منو
X

تصویر
علی مرادی سرتشنیزی
مشاوره تحصیلی و شغلی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
0%

دقت

60%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

60%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

علی مرادی سرتشنیزی هستم، فارغ التحصیل مشاوره گرایش مدرسه در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی دانشگاه رازی در سال ۱۳۹۳، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر کاهش ابراز خشم مادران کودکان بیش فعال/کمبود توجه و کاهش مشکلات رفتاری کودکان” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه رازی

دانشکده علوم اجتماعی و تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره گرایش مدرسه

عنوان:

اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر کاهش ابراز خشم مادران کودکان بیش فعال/ کمبود توجه و کاهش مشکلات رفتاری کودکان

استاد ارهنما:

دکتر خدا مراد مومنی

استاد مشاور:

دکتر محمد ربیعی

نگارش:

علی مرادی سرتشنیزی

مهر ماه ۱۳۹۳

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول : مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف تحقیق

اهداف کلی

اهداف اختصاصی

اهداف کاربردی

فرضیه های پژوهش

فرضیه های اصلی

فرضیه های فرعی

تعریف اصطلاحات و مفاهیم

تعریف نظری برنامه گروهی فرزند پروری مثبت

تعریف عملیاتی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت

تعریف نظری ابراز خشم

تعریف عملیاتی ابراز خشم

تعریف نظری مشکلات رفتاری

تعریف عملیاتی مشکلات رفتاری

تعریف نظری اختلال بیش فعالی / کمبود توجه

تعریف عملیاتی اختلال بیش فعالی / کمبود توجه

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

بیان جامع نظریه ها

تاریخچه معیار های تشخیصی ADHD

توصیف بالینی نشانه های اصلی ADHD

بی توجهی بیش فعالی تکانشگری

همه گیر شناسی

سیر تحول، پیش آگهی و پیامد های دراز مدت بیماری

سبب شناسی

عوامل ژنتیکی

ضایعات اکتسابی مغز در ADHD

عوامل نوروبیولوژیکی

عوامل نورو شیمیایی

عوامل روانی – اجتماعی

عوامل تغذیه ای تشخیص افتراقی و اختلالات رفتاری همبود

اختلال سلوک

اختلال نافرمانی مقابله ای

اختلال افسردگی

اختلال اضطرابی

اختلالات تیک

اختلالات یادگیری

اختلالات روان تنی

درمان

دارو درمانی

رفتار درمانی

تغییر شناختی – رفتاری

آموزش والدین ابراز خشم

تعریف خشم

خشم و پرخاشگری والدین

دیدگاه های موجود در مورد خشم

نظریه روان تحلیل گری

نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه رفتاری – شناختی

نظریه زیست شناختی

مدل ناکامی – پرخاشگری

اثرات خشم و خشونت

کنترل خشم

آموزش والدین

برنامه گروهی فرزند پروری مثبت

مرور سوابق پژوهش

فصل سوم : روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماری روش نمونه گیری و نمونه پژوهش

متغیر های پژوهش

ابزار پژوهش

پرسش نامه ابراز حالت – صفت خشم اسپیلبرگر

مقیاس مشکلات رفتاری کودکان کانرز ( فرم والدین )

شیوه مداخله و روش اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم : یافته های پژوهش

مقدمه

آمار توصیفی

آمار استنباطی

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

تبیین یافته های پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهاد های کاربردی

پیشنهاد های پژوهشی

پیوست ها

منابع

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر میزان ابراز خشم مادران کودکان ۶ تا ۱۲ ساله مبتلا به اختلال بیش فعالی / کمبود توجه و کاهش مشکلات رفتاری این کودکان انجام گرفت. طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گمارش تصادفی و روش آماری به کار برده شده تحلیل کواریانس یک متغیری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه مادران کودکان بیش فعال / کمبود توجه دبستان های دولتی پسرانه شهرکرد می باشد که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۲۴ نفر از مادران کودکان بیش فعال / کمبود توجه به عنوان نمونه انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار های این پژوهش مقیاس حالت – صفت خشم اسپیلبرگر و پرسشنامه مشکلات رفتاری کانرز ( فرم  والدین ) بود. در قالب روش پژوهش آزمایشی ابتدا پیش آزمون در دو گروه اجرا گردید، سپس گروه آزمایش به مدت ۸ جلسه تحت آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت قرار گرفتند که این جلسات به صورت گروهی و هفتگی برگزار شد. پس از پایان جلسات از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که برنامه گروهی فرزند پروری مثبت موجب کاهش ابراز خشم مادران کودکان بیش فعال / کمبود توجه شده است و بین گروه آزمایش و کنترل در کاهش ابراز خشم مادران تفاوت دیده شد. از طرفی آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت اثر معناداری بر کاهش نمره کلی مشکلات رفتاری کودکان در مقیاس کانرز والدین نداشته است و تفاوت معناداری بین میانگین مشکلات رفتاری گروه آزمایش و کنترل دیده نشد و در بین زیر مقیاس ها نیز فقط در زیر مقیاس مشکلات پیش فعالی – تکانشگری تفاوت معنادار بین میانگین تمرات گروه آزمایش و کنترل دیده شد. همچنین نتایج فرضیه های فرعی نشان داد که اثربخشی آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر کاهش ابراز خشم بیرونی و درونی و افزایش کنترل خشم بیرونی و درونی مادران گروه آزمایش معنادار بوده است اما اثربخشی این آموزش بر کاهش مشکلات سلوک، مشکلات یادگیری، مشکلات اضطرابی و مشکلات روان تنی معنادار نبود. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت مداخله ای است که ابراز خشم مادران کودکان بیش فعال / کمبود توجه را کاهش میدهد و نیز می تواند باعث کاهش مشکلات بیش فعالی – تکانشگری در کودکان گردد.

کلید واژه ها : برنامه گروهی فرزند پروری مثبت، ابراز خشم مادران، بیش فعالی / کمبود توجه، مشکلات رفتاری.

فصل اول: کلیات پژوهش

بیان مسئله اختلال بیش فعالی و کمبود توجه ( ADHD ) یکی از شایع ترین علل مراجعه به روان پزشک و روان شناس است. این اختلال در بر گیرنده نشانه های تحولی نامناسب از جمله بیش فعالی ، بی توجهی و تکانشگری می باشد ( سادوک و سادوک ، ۲۰۰۵). میزان بروز در پسر ها نسبت به دختر ها با نسبتی بین ۲ به ۱ تا ۱ به ۱ است ( سادوک و سادوک، ۲۰۰۹). شیوع این اختلال در کشور ها و سنین مختلف متفاوت گزارش شده است. پلانزایک، دلیما، هورتا، بایدرمن و روحد (۲۰۰۷) طی یک بررسی میزان شیوع کلی را ۲۹/۵ % برآورد کرده اند. مطالعات متعدد در مناطق مختلف ایران نیز میزان شیوع را از ۸/ ۵ % تا ۹/ ۱۹ ٪ گزارش کرده اند که در هر منطقه متفاوت بوده است ( مرادی و همکاران، ۱۳۸۷ ؛ اخوان کرباسی، گلستان، فلاح و صدر بافقی، ۱۳۸۷).پژوهش ها نشان می دهند که اختلال بیش فعالی و کمبود توجه تعاملات این کودکان با والدینشان را تحت تأثیر قرار می دهد و شیوه پاسخ دهی والدین به کودکان را نیز متأثر می سازد (کار ، ۱۹۹۹). زندگی کردن با این کودکان می تواند همه جنبه های خانواده را تحت تأثیر قرار دهد و در این میان از آنجایی که مادر در تعامل بیشتر با این کودکان می باشد، احتمالا بیشترین تأثیر را خواهد پذیرفت. خشم واکنشی مرتبط با تنیدگی و خصومت است که با قرار گرفتن در موقعیت های گوناگون از ناکامی های واقعی با خیالی، آسیب ها، تحقیر ها، تهدید ها یا بی عدالتی ها بر انگیخته می شود و به طور معمول به یک هدف بیرونی منتقل می گردد (کرسینی ، ۱۹۹۹). خشم از جمله هیجان هایی است که والدین به طور معمول در فرایند تربیت فرزندان آن را تجربه می کنند (کلارک، نواک و دوپری ،۲۰۰۲). مطالعات کیمیایی و بیگی (۱۳۸۹) به شناسایی یک چرخه معیوب در روابط والد – کودک انجامیده است که بر اساس آن رفتار ناسازگار کودکی احساس بدی در والدین همچون خشم، عصبانیت و کاهش تحمل به وجود می آورد و مسلم است این هیجان ها و احساسات در والدین، بر نحوهی واکنش آن ها با این کودکان اثر می گذارد و شروع به تنبیه، طرد و سرزنش کودک می کند و این واکنش ها نیز احساسات منفی کودک همچون ناکامی، خشم و ناامیدی ) را برانگیخته و رفتار ناسازگارانه کودک را به دنبال دارد. مطالعه ساندرتی ساندرز و همکاران (۲۰۱۴) نیز نشان داده است که بین خشم والدین و بد رفتاری کودکان رابطه وجود دارد . مادران کودکان دارای مشکلات رفتاری احساس ناکافی بودن دارند و این احساس باعث می شود علائم افسردگی نشان دهند و گاهی هم احساس خشم نشان می دهند (اورت ، ۱۹۹۹). این مادران در نقش مراقبان اصلی احساسات بدی مانند احساس سر خوردگی، مشکلات روانی، بی ثباتی عاطفی، خشم و ناراحتی مستمر روانی را تجربه می کنند ( تروستر ، ۲۰۰۱).بسیاری از مادران از روش های پرخاشگرانه برای کنترل کودکان بیش فعال/ کمبود توجه استفاده می کنند (تالی، آیکنا و مگیو ، ۲۰۰۸) و نیز مادران به رفتار های خطرناک پسران بیشتر با خشونت واکنش شان می دهند، زیرا در کنترل چنین رفتار هایی خود را ناتوان احساس می کنند (مورونگیلو و هاگ ، ۲۰۰۴) بلسکی (۱۹۹۳) معتقد است کودکان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی که تعامل با آن ها با سختی و مرارت همراه است ، احتمال بیشتری دارد که مورد خشم و بد رفتاری اعضای خانواده قرار گیرند. به صورتی که باعث بر انگیختگی خشم مادر می شوند. تعداد زیادی از والدینی که فرزندان مبتلا به اختلال ADHD دارند در پاسخ به رفتار های منفی و عدم حرف شنوی فرزند خود به روش های خشن و زور متوسل میشوند ( پیسترمن ، ۱۹۹۲؛ شرودر و گوردون، ۲۰۰۳).غریبی، فتحی آذر، ادیب، حاتمی و قلی زاده (۱۳۹۰) در پژوهشی کیفی با عنوان پدیدار شناسی تجارب مادران در زندگی با کودکان ADHD اولین احساس منفی تجربه شده توسط مادران را خشم و عصبانیت و به دنبال آن ابراز خشم نسبت به این کودکان بر می شمارند. پژوهش چن وسیپ (۲۰۰۸) نشان داده است که مادران رفتار های بی توجهی و تکانشگری را با احتمال زیادی به این شکل در نظر می گیرند که در آینده و موقعیت های مختلف مجددا اتفاق خواهد افتاد و در کل آن ها واکنش منفی تری برای رفتار هایی که پایدار و کلی درک می شوند نشان می دهند. از طرفی پژوهش ها نشان داده است علائم اختلال بیش فعالی کمبود توجه ممکن است در سراسر زندگی ادامه بیایند و با انواع دیگر اختلالات روان پزشکی همراه گردنند( سادوک و کاپلان، ۲۰۰۳). اشکال در بازداری رفتاری (هالاهان و کافمن ، ۲۰۰۳) و رفتار های هدفمند مداوم و مهارت های سازشی (بالینگ، گاری، مایلز و گاروان ، ۲۰۰۷) از جمله تأثیرات این اختلال بر کودک می باشد.مهم ترین شیوه ی درمان این اختلال دارو درمانی و در کنار آن رفتار درمانی و اصلاح رفتار و در نهایت شیوه های ترکیبی می باشد که از سودمندی بیشتری برخوردارند (کنگرلو، لطفی کاشانی و وزیری، ۱۳۹۱). عوارض جانبی دارو ها متخصصان را با شک و تردید مواجه کرده است و در کنار آن آموزش رفتاری والدین مورد تأکید قرار گرفته است (هالت و ساندرز ، ۲۰۰۶). برنامه های آموزش والدین بر پایه ی اصول یادگیری یادگیری اجتماعی بنا شده اند و به والدین یاد می دهند که چگونه می توانند تعامل مثبت تری با کودکان برقرار کنند و میزان رفتار های منفی و تعارض های درون خانواده را کاهش دهند.برنامه فرزند پروری مثبت توسط ساندرز و همکارانش در دانشگاه کوئیتزلند استرالیا طراحی شده است. این برنامه یک سیستم جامع و چند سطحی از مداخله والدینی می باشد که اکثر مداخلات آن بر روی کودکان در معرض خطر مشکلات رفتاری و والدین آن ها می باشد و هدف کلی برنامه افزایش دانش، مهارت و اعتماد به نفس و خودکارآمدی والدین به منظور کاهش میزان شیوع مشکلات رفتاری و عاطفی در کودکان و نوجوانان می باشد (ساندرز، ۲۰۰۸). این برنامه به دلیل وجود سطوح مختلف از نارسایی کار کرد خانواده ها و نیاز های گوناگون والدین و کودک دارای ۵ سطح مداخله می باشد (گریف، اسمیت، والف و تاواکو، ۲۰۰۸). استفاده از این برنامه برای مادران کودکان ۲ تا ۱۲ سال های پیشنهاد میشود که هم اکنون میتلا یا در معرض خطر ابتلا به مشکلات رفتاری و عاطفی هستند (هاوس و ساندرز، ۲۰۰۲).مروری بر پیشینه ی پژوهشی موجود نشان می دهد که تحقیقات خارجی اثربخشی این برنامه بر جنبه هایی از بهداشت روان والدین و بهبود رفتاری کودکان را تأیید کرده است . در ایران نیز پژوهش هایی انجام گرفته است. پژوهش هایی هم وجود دارند که نتایج آن ها متضاد با پژوهش های تأیید شده اند که می توان به لمب (۲۰۰۶)، قشنگ (۱۳۸۲) و ناظمی (۱۳۸۶) اشاره نمود.همان گونه که اختلال یکی از اعضا بر کارکرد سایر اعضا موثر می باشد، می تواند باعث اختلال در کارکرد خانواده شود، به همین دلیل نمی توان صرفا از مشکلات کودکان صحبت کرد. همچنین واضح است که والدین به خاطر رفتار های نامناسب فرزندانشان بیشترین آسیب را متحمل می شوند ولی این آسیب به خود کودکان نیز بر می گردد و مشکلات آن ها را تشدید می کند. بر اساس آنچه که ذکر آن رفت به نظر می رسد که ابراز خشم والدین، از جمله مادران کودکان بیش فعال / کمبود توجه به دلیل این که با هیجانات شدید هم همراه است می تواند به خودی خود تمامی معادلات را بر هم زده و چرخه معیوب در روابط والد – کودک را بیش از پیش دامن زند و لذا با توجه به نیاز ضروری والدین کودکان مبتلا به بیش فعالی/ کمبود توجه، به مداخلات مؤثر و کمبود مطالعات در زمینه ابراز خشم مادران این کودکان، مسئله اصلی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه آیا آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر کاهش ابراز خشم مادران کودکان بیش فعال/ کمبود توجه و کاهش مشکلات رفتاری این کودکان اثربخش می باشد یا نه؟

ضرورت و اهمیت تحقیق

خانواده یک نظام اجتماعی است که اختلال در هر یک از اعضای آن کل نظام را تحت تأثیر قرار می دهد و این نظام مختل شده به نوبه خود اختلالات مربوط به اعضا را تشدید و مشکلات جدیدی ایجاد می کند (شریعتی و داور منش، ۱۳۷۵). شیوع مشکلات رفتاری، ثبات آن ها در طول زمان، پیش آگهی ضعیف آن ها و تیز هزینه آن ها برای افراد و جامعه، همگی نشان دهنده لزوم پیشگیری اولیه و مداخله زودرس و مؤثر است.اختلال بیش فعالی/ کمبود توجه یکی از اختلال های شایع روان پزشکی در کودکان سن مدرسه میباشد . شیوع این اختلال در کشور ها و سنین مختلف متفاوت است ولی شیوع کلی ۲۹/ ۵ درصد گزارش شده است ( پلانزایک و همکاران، ۲۰۰۷) و در ایران نیز مطالعات میزان شیوع را از ۸/ ۵ درصد تا حدود ۲۰ درصد گزارش کرده اند ( مرادی و همکاران، ۱۳۸۷ ؛ اخوان کرباسی و همکاران، ۱۳۸۷)، که تمام این آمار و ارقام زنگ خطری است ناشی از شیوع بیش از حد این اختلال . علاوه بر مشکلات اساسی این کودکان که شامل بیش فعالی ، بی توجهی و تکانشگری است، در صورت عدم درمان ، علایم اختلال ممکن است در سراسر طول زندگی فرد ادامه بیایند و با انواع مختلف اختلالات دیگر روان پزشکی همراه گردند. همچنین وجود کودکان بیش فعال / کمبود توجه در هر خانواده ای می تواند تمام جنبه های خانواده را تحت تأثیر قرار دهد و از جمله مادر، از آنجایی که روابط بیشتر و مؤثرتری را با این کودکان برقرار می کند بیشترین تأثیرات و احساسات منفی همچون خشم را تجربه می کند. عدم درمان به موقع این کودکان می تواند در آینده اثرات زیانباری بر جامعه داشته باشد و نیز خانواده را به عنوان مهمترین رکن اجتماعی که نقش مؤثری در تربیت فرزندان دارد مختل سازد . لذا پرداختن به موضوع اختلالات کودکان ( از جمله بیش فعالی کمبود توجه) و تأثیر پذیری نهاد خانواده از جمله مادران از ضرورت خاصی برخوردار است و شناسایی و به کار گیری روش های مؤثر درمانی برای این اختلال اهمیت زیادی دارد. از نتایج این پژوهش می توان جهت کاهش ابراز خشم مادران کودکان بیش فعال / کمبود توجه به عنوان یک احساس کاملا مخرب و نیز کاهش مشکلات بیش فعالی – تکانشگری کودکان بیش فعال کمبود توجه استفاده کرد.

اهداف تحقیق

اهداف کلی

– تعیین اثر بخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر کاهش ابراز خشم مادران کودکان بیش فعال کمبود توجه

– تعیین اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان بیش فعال / کمبود توجه. _

اهداف اختصاصی

-­تعیین اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر ابراز خشم بیرونی و ابراز خشم درونی مادران کودکان بیش فعال کمبود توجه.

– تعیین اثربخشی برنامه گروهی فرزند پروری مثبت بر کنترل خشم بیرونی و کنترل خشم دروتی مادران کودکان بیش فعال / کمبود توجه.

– تعیین اثربخشی آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت به مادران بر میزان مشکلات سلوک، مشکلات بیش فعالی و مشکلات یادگیری کودکان بیش فعال / کمبود توجه.

– تعیین اثربخشی آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت به مادران بر میزان مشکلات روان تنی و مشکلات اضطرابی کودکان بیش فعال / کمبود توجه.

اهداف کاربردی

معرفی مداخله آموزش گروهی فرزند پروری مثبت به متخصصان جهت ارتقای خود کار آمدی والدین کودکان دارای مشکلات رفتاری و کاهش مشکلات رفتاری کودکان.

فرضیه های تحقیق

فرضیه های اصلی

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث کاهش ابراز خشم مادران کودکان بیش فعال / کمبود توجه می شود. _

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث کاهش مشکلات رفتاری کودکان بیش فعال/ کمبود توجه می شود.

فرضیه های فرعی

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث کاهش ابراز خشم بیرونی مادران کودکان بیش فعال کمبود توجه می شود

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث کاهش ابراز خشم درونی مادران کودکان بیش فعال ) کمبود توجه می شود.

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث افزایش کنترل خشم بیرونی مادران کودکان بیش فعال کمبود توجه می شود،

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث افزایش کنترل خشم درونی مادران کودکان بیش فعال کمبود توجه می شود.

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث کاهش مشکلات بیش فعالی تکانشگری کودکان بیش فعال / کمبود توجه می شود

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث کاهش مشکلات یادگیری کودکان بیش فعال / کمبود توجه می شود .

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث کاهش مشکلات سلوک کودکان بیش فعال / کمبود توجه می شود

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مثبت باعث کاهش مشکلات روان تنی کودکان بیش فعال / کمبود توجه می شود

– آموزش برنامه گروهی فرزند پروری مشت باعث کاهش مشکلات اضطرابی کودکان بیش فعال / کمبود توجه می شود.

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه رازی
  • رشته تحصیلی مشاوره گرایش مدرسه
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی علی مرادی سرتشنیزی روانشناس، علی مرادی سرتشنیزی مشاور، علی مرادی سرتشنیزی روان درمانگر، علی مرادی سرتشنیزی روانپزشک، علی مرادی سرتشنیزی متخصص اعصاب و روان، علی مرادی سرتشنیزی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی تحصیلی
تصویر
علی مرادی سرتشنیزی
مشاوره تحصیلی و شغلی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر