منو
X

تصویر
مهناز دانشور قویمی
روانسجی و نوروفیدبک
(3)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(3) رای
80%

دقت

60%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

مهناز دانشور قویمی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی گرایش روانسنجی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال ۱۳۹۴، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “روایی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان دارای اختلال دارای اختلال نقص توجه” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پاین نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش روان سنجی

عنوان:

روایی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان دارای اختلال دارای اختلال نقص توجه

استاد راهنما:

دکتر کامبیز کامکاری

استاد مشاور:

دکتر شیرین کوشکی

پژوهشگر:

مهناز دانشور قویمی

تابستان ۱۳۹۴

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سوال های تحقیق

سؤال اصلی

سؤال های فرعی

اهداف تحقیق

اهداف اصلی

اهداف ویژه

متغیرهای تحقیق

مقیاس

روایی تشخیصی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقیاس های هوش وکسلر کودکان

نسخه اول مقیاس هوشی وکسلر کودکان (ویسک)

نسخه دوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان (ویسک- آر)

نسخه سوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان

نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان

ویژگی های روانسنجی نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر کودکان

نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان

کاربردهای بالینی – استثنایی مقیاس های هوشی وکسلر

پیشینه پژوهش

پیشینه تحقیقات داخلی

پیشینه تحقیقات خارجی

فصل سوم:روش شناختی

طرح تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

مدل آماری

فصل چهارم:استخراج و تحلیل داده های تجربی

مقدمه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

محدودیت های اجرایی

محدودیت های روش شناختی

پیشنهادات تحقیق

پیشنهادات مبتنی بر روش شناختی

پیشنهادات مبتنی بر یافته ها

منابع

چکیده:

پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده)

در این تحقیق، به «روایی تشخیصی نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در کودکان دارای اختلال نقص توجه پرداخته شده است. سؤال اصلی تحقیق بدین ترتیب مطرح می شود که آیا نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در کودکان با اختلال نقص توجه دارای روایی تشخیصی می باشند یا خیر؟ روش تحقیق حاضر، در حیطه مطالعات روان سنجی جای گرفته که زیر مجموعه روش پژوهش روش شناختی است. جامعه تحقیق را تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع دبستان شهر تهران در سال تحصیلی ۹۴- ۱۳۹۳، تشکیل می دهند که با استفاده از روش هدفمند استفاده گردید. ابزار اندازه گیری در این تحقیق نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان می باشد که دارای روایی و اعتبار مطلوبی می باشند. مدل آماری مورد استفاده در تحقیق حاضر برای تعیین روایی تشخیصی، روش نمودار پراکنش (روش دیویس)، روش فاصله اطمینان و محور ترکیبی است. در نهایت، بافته های تحقیق نشان داد که با استفاده از روش نمودار پراکنش در نسخه چهارم مشخص گردید که تفاوت معنی داری تکمیل تصویر، ظرفیت عدد مستقیم، ظرفیت عدد معکوس، ظرفیت عدد کل، توالی عدد – حرف، محاسبات، رمز گذاری، نمادیابی، حذف کردن تصادفی، حذف کردن ساختاری و حذف کردن کل و در نسخه تکمیلی مشخص گردید که تفاوت معنی داری چند گزینه ای طراحی با مکعب با امتیاز زمانی، مازهای البثورن با امتیاز زمانی مازهای الیتورن بدون امتیاز زمانی، ظرفیت عدد دیداری، ظرفیت فضایی مستقیم، ظرفیت فضایی معکوس، ظرفیت حرف (با آهنگ)، ظرفیت حرف (بدون آهنگ)، توالی حرف – عدد، فرایند محاسبات (یخش الف)، فرایند محاسبات (بخش ب) و کپی رمز با نمرات تراز در کودکان دارای بیش فعالی – تقص توجه وجود دارد و عوامل مذکور می توانند کودکان دارای بیش فعالی – نقص توجه را از کودکان هنجاری تشخیص دهند. همچنین، با بهره گیری از روش فاصله اطمینان تسخه چهارم نیز مشخص شد که تفاوت معناداری بین حافظه فعال ( ۵۲/۶۹ )، سرعت پردازش ( ۴۵ / ۶۸ ) و مقیاس کل ( ۸۷ / ۷۹ ) و در نسخه تکمیلی تفاوت معناداری بین حافظه فعال ( ۶۵/ ۶۷ )، سرعت پردازش (۸۴/۶۶) با میانگین نظری (نرم جامعه) در کودکان دارای بیش فعالی – نقص توجه وجود دارد؛ در حالیکه با روش محور ترکیبی مقیاس هوشی وکسلر کودکان در تشخیص دانش آموزان دارای بیش فعالی – نقص توجه دارای روایی تشخیصی نیست.

واژه های کلیدی: روایی تشخیصی، نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر کودکان، نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان، اختلال بیش فعالی – نقص توجه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

و سازه هوش در روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی به گونه ای متفاوت مطرح شده، با این حال سنجش استثنایی با تاکید بر سازه هوش در گروههای کودکان دیرآموز، کم توان ذهنی، تیزهوش، سر آمد و ناتوان یادگیری حائز اهمیت است. تنها زمانی می توان برای گروه ها کودکان استثنایی به برنامه ریزی آموزشی ویژه تأکید نمود که از طریق سنجش استثنایی، نیمرخ هوشی آزمودنی ترسیم گردد و با استناد به رویکرد کمی نگر در سازه هوش، برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر سنجش استثنایی انجام گیرد. از این رو، سنجش هوش در زمینه های سنجش استثنایی، اقدامی مؤثر بوده و به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در شناسایی نیازها ویژه کودکان استثنایی و به خصوص کودکان دیر آموز، تیزهوش، سر آمد و ناتوان یادگیری محسوب میشود (افروز و کامکاری،۱۳۹۱)با استفاده از آزمون های هوش در حیطه کودکان استثنایی، می توان به شناسایی دقیق کودکان ناتوان باد گیری، بیش فعالی توام با نقص توجه و …. دست یافت؛ زیرا پس از اجرای آزمون های هوش، معرفه های دقیقی از توانایی های شناختی به دست آمده و با مقایسه عملکرد فعلی دانش آموز در زمینه – های تحصیلی و نیمرخ هوشی آزمودنی، می توان به ارتباط تنگاتنگ توانایی های بالقوه و عملکرد، به عنوان توانایی های بالفعل تاکید نمود (شیری امین لو، کامکاری و شکرزاده، ۱۳۹۲).جهت ارزیابی هوش، ابزارهای متنوعی در اختیار متخصصان می باشد که واجد ویژگی های روانسنجی مطلوبی بوده و از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار هستند (کافمن ۲۰۰۵). از جمله ابزارهای مورد استفاده، جهت ارزیابی هوش در راستای سنجش کودکان استثنایی با استناد به حافظه فعال و دیگر عوامل سازنده هوش، می توان به عمقیاس های هوشی وکسلر کودکان، وودکاک جانسون آزمون کافمن و مقیاس های هوشی استانفورد – بیته اشاره داشت. در بین ابزارهای فوق برای دو مقیاس هوش وکسلر و استانفورد – بینه، نمرات ترکیبی مطرح گردیده که این نمرات می توانند نقش غربالگری را برای کودکان مستعد به ابتلا ناتوانی یادگیری و بیش فعالی توام با نقص توجه و ایقا نمایند. پس از سنجش و شناسایی وجود این اختلال در دانش آموز، باید به ارائه مداخلات پرداخت و این مداخلات در راستای نیازهای دانش آموز شکل می گیرد اما آنچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، آن است که پس از ارائه مداخلات باید پیگیری های لازم صورت گرفته و اقدامات ضروری جهت برآورد وضعیت آتی دانش آموز انجام پذیرد (پاپی، ۱۳۹۲).انجمن پژوهش علوم تربیتی آمریکا ( AERA)، انجمن روان شناختی آمریکا (APA) و کمیسیون ملی اندازه گیری در علوم تربیتی (NCME)، بر این مقروضه در سنجش روان شناختیآموزشی تاکید دارند که باید آزمونگران حرفه ای در استفاده از مقیاس های انفرادی هوش، شناخت کاملی را پیرامون روایی، اعتبار و استاندارد سازی ابزار مزبور داشته باشند تا بتوانند تفسیر دقیق و جامعی را انجام دهند، ارائه پژوهش های مرتبط در حیطه های روان سنجی باعث می شود تا دانش فنی آزمونگران از ابزار اندازه گیری افزایش یابد و موجبات توسعه مهارت های آزمونگران در راستای استفاده صحیح و تفسیر دقیق فراهم شود. از این رو، شناسایی ویژگی های روان سنجی ابزار های روان – شناسی از اهمیت فزاینده ای برخوردار است. شناسایی ویژگی های فنی نسخه های انفرادی هوش از قبیل استانفورد – بینه و وکسلر به عنوان یکی از صلاحیت های حرفه ای آزمونگران محسوب می شوند (روید، ۲۰۰۳).با استفاده از نسخه چهارم و تسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان، می توان طیف وسیعی از نمرات تراز را در چهار مقیاس هم کلامی، استدلال ادراکی، حافظه فعال و سرعت پردازش تدوین نمود که در تحلیل پراکنش نیمرخ هوشی به کار برده می شوند. علاوه بر طیف وسیعی از نمرات تراز و مقایسه نمرات تراز در مقیاس های چهارگانه، بررسی فرایندهای شناختی آزمودنی تیز حائز اهمیت است و می تواند اطلاعات کمی و کیفی را به ارمغان آورد. از این رو، در تحقیق حاضر به «روایی تشخیصی نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هاس هوشی وکسلر کودکان در کودکان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی» پرداخته می شود.

بیان مسأله:

فرایند اعتبار بخشی و رواسازی مقیاس هوشی با شناسایی ویژگی های روان سنجی در یک مقیاس هوش، از پیچیدگی بالایی برخوردار است و نمی توان آن را به عنوان فرایندی ساده و سطحی در نظر گرفت. برخی مقیاس های هوشی، از روایی و اعتبار ضعیفی برخوردار می باشند و نمی توان از آنها به عنوان ابزارهای سنجش هوش باد نمود. در مقابل، برخی مقیاس های هوشی، روایی و اعتبار مقبولی داشته و در سنجش هوش، از منزلت و جایگاه بالایی برخوردار هستند. از جمله آزمون های انفرادی هوش که دارای ویژگی های مطلوب روان سنجی می باشند، می توان به مقیاس های هوشی وکسلر و استانفورد – بینه توجه کرد. با این وجود، هنوز هم در شناسایی دقیق ویژگی های روان سنجی مقیاس های انفرادی هوش، نمی توان با قاطعیت، عمل کرد؛ زیرا عوامل فرهنگی در روایی و اعتبار آزمون های فوق مؤثرند. علاوه بر عوامل فرهنگی، نحوه اجرا و شیوه نمره گذاری، از دیگر مواردی است که می تواند اعتبار و روایی مقیاس های انفرادی هوش را خدشه دار کند و این روند در مباحث مرتبط با ارزیابی آزمون عنوان می گردد (سالویا و وایسلدیک ، ۲۰۰۵، به نقل از پاپی، ۱۳۹۲).از سویی دیگر، ابهامات زیادی در زمینه نسخه چهارم مقیاس هوش وکسلر کودکان و نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان مصداق دارد و به راحتی نمی توان تمایزی را بین نسخه چهارم این آزمون با نسخه چهارم تکمیلی در راستای سنجش و اندازه گیری هوش کودکان قائل شده با توجه به خلاء نظری می توان منبع مسأله پژوهش حاضر را فقدان بافته های تجربی در زمینه شناسایی ویژگی های روان سنجی این دو مقیاس نسخه چهارم مقیاس هوشی که از جامع ترین و کامل ترین ابزارها هستند و سنجش بالینی سازه هوش را انجام می دهند، مطرح نمود.نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان به عنوان ابزاری مفید در زمینه اندازه گیری فرایندهای شناختی کودکان مطرح می شود. این ابزار در زمینه های بالینی، استثنایی، آموزشی، تحولی و پرورشی کاربرد دارد و از آن می توان به عنوان ابزاری جامع در زمینه های بالینی یاد نمود که اطلاعات گرانبهایی را برای تشخیص، شناسایی و مداخلات بالینی ارائه می کند. یه طوری که عوامل چهار گانه در نسخه چهارم، به عنوان «مقیاس، مطرح گردیدند و با تلفیق پانزده خرده آزمون می توانند اطلاعات کاربردی را برای غربالگری و تشخیص ناتوانی یادگیری از یک سو و مداخلات آموزشی بالینی مبتنی پر نیاز سنجی از سویی دیگر ارائه نمایند (هسین یای، یانگ هو، تیموتی، بن شینگ ، ۲۰۰۹).علاوه بر نسخه چهارم وکسلر که در سال ۲۰۰۳ منتشر شده است، نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوش وکسلر توسط کاپلان ساز تله نسخه چهارم دوباره بازبینی شده و علاوه بر ۱۰ خرده آزمون اصلی و ۵ خرده آزمون جانشین، ۱۵ خرده آزمون فرآیندی را نیز در بر می گیرد. این ابزار در ایران توسط کامکاری و همکاران ترجمه و انطباق یابی شده (۱۳۹۱) ولی هنوز روایی تشخیصی این ابزار در کودکان دارای اختلال نقص توجه مورد بررسی قرار نگرفته است.نسخه چهارم مقیاس هوشی وکسلر کودکان، به مانند نسخه سوم مقیاس هوشی وکسلر کودکان در زمینه های سنجش استثنایی به کار برده می شود و می تواند ناتوانی یادگیری، اختلالات توجه و نارسایی های تحولی – شناختی را تشخیص دهد و بستر مناسبی را برای شناسایی و سپس مداخلات آموزشی – بالینی فراهم سازد. این نسخه مبتنی بر سنجش شناختی فرایند محور بوده و به عنوان یکی از کامل ترین ابزارهای سنجش بالینی – استثنایی ، نیمرخ هوش را به نمایش می گذارد (دوینا و واتکینز، ۲۰۱۲).در نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان، بیتش بالینی حرفه ای حائز اهمیت است و باید در تصمیم گیری بالینی به فرایندهای شناختی بنیادین متضمن کار کردهای شناختی آزمودنی توجه نمود. در این آیزار ۱۰ خرده آزمون اصلی، ۵ خرده آزمون جانشین و ۱۶ خرده آزمون فرایند یا اختیاری وجود دارد که تمامی خرده آزمون های مزبور، دارای ویژگی های روان سنجی مطلوبی می باشند و سودمندی بالینی را به نمایش می گذارند. متخصصین روان شناسی عصب نگر در زمینه های بالینی از خرده های آزمون فرآیندی به عنوان ابزار های اصلی در ارزیابی بالینی روان شناختی بالینی عصب نگر استفاده به عمل می آورند (بوهم، ۲۰۱۲). تحقیقات متعددی پیرامون بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر انجام گرفته که از جمله آنها می توان به یوسف زاده (۱۳۹۲) که پیرامون «ویژگی های روان – سنجی نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر در دانش آموزان شهر زنجان»، پاپی (۱۳۹۲) که پیرامون مقایسه روایی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر و نسخه نوین هوش آزمای تهران – استانفورد- بینه»، چنگیزی (۱۳۹۲) که پیرامون مقایسه روایی تشخیصی نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر و نسخه سوم نوین مقیاس توانایی های شناختی وودکاک – جانسون»، شادکامی (۱۳۹۲) پیرامون او بژگی های روان سنجی نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر در دانش آموزان ارامنه )، اسماعیلی (۱۳۹۲)، پیرامون ابررسی ویژگی های روان سنجی نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در گروه های استثنایی»، خسروی (۱۳۹۱) که پیرامون اروایی تشخیصی نسخه چهارم مقباس های هوشی وکسلر در دانش آموزان ناتوان بادگیری شهر خراسان جنوبی، و تنهایی (۱۳۹۳) پیرامون «ارزیابی ویژگی های روانسنجی نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر کودکان و نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در دانش آموزان پنجم دبستان» انجام گرفته است. با این وجود، به بررسی روایی تشخیصی در نسخه مورد مطالعه در تحقیق حاضر در کودکان با اختلال نقص توجه در هاله ای از ابهام قرار دارد.بنابراین، با استفاده از نسخه چهارم و تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان، می توان طیف وسیعی از نمرات تراز را در چهار مقیاس فهم کلامی، استدلال ادراکی، حافظه فعال و سرعت پردازش تدوین نمود که در تحلیل پراکنش نیمرخ هوشی به کار می روند. علاوه بر طیف وسیعی از نمرات تراز و مقایسه نمرات تراز در مقیاس های چهارگانه، بررسی فرایندهای شناختی آزمودنی نیز حائز اهمیت است و می تواند اطلاعات کمی و کیفی را به ارمغان آورد. از این رو، در تحقیق حاضر به ارزیابی ویژگی های روانسنجی نسخه چهارم و تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در دانش آموزان پنجم دبستان پرداخته می شود. بنابراین، شوال اصلی پژوهش به شرح زیر است: آیا نسخه چهارم و نسخه تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در کودکان با اختلال نقص توجه دارای روایی تشخیصی می باشند یا خیر؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

با تأکید بر اینکه بهره گیری از اصول و فنون برنامه درسی در آموزش و پرورش کودکان استثنایی و به ویژه کودکان دارای اختلال نقص توجه از اهمیت فزاینده ای برخوردار است، باید تلاش نمود تا از فن آوری نوین مرتبط با این رشته استفاده به عمل آورد. هر چند که بهره گیری از میانی روان شناختی در آموزش و پرورش استثنایی به عنوان اقدامی بنیادی شناخته می شود، ولی باید در نظر گرفت که فرایند شناسایی و نه تشخیص، در حیطه آموزش و پرورش کودکان با مشکلات بالینی حائز اهمیت است. شناسایی توانمندی ها و ویژگی های روان شناختی کودکان با مشکلات بالینی داده های ضروری را برای نیاز سنجی، برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی فراهم می سازد. این اقدامات زمانی جامه عمل می پوشاند که از کامل ترین ابزارهای سنجش روان شناختی استفاده شود و فرایند نیاز سنجی با تأکید بر شناسایی ویژگی های دانش آموزان، با اصول و فنون پیشرفته روان سنجی هماهنگ گردد.در این رهگذر، اجرای آزمون های هوشی و بهره گیری از آنها در روند سنجش انطباقی حائز اهمیت بوده و آزمون های انفرادی هوش همانند نسخه چهارم تکمیلی مقیاس هوشی وکسلر کودکان، نقش خاصی را ایفا می کنند. با توجه به اینکه در کشورمان آزمون هوش معتبر و دقیقی در دسترس نمی باشد، باید به این امر خطیر تأکید کرده و حتیش هوش سنجی را در حیطه آموزش و پرورش کودکان فعال نمود.با توجه به مسئله فوق می توان اهمیت تحقیق و انگیزه انتخاب آن را اینگونه بازگو کرد، از آنجایی که پژوهش های روانسنجی در زمینه بررسی دقیق ویژگی های یک ابزار به عنوان اصل با تاکید بر اینکه نسخه چهارم و نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوش وکسلر کودکان در جهان به عنوان کامل ترین ابزار در سنجش بالینی هوش است، از این رو، باید در ایران نیز مقدمات کاربردی را فراهم ساخت تا بتوان از این ابزار استفاده نمود و در زمنیه های تشخیص و شناسایی دانش آموزان و حتی کودکانی که ختلالات عصبی- تحولی دارد، بتوان از این ابزار استفاده کرد. اهمیت موضوع آنقدر پیشرفت کرده که در وزارت آموزش و پرورش، هسته های مشاوره همه به دنبال فراگیری کاربرد نسخه های جالیا مقیاس هوش وکسلر کودکان می باشند. این خلاء در سازمان استثنایی هم وجود دارد. بنابراین، باید تلاش کرد تا بتوان نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان را دقیق بررسی نمود و ویژگی های روانسنجی را به عنوان اولین گام در دانش آموزان بررسی نمود.از سویی دیگر، باتوجه به فراوانی دانش آموزان بیش فعال – نقص توجه و احتمال حضور یک و یا چند دانش آموز در هر کلاس لازم است دست اندرکاران آموزش و پرورش به ویژه اولیا مدرسه، معلمین دوره ابتدایی و والدین نسبت به مشکلات و بیش فعالی – نقص توجه آشنایی داشته باشند و قادر به شناسایی و درک این گروه از دانش آموزان باشند. دوره ابتدایی برای همه کودکان سرنوشت . ساز، تعیین کننده و حساس تر است. ناتوانی یادگیری معمولا پیش از ورود به مدرسه شناخته نمی شود چرا که این ناتوانی ها در خواندن، هجی کردن، نوشتن و حساب کردن خود را نشان می دهند. مشکلات یادگیری این کودکان با افزایش سن پیچیده تر می شود، زیرا این مشکل به سایر زمینه ها سرایت می کند. اگر مشکلات دانش آموز زود تشخیص داده شود می توان در حد وسیعی جلوی شکست های تحصیلی و پیامدهای دیگر آن را گرفت و با مقدار آن را کاهش داد. در ده سال گذشته دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری ۳۸ درصد افزایش یافته است. بی توجهی به این مسائل باعث می شود دانش آموزان بیشتری از آموزش عمومی به بیرون رانده شوند و رشد فرهنگی و اجتماعی را دچار موانع بزرگتری کنند (گورمن ، ۲۰۰۰ترجمه ی نریمانی و دگرماندروق ،۱۳۸۱).اهمیت تشخیص در این حوزه به قدری است که لوینسون (۱۹۸۶) یکی از اهداف عمده در حوزه اختلال یادگیری را ارزیابی و تشخیص بیان می کند. این توجه بدین سبب است که در اتخاذ تصمیمات و برنامه ریزی های ویژه برای کودکان، تشخیص اولین گام محسوب می شود. لذا تشخیص به موقع برنامه ریزی و مداخله به هنگام، برای این کودکان می تواند از بروز مشکلات متعدد جلوگیری کند (بانتین و کاسلنبادر ، ۱۹۹۷). شناخت زودهنگام و به موقع این اختلال به جهت پیشگیری از پیامدهای منفی ناشی از اختلال، حائز اهمیت است (کاکاوند، ۱۳۸۵).از این رو، اهمیت بررسی ویژگی های روان سنجی ایرانی که بتواند برای مقطع ابتدایی کاربردی بوده و اختلالات یادگیری و نقص توجه را نیز شناسایی کنند بسیار حائز اهمیت است که هدف تحقیق حاضر نیز می باشد.

سوال های تحقیق

با توجه به اهداف تحقیق، دو سوال اصلی و سه سوال فرعی به شرح زیر است :

سؤال اصلی

آیا نسخه چهارم مقباس های هوشی وکسلر کودکان در کودکان دارای اختلال نقص توجه از روایی تشخیصی برخوردار است؟

آیا نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر کودکان در کودکان دارای اختلال نقص توجه از روایی تشخیصی برخوردار است؟

سؤال های فرعی

– آیا نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر با تأکید بر روش نمودار پراکنش در کودکان دارای اختلال نقص توجه دارای روایی تشخیصی است؟

– آیا نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر با تأکید بر روش نمودار پراکنش در کودکان دارای اختلال نقص توجه دارای زوایی تشخیصی است؟

– آیا نسخه چهارم مقیاس های هوشی وکسلر با تأکید بر روش فاصله اطمینان در کودکان دارای اختلال نقص توجه دارای روایی تشخیصی است؟

– آیا نسخه چهارم تکمیلی مقیاس های هوشی وکسلر با تأکید بر روش فاصله اطمینان در کودکان دارای اختلال نقص توجه دارای روایی تشخیصی است؟

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • رشته تحصیلی روانشناسی گرایش روانسنجی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی مهناز دانشور قویمی روانشناس، مهناز دانشور قویمی مشاور، مهناز دانشور قویمی روان درمانگر، مهناز دانشور قویمی روانپزشک، مهناز دانشور قویمی متخصص اعصاب و روان، مهناز دانشور قویمی روانسنج
تخصص ها
  • روانسنجی
تصویر
مهناز دانشور قویمی
روانسجی و نوروفیدبک
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر