منو
X

تصویر
علیرضا تبریزی
روانشناس بالینی و فردی
(4)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(4) رای
0%

دقت

60%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

علیرضا تبریزی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم انسانی دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثر بخشی تمرین مهارت های حرکتی بر افزایش نمره هوش وکسلر دانش آموزان مقطع ابتدایی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

عنوان:

اثر بخشی تمرین مهارت های حرکتی بر افزایش نمره هوش وکسلر دانش آموزان مقطع ابتدایی

استاد راهنما:

دکتر حسین زارع

استاد شماور:

دکتر مجید صفاری نیا

نگارش:

علیرضا تبریزی

زمستان ۱۳۹۱

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

کلیات پژوهش

تعریف مساله

سوال اصلی تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

هدف ها

هدف اصلی

هدف های فرعی

فرضیه ها

فرضیه اصلی

فرضیه های فرعی

تعاریف مفاهیم نظری و عملیاتی متغیر ها

فصل دوم

پیشینه پژوهش

مقدمه

هوشبهر چیست؟

نظریه های هوش

نظریه روانسجی

نظریه دو عاملی اسپیرمن

نظریه توانایی های ذهنی اولیه ترستون

نظریه ساخت ذهنی گیلفورد

نظریه عصبی- زیستی

هوش سیال و متبلور کتل

نظریه رشدی هوش

نظریه شناختی و پردازش اطلاعات

نظریه هوش گاردنر

تعریف هوش شناختی

نظریه های شناختی هوش

زیر بنای فیزیولوژیکی هوش

تست های هوشی

تعریف و کلم از هوش

وراثت در برابر محیط

عوامل موثر بر هوش

تاثیر محیط بر هوش

نقش توارث در هوش

نقش زمان بر هوش

مهارت حرکتی

مهارت های حرکتی ظریف

مهارت های حرکتی درشت

آزمون مهارت های حرکتی اوزرتسکی

تعریف اصطلاح ادراکی – حرکتی

رابطه ادراک و حرکت

کاستی های ادراک لامسه ای – حرکتی

رابطه رشد و حرکت

یادگیری و مهارت حرکتی

رابطه ادراک و حرکت و نقش این ارتباط در یادگیری

تاثیر مهارت های ادراکی حرکتی بر یادگیری حرکتی

رابطه یادگیری و رشد بدنی و ذهنی

رابطه مهارت حرکتی و تحول ذهنی

علت گرایش معلم ها به حرکات ظریف حرکتی

تاثیر کار درمانی بر کارایی تحصیلی

رابطه برنامه های حرکتی و تمرین و تکرار مفاهیم شناختی

رابطه حرکت و رشد عاطفی

امکان تغییر هوش

پیشینه تحقیق

مطالعات انجام شده در خارج کشور

مطالعات انجام شده در داخل کشور

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه

طرح پژوهش

جامعه آماری

حجم نمونه روش نمونه گیری

شرایط ورود به نمونه

خصوصیات نمونه

ابزار پژوهش

شیوه اجرا

روش تجزیه و تحلیل داده ها

قلمرو تحقیق ( زمانی و مکانی به موضوعی )

فصل چهارم یافته های پژوهش

یافته های توصیفی تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم  یافته های پژوهش

مقدمه

یافته های توصیفی

تجزیه و تحلیل داده ها

ارائه یافته های پژوهش با توجه به فرضیه های پژوهشی

فصل پنجم

نتیجه گیری و بحث

مقدمه

یافته های پژوهشی

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی مهارت های حرکتی بر هوشبهر دانش آموزان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دبستان دخترانه تقوا تشکیل می دهند. از بین دانش آموزان این مدرسه تعداد ۴۰ نفر (۲۰ نفر گروه آزمایش و ۲۰ نفر گروه گواه بصورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. روش پژوهشی از نوع شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. ابزار گردآوری اطلاعات آزمون هوشبهر وکسلر چهارم بود که از ضریب پایایی و روایی مناسبی برخوردار است. در این آزمون هوشبهر کلی از چهار عامل درک کلی ، استدلال ادراکی ، حافظه فعال و سرعت پردازش تشکیل شده است ، در طی ۱۰ جلسه ، گروه آزمایشی از بین مهارت های حرکتی ، مهارت های حرکتی درشت آزمون از رنسکی را آموختند و تمرین کردند. هر جلسه به مدت یک ساعت به طول می انجامید . در ابتدای هر جلسه ، تمرین های جلسه قبل مرور می شد تا از تبحر دانش آموثر پر تمام تمرین های داده شده مطمئن شد. سپس نمر بنات جدید ارائه می شد و در حضور والدین با وی تمرین می شد و به والدین هم آموزش داده می شد که چگونه با فرزند خود در خانه این تمرین ها را انجام دهند. والدین با کودک تمرین های آموزش داده شده را در جلسه کار می کردند تا تسلط کافی را برای تمرین های خانه پیدا کنند و موظف بودند تا در خانه نیز این تمرین ها را هر رثز انجام دهند و ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله ی روش های آماری توصیفی و استنباطی (کوواریانس) با استفاده از نرم افزار Spss انجام گرفت. نتایج نشان داد که میزان هوشبهر کل دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافت و میزان هوشبهر درک کلی ، هوشبهر استدلال ادراکی و سرعت پردازش دانش آموزان گروه آزمایش نیز در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافت اما تمرین مهارت های حرکتی تاثیری بر هوشبهر حافظه فعال دانش آموزان نداشت.

کلمات کلیدی: هوشبهر، مهارت های حرکتی ، ازرتسکی ، آزمون هوش وکسلر

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

زندگی کشمکش دائمی با محیط و تلاش برای شناخت و بهره مندی از آن است. در این تلاش توانایی های روان شناختی انسان است که قابلیت های لازم را در اختیار او می گذارد تا به شناخت محیط و اصلاح یا تغییر دادن آن دست یازد. ظرفیت حرکتی کودک همزمان با رشد یافتگی فیزیولوژیکی و همچنین براساس چگونگی تعامل با اطرافیان که به میدان تحولی کودک نظم و جهت و انسجام می دهد، متحول می شود. حرکت شرایطی را برای کودک فراهم می سازد که بر اساس آن می تواند به اکتشاف دنیای پیرامونش بپردازد. جنسن (۲۰۰۲) معتقد است که فرد می تواند مجموع توانایی های مغزی خود را به پاری حرکت مورد بهره برداری قرار دهد با توانمندی هایی را به عرصه ظهور برساند. از این رو، در نظر گرفتن جنبه های حرکتی و تحلیل آنها، برای درک رشد تواناییهای ذهنی ضروری است (دادستان، ۱۳۷۹، به نقل از سنه ،.(۱۳۸۶)توانایی های ذهنی امکان ندارد که از توانایی های حرکتی پایه جدا باشند. بنابراین، مطالعه این گونه حرکت ها و فراهم ساختن امکان پرورش و رشد آن ها سبب تقویت و حتی ترمیم توانایی های ذهنی می شود. از نظر پیاژه ، رشد کودک بستگی بسیار به دستکاری دخل و تصرف او در محیط و پیرامونش و تعامل با آن دارد. وی معتقد است که آگاهی از طریق اجرا حاصل می شود (اسلاوین، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).یکی از عوامل موثر در یادگیری ، رشد بدنی و ذهنی کودک است. کودک تا زمانی که به اندازه کافی رشد نکرده باشد ، نمی تواند بایستد، راه برود ، بدود، لی لی کند و دیگر فعالیت های حسی و حرکتی را از خود نشان بدهد، تا زمانی که از نظر ذهنی رشد کافی نداشته باشد، نمی توان موفقیتی در درک مفاهیم ذهنی و انتزاعی از او انتظار داشت (افروز، ۱۳۷۹ ، به نقل از ساداتی، ۱۳۸۸).از نظر کراتی (۱۹۶۹) فرایند حرکتی نقش بسیار مهمی در زبان ، خواندن ، نوشتن ، فکر کردن ، انتقال و تعمیم دادن دارد. از نظر او کودک برای یادگیری مهارت های بدنی ، باید از لحاظ قدرت ، سرعت ، چالاکی ، توازن و ظرافت ، رشد کافی کرده باشد . همه این موارد بطور مستقیم روی یادگیری کودک تاثیر می گذارند (شریفیف ۱۳۷۷، به نقل از ساداتی، ۱۳۸۸). _پژوهشگرانی مانند پارت ، هارتمن ، جین ایرز ، حرکت و فعالیت را اساس پادگیری و پایه ای برای تحول ذهنی می دانند. آنان تفکیک ناپذیری نیروهای روانی و جسمانی را در به اجرا در آوردن هر گوئه الگوی حرکتی آن هم در مراحل اولیه آموزش، به منزله یک اصل اساسی مورد تاکید قرار می دهند( کهارت، هارتمن، جین آیرز به نقل از مشرف جوادی، ۱۳۶۷).از جمله موارد تجربی که ممکن است طرح آن جنجال آفرین باشد، افزایش هوشبهر بدست آمده از کودک بعد از یک دوره درمان است. در سال ۱۳۶۹ سه دانش آموز ۶ ساله، ۶ سال و یک ماهه و پنج سال و ۸ ماهه مورد آزمونهای هوش و اختلال یادگیری قرار گرفتند، هوشبهر آنان ۹۰ بود و هر سه اختلالات یادگیری داشتند اولباء کودکان تصمیم گرفتند کودکان را یک سال دیرتر به مدرسه ببرند تا رشد طبیعی آنان جبران هوشبهر کمشان را بکند. آنان بمدت ۸ ماه تحت درمان قرار گرفتند. در ابتدا هفته ای یکبار، بعد از دو ماه هر دو هفته یکبار و پس از سه ماه ماهی یکبار به اتفاق مادرشان به اتاق درمان مراجعه می کردند و فعالیتی را که برای آنان طراحی شده بود انجام می دادند. مادرشان نیز تمرین را یاد می گرفت و وظیفه داشت روزی نیم ساعت با آنان کار کند. با لحاظ کردن افزایش سن و رشد طبیعی آنان و با دقت در انجام آزمونها و آزمونهای موازی هوشبهر شان معادل ۱۱۰ ، ۱۱۰ و ۱۱۵ بود. گفتنی اینکه هیچکدام از فعالیتهای ۸ ماهه، ارتباط مستقیم با آزمونهای هوشی نداشت. چنانچه این تجربه در سطح گسترده ای انجام و نتایج فوق تأیید شود، می توان در برخی از یافته های روانشناسی سستی تردید کرد. در این مورد حداقل چند سؤال مطرح می شود که اولا اگر آنچه این آزمونها اندازه می گیرنده هوش نام دارد، آیا هوش با برخی فعالیتهای مربوط به درمان اختلالات یادگیری قابل افزایش است؟ دوما اگر هوش به طریق فوق قابل افزایش نیست، پس آیا آزمونهائی که هوش را اندازه می گیرند از اعتبار برخوردار نیستند ؟ و سوما آیا می توان پیشنهاد کرد که هوش بسان مستطیلی است که عرض آن را ژنتیک و طول آنرا گستره تجارب محیطی تشکیل می دهد؟ تبریزی ، ۱۳۷۵).

تعریف مسأله:

مفهوم سازی روشن هوش دارای اهمیت عملی و علمی است و به متخصصان بالینی امکان می دهد سطح کلی رفتار بیمار، سطح کنونی کار کرد قرد و پیش بینی وضعیت وی در تصمیم گیری ها و موقعیت های مختلف را به دست آورند تا استنباط هایی در مورد سیک برخورد وی با مسایل و یک برداشت مقدماتی در خصوص ویژگی های شخصیتی اش به دست آید. روان شناسان معتقدند هیچ شاخه ای از این علم به اندازه مطالعه و ارزیابی هوش در بهزیستی انسان موثر بوده است.

*تعاریفی که از هوش در سال های اخیر ارائه شده اند در یکی از این سه طبقه، جای دارند : تعاریفی که به سازگاری با انطباق با محیط تاکید دارند.

* تعاریفی که به توانایی یادگیری موضوعات مختلف تاکید دارند.

* تعاریفی که بر تفکر انتزاعی، یعنی توانایی استفاده از مفاهیم مختلف، نمادهای کلامی و عددی تکیه دارند پور شریفی، ۱۳۸۲).

دیوید وکسلر ، از معروف ترین کسانی است که تعریف نافذی از هوش ارائه نموده است. از نظر وی، هوش عبارت است از توانایی کلی و جامع در قرد که باعث تفکر منطقی، فعالیت هدفمند و سازگاری با محیط می شود. در نظر وی، هوش یک توانایی جامع است؛ یعنی مرکب از عناصر یا اجزایی که به طور کامل مستقل از هم نیستند و نشانه هوشمندی فرد آن است که می تواند به صورت منطقی بیاندیشد و اعمال برخواسته از هوش او اعمالی هدف دار هستند و توانایی هوش به فرد این امکان را می دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد( کاکاوند، ۱۳۸۶).آلفرد بینه ، روان شناس فرانسوی می گوید هوش آن چیزی است که آزمون های هوش آن را می سنجد و باعث می شود افراد عقب مانده ذهنی از افراد طبیعی و باهوش متمایز شوند.طبق تعریف دیگر، هوش توانایی یادگیری و کاربرد مهارت های لازم برای سازگاری با نیاز های فرهنگ و محیط فرد است و معیار باهوش بودن در جوامع مختلف یکسان نیست. همان طور که مشاهده می شود عمده این تعاریف به سه گروه عملی، تحلیلی و کاربردی تقسیم می شوند که به ترتیب : نتیجه عملی هوشمندی در زندگی، تجزیه عوامل تشکیل دهنده هوش و سنجش از طریق آزمون های هوشی را مد نظر قرار می دهند. با توجه به این مطالب برای داشتن تعریف تقریبا کاملی از هوش باید این سه جنبه مد نظر گرفته شوند :

*توانایی و استعداد کافی برای یادگیری و درک امور

*هماهنگی و سازش با محیط

* بهره برداری از تجربیات گذشته، به کار بر شان قضاوت و استدلال و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجه شدن با مشکلات میلانی فر، ۱۳۸۳).

آیا هوش با حرکت ارتباط دارد؟ قبل از اینکه به ارتباط این دو پی ببریم می بایست در خصوص حرکت اطلاعات بیشتری کسب کنیم.حرکت بیانگر وجود جانداران و طبیعت می باشد و در حقیقت اساس زندگی انسان بر روند حرکتی استوار می باشد . وقتی انسان به انجام یک فعالیت حرکتی مبادرت می ورزد ، در واقع از تمامی جنبه های موجود در کالبد خود مانند پارامتر های جسمانی ، احساسی ، عاطفی و روانی به صورت هماهنگ با هم استفاده می نمایند و به این ترتیب یک فرد برای اجرای حرکت بایستی از نظر عضلانی ، فیزیولوژیکی ، روانشناختی و عصبی آمادگی درک و فهم آن حرکت را داشته باشد و نارسایی در هر یک از موارد ذکر شده تاثیراتی را بر روند حرکتی ایجاد خواهد نمود (شعاری نژاد ، ۱۳۶۷)رشد و تکامل کودک از بدو تولد با حرکت معنا می باید و با افزایش توانایی های ذهنی و شناختی کودک پیچیده تر می شود. با ادامه رشد و تکامل ، رفتار های حرکتی کودک موجب بر قراری ارتباط وی با هم نوعان خود گردیده و رفتار ها و هیجانات وی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد . اگر رفتار های حرکتی کودک به خوبی و متناسب با سن تقویمی وی صورت بگیرد نشان دهنده سلامت جسمی و روحی او می باشد و در صورت وجود اختلالات جسمانی، ذهنی و روانی ، در حرکت نیز اشکال ایجاد می گردد. بنا بر این اگر رفتار های حرکتی کودکان در همان اوایل مورد سنجش قرار بگیرد ، می تواند در جهت بهبود و رفع هر چه سریع تر نارسایی های احتمالی و طرح ریزی برنامه های درمانی موثر تر باشد (نازی ، ۱۳۸۵).امروزه با توجه به روند رو به رشد علم پزشکی و مراقبت های بهداشتی ، نارسایی های مختلف در کودکان با دقت و سرعت بیشتری تشخیص داده می شود و تا جای ممکن درمان فوری آن مشکلات توسط متخصصین مربوطه صورت می گیرد. همان طور که بیان شد یکی از مشکلات و نا رسایی هایی که می تواند در زندگی و آینده کودک تاثیر گذار باشد مشکلات روانی ، حرکتی و تاخیر های رشدی و تکاملی کودک می باشد( شعاری نژاد ، ۱۳۶۷).والدین و مربیان باید مهارتهای حرکتی مطلوب را به عنوان یکی از موارد مهم کار با کودک در برنامه روزانه بگنجانند. انجام یک رشته حرکات هماهنگ توسط کودک، مستلزم برنامه و پری شناختی و ذهنی است که بدون آن کودک قادر به انجام این عمل خواهد بود. از دیر باز سنجش مهارت های حرکتی به لحاظ نقش مهمی که در زندگی انسان داشته، مورد علاقه بسیاری از محققین بوده است. پرداختن به این موضوع از دو بعد حائز اهمیت است، یکی نقش مهارت های حرکتی در یادگیری، موفقیت تحصیلی، کفایت اقتصادی و اجتماعی فرد و دوم ارتباطی که مهارت های حرکتی با سایر جنبه های شخصیت از قبیل خودپنداره، رفتار اجتماعی و هبجائی دارد. از طرفی در بسیاری از مطالعات ثابت شده است که یادگیری مشاغل مختلف نیاز مند کسب حدودی از مهارت های حرکتی است و مهارت در شغل نیز به کفایت اجتماعی و اقتصادی فرد کمک می کند ( کوثری ، ۱۳۹۱).سال هاست که متخصصین در صدد هستند تا روش هایی را برای افزایش هوش بیابند. کتاب ها و ابزار های مختلفی وجود دارد که ادعا دارند کودکان می توانند با استفاده از این ابزار ها هوش خود را افزایش دهند. حال با توجه به تعامل مهارت های حرکتی و ذهن این سوال مطرح می شود که آیا تمرین مهارتهای حرکتی ، هوش را افزایش می دهد و با تاثیری بر آن ندارد؟

سوال اصلی تحقیق

آیا تمرین مهارت های حرکتی ، هو شهری که از آزمون هوش وکسلر بدست می آید را افزایش می دهد؟

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به مراحل رشد، اجرای برنامه های توسعه ی مهارت های حرکتی – ادراکی موجب رشد و تکامل خودپنداره و تصور بدنی در کودک می شود و همین که کودک در انجام یک فعالیت موفق شود، به تلاش بیشتر برای پرداختن به سایر تکلیف ها برانگیخته خواهد شد. در نتیجه در کودک حس اعتماد به نفس پدید می آید و خواهد کوشید تا کارهای دشوار تری را به انجام رساند. بدین وسیله او به سطح یادگیری شناختی ترقی خواهد کرد. کودکی که مدام در کارهایش شکست بخورد، در پاسخ مناسب به شرابط فرو مانده و در پادگیری با دشواری هایی رو به رو خواهد گشت (فرید ، ۱۳۸۶).در مقاطع سنی پایین قابلیت اصلاح پذیری و آموزش پذیری بیشتری در مقایسه با بزرگسالان وجود دارد، بنابر این، با توجه به چنین ضرورتی پژوهشگر سعی می کند ارتباط بین توانایی های ادراکی حرکتی و توانایی های شناختی همچون خواندن و نوشتن را بر یک دانش آموز به طور موردی نشان دهد و بر اساس نتایج آن، دیدگاه های روشتری به والدین دانش آموزان، مربیان، برنامه ریزان و مسوولان امور تعلیم و تربیت کودکان ارایه شود. به نظر پزوهشگران، فعالیت های حرکتی اساس و پایه یادگیری ادراکی هستند. بریانت جی کراتی نیز معتقاده است در سالهای اخیر علمای تعلیم و تربیت به تأثیر فعالیت های ادراکی حرکتی در رابطه با کل برنامه های آموزش و پرورش علاقه زیادی نشان داده اند. بنابراین، هدف برنامه ادراکی حرکتی به وجود آوردن فعالیت هایی برای کودکان است تا با انجام آنها، جریان رشد و تکامل توانایی های ضروری (ادراک – شناختی کودکان هر چه بیشتر تسریع شود. لذا این برنامه براساس این نظریه شکل گرفته است که بهبود توانایی های ادراکی از طریق فعالیت های حرکتی، سرانجام باعث بهبود عملکرد تحصیلی فرد در مدرسه خواهد شد ( فرید ، ۱۳۸۶).یکی از موارد مهم و مورد توجه در کودکان، توانایی و یا ناتوانی در انجام فعالیت های حرکتی است که در رشد عملکردهای شناختی و رفتارهای اجتماعی کودک تاثیر می گذارد. یکی از عوامل مؤثر در یادگیری، رشد بدنی و ذهنی کودک است. کودک تا زمانی که به اندازه کافی رشد نکرده باشد، نمی تواند با پسند، راه برود، بدود، لی لی کند و دیگر فعالیت های حسی و حرکتی را از خود نشان بدهد. تا زمانی که از نظر ذهنی رشد کافی نداشته باشد، نمی توان موفقیتی در درک مفاهیم ذهنی و انتزاعی از او انتظار داشت (افروز ،۱۳۷۹).از نظر گراتی (۱۹۶۹) فرایند حرکتی نقش بسیار مهمی در زبان، خواندن، نوشتن، فکر کردن، انتقال و تعمیم دادن دارد. از نظر او کودک برای یادگیری مهارت های حرکتی، باید از لحاظ قدرت، سرعت، چالاکی، توازن و ظرافت، رشد کافی کرده باشند. همه این موارد به طور مستقیم بر روی پادگیری کودک تاثیر می گذارند(شریفی، ۱۳۷۷). محیط غنی همواره سبب افزایش و محیط محروم سبب کاهش بهره هوشی کودک خواهد شد لیکن محیط های یکسان در زمینه های مختلف ژنتیکی اثرات ثابتی ندارند. مثلا محیط غنی پر کسی که محدوده ژنتیکی خوبی دارد اثر فوق العاده خوبی می گذارد ولی بر کسی که محدوده ژنتیکی ضعیفی دارد اثر چندانی ندارد. پس هر چه زمینه ارثی هوش بیشتری باشد تعبیر کیفیت محیط، بیشتر بر آن اثر خواهد گذاشت (اسکوئیلر ، ۱۳۷۲)اهمیت پژوهش حاضر در این است که چنانچه انجام و تمرین مهارتهای حرکتی بتواند هوشبهر را افزایش دهد ، می توان با استفاده از آن موجبات افزایش هوشبهر دانش آموزان را فراهم کرد.

هدف ها :

این پژوهش دارای ۱ هدف اصلی و ۴ هدف فرعی می باشد

هدف اصلی :

آموزان دبستان

تعیین اثر بخشی تمرین مهارتهای حرکتی از در تسکی” بر نمره هوشبهر کل وکسلر دانش دخترانه تقوا

هدف های فرعی :

تعیین اثر بخشی تمرین مهارت های حرکتی اززتکی بر نمره هوشبهر عامل درک مطلب کلامی آزمون وکسلر دانش آموزان دبستان دخترانه تقوا

تعیین اثر بخشی تمرین مهارت های حرکتی اززتسکی بر نمره هوشبهر عامل استدلال ادراکی آزمون وکسلر دانش آموزان دبستان دخترانه تقوا

تعیین اثر بخشی تمرین مهارت های حرکتی از رتکی بر نمره هوشبهر عامل حافظه فعال آزمون وکسلر دانش آموزان دبستان دخترانه تقوا

تعیین اثر بخشی تمرین مهارت های حرکتی ازرتسکی بر نمره هوشبهر عامل سرعت پردازش آزمون وکسلر دانش آموزان دبستان دخترانه تقوا

فرضیه ها :

فرضیه اصلی :

انجام تمرین های مهارت های حرکتی ازرسکی ، نمره هوش کل در آزمون وکسلر دانش آموزان مقطع ابتدایی را افزایش می دهد.

فرضیه های فرعی

انجام تمرین های مهارت های حرکتی ازر تسکی، ثمره هوشبهر عامل سرعت پردازش آزمون وکسلر را افزایش می دهد

انجام تمرین های مهارت های حرکتی ازرسکی ، نمره هوشبهر عامل درک کلامی آزمون وکسلر را افزایش می دهد

انجام تمرین های مهارت های حرکتی از ترتسکی ، نمره هوشبهر عامل استدلال ادراکی آزمون وکسلر را افزایش می دهد.

انجام تمرین های مهارت های حرکتی ازرنگی ، نمره هوشبهر عامل حافظه فعال آزمون وکسلر را افزایش می دهد.

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه پیام نور
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی علیرضا تبریزی روانشناس، علیرضا تبریزی مشاور، علیرضا تبریزی روان درمانگر، علیرضا تبریزی روانپزشک، علیرضا تبریزی متخصص اعصاب و روان، علیرضا تبریزی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
علیرضا تبریزی
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر