منو
X

تصویر
پانیز واثقی
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

40%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

پانیز واثقی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال ۱۳۹۰، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “رابطه خود متمایز سازی و ارتباط مادر-کودک با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

رابطه خود متمایز سازی و ارتباط مادر- کودک با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل دانشگاه

استاد راهنما:

اصغر جوادی

پدید آور:

پانیز واثقی

۱۳۹۰

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول:

چکیده

مقدمه

بیان مساله پژوهش

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف واژه ها و اصطلاحات مهم

تعریف نظری خود متمایز سازی

تعریف عملیاتی خود متمایز سازی

تعریف نظری رابطه مادر-کودک

تعریف عملیاتی مادر- کودک:

تعریف نظری رضایت زناشویی

تعریف عملیاتی رضایت زناشویی

فصل دوم:

رضایت زناشویی

تعاریف رضایت زناشویی

عوامل موثر بر رضایت زناشویی

ساختار قدرت در خانواده

خانواده اصلی

ویژگیهای شخصیتی منبع کنترل

تحصیلات

اعتقادات و باورها

عامل سن

عوامل اقتصادی و در آمد

عوامل ناخشنودی و تعارض زناشویی

نظریه های مرتبط با رضایت زناشویی

نظریه مبادله اجتماعی

نظریه همسان همسری

نظریه عقلانی هیجانی

نظریه نقش-ارزش-انگیزه:

خانواده درمانی بودن

مفاهیم کلیدی نظریه بونن

خود متمایز سازی (تمایز یافتگی)

خصوصیات افراد تمایز یافته دده

مثلث ها _

نظام عاطفی خانواده ی هسته ای

فرآیند فرافکنی خانواده

فرآیند انتقال چند نسلی

جایگاه همشیر ها

واپس روانی اجتماعی

رابطه همبستگی خانواده و جنس

رابطه همبستگی خانواده و سن

رابطه استقلال عاطفی و سن و جنسیت

ارتباط تمایز بافتگی خود و رضایت زناشویی

نظریه های مرتبط با خود متمایز سازی

نظریه روابط شی

الگوی سرکامپلکس

ارتباط مادر – کودک

دلبستگی کودک

ارتبط دلبستگی با رشد بعدی فرد

دلبستگی در بزرگسالان

تاثیرات کودک و والد بر یکدیگر

رویکرد یک سویه

رویکرد دوسویه

شخصیت و الدین

شیوه های ارتباطی و تربیتی والدین

شیوه مقتدرانه

شیوه سهل انگار

شیوه استنادی

شیوه اهمال ورزی

دیدگاه نظری مربوط به رابطه مادر کودک

فطری نگر

دیدگاه های فراگیر

الف) تعامل گرایی نمادین با رویکرد منظومه ای

یادگیری اجتماعی

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

خلاصه فصل دوم

فصل سوم:

مقدمه  جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

روش پژوهش

روش گردآوری اطلاعات

ابزار گردآوری اطلاعات

پرسشنامه خود متمایز سازی (DSI)

شیوه نمره گذاری

خرده مقیاس های پرسشنامه خود متمایز سازی

پایایی پرسشنامه (DSI)

پرسشنامه ارزیابی مادر- کودک MCRE

آزمون رضایت زناشویی انریچ ENRICH

فصل چهارم:

روش تجزیه تحلیل اطلاعات

تجزیه و تحلیل داده ها

بخش اول: یافته های توصیفی

بخش دوم: آمار استنباطی

بررسی فرضیه های پژوهش

فصل پنجم

نتیجه گیری و بحث

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

الف- پیشنهادات پژوهشی

ب- پیشنهادات کاربردی

منابع

پیوست ها:

نمونه پرسشنامه های استفاده شده

پرسشنامه مادر- کودک

پرسشنامه خود متمایز سازی

پرسشنامه رضایت زناشونی

چکیده انگلیسی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر، به منظور تعیین رابطه تعیین رابطه خود متمایزسازی و رابطه مادر کودک(پذیرش، حمایت گری، سهل گیری و طرد) با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل انجام شد. در این پژوهش ۱۰۰ دانشجوی مناهل دختر و پسر به روش نمونه برداری تصادفی ساده از میان دانشجویان ساکن در خوابگاه مناهلی دانشگاه شهید بهشتی تهران به عنوان آزمودنی های پژوهش انتخاب شدند. روش: با استفاده از روش تحقیق همبستگی و پرسشنامه های خود متمایزسازی، رابطه مادر کودک و رضایت زناشوئی اطلاعات و داده های مورد نیاز جمع آوری گردید و بوسیله آزمون های رگرسیون چند متغیری و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میان خود متمایز سازی و پذیرش، حمایت گری، سهل گیری و طرد از طرف با رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل رابطه معناداری وجود دارد. همچنین یافته ها نشان دادند که بین پذیرش، حمایت گری، سهل گیری از طرف و رضایت زناشوئی در دانشجویان مناهل رابطه معناداری وجود دارد اما بین رابطه طرد و رضایت زناشوئی رابطه معناداری وجود ندارد. و رابطه مادر کودک در ابعاد پذیرش، حمایت و سهل گیری مادر در حد متعادل سازنده و شکل دهنده خود متمایز سازی معادل هستند نتیجه گیری: نتایج این پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کنند که تعامل خود متمایزسازی و زیر مولفه های رابطه مادر – کودک می تواند رضایت زناشوئی را در دانشجویان متاهل تبیین کنند. این متغیرها از طریق مکانیزم های متعادل سازی احساس تعلق به خانواده مبداء و استقلال در پرتوی روابط بین فردی و درون فردی می توانند رضایت زناشوئی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد .کلید واژه ها: خودمتمایزسازی، روابط مادر- کودک، دانشجویان متأهل.

مقدمه:

ازدواج در مقایسه با سایر روابط انسانی، بهترین فرصت برای تجربه خوشبختی، حمایت اجتماعی و صمیمیت است و افراد را به گونه ای به هم پیوند می دهد که در روابط دیگر میسر نیست (فاورز”، ۲۰۰۳). اگر ازدواج موفقیت آمیز باشد، کمک زیادی به رشد روانی اجتماعی زوج می کند موفقیت ازدواج وابسته به میزان آمادگی افراد برای ازدواج و درک واقع بینانه آنها از روابط زوجی است ارتباط زوجی ویژگی های منحصر به فردی دارد که آگاهی و پذیرش این ویژگی ها از سوی زوج می تواند به موفقیت آمیز بودن ازدواج کمک کند (نظری، ۱۳۸۶).همانطور که می دانیم تماس بین مادر و فرزند را می توان اولین و مهم ترین روزنه های ارتباط بین دو انسان به شمار آورد زیرا پس از تولد، البته درست تر آن است که گفته شود پیش از تولد و دوران جنینی تشکیل اولین پیوندهای ارتباطی مادر و کودک آغاز می شود و پس از تولد تداوم می یابد. رابطه بین مادر و کودک، آغازی برای ایجاد رابطه با تمام دنیا می باشد و این رابطه خود فرآیند متقابل و پیچیده ای از تاثیر و تاثر را ایجاد می کند که می تواند با توجه به اینکه کودک اولین و حساس ترین دوره سنی و بیشترین اوقات خود را در خانواده و به ویژه در کنار مادر می گذراند، بهترین و مفید ترین نتایج را در سلامت و بهداشت روانی او و ایجاد زمینه ای مساعد برای پرورش شخصینی سالم و شکوفایی استعداد ها و توانمندیهایش داشته باشد. بنابراین موثر بودن والدین ( به ویژه مادر ) یکی از پر اهمیت ترین و چه بسا پر مخاطره ترین وظایف زندگی آنان بشمار می رود. برزگسالان در سنین اولیه کودکی مهمترین تاثیرات را بر رشد کودک دارند و از نظر روان شناسی امروزی خصوصیات ذهنی انسان، توانایی هاو ناتوانایی های وی و ویژگی های شخصیتی او قبل از هر چیز به چگونگی کسب تجربیات کودک بستگی دارد(سیف، ۱۳۷۳). درباره اهمیت و مناسبات و روابط بین کودکان و اشخاص مختلف محیط وی گفته شده که این مناسبات در تشکیل جنبه های مختلف شخصیتی او نقش اساسی بر عهده دارند، روابط بین کودک و افرادی که وی تابع آنهاست، سازنده و پرورش دهنده می شود( منصور و دادستان،۱۳۸۶).در ارتباط مادر و کودک، اجزاء مهمی وجود دارد و ممکن است عوامل مختلفی بر آن تاثیر گذار باشد، از جمله خود متمایز سازی که به تمایز عقل و احساس و برقراری تعادل میان آنها تعبیر می شود. افراد تمایز یافته، می توانند جهت خویش را در زندگی انتخاب نمایند و با در نظر گرفتن عقل و منطق تصمیم گیری کنند و تمایل دارند سازگاری روان شناختی بیشتری داشته باشند( پاپکو، ۲۰۰۴).در خانواده هایی که خود متمایز سازی صورت نمی گیرد، افراد می توانند خود را به نحو شایسته ای از خانواده ی اصلی خود متمایز کنند بنابراین این افراد دچار هم آمیختگی عاطفی می شوند و در نتیجه میزان اضطراب به طور مزمن بالا رفته و چون با استرس و فشار روانی به طور کارساز برخورد نمی شود، منجر به جبران عاطفی با افرادی غیر از همسر خود می شوند و احتمال اختلال فردی و جمعی از جمله تعارضات زناشویی را بالا می برد. حال این سوال مطرح است که برای حل این مشکل و مشکلات از این دست چه باید کرد؟ در این پژوهش سعی بر آن است که به مطالعه رابطه خود متمایز سازی و ارتباط مادر – کودک و تاثیر آن بر رضایت زناشویی پرداخته شود.

بیان مساله پژوهش

ازدواج مقدمه تشکیل خانواده و بنیانگذار هسته اولیه جامعه است. خانواده با پیوند زناشویی تشکیل می گردد و تداوم آن نیز بستگی به تداوم و بقای پیوند زناشویی دارد. اختلال در این پیوند زناشویی) به منزله تهدیدی جدی برای بقای خانواده به حساب می آید. رضایت فردی از ارتباط زناشویی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب گردیده و رضایت خانواده در حکم رضایت کلی از زندگی است گاتمن، اسکاپ؛ به نقل از عبادت پور، ۱۳۷۹). رضایت زناشویی و سازگاری همسران به منزله محور و بنیاد خانواده تحت تاثیر عوامل متعددی است از جمله می توان به عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روان شناختی زوجین اشاره کرد. در پژوهش های علوم رفتاری که تا الان در مورد رضایت زناشویی انجام شده اند بیشتر به بررسی عوامل بین فردی و متغیرهای کلان از جمله وضعیت اقتصادی، کاهش درآمد خانوار، چالش های فرهنگی و اجتماعی پرداخته اند و کمتر به عوامل درون فردی و شخصیتی زوجین توجه شده است. در مطالعات مربوط به شناسایی عوامل روان شناختی تاثیر گذار پر کیفیت زناشویی دو دیدگاه مطرح شده است، دیدگاه درون شخصی و دیدگاه بین شخصیاز دیدگاه  درون شخصی صفات شخصیتی عامل مهم و تاثیر گذار بر عملکرد زناشویی است در حالی که بر اساس دیدگاه بین فردی، تعامل های زوجین با یکدیگر بر کنش زناشویی آنها تاثیر دارد. بسیاری از پژوهشگران بر اساس دیدگاه تلفیقی معتقدند که هر دو عامل (تعامل های بین شخصی و صفات شخصیتی) در کیفیت روابط زوجین اهمیت دارند(برادبورى و فین چام”، ۱۹۹۸).هاوس (به نقل از خزائی، ۱۳۸۶) معتقد است که در ازدواج وابستگی شوهر به پدر و مادر در دسر ساز است. نظر به ارتباط در دوران نوجوانی دشواری دختران را برای استقلال با وابستگی را چنین توجیه می کند که ترس از دست دادن عشق مادر و زندانی کردن عشق و عدم ببان آن به مادر، از جمله احساساتی هستند که موجبات دشواری ارتباط مادر و دختر را فراهم می آورند. کاپلان (به نقل از خزائی، ۱۳۸۶)اگر این دشواری ها و احساسات نامطلوب با تعارضات مشابه در درون فرد و خانواده اصلی او حل نشده باقی بماند، منجر به بروز ناسازگاری و تعارض و انتقال اضطراب از خانواده اصلی به خانواده جدید می گردد و تعادل زیر منظومه زن و شوهری در نهایت تعادل کل سیستم را بر هم می زند. این وابستگی ها از مصادیق مفهومی است که بوئن آن را از خود متمایز سازی” نامید. به عبارت دیگر، نیروهایی در درون خانواده وجود دارد که در پی وحدت و با هم بودن یا برعکس در پی فردیت هستند. به نظر او خود متمایز سازی هر فرد بیانگر میزان توانایی تغییر و فرایند عقلی از فرآیند احساسی است که وی تجربه می کند، یعنی درجه توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار از احساسات (استقلال) بیانگر خود متمایز سازی است ( گلدنبرگ، ترجمه نقشبندی و همکاران، ۱۳۸۶).خود متمایز سازی یعنی از وابستگی در آمدن، در استقلال متولد شدن، در رابطه با دیگران خود را حفظ کردن، جایگاه خود را شناختن، از قبول نقش های غیر طبیعی شانه خالی کردن و پی بردن به اینکه خانواده چه طور ما را به ایفای نقش هایی گماده و در ما و بر ما حلول کرده و عمل می کند (خزائی، ۱۳۸۶). بنابراین شخصی قادر است فرآیندهای عقلی و احساسی خود را به طور مناسب تفکیک کند که از مهارت های خاصی برخوردار باشد، مهارت هایی که او را در اداره و کنترل فرایندهای زندگی، عواطف و هیجانات گوناگون توانا سازد، به طور گلی ویژگی شخصیتی خودمتمایز سازی موجب می شود که افراد فزون آمیخته در روابطشان با دیگران، بیش از اندازه درگیر شوند و افراد متمایز قادرند تعادل خود را در روابط شان حفظ کنند، در صورتی که این نامتمایز سازی ها و آمیختگی های عاطفی در خانواده اصلی حل نشود، می تواند عملکرد فرد را در زندگی خانوادگی آینده تحت تاثیر قرار دهد(بوئن، ۱۹۷۸؛ به نقل از پاپکو، ۲۰۰۴)پر بمبلی و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهش خود نشان دادند که افراد دارای سطح متمایز بافتگی بالا، چون از راهبردهای مقابله ای درون روانی بالاتری برخوردار هستند، میزان رضایت زناشویی بالاتری را گزارش گردند. افزون بر ویژگی شخصیتی خود متمایز سازی که ریشه در خانواده اولیه فرد دارد. (اپتزورت، ۱۹۸۹؛ به نقل از پیچ، ۲۰۰۷) معتقد است که نوع رابطه اولیه بین مادر و کودک هم کار کرد خانوادگی بعدی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. رابطه بین مادر و کودک یک عامل بین فردی است که در پدید آیی و تحول خود متمایزسازی نقش دارد(گر، ۱۹۸۱).بالبی (۱۹۸۰؛ به نقل از جعفری، ۱۹۹۶) این رابطه اولیه بین مادر و کودک را به صورت مجاورت کودک با یک مراقبت کننده تعریف می کنند که بعدا اساس دلبستگی را در فرد پایه ریزی می کند. اشمیت (۲۰۰۷) بر اساس نظر به دلبستگی بالبی معتقد است، انسان ها دارای سیستم رفتاری انگیزشی هستند که در کودکی ظهور می کند و برای محافظت آنان در گذر از مراحل تحول طراحی شده اند. این سیستم دلیسنگی، مکانیزم ساز گارانه ای است که بر پایه روابط اولیه مادر و کودک تنظیم می گردد. افکار و احساساتی که در نتیجه تجارب روابط اولیه در کودک ایجاد می شود به مدل های کارآمد درونی و نگرش های شناختی هیجانی تبدیل و موجب می شود که کودک خود را ارزشمند و دوست داشتنی، و دیگران را هم ارزشمند و قابل اعتماد و یا خود را بی کفایت و بی ارزش و دیگران را هم غیر اعتماد و بی ارزش بداند.باری و کوچنسکا (۲۰۱۰) هم در پژوهشی که بر ۱۰۲ خانواده به طور طولی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که کودکان در سنین مختلف از نظر عاطفی شرایط گوناگونی را در تعامل با والدین خود تجربه می کنند که با توجه به نوع ارتباط والدین می تواند پیش بینی کننده کیفیت زندگی آینده آنها باشد.سول (۲۰۰۱) روابط اولیه بین مادر و کودک را به دو صورت رابطه مثبت (باز) و رابطه منفی (بسته) تعریف می کند. در رابطه بازه فرد از طریق در میان گذاشتن آزادانه افکار، نگرش ها و احساسات با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند و در صورتی که در رابطه بسته با معیوب، جنبه های منفی مانند، تردید در صحبت کردن و گزینش گری در احساسات وجود دارد. بلاک (۲۰۰۴) معتقد است که احساسات و افکار مربوط به روابط مادر و کودک همچون ستون بادوامی در درون شخص تثبیت می گردد و در طول زندگی ادامه می یابد و در بزرگسالی در روابط فرد با دیگران تاثیر می گذارد.بنابراین با توجه به تاثیر دو عامل سطح خود متمایزسازی زوجین و توع روابط اولیه بین مادر و کودک در وضعیت زندگی زناشویی و خلا، تحقیقاتی موجود، پژوهشگر در صدد است تا پزوهشی در راستای این سئوال انجام دهد که آیا بین خود متمایز سازی و ارتباط مادر- کودک با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل ساکن در خوابگاه متاهلی دانشگاه شهید بهشتی رابطه وجود دارد؟

ضرورت و اهمیت پژوهش

ازدواج و انتخاب همسر ستون اصلی خانواده ها را شکل می دهد و یک ازدواج خوب، شاید بهترین وسیله تامین نیاز به عشق و تعلق خاطر باشد(گلاسر، ترجمه تیت نیکو و پرازنده، ۱۳۸۶)انسان به حکم فطرت و طبیعت اجتماعی خود نیازمند همدمی است که با او زندگی کند و در کنار او آرامش یابد و این امر ضرورتی است در کمال انسان و هم آن که بدون آن، رشد همه جانبه و شکوفایی استعدادها و قابلیت ها میسر نخواهد بود (صداقت، ۱۳۸۲). سازگاری در روابط زناشویی بر میزان سلامت روانی زوجین، میزان رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد، موفقیت تحصیلی و رضایت از شغل تاثیر می گذارد. از سویی دیگر ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختلال در روابط اجتماعی، گرایش به انصراف اجتماعی و افول ارزش های فرهنگی در زوجین می شود (استنبرگ، ترجمه اهری و خسروی، ۱۳۸۱).بدون استواری خانواده، جامعه در وضعیت متزلزلی قرار خواهد داشت. از این جهت آشنایی با عواملی که باعث پایداری ازدواج و خانواده می شوند برای همه افشاری که به استواری و بقای جامعه می اندیشند، اقدامی ضروری و حیاتی است (کاظمی حقیقی، ۱۳۷۷). همه ما از دوران جوانی، زندگی جدیدی را با فرد دیگری آغاز می کنیم و این زندگی تازه، مهم ترین دوران زندگی هر فرد را تشکیل می دهد. کیفیت زندگی زناشویی خوب به طور معناداری با خوشبختی و احساس رضایت کلی فرد از زندگی رابطه دارد و وضعیت تأهل، قوی ترین و بادوام ترین پیش بینی کننده خوشبختی افراد می باشد و قابل توجه است (آریندل ولوتیتی، ۲۰۰۰).پرداختن به عوامل ساختاری و محیطی موثر در رضایت زناشویی زوجین به نوعی کم توجهی و نادیده گرفتن عوامل درون فردی و توانایی های درونی فرد می باشد. در بیشتر پژوهش هایی که تا الان در مورد خانواده و رضایت زناشویی انجام گرفته است به بررسی نقش عوامل ساختاری و فراسوی توانایی های زوجین پرداخته اند، عواملی که تغییر در آنها خیلی در کنترل زوجین نیست و مستلزم تغییرات کلان می باشد.لذا در این پژوهش سعی شده است با بررسی عوامل درون فردی و با تاکید بر عوامل شخصی، فرآیند تغییر در رضایت زناشویی را از خود زوجین پیش بینی کند. افزون بر این نتیجه پژوهش حاضر می تواند پشتوانه ای علمی برای پژوهش های آزمایشی جهت آموزش های پیشگیرانه با مشکلات زناشویی باشد.

اهداف پژوهش

با انجام این پژوهش، پژوهشگر قصد داشت به اهداف زیر برسد:

-تعیین رابطه خود متمایزسازی و پذیرش از طرف مادران بارضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل

– تعبین رابطه خود متمایز سازی وبیش حمایت گری مادران با رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل

– تعیین رابطه خود متمایز سازی وسهل گیری مادران با رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل. – تعبین رابطه خود متمایز سازی و طرد از طرف مادران با رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل.

– تعبین رابطه خود متمایز سازی و رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل

-تعیین رابطه پذیرش از طرف مادران و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

– تعیین رابطه بیش حمایت گری مادران و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل.

– تعیین رابطه سهل گیری مادران و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

-تعیین رابطه طرد از طرف مادران و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل

فرضیه های پژوهش

بر اساس سوابق پژوهشی موجود، و با توجه به متغیرهای پیش بینی کننده خود متمایز سازی و زپر مولفه های رابطه مادر کودک ( پذیرش فرزند، بیش حمایت گری، سهل گیری و طرد فرزند) و همچنین متغیر ملاک رابطه رضایت زناشویی، در این پژوهش فرضیه های زیر مطرح گردید:

– بین خودمنما بازسازی و پذیرش از طرف مادران بارضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

– بین خودمتمایزسازی و پیش حمایت گری مادران با رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

– بین خود متمایز سازی و سهل گیری مادران با رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

– بین خودمتمایز سازی و طرد از طرف مادران با رضایت زناشوئی در دانشجویان مناهل رابطه وجود دارد.

– بین خود متمایز سازی و رضایت زناشوئی در دانشجویان مناهل رابطه وجود دارد.

– بین پذیرش از طرف مادران و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

– بین ببش حمایت گری مادران و رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

– بین سهل گیری مادران و رضایت زناشوئی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد

– بین طرد از طرف مادران و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل رابطه وجود دارد.

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

تعریف نظری خود متمایزسازی:

خود متمایزسازی مهمترین مفهوم در نظریه سیستمی خانواده است که توسط پوئن مطرح شده است. این مفهوم بیانگر میزان توانایی فرد در تفکیک فرآیندهای عقلانی و احساسی از یکدیگر است. به عبارتی دیگر، رسیدن به حدی از استقلال عاطفی که فرد بتواند در موقعیتهای عاطفی و هیجانی، بدون غرق شدن در جو آن موقعیت ها، به صورت خود مختار و عقلانی تصمیم گیری کنند. برای خود متمایز سازی می توان چهار مولفه تعریف کرد که عبارتند از: الف: واکنش عاطفی به جایگاه من چ گریز عاطفی د آمیختگی عاطفی با دیگران (جلسو و فرتیز، ۲۰۰۱؛ به نقل از اسکیان، ۱۳۸۷)

تعریف عملیاتی خود متمایز سازی:

نمره ای است که آزمودنی ها در پرسشنامه خود متمایز سازی اسکورن به دست می آورند. تعریف نظری رابطه مادر – کودک:

سول (۲۰۰۱) ارتباط بین مادر – کودک را یک بافت شخصی می داند که بر رفتار و تجربه افراد تاثیر می گذارد و افراد از طریق در میان گذاشتن افکار، احساسات و نگرشها با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

تعریف عملیاتی مادر- کودک: نمر های است که آزمودنی ها در پرسشنامه ارزیابی رابطه مادر – کودک(MCRE) بدست می آورند.

تعریف نظری رضایت زناشویی

احساس ذهنی از خشنودی رضایت و لذت تجربه شده زناشویی توسط هر یک از زوجین است، هنگامی که همه جنبه های ازدواجشان را مد نظر قرار می دهند(الیس، ۱۹۸۱؛ به نقل از سلیمانیان، ۱۳۷۳).

اسلاما (۲۰۰۴) معتقد است که رضایت زناشویی، میزان علاقه ای است که فرد به رابطه خود با دیگری دارد.

تعریف عملیاتی رضایت زناشویی

مردای است که هر یک از زن و مرد، از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ کسب می کنند و حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در این پرسشنامه ۴۷ و ۲۳۵ خواهد بود.

مقدمه:

آنچه که اکنون به صورت غیر محسوس، اما فعال در نهاد خانواده در حال وقوع است، تمایل به جدایی و زندگی مستقل اعضای جوان آن به ویژه در پسران و تجربه زندگی به تنهایی است، تشکیل زندگی مستقل جوانان، از دیرباز در قالب ازدواج و تأسیس خانواده دو نقره جدید بوده است. پدیده ازدواج قادر است بسیاری از نیازهای فردی و اجتماعی زن و مرد را در قالب ارتباطات جسمانی و جنسی، روانی اجتماعی و دیگر قراردادهای عرفی و اجتماعی برآورده سازد. ازدواج در مقایسه با دیگر ارتباطات انسانی دامنهای وسیع و گسترده دارد و دارای ابعاد زیستی، اقتصادی، عاطفی و نیز روانی اجتماعی است (توابی نژاد، ۱۳۸۳). خانواده یکی از مهم ترین منابع رشدی افراد است. خانواده را به عنوان یک سیستم این طور معرفی می کنیم:( موجودی که اجزاء آن با هم تغییر می کنند و با انحراف برای حفظ تعادل خود، فعال می شوند). همان طور که این تعریف نشان می دهد، اولأ رفتار اعضای یک خانواده تابعی است از رفتار سایر اعضای خانواده، و در ثانی خانواده هم همانند هر سیستمی متمایل به تعادل است (ثنایی ذاکر، ۱۳۷۵)واژه خانواده برای برخی، افکار گرم و حمایت کننده، شام و ناهار های پر از گفتگو، تعطیلات پر از خنده و در آغوش گرفتنهای آرام بخش را به خاطر می آورد در حالی که برای برخی دیگر، خاطرات دردناکی را زنده می کند. خانواده، یک سری از ارزشها را مجسم می کند، ارزشهایی که افراد بهنجار را از تابهنجار و افراد در سنکار را از غیر درستکار متمایز می کند.( فینچام و همکاران، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۸۰). خانواده، سیستم ارتباطی منحصر به فردی دارد که با روابط دوستی و روابط کاری متفاوت است. ورود به چنین سیستم ارتباطی سازمان یافته ای، صرفا از طریق تولد یا ازدواج صورت می گیرد. قدرت خانواده به حدی است که به رغم فرسنگ ها فاصله میان اعضا و حتی مرگ برخی از آنان، باز هم تاثیر آن پابرجا می ماند. ارزش اصلی خانواده، حاصل شبکه روابطی است که توسط اعضای آن بوجود آمده است (گلدنبرگ و گلدنبرگ، ۲۰۰۰). ستیر (۱۹۸۷) در پی مطالعات خود به این نتیجه دست یافت که در نظام خانواده، عنصر ارتباط، بسیار تعیین کننده است. در خانواده هایی که ارتباط موثر به چشم نمی خورد، بدن های شق وسست، دولا و خمیده، شوخی های گزنده و طعنه آمیزه ارتباطات غیر مستقیم و مبهم و قاعده های خشک، حاکم است در حالی که خانواده های بالنده، نحوه برقراری ارتباط و ارسال پیام را به خوبی یاد گرفته اند و بنابر این الگوهای سالمی دارند؛ نشاط، سرزندگی، محبت، ارزش قائل شدن برای یکدیگر، سکوتهای آرام بخش و ته سکوتهای ناشی از ترس و احتیاط، بذله گویی، انعطاف پذیری و والدینی با ویژگیهای یک دوست نه با ویژگیهای ارباب، از ویژگی های چنین خانواده هایی است. عشق، همدلی، صمیمیت و وفاداری در چنین خانواده هایی باعث تداوم و استحکام خانواده می شود. داشتن روابط دائم و همیشگی بر پایه عشق و صمیمیت دو جانبه بین زن و شوهر با گذشت زمان زندگی را پایدار تر و صادقانه تر خواهد کرد. پیوند عمیق و صمیمی سبب می شود تا نیازهای روانی زن و شوهر در محیط خانه برآورده شود و کمبود عاطفی احساس نکنند. اگر زن و شوهر بخواهند رابطه زناشویی آنها پایدار بماند باید رابطه صمیمانه و متعهدانه خود را با یکدیگر حفظ کنند(ایرانی، ۱۳۸۳).وجود عمق، آرامش و راحتی در روابط بین فردی که می تواند متاثر از خانواده اصلی باشد، از جمله ویژگی های افراد تمایز یافته است. آنها توانایی رشد خود مستقل در روابط صمیمی را دارند و از هم جوشی عاطفی و با جدایی عاطفی برای تعدیل تنش های درونی خود اجتناب می کنند؛ در حالی که افراد کمتر تمایز یافته، یا به هم جوشی با دیگران متمایل می شوند و به این ترتیب با جدایی از افراد مهم زندگی از پا در می آیند و یا به جدایی عاطفی تن می دهند و بنابر این هنگام مواجه شدن با صمیمیت عاطفی، واکنش اضطرابی نشان می دهند (اسکورن و دندی، ۲۰۰۴). بنابراین یکی از عواملی که می تواند رابطه بین زوجین را با مشکل مواجهه سازد، خودمتمایزسازی است، در خانواده هایی که این خود متمایز سازی صورت نمی گیرد دچار هم آمیختگی عاطفی می شوند. در نتیجه میزان اضطراب به طور مزمن بالا رفته و چون با استرس و فشارهای روانی به طور _کارساز برخورد نمی شود منجر به جبران عاطفی با افرادی غیر از همسر خود می شود و احتمال اختلال فردی و جمعی و از جمله تعارضات زناشوئی را افزایش می دهد

رضایت زناشویی

رضایت زناشویی هدف نهایی هر ازدواجی است و زوجین خواستار آنند که بیشترین رضایت را از زندگی زناشویی خود داشته باشند. رضایت زناشویی یک متغیر تگرشی است و خصوصیت فردی زن و شوهر محسوب می شود. البته این خصوصیت فردی باید در تطابق با خصوصیات فردی همسر باشد وگرنه رضایتی حاصل نخواهد شد الیس، ۱۹۸۹؛ به نقل از سلیمانیان ، ۱۳۷۳).رابطه زناشویی و زندگی مشترک مانند هر رابطه دیگری دارای جنبه های مثبت و منفی است. صمیمیت و مشارکت از جنبه های مثبت آن و ناسازگاری و عدم رضایت از جنبه های منفی آن به حساب می آید( فینچام و دیگران، ترجمه قراچه داغی، ۱۳۸۰). مهم ترین عامل و شاخص تعیین کننده کیفیت ازدواج، نوع رابطه بین زن و شوهر است و یکی از عوامل مهم در هر رابطه زناشویی رضایت خاطری است که زن و شوهر از آن احساس می کنند. این رابطه رضایت بخش تأثیر زیادی بر سلامت روانی زوجین و فرزندان آنان دارد و حتی تبادلات زن و مرد را تحت تاثیر قرار می دهد (فینچام و دیگران، ترجمه فراچه داغی، ۱۳۸۰).رضایت زناشویی حتی ارسال و دریافت پیام در خانواده را زیر نفوذ خود دارد. هنگامی که خانواده ها سالم انداعضاء پیام یکدیگر را که بعضا حاوی نکات ظریف و واضح و بدیهی هستند می گیرند و پیام هایی که بین اعضای خانواده رد و بدل می شود روشن و همخوان هستند. در خانواده های تا کارساز غالب سکوت در بین اعضا حکم فرماست. پیام ها ارسال می شوند اما به ندرت با اشتیاق دریافت می گردند( گلادینگ، ترجمه بهاری و همکاران، ۱۳۸۶).

 

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی پانیز واثقی روانشناس، پانیز واثقی مشاور، پانیز واثقی روان درمانگر، پانیز واثقی روانپزشک، پانیز واثقی متخصص اعصاب و روان، پانیز واثقی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
پانیز واثقی
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر