منو
X

تصویر
زهره درگاهی
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

زهره درگاهی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی اثر بخشی روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان سندرم داون پسر مقطع ابتدایی منطقه ۱۱ شهر تهران” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روان شناسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی تربیتی

عنوان:

بررسی اثر بخشی روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان سندرم داون پسر مقطع ابتدایی منطقه ۱۱ شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر فریبا حسنی

استاد مشاور:

دکتر ریتا لیاقت

پژوهشگر:

زهره درگاهی

۱۳۹۱

فهرست منابع

عنوان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

تعریف واژگان پژوهش

پیشرفت ریاضی

نشانگان داون

تعاریف عملیاتی

متغیر های پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

سبک یادگیری

مبانی نظری سبک های یادگیری

انواع سبک های یادگیری

ویژگی های اساسی سبک ها

رویکردهای مطالعاتی سبک ها

الگوهای سبک یادگیری

ویژگی های یادگیرندگان در سبک یادگیری گراشا ریچمن

روش یادگیری مشارکتی

اصول شش گانه مترتب بر یادگیری مشارکتی

زمینه های روش تدریس در روش یادگیری مشارکتی

ویژگی های کلاس مشارکتی

چالش های کلاس مشارکتی

مقایسه یادگیری مشارکتی با یادگیری سنتی و انفرادی

محاسن روش یادگیری مشارکتی

عقب ماندگی ذهنی و سندرم داون

علل عقب ماندگی ذهنی

نشانگان داون یا تر ایزومی ۲۱

علت بروز سندرم داون

اشکال مختلف سندرم داون

علائم بالینی کودکان سندرم داون

شیوع نشانگان داون

آسیب شناسی سیستم عصبی در نشانگان داون

مشخصات بالینی افراد با نشانگان داون

مشخصات عمومی، روانی، رفتاری و اجتماعی کودکان با نشانگان داون

عوامل آسیب پذیری در کودکان با نشانگان داون

مشکلات بینایی با دید

ناهنجاری های گوش در کودکان با نشانگان داون

بهره هوشی افراد با نشانگان داون

حافظه و توجه در کودکان با نشانگان داون

مهارت های تحصیلی کودکان با نشانگان داون

نشانگان داون و یادگیری ریاضیات

مشکلات کودک سندرم داون در جامعه

پرورش قدرت شناختی

مشکلات سلامت مبتلایان به سندرم داون

کودک سندرم داون و مدرسه

مشکل کودکان سندرم داون در کلاس

پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

ابزار و روش گردآوری داده ها

روش اجرا

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

داده های توصیفی

داده های استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث در چارچوب فرضیه پژوهش

محدودیت ها و مشکلات تحقیق

پیشنهاد های تحقیق

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهادات کاربردی

منابع

منابع فارسی

فهرست منابع خارجی

ضمائم

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت نمرات درس ریاضی در دانش آموزان کم توان ذهنی (سندرم داون) مقطع ابتدایی شهر تهران، منطقه ۱۱ انجام شد.این پژوهش از نوع طرح های شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون به همراه گروه کنترل بود.جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش آموزان سندرم داون پسر مقطع ابتدایی منطقه ۱۱ شهر تهران شاغل به تحصیل در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ در این پژوهش نمونه برابر با جامعه بود و پژوهش در ۲ مدرسه ابتدایی کم توان ذهنی پسرانه اجرا گردید. دانش آموزان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در گروه آزمایشی از روش یادگیری مشارکتی استفاده شد و برای گروه کنترل روش تدریس سنتی معمول اعمال گردید. قبل از شروع آموزش، پیش ازمون درس ریاضی محقق ساخته بر اساس استانداردهای آموزش و پرورش اجرا شد و پس از آن هر دو گروه به مدت ۱۲ جلسه، هر هفته ۲ جلسه ۴۵ دقیقه ای دروس تعیین شده از کتاب ریاضی مقطع ابتدایی سندرم داون را آموزش دیدند.در خاتمه آموزش ، پس آزمون پیشرفت تمرات ریاضی به عمل آمد تا نتایج بررسی گردند.پس از جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیه از آمار توصیفی و آمار استنباطی تحلیل کواریانس کمک گرفته شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که پلاگیری مشارکتی باعث پیشرفت نمرات ریاضی دانش آموزان سندرم داون می گردد. پژوهش فوق نشان می دهد که یادگیری مشارکتی باعث می شود دانش آموزان با کمک و همکاری یکدیگر مطالب درسی را به خوبی فرا گیرند و در گروه موفقیت بیشتری کسب کنند.

کلید واژه ها : یادگیری مشارکتی ، پیشرفت ریاضی ، سندروم دان

فصل اول:

مقدمه

تاکنون در هیچیک از کتاب هایی که در مورد عقب ماندگان ذهنی نوشته شده است تعریف جامع و کاملی که مورد تأیید همه با اکثریت متخصصین فن باشد ذکر نشده است و این مسئله بیشتر بخاطر پیچیدگی ماهیت عقب ماندگی ذهنی است. نمیتوان عقب ماندگی ذهنی را به صورت یک پدیده مطلق تعریف کرد، بلکه بایستی آن را به عنوان پدیدهای چند وجهی که وجوه آن به فیزیولوژی، روان شناسی، پزشکی، تعلیم و تربیت و جامعه شناسی محدود می گردد، مورد بررسی قرار دارد (داورمنش، ۱۳۸۶).عقب ماندگی ذهنی مربوط به کنش عمومی هوش که به طور معنی دار با قابل ملاحظه ای کمتر از حد متوسط عمل کرده و با نواقصی در رفتار سازشی توأم بوده و در دوران رشد پدیدار شده است می باشد (کاپلان ، ۲۰۰۶ به نقل از اسماعیلی، ۱۳۸۸).مفهوم عقب ماندگی ذهنی از دیدگاه پیاژه عبارت است از نارسایی ظرفیت عملیاتی در فرد کودک زمانی که به حدی از سازش یافتگی می رسد به تعادل دست می یابد و سازش و ظرفیت علی را با هم دار است؛ پس عقب ماندگی ذهنی را نارسایی بر اثر توقف در سطح عملیاتی در نظر میگیرند (منصور و دادستان، ۱۳۸۴)در بین کودکان با عقب ماندگی ذهنی، یعنی افرادی که به لحظ ویژگی های خاص ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی در برخورداری مطلوب از تسهیلات و امکانات مختلف جامعه، آموزش و پرورش و نیازمند توجه و حمایت فوق العاده می باشند. کودکان با نشانگان داون به واسطه پیچیدگی خاص هوش و عقب ماندگی هوش جایگاه قابل ملاحظه ای دارند. علت تشکیل این پدیده ناهنجار کروموزومی، تقسیم غیر طبیعی در کروموزوم شماره ۲۱ است (سیف نراقی و نادری،|۱۳۸۶). شایع ترین نوع سندرم دان تقریبا ۹۵ درصد از همه انواع آن را تشکیل میدهد جدا نشدن است که هنگام تقسیم تخم یا اسپرم باعث به وجود آمدن ۳ کروموزوم جفت ۲۱ بجای ۲ کروموزم میشود که به آن تریزومی هم می گویند. نوع دیگر جابجایی است که در آن به هنگام تقسیم، یک قسمت از کروموزوم ۲۱ جدا می شود و به کروموزوم دیگر میچسبد. این نوع از سندرم دان، ۳ تا ۴ درصد همه موارد است. نوع موزائیسم است که تنها در ۱ تا ۲ درصد از همه انواع سندرم دان دیده میشود که به علت تقسیم غیر طبیعی در سلول های جنینی در ساعات اولیه است و در این نوع، بعضی از سلول ها ۴۶ کروموزوم و بعضی دیگر ۴۷ کروموزوم دارند (کاپلان، ۲۰۰۴ به نقل از اسماعیلی، ۱۳۸۸)امروز حدود یک و نیم میلیون کودک عقب مانده ذهنی در کشور وجود دارد که از این بین ۱۵۰ هزار مورد مبتلایان به سندرم داون هستند. تمام کودکان مبتلا به سندرم داون از لحاظ ویژگی های ظاهری شبیه به هم هستند با علایم بالینی همچون چشم های کشیده، گردن کوتاه، سقف کوتاه دهان، دست های کوتاه و پهن، حساسیت های پوستی و حساسیت در قلب و سایر اعضای بدن دارند. برخی از این افراد مبتلا به سندرم داون تا سن ۶۰ سالگی میتوانند زنده بمانند و برای بقا به تمامی نیازهای یک انسان عادی از جمله آموزش و یادگیری به منظور تسهیل در زندگی نیازمند می باشند (افروز، ۱۳۸۶).

بیان مسئله

در گذشته تصور می شد که عامل مهم یادگیری آموزشگاهی، هوش ذاتی افراد میباشد که هرکس هنگام تولد آن را از والدینش به ارث می برد. در نظریه های جدید روانشناختی باور اکثریت این است که بخش مهمی از رفتار هوشمندانه که برخلاف توانایی های ذاتی، ارثی و غیرقابل تغییرند، کارکردهای شناختی، اکتسابی و تغییر پذیرند. بنابر این اعمال هوشمندانه قابل آموزش و یادگیری است (سیف، ۱۳۸۶)از جمله کارکردهای شناختی که جنبه اکتسابی دارد) سبک یادگیری پادگیرندگان است که یکی از عوامل مؤثر در یادگیری افراد می باشد. سبک های شناختی به تفاوت های فردی اشخاص در روش های ترجیحی برای دریافت، سازماندهی، تحلیل و پاداوری اطلاعات و تجربیات اشاره می کنند (آزوبل ، ۱۹۶۷؛ به نقل از نوروزی، ۱۳۸۱)اصطلاح سبک یادگیری بر روش های خاصی دلالت دارد که یک فرد در درک و مفهومسازی محیط به کار برد، سبک یادگیری فرآیندی است که از طریق آن افراد اطلاعات را از محیط گرفته، تفسیر کرده و برای ابراز واکنش به محیط از آن استفاده میکنند و در واقع رابط ذهن او با دنیای خارج میباشد (سریواستاوا ، ۲۰۰۷؛ نقل از نوروزی و صالحی، ۱۳۸۸).پتریج و گارسیا (۲۰۰۰)، اسکیفل (۲۰۰۷)، به نقل از برائن (۲۰۰۸) بیان میدارند که بسیاری از مشکلات دانش آموزان در یادگیری با روش یادگیری آنها ارتباط دارد. دانش آموزانی که در یادگیری، عملکرد ضعیفی از خود نشان میدهند، از فعالیت ذهنی خویش ناآگاهند و نه تنها از راهبردهای یادگیری مناسب و کاربردی برای بهبود عملکرد خویش بی خبرند بلکه توان خود تنظمی و بازبینی جهت استفاده از چنین مهارت هایی را نیز ندارند. با توجه به مشکلات فعلی در حوزه آموزش کودکان با نشانگان داون و این موضوع که انگیزه تحصیل در بین آنان در سطح نازلی قرار دارد اگر روشی بتواند این انگیزه را به آن ها برگرداند و به کلاس و درس علاقمند کند، باید از آن استقبال کرد. از جمله این روش ها روش یادگیری مشارکتی است (بارباری ،۱۳۸۴).روش یادگیری مشارکتی” یا “آموزش از طریق همیاری” دانش آموزان را در این امر پاری میدهد. در کار گروهی، دانش آموزان مهارت هایی مانند مشورت کردن، فرماندهی و سازماندهی را هم می آموزند (جانسون و جانسون ، ۲۰۰۱) در این روش، معلم تدریس نمی کند، بلکه نقش راهنما را دارد و فقط اشکالات را رفع میکند وظیفه باد دادن و یادگیری به عهده دانش آموزان است (نظری، ۱۳۸۹)

یادگیری مشارکتی خود شامل دروش است که عبارتند از :

۱-کارآبی تیمی

۲. تدریس اعضای تیم

٣. قضاوت عملکرد

۴، قضاوت طرز تلقی

۵- حل مسئله

از آنجا که یادگیری مشارکتی دستورالعملی بر یادگیری است که طبق آن گروه های کوچک دانش آموزی با هدایت معلم با همدیگر کار می کنند تا پادگیری خود را به حداکثر برسانند محقق بر آن شده است تا این امر را در حوزه پیشرفت ریاضی کودکان با نشانگان داون به صورت تجربی اجرا نموده و به پاسخ این سؤال دست پیدا کند که آیا این روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت ریاضی کودکان با نشانگان داون مؤثر است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

اکثر نظام های آموزشی و فعالیت های حاکم بر آنها همیشه در حال تغییر و تحول هستند که این تغییر و تحول خود معلول تحول اجتماعی و تحول علوم و فناوری است، با پیشرفت علوم و فنون و پیچیده تر شدن جوامع، نیازها و خواسته های فردی و اجتماعی نیز پیچیدتر میشود. ارضای نیاز های پیچیده نیز به علوم و فنون پیچیده نیاز دارد. لذا مسئولیت و وظیفه معلم امروز نسبت به زمان های گذشته سنگین تر شده است، دیگر نمیتوان با روش های سنتی جامعه و افراد آن را برای یک زندگی پیچیده و پیشرفته آموزش داد و هدایت کرد. اگر دانش آموزان بتوانند در حین آموزش و پرورش، استعدادهای خود را شکوفا سازند و پیوسته احساس موفقیت کنند، در مدرسه فرصت لازم برای بررسی مسائل شخصی و اجتماعی شان را داشته باشند، براحتی خواهند توانست ارزش های شایسته اجتماعی و فرهنگی خود را بدست آورند و از احساس بی کفایتی و بیگانگی اجتماعی – که معمولا ناشی از عملکرد غلط معلمان در مدرسه است ( سیف ، ۱۳۸۶)با توجه به اینکه تجارب یادگیری از ترکیب محتوا، فرآیند و چو اجتماعی شکل میگیرد ما باید همچون بادگیرندگان، با همکاری دانش آموزان و برای آنها با ایجاد و به وجود آوردن فرصت هایی برای کشف و ساخت حوزه های فهم و دانش و ایجاد ابزارهای قدرتمند پادگیری و زیستن در شرایط اجتماعی مطابق با شان آنها بپردازیم (جویس ، کالهون ، هاپکینز ترجمه مهر محمدی، عابدی، ۱۳۸۵).دانش آموزان عقب مانده ذهنی ممکن است راهبردها و مهارت های لازم را یاد گرفته باشند اما نمی دانند در شرایط مختلف چگونه عمل نمایند، هر چند آنان بطور شفاهی میتوانند رفتارهای مناسب و نامناسب اجتماعی را تشخیص داده و فهرستوار بیان نمایند اما در اجرای عملی دانسته های خود ناتوان هستند در حقیقت آنان احتیاج دارند یاد بگیرند که در شرایط مختلف چگونه برخورد نمایند (شریفی در آمدی، ۱۳۸۱)طبق آمارهای مختلف که مبتنی بر تحقیقات و مطالعات فراوان است حدود سه درصد از کل کودکان و دانش آموزان سنین مدرسورو بطور قابل ملاحظه ای دچار عقب ماندگی ذهنی بوده اند (انجمن آمریکایی عقب ماندگی ذهنی، ۲۰۰۴) که لزوم شناخت روش هایی در حوزه آموزش و یادگیری که در دوران گولگی ایشان مؤثر بوده و در آینده در زندگی آنان راهگشا باشد امری کاملا واجب و اجتناب ناپذیر است( انجمن عقب ماندگی آمریکا ، ترجمه به پروژه ، ۱۳۸۰).موفقیت در یادگیری با طبیعت پیچیدهاش همواره توجه و نگرانی نظام های آموزشی کودکان استثنایی و معلمان این کودکان را به همراه داشته است. کانون این نگرانی، ناکامی تعدادی از یادگیرندگان در یادگیری است. عدم توجه تصمیم گیرندگان آموزشی به تفاوت های فردی کودکان استثنایی در آموزش و یادگیری سپس شکست یادگیرندگان در کسب اطلاعات، توانایی ها و مهارت های لازم برای سوادآموزی، موجب عدم موفقیت در تحصیلات، شغل و حتى فقدان آمادگی کافی برای یک شخص مؤثر برای خود می گردد. از دلایل عمده ای که به نظر میرسد باعث عدم مواقیت برخی از کودکان استثنایی در حیطه های آموزشی می شود، عدم تناسب فرآیند آموزش با سبک های یادگیری آنان است. دلیل دیگر این است که برخی از کودکان استثنایی نسبت به پذیرش مسئولیت در قبال یادگیری شان ناتوانند و در انجام تکالیف پشتکار کمتری از خود نشان میدهند و به آسانی تکلیف را رها می سازند (شارپ و همکاران، ۲۰۰۹ به نقل از میز محمدی، ۱۳۸۸)از آن جا که روش های یادگیری دانش آموزان کودکان استثنایی از جمله سازه های روانشناختی هستند که نسبتا تثبیت شده تلقی می گردند و از آنجا که این سازه ها نقش مؤثری را در پیشرفت ریاضی این دانش آموزان در حیطه های مختلف ایفا می کند و میتواند در آینده این کودکان موثر باشد، بهتر است که با دقت و تأمل تأثیر آموزش روش یادگیری (به ویژه روش مشارکتی) که هر کدام به طرق مختلف در پیشرفت ریاضی و تحصیلی دانش آموزان نقش دارند مورد بررسی قرار گیرد.

اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی به کار گیری روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت یادگیری ریاضی دانش آموزان با نشانگان داون می باشد

فرضیه تحقیق

به کارگیری روش یادگیری مشارکتی بر پیشرفت یادگیری ریاضی دانش آموزان با نشانگان داون مؤثر است

تعریف واژگان پژوهش تعریف نظری سبک یادگیری : سبک یادگیری به روشی که افراد اطلاعات را جمع آوری، تجزیه و تحلیل، ارزش یابی و تعبیر می کنند اشاره دارد (هویف ون چو، ۲۰۰۷ به نقل از خوش خلق، ۱۳۸۵).

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • رشته تحصیلی روانشناسی تربیتی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی زهره درگاهی روانشناس، زهره درگاهی مشاور، زهره درگاهی روان درمانگر، زهره درگاهی روانپزشک، زهره درگاهی متخصص اعصاب و روان، زهره درگاهی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی تربیتی
تصویر
زهره درگاهی
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر