منو
X

تصویر
شادی السادات میر عشقی
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

شادی السادات میر عشقی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز واحد بین الملل در سال ۱۳۹۴، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “تأثیر آموزش رفتاری به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بر سبک های والدگری و کاهش علایم اختلال در فرزندانشان” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شیراز

واحد بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی بالینی

عنوان:

تأثیر آموزش رفتاری به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بر سبک های والدگری و کاهش علایم اختلال در فرزندانشان

نگارش:

شادی السادات میر عشقی

استاد راهنما:

دکتر حبیب هادیان فرد

دی ماه ۱۳۹۴

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: مقدمه

کلیات

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

سوال های پژوهش

معرفی متغیرها

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: پیشینه پژوهش

پیش درآمد

تعریف اختلال اختلال نارسایی توجه فزون کنشی

ملاک های تشخیصی اختلال نارسایی توجه، فزون کنشی .

فقدان توجه

بیش فعالی

تکانشگری

کدگذاری مبتنی بر نوع

شیوع

طبقه بندی

نوع بی توجه

نوع بیش فعال- تکانشگر

نوع مرکب

علت شناسی

علل زیستی

تفاوت در ساختار مغز

عوامل ژنتیکی

انتقال دهنده عصبی دوپامین

عوامل محیطی

رژیم غذایی

علائم

تشخیص افتراقی

ویژگی های روانی و رفتاری

بازداری رفتاری

کارکرد اجرایی

رفتار هدفمند مداوم

مهارت های سازشی

تعامل با همسالان

ویژگی های مثبت

اختلال های همبودی

درمان اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی

تاثیر اختلال نارسایی توجه بیش فعالیبر خانواده

مفاهیم نظری و نظریه های موجود در رابطه با سبک های فرزندپروری

زیر بناهای نظری سبک های فرزندپروری

کار های بامریند در زمینه سبک های فرزندپروری

نگرش های فرزندپروری

نظریه بامریند

اقتدار و نقود والدین در خانواده و فواید آن

فرهنگ و فرزندپروری

طبقه اجتماعی و سبک فرزندپروری

پیامدهای شیوه های فرزند پروری

رویکردهای درمانی و یافته های پژوهشی

اهمیت آموزش به والدین

روش های آموزش به والدین

جمع بندی

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

معرفی جامعه آماری

روش نمونه گیری

حجم نمونه و روش محاسبه آن

روش اجرا

ابزار و نحوه جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: نتایج پژوهش

مقدمه

نتایج

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

تبیین بافته های پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادها

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی

چکیده

تاثیر آموزش رفتاری به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی بر سبک های والدگری و کاهش علائم اختلال در فرزندانشان

به کوشش شادی السادات میر عشقی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش رفتاری به مادران بر بهبود سبک های والدگری و کاهش علایم اختلال نارسایی توجه بیش فعالی فرزندان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی این مادران است. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. از اینرو تعداد ۲۴ نفر از مادرانی که فرزندانشان دارای این اختلال تشخیص داده شده بودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل همنا سازی شدند. ابزارهای پژوهش شامل شاخص سبک های والدگری و پرسشنامه علایم مرضی کودکان بود. آموزش روش های اصلاح رفتار در قالب ۹ جلسه نود دقیقه ای در گروه آزمایشی اجرا شد. در پایان دو گروه پرسشنامه های مذکور را به عنوان پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل نتایج بیانگر تاثیر کاربندی آزمایشی بر بهبود سبک های والدگری ( ۰۵ / ۰>P) و همچنین نشانگر تاثیر کار بندی در کاهش، تانشگری و نمره کل اختلال بود ( ۰۵ / ۰>P)  گروه آزمایشی نسبت به گروه کنترل بود اما هیچگونه تاثیر معنا داری را بر نارسایی توجه گروه کنترل نداشت. به طور کلی یافته ها نشان می دهند که آموزش روشهای اصلاح رفتار به مادران، مشکلات رفتاری فرزندان را کاهش داده و از به وجود آمدن آشفتگی در روابط والد فرزندی پیشگیری می نماید.

واژگان کلیدی: آموزش رفتاری والدین، اختلال نارسایی توجه بیش فعالی، سبک های والدگری

فصل اول

مقدمه

کلیات

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی یکی از اختلال های رایج دوران کودکی است که وجه مشخصه أن الگوی پایدار و ثابت از نارسایی توجه و تکانشگری است که فراوان تر و شدیدتر از آنچه در کودکان بهنجار دیده میشود بروز پیدا کرده که با توجه به سطح تحول فرد، نامتناسب است (انجمن روانپزشکی آمریکا ، ۲۰۱۳ و وبلکات ، ۲۰۱۲). کودکان با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی جمعیت ناهمگونی را تشکیل میدهند و از لحاظ میزان نشانه های موجود، فراگیر بودن آن نشانه ها در موقعیت های مختلف و میزان همبودی اختلال های دیگر تفاوت های قابل ملاحظه ای را نشان می دهند (جانستون ، ۲۰۱۲، بوسینگ، زیماء ماسون و میر ، ۲۰۱۲ و بار کلی ، ۲۰۰۶).برآوردهای مربوط به شیوع اختلال نارسایی توجه بیش فعالی بسته به ملاک های تشخیصی به کار رفته بین ۹/ ۵ تا ۱ / ۷ درصد متفاوت است (ویلکات، ۲۰۱۲). در صورتی که ملاکهای مشخص شده توسط پنجمین راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی به کار گرفته شوند تقریبا ۵ درصد از جمعیت کلی کودکان شرایط مربوط به تشخیص انواعی از اختلال نارسایی توجه بیش فعالی را احراز می کنند (انجمن روانپزشکی آمریکا، ۲۰۱۲). در کشور مانیز نتایج مطالعات در این زمینه متفاوت است. کلانتری، تشاط دوست و زارعی (۱۳۸۰) میزان شیوع این اختلال را در کودکان اول و دوم دبستان شهر اصفهان ۷۷/۳درصد گزارش کرده اند. همچنین بر اساس یکی دیگر از مطالعات همه گیر شناسی، شیوع این اختلال در ۲۶۶۷ کودک دختر و پسر،۷ – ۱۲ ساله در دامنه بین ۳ درصدتا ۶ درصد در شهر تهران گزارش شده است (خوشابی وپوراعتماد، ۱۳۸۱).نارسایی در بازداری رفتاری و اختلال در کارکرد های اجرایی مشکل اساسی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی محسوب می شود، این کودکان از مهارت کافی و لازم برای نظارت بر رفتار خود برخوردار نیستند و نمی توانند رفتار خود را برای زمانی طولانی تنظیم کنند (بوسینگ و همکاران، ۲۰۱۲، فینزی دوتان ، ۲۰۱۱ و آناستاپولوس و شافر ، ۲۰۰۱ و بار کلی، ۲۰۰۶).نظریه های متفاوتی در مورد اینکه چرا کودکان نشانه های اختلال نارسایی توجه بیش فعالی را نشان می دهند وجود دارد. میتوان گفت یکی از عواملی که در اختلال نارسایی توجه بیش فعالی نقش دارد، عوامل ژنتیکی است. پژوهش های انجام شده روی دوقلوها و خانواده های آنها بیانگر این است که ژن ها به نحوی در این اختلال دخیل هستند (دراستون و کونارد ،۲۰۰۷).در مقابل نظربه های دیگری بر نقش عوامل محیطی در علت شناسی این اختلال تأکید دارند، از اینرو برای توضیح این که چگونه عوامل محیطی بر به وجود آمدن علائم اختلال نارسایی توجه بیش فعالی تاثیر می گذارد، نظریه های روانشناختی متعددی پیش قدم شده اند (فینزی دوتان، ۲۰۱۱ و آناستابولوس و شاتر، ۲۰۰۱).تعامل منفی کودک – والد نیز به عنوان عامل مهمی در بروز مشکلات رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی شناسایی شده است (بارکلی، ۲۰۰۶). پژوهشگران معتقداند که اختلالهای برون تمود همچون اختلال نارسایی توجه بیش فعالی نتیجه یک شکست در اعمال قوانین والدینی هستند که معمولا دارای سه ویژگی عمده اند. قوانین بی ثبات، نظارت کم، مهارتهای ضعیف حل مسأله این نوع شیوه تعامل والدین و کودکان، فرزندانشان را به سمت اختلالات رفتاری سوق می دهد (اسچلینگ ، ۲۰۱۲، جانستون، ۲۰۱۲ و بردلی ،۲۰۰۲). یافته های پژوهشی نشان داده اند که وجود اختلال های رفتاری در کودکان با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی بر تعامل والدین فرزند و سایر اعضای خانواده تاثیر منفی می گذارد. اختلال نارسایی توجه بیش فعالی عملکرد خانواده را دچار اختلال میکند، زیرا والدین از مشکلات روانشناختی بیشتری برخوردار گشته و در مهارت های فرزند پروری دچار احساس بی کفایتی می شوند (اوگ ، ۲۰۰۵)، به همین دلیل بیشتر اوقات والدین این کودکان برای کنترل کودک ورفتارباز به روشهایی متوسل می شوند که وضعیت کودک را بدتر کرده و از طریق اعمال کنترل شدید بر کودک،وضعیتی را بوجود می آورند که پیامد آن تعارض جدی والدها کودک و شدید تر شدن نشانه های مشکلات رفتاری و پروی روزانه کودک با اختلال نارسایی توجه بیش فعالی است (نیکسون ،۲۰۰۲: فابیانو، پلهام، کولز و گناکی ،۲۰۰۸ واسائو ،۲۰۰۶)، از اینرو شناسایی و انجام مداخلات درمانی برای کودکانی که در معرض مشکلات رفتاری هستند امری لازم و ضروری است، زیرا این امر باعث هر چه بیشتر به والدین جهت کنار آمدن با فشار روانی حاصل از فرزند دارای اختلال و کاهش علائم اختلال در کودک خواهد انجامید (دانفورت، هاروی، اولازک و مک کی، ۲۰۰۶).با توجه به متفاوت بودن نظریه ها در مورد سیب شناسی مطرح شده در مورد اختلال نارسایی توجه بیش فعالی، راهکارهای درمانی نیز متفاوت بوده اند. از میان درمان هایی که برای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی به کار گرفته شده اند تنها سه درمان به لحاظ تجربی موثر بوده اند. درمان های روانی- اجتماعی، داروهای محرک دستگاه عصبی مرکزی و ترکیبی از این دو (کاپلان و سادوک ، ۲۰۰۹ و پل هاموگنا کی ، ۱۹۹۹) لازم به ذکر است که اگرچه، اختلال نارسایی توجه بیش فعالی دارای علت های زیستی و ژنتیکی است که با مداخلات دارویی تا حدی کنترل می شود، اما نتایج تحقیقات متعددی بیانگر این امر هستند که علائم این اختلال بصورت کامل نمی تواند به وسیله این قبیل درمان ها بهبود یابند (بوسینگ و همکاران، ۲۰۱۲و سافرن ، ۲۰۰۶).با توجه به مطالب گفته شده، از آنجا که تعداد این کودکان نسبتا زیاد بوده و درمان دارویی نیز برای والدین و خود کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی ممکن است مشکلاتی را بوجود آورده رویکردهای درمانی متفاوتی ارائه شده اند که در میان آنها آموزش والدین، به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود بر سایر روش ها برتری دارد (سمپل، ماش و نینوفسکی ، ۲۰۱۱، هاوتچارلیروکلمنت ، ۲۰۰۹ و کارر، ۲۰۰۶). رویکردهای روانی- اجتماعی که به صورت نظام مند برای بهبود علائم این قبیل کودکان به کار گرفته شده اند اصلاح رفتارهای کلاسی ، مهارت های اجتماعی آموزش شناختی ، به ویژه آموزش به والدین امداخله های درون منزل وبرنامه های فشرده درمان تابستانی را شامل می شود (فابیان و و همکاران، ۲۰۰۸)

بیان مسئله

اختلال نارسایی توجه بیش فعالی یک عارضه سلامت روانی در دوران کودکی است که وجه مشخصه أن نارسایی توجه نامتناسب با سطح تحول، تکانشگری وبیش فعالی است (انجمن روانپزشکی آمریکاء ۲۰۱۳). کودکان مبتلا به این اختلال جمعیت ناهمگونی را تشکیل میدهند و از لحاظ میزان علائم موجود، فراگیر بودن آن علائم در موقعیت های مختلف و میزان همبودی اختلال های دیگر تفاوتهای قابل ملاحظه ای را نشان می دهند (بارکلی، ۱۹۹۸). نسبت قابل توجهی از کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی علاوه بر علائم اصلی این اختلال رفتار نافرمانی مقابله ای ، پرخاشگری ، مشکلات سلوک ومشکلات برون ریزان دیگر را نشان می دهند. در حالیکه سال ها قبل تصور می شد این اختلال خارج شدن از مسیر رشد تابلوغ است، یعداها این دیدگاه مطرح شد که ممکن است اختلال نارسایی توجه بیش فعالی به عنوان یک اختلال رشدی مزمن تایزرگسالی ادامه پیداکند (ویلنز وهمکاران، ۲۰۰۲). از این رو این اختلال چه تنهاوچه همراه با عارضه های همبودمی تواند اثر مهمی بر عملکرد روانی اجتماعی خانواده داشته باشد. تحقیقات نشان داده است والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی اغلب در کنترل رفتار کودک خود با مشکل مواجه هستند و از لحاظ سبک های تربیتی بیشتر از سبک دستوری ومنفی استفاده می کنند (فابیان ووهمکاران، ۲۰۰۸ ؛ میرزائیان و همکاران، ۱۳۸۵). پژوهشهانشان داده اند که بیش فعالی برتعامل کودکان با والدینشان و نیز شیوه پاسخ دهی والدین به کودک تأثیر می گذارد. کودکان مبتلا به بیش فعالی بسیار پر حرف، منفی گراوبی اعتناهستند، کمتر مشارکت و همکاری می کنند و علاوه براین والدین این کودکان کمتر به آنها پاسخ مناسب می دهند، منفی گراترند و کمتر کودکان شان راراهنمایی و هدایت می کنند (میرزائیان و همکاران، ۱۳۸۵). این الگوهای تعاملی منفی و متقابل بین کودک و والدین در گروه سنی پیش دبستانی اتفاق می افتد و ممکن است در این سن منفی گرایی و تنش شدیدی را برای والدین به همراه داشته باشد (اسائو، ۲۰۰۶). مادران کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه بیش فعالی به طرز روزافزونی در معرض خطر افسردگی و اختلاف های زناشویی قرار دارند (بوسینگ و همکاران، ۲۰۰۷ ). اینکه این مشکلات والدین و خانواده را بتوان به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی کودک اسناد داد دارای شواهد آشکاری نیست و رابطه علمی مستقیمی در این خصوص یافت نشده است. شواهد همبستگی فراوانی حاکی از آن هستند که باری که مراقبت از این کودکان بردوش والدین تحمیل می کند فرایند بهنجار والدگری را به گونه ای مخدوش می کند که بر کارگر دوالدگری آنها اثر منفی بر جای می گذارد (آناستاپولوس، ۲۰۰۱). این مقتضیات مواردی از قبیل تظاهرات نافرمانی که به مشکلات کودک برای تبعیت کامل از دستورالعمل های والدین مربوط می شود را شامل می شود (بارکلی، ۱۹۹۸). به علاوه والدین کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی اغلب خود را در حال مداخله برای حل و فصل مشکلات مختلف مدرسه همسالان و خواهر و برادرهای این کودکان می بینند مشکلاتی که در سرتاسر کودکی این افراد وجود دارندونادوران نوجوانی ادامه می یابند (آناستاپولوسو همکاران، ۱۹۹۲). علاوه براین حضور کودک مبتلا به اختلال نارسایی توجه بیش فعالی در خانواده درخواستهای انسانی رابر والدین این کودکان تحمیل می کند و باعث افزایش تنیدگی فشار روانی و انواع مشکلات روانشناختی از قبیلا فسردگی و خلق منفی در این والدین می شود یوسینگ و همکاران، ۲۰۰۷). همچنین حضور کودک بانشانه های اختلال نارسایی توجه بیش فعالی باعث به هم خوردن و آشوب در سیستم مدیریتی خانواده می شود و بدرفتاری با کودک را در پی دارد(فابیانوو همکاران، ۲۰۰۸).از دیگر سو نظریه پردازانی همچون بتلهایم در توضیح علت شناسی اختلال نارسایی توجه بیش فعالی از نظریه آسیب پذیری شیدگی استفاده کرده اند. این نظریه پرداز اعتقاد دارد که فزون کنشی وقتی گسترش پیدا می کنند که عوامل زمینه ساز اختلال با یک سبک فرزند پروری مستبدانه کار آمد همراه می شوند. در این وضعیت کودک، قادر نیست از فرامین والدین پیروی کند و والدین مستبدانه تر و سختگیرتر می شوند تا فرزندان شان را مهار کنند و این چرخه بارها و بارها تکرار می شود تا کودک را به سمت اختلال سوق دهد. علاوه بر این، یادگیری هم ممکن است در شکل گیری اختلال نارسایی توجه قرون کنشی موثر باشد. در بسیاری مواقع ممکن است فزون کنشی کودک بوسیله توجه کردن دیگران پاداش بگیرد و بنابراین با شدت و فراوانی بیشتر تکرار شود. همچنین فزون کنشی ممکن است بوسیله الگوبرداری از رفتار والدین یا همشیران که خود مبتلا به نارسایی توجه فزون کشی هستند، فراگرفته شود (دیویسون، ۲۰۰۵).تعامل منفی کودک – مادر به عنوان عامل مهمی در بروز مشکلات برون سازی شده شناسایی شده است. پتروسون معتقد است که اختلال های برون سازی شده نتیجه یک شکست در اعمال قوانین والدینی هستند که معمولا دارای سه ویژگی عمده اند. قوانین بی ثبات، نظارت کم مهارتهای ضعیف حل مسأله. این نوع سبک فرزند پروری کودکان را به سمت نافرمانی و اختلالات رفتاری سوق می دهد (بردلی، ۲۰۰۲). رابطه بین سبک های فرزند پروری و رفتارهای والدینی با مشکلات رفتاری کودکان به اثبات رسیده است، به عنوان مثال اسمارت در سال ۲۰۰۱ در پژوهشی در بافته است که چگونگی تعامل والد کودک اغلب به عنوان پیش بینی کننده ای برای مشکلات رفتاری کودکان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تعاملهایی که معمولا همراه با خصومت متقابل، بدبینی، مهار بیش از حد و خشونت هستند در بسیاری از آسیب شناسیهای دوران کودکی دخالت دارند (هالنشتین، ۲۰۰۴).مطالعات انجام شده در مورد کودکان پیش دبستانی نشان می دهد که ضعف مسئولیت پذیری والدین و تنبیه شدید، خطر بروز رفتار های اغتشاش گر را در آن ها افزایش می دهد (گیمبل وهالند، ۲۰۰۲). پژوهشی دیگر در نمونه ای از کودکان ساله مبتلا به سه اختلال نافرمانی مقابله ای،

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شیراز واحد بین الملل
  • رشته تحصیلی روانشناسی بالینی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی شادی السادات میر عشقی روانشناس، شادی السادات میر عشقی مشاور، شادی السادات میر عشقی روان درمانگر، شادی السادات میر عشقی روانپزشک، شادی السادات میر عشقی متخصص اعصاب و روان، شادی السادات میر عشقی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی بالینی
تصویر
شادی السادات میر عشقی
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر