداد را در معنای بسیار وسیع آن ، یعنی توانایی انجام دادن یک عمل یا آشکار ساختن یک رفتار در نظر بگیریم ، می توانیم آزمون روانی را به صورت زیر تعریف کیم: فن با شیوه ای که به طور علمی تهیه می شود و امکان ارزیابی عینی استعدادهای فردی را فراهم می آورد . کلمه آزمون ، که ترجمه لغت انگلیسی تست است ، مترادف با کلمه آزمایش به کار می رود . البته بسیاری از نوشته ها با ابزارهایی که تحت عنوان آزمون پا تست منتشر می شوند ، فقط جنبه ظاهری اساس آزمون ها را تشکیل می دهند و با آزمون های روان شناختی فاصله زیادی دارند . در پشت جبه ظاهری آزمون ها ، تهیه آن ها مطرح است که بر پایه ریاضیات دقیق و گاهی هم بسیار طولانی تکیه می کندبه رغم تلاش های متعدد روان شناسان برای ایجاد تفاهم و توافق درباره تعریف آزمون ، هنوز اختلاف نظرها بی وجود دارد. ما در اینجا تعریفی نقل می کنیم که انجمن بین المللی سایکو تکنیک پذیرفته است . این تعریف نسبت به تعریف روان شناسان کامل تر و طولانی تر است .:: آزمون روانی عبارت است : از یک آزمایش معین که انجام فعالیتی را ایجاب می کند ، برای همه آزمودنی ها یکان است؛ برای برآورد موفقیت یا شکست با درجه بندی مددی موفقیت شیوه مشخصی دارد . فعالیت آزمودنی ممکن است شامل معلومات اکتسابی ( آزمون های معلومات ) ، عملکردهای حسی – حرکتی یا روانی ( آزمون های روان شناختی ) باشد.» (گنجی ، ۱۳۸۶ ، مس ۳۱)تقسیم بندی آزمون های روانی معمولا برای سهولت مطالعه ، آزمون های روانی را به طبقات مختلف تقسیم می کنند و برای هر آزمون علائم اختصاری در نظر می گیرند . یکی از ساده ترین روش ها که از دهه های قبلی معمول بوده است طبقه بندی آزمون ها از نقطه نظرهای محتوا ، هدف کاربرد، ماهیت و شیوه اجراست. هر یک از این طبقات تلویحاتی دارند که باید به آن ها توجه نمود .طبقه بندی آزمون ها از نظر ماهیت از نظر ماهیت آزمون ها به دو دسته آزمون های کلامی و آزمون های غیر کلامی تقسیم می شوند . آزمون های کلامی آن هایی هستند که از روش های مختاری با نوشتاری برای بیان مقصود استفاده می کنند. در این آزمون ها با سوالات به صورت گفتاری مطرح می شوند و آزمودنی باید پاسخ خود را به صورت گفتاری ارائه کند.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی روانشناسی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی خدیجه نوائی روانشناس، خدیجه نوائی مشاور، خدیجه نوائی روان درمانگر، خدیجه نوائی روانپزشک، خدیجه نوائی متخصص اعصاب و روان، خدیجه نوائی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی بالینی
تصویر
خدیجه نوائی
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر