منو
X

تصویر
امید امانی
مشاور کودک
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

60%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

امید امانی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی بالینی کودک و نوجوانان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر کیفیت زندگی و امید نوجوانان درمان­یافته از لوسمی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان­ نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوانان

عنوان:

اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر کیفیت زندگی و امید نوجوانان درمان­یافته از لوسمی

استاد راهنما:

دکتر محمد علی مظاهری

اساتید مشاور:

دکتر وحید نجاتی                  دکتر بیبی شهین شمسیان

اساتید داور:

دکتر علیرضا مرادی                دکتر فریبا زرانی

پژوهشگر:

امید امانی

شهریور ۱۳۹۵

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

فصل اول: معرفی پژوهش

۱-۱- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲- بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش …………………………………………………………………………………………..۶

۱-۴- اهداف پژوهش (هدف کلی و ویژه) ………………………………………………………………………………۸

۱-۵- فرضیه­های و سوالات پژوهش ………………………………………………………………………………………۹

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………..۹

 

فصل دوم: پیشینه پژوهش

۲-۱- توصیف سرطان ………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲- سرطان­های دوران کودکی …………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۳- انواع سرطان در کودکان ……………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۱- لوسمی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

۲-۳-۲- سرطان­های توده­ای …………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۴- شیوع لوسمی در کودکی……………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۵- درمان لوسمی ……………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۵-۱- شیمی درمانی ………………………………………………………………………………………………………….۲۱

۲-۵-۲- پرتودرمانی ……………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۵-۳- پیوند مغز استخوان و جراحی ……………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۶- درمان­یافتگان از لوسمی ……………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۷- اثرات دیررس ناشی از درمان لوسمی …………………………………………………………………………………۲۴

۲-۸- اثرات دیررس ناشی از شیمی درمانی بر مغز و کارکردهای شناختی ……………………………………….۲۵

۲-۹- کارکردهای اجرایی …………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱۰- تحول کارکردهای اجرایی ………………………………………………………………………………………………..۲۸

۲-۱۱- کارکردهای اجرایی و بخش پیشانی مغز …………………………………………………………………………….۲۹

۲-۱۲- کارکردهای اجرایی در مبتلایان درمان­یافتگان از سرطان ………………………………………………………۲۹

۲-۱۳- مدل­های مربوط به کارکردهای اجرایی ……………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱۳-۱- مدل کارکردهای اجرایی بارکلی و اجرا کننده مرکزی بدلی ……………………………………………..۳۱

۲-۱۳-۲- مدل سیستم توجه نظارتی …………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۱۳-۳- نظریه غفلت از هدف …………………………………………………………………………………………………۳۲

۲-۱۳-۴- فرضیه تنی دامازیو …………………………………………………………………………………………………….۳۳

۲-۱۳-۵- مدل بالینی ماتیر ………………………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۱۴- توانبخشی شناختی در درمان­یافتگان از سرطان …………………………………………………………………..۳۴

۲-۱۵- کیفیت زندگی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۱۶- مولفه­های کیفیت زندگی …………………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۱۷- ابعاد کیفیت زندگی …………………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۱۸- کیفیت زندگی در درمان­یافتگان از لوسمی …………………………………………………………………………۴۱

۲-۱۹- امید ………………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲۰- امید به عنوان یک کارکرد شناختی ……………………………………………………………………………………۴۴

۲-۲۱- امید و حل مئله ………………………………………………………………………………………………………………۴۵

۲-۲۲- مروری بر مطالعات پیشین ……………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۲۳- جمع­بندی  پیشینه پژوهش و نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………۵۱

 

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱- طرح پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

۳-۲- جامعه آماری و نمونه ……………………………………………………………………………………………………….۵۳

۳-۳- ملاک­های ورود به پژوهش ……………………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۴- ملاک­های عدم ورود به پژوهش ………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۵- ویژگی­های توصیفی نمونه …………………………………………………………………………………………………۵۴

۳-۶- ابزارهای اندازه­گیری …………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۶-۱ نظام سنجش مبتنی بر آخنباخ …………………………………………………………………………………………..۵۵

۳-۶-۲- آزمون کیفیت زندگی کید اسکرین ۵۲ …………………………………………………………………………….۵۵

۳-۶-۳- آزمون امید به زندگی میلر ……………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۶-۴- آزمون استروپ …………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۶-۵- آزمون دسته­بندی کارت­های وسکانسین …………………………………………………………………………..۵۸

۳-۶-۶- آزمون عملکرد مداوم ……………………………………………………………………………………………………۵۹

۳-۶-۷- آزمون برج لندن …………………………………………………………………………………………………………..۵۹

۳-۶-۸- آزمون هوش وکسلر ……………………………………………………………………………………………………..۶۰

۳-۶-۹- برنامه توانبخشی شناختی حافظه و توجه (آرم) ………………………………………………………………..۶۱

۳-۷- روش اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….۶۳

۳-۸- ملاحظات اخلاقی …………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۳-۹- روش تجزیه و تحلیل آماری داده­ها …………………………………………………………………………………….۶۶

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش

۴-۱- تجزیه و تحلیل داده­ها ………………………………………………………………………………………………………۶۸

۴-۲- سوالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۳- فرضیه­های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….۷۵

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

بحث ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹

نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۸

۲-۵- محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………………….۹۹

۳-۵- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول ۱-۳: ویژگی­های جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه ………………………………………………………..۵۴

جدول ۱-۴: شاخص­های توصیفی متغیر کیفیت زندگی دو گروه مورد مطالعه ………………………………….۶۹

جدول ۲-۴: نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغیری دو گروه مورد مطالعه……………………..۷۰

جدول ۳-۴: نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی تأثیر توانبخشی شناختی کارکردی اجرایی بر کیفیت زندگی دو گروه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………….۷۰

جدول ۴-۴: شاخص­های توصیفی متغیر امید به زندگی دو گروه مورد مطالعه …………………………………..۷۳

جدول ۵-۴: نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغیری دو گروه مورد مطالعه …………………….۷۳

جدول ۶-۴: نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی تأثیر توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر امید دو گروه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………..۷۴

جدول ۷-۴: شاخص­های توصیفی متغیر توجه انتخابی دو گروه مورد مطالعه …………………………………..۷۵

جدول ۸-۴: نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغیری دو گروه مورد مطالعه …………………….۷۶

جدول ۹-۴: نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی تأثیر توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه انتخابی دو گروه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………۷۶

جدول ۱۰-۴: شاخص­های توصیفی متغیر توجه انتقالی دو گروه مورد مطالعه ………………………………….۷۸

جدول ۱۱-۴: نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغیری دو گروه مورد مطالعه ………………….۷۹

جدول ۱۲-۴: نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی تأثیر توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه انتقالی دو گروه مورد مطالعه ………………………………………………………………………۸۰

جدول ۱۳-۴: شاخص­های توصیفی متغیر توجه پایدار دو گروه مورد مطالعه …………………………………..۸۲

جدول ۱۴-۴: نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغیری دو روه مورد مطالعه ……………………۸۲

جدول ۱۵-۴: نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی تأثیر توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر بهبود توجه پایدار دو گروه مورد مطالعه ………………………………………………………………………۸۳

جدول ۱۶-۴: شاخص­های توصیفی متغیر حل مسئله و برنامه­ریزی دو گروه مورد مطالعه …………………۸۵

جدول ۱۷-۴: نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغیری دو گروه مورد مطالعه …………………۸۵

جدول ۱۸-۴: نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی تأثیر توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر بهبود حل مسئله دو گروه مورد مطالعه …………………………………………………………………..۸۶

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار ۱-۳: نمودار روند اجرایی پژوهش …………………………………………………………………………………۶۵

نمودار ۱-۴: مقایسه نمرات متغیر کیفیت زندگی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی دو گروه مورد مطالعه .۷۲

نمودار ۲-۴: روند تغییرات نمرات متغیر امید در نوجوانان درمان­یافته از لوسمی در دو گروه مورد مطالعه۷۵

نمودر ۳-۴: روند تغییرات نمرات متغیر توجه انتخابی در نوجوانان درمان­یافته از لوسمی در دو گروه مورد مطالعه …………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

نمودار ۳-۴: روند تغییرات نمرات متغیر توجه انتقالی نوجوانان درما­یافته از لوسمی در دو گروه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱

نمودار ۳-۴: روند تغییرات نمرات متغیر توجه پایدار نوجوانان درمان­یافته از لوسمی در دو گروه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۴

نمودار ۳-۴: روند تغییرات نمرات متغیر حل مسئله و برنامه­ریزی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی در دو گروه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

فصل اول

معرفی پژوهش

۱-۱- مقدمه

سرطان[۱] به عنوان یک بیماری ناتوان کننده و در حال افزایش، از جمله علل اصلی مرگ و میر در کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه بوده (پیومالا، روس، آپلنیک و اسپکتور[۲]، ۲۰۱۳) و در بیماری­های مزمن دوران کودکی، از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا علاوه بر میزان شیوع بالای آن، تأثیرات مهمی را نیز بر زندگی فرد و خانوداده برجای می­گذارد (سانتو، گایوا، اسپینوسا، باربوسا و بلاسکو[۳]، ۲۰۱۱).

شایع­ترین نوع سرطان در میان کودکان و نوجوانان، سرطان خون (لوسمی[۴]) می­باشد. این نوع از سرطان حدود ۳۰ درصد سرطان­های اطفال را شامل می­شود. سرطان­های خون، ناشی از تغییر حالت بدخیم سلول­های خون­ساز بدن هستند که براساس نوع سلول (لنفوئید یا میلوئید) و سیر بیماری (حاد و مزمن) به چهار گروه سرطان خون لنفوئید حاد[۵] (ALL)، سرطان خون لنوئید مزمن[۶] (CLL)، سرطان خون میلوئید حاد[۷] (AML) و سرطان خون میلوئید مزمن[۸] (CML) تقسیم می­گردد (پیزو و پویلاک[۹]، ۲۰۰۶). این بیماری حداقل ۴ درصد از مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال و ۱۳ درصد از مرگ و میر کودکان ۵ تا ۱۵ سال را در جمعیت ایرانی تشکیل می­دهد (قیصر، لطفی­کاشانی، وزیری، موسوی و هاشمیه، ۱۳۹۱).

بر خلاف دهه­های گذشته که کودکان مبتلاء به سطان عمر بسیار کوتاهی داشتند، امروزه سرطان­های رایج در کودکان به میزان قابل توجهی درمان­پذیر می­باشند (کیهل، کراوت، هرتنستاین، رمبرجر، کرواجر و رینگدن[۱۰]، ۲۰۰۴). با پیشرفت و توسعه روش­های نوین درمانی، طول عمر بیماران مبتلاء به سرطان در حال افزایش بوده و بسیاری از این کودکان در حدود پنج سال، یا بیشتر زنده می­مانند و به مرحله نوجوانی و بزرگسالی می­رسند (چاو، چن، وانگ، وو و یح[۱۱]، ۲۰۰۳).

امروزه درمان­های مختلفی برای بیماری سرطان به کار گرفته می­شود که از جمله آنها؛ جراحی، پرتودرمانی، شیمی­درمانی و پیوند مغز استخوان می­باشد که به تنهایی یا همراه با هم استفاده می­شوند (سارافینو، ۱۳۸۴). شیمی­درمانی به عنوان یکی از روش­های پرتنش درمان این بیماری به حساب می­آید. در شیمی­درمانی، بیماران داروهایی را به صورت خوراکی یا تزریقی به مصرف می­رسانند که در بدن به گردش افتاده و سلول­هایی را که به سرعت تکثیر می­یابند، از بین می­برد. یکی از مشکلات شیمی­درمانی این است که داروهای موجود، انواع خاصی از سلول­های طبیعی را که به سرعت تقسیم می­شوند، می­کشند و گستره وسیعی از مشکلات مربوط به سلامتی را برای این گروه از بیماران به وجود می­آورد که از جمله مهم­ترین مورد، که توجه ویژه و منحصر به فرد پژوهشگران را به خود اختصاص داده، وجود نقص در حیطه­ شناختی[۱۲] این بیماران می­باشد (مور، پارسونز، یوو، ریبیکی و سیمینو[۱۳]، ۲۰۱۴؛ کایسر، بلدوسکی و دتریچ[۱۴]، ۲۰۱۴؛ والش، گیویا، ایساک، کادان-لاتیک، نگلیا و همکاران، ۲۰۱۵).

بسیاری از افراد درمان­یافته از بیماری سرطان، در طی یک یا دو سال پس از اتمام فرآیند درمان اغلب مشکلاتی را در توجه، تمرکز و دیگر توانایی­ههای شناختی نشان می­دهند، که می­تواند مانعی مهم بر سر راه ادامه زندگی بوده و اثرات عمیقی را بر کیفیت زندگی و امید داشته باشد (هیل، مونتاگو، کارلسون-گرین، کولته، امبری و آنت[۱۵]، ۲۰۱۲؛ آندرسون و کیونین-باتسون[۱۶]، ۲۰۰۹).

۱-۲- بیان مسئله

لوسمی به عنوان یک بیماری خونی در نظر گرفته می­شود، که به صورت تکثیر غیرقابل کنترل سلول­های نارس[۱۷] سفید خون توصیف می­گردد (دالی، کرال و براوون[۱۸]، ۲۰۰۸). این بیماری به عنوان یکی از شایع­ترین انواع سرطان­های دوران کودکی به حساب می­آید، به طوری که در آمریکا، هر ساله بیش از ۳۰۰۰ کودک و نوجوان کمتر از ۱۹ سال به این بیماری تشخیص داده می­شوند (هانگ، کانتر، ریتز، والسچی و هنز[۱۹]، ۲۰۱۱). در کشور ایران نیز طی بررسی صورت گرفته در طی سال­های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸، شیوع لوسمی در دختران و پسران به ترتیب ۱۸٫۷ و ۱۹٫۹ درصد برآورد شده است (کوهی، صالحی­نیا، شاملو، اسلامی، رفیعی­منش و همکاران، ۲۰۱۴).

تا دهه ۱۹۷۰ میلادی تنها ۶۰ درصد از افراد مبتلا به این بیماری امید به زندگی و بقای بالای ۵ سال را داشتند، اما امروزه بیش از ۹۰ درصد این گروه از کودکان و نوجوانان بالای ۵ سال زنده می­مانند و دلیل اصلی این افزایش بقاء وجود درمان­های استاندارد با اثرگذاری بسیار بالا می­باشد (اسمیت، سیبل، آلتکروز، ریز، ملبرت و همکاران[۲۰]، ۲۰۱۰).

علی­رغم پیشرفت درمان­ها و بهبودی حاصل شده، درمان و بقای این افراد بدون هزینه نبوده است. هرچند کاربرد پرتودرمانی و عوارض جانبی ناشی از آن نسبت به گذشته بسیار کمتر شده (تمینگ و جنی[۲۱]، ۲۰۱۰) اما درمان­های حاضر به کار گرفته شده برای این بیمارن غالباً شدید بوده و در برگیرنده شیمی درمانی انتراتکال[۲۲] به مدت ۲ تا ۳ سال می­باشد (هانگر و همکاران، ۲۰۱۰). کودکان و نوجوانان درمان­یافته از لوسمی اغلب اثرات شدید جسمی و روانی ناشی از درمان را در طی روند درما تجربه می­کنند و پس از اتمام فرآیند درمان نیز عوارض جانبی ناشی از درمان­های انجام شده باقی می­ماند، به طوری که پژوهش­های بسیاری آشکار ساخته­اند که این کودکان عوارض تاخیری[۲۳] بسیار مزمن و پیشرونده­ای[۲۴] را پس از اتمام درمان تجربه می­نمایند (آفینگر، مرتنز، اسکلار، کاشیما، هادسو، مادووز[۲۵] و همکاران، ۲۰۰۶) که یکی از این عوارض جانبی به وجود آمدن مشکلات در کارکردهای اجرایی می­باشد (والش و همکاران، ۲۰۱۵). کارکردهای اجرایی به عنوان عالی­ترین کاکردهای شناختی و فراشناختی به حساب می­آیند که مجموعه­ای از توانایی­های مهم همچون توجه، حافظه فعال، تصمیم­گیری، خود آغازگری، برنامه­ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را در بر گرفته و در زندگی، انجام تکالیف یادگیری و کنش­هی هوشی به انسان کمک می­کنند  (ربیت[۲۶]، ۲۰۰۴). مشکلات به وجود آمده در کارکردهای اجرایی شناخت اغلب موجب به وجود آمدن شکایت­های متعددی از بیل کندی در انجام فعالیت­ها، نقص در انجام همزمان تکالیف[۲۷] و بی­برنامه بودن از طرف افراد درمان­یافته از لوسمی می­گردد (دتریچ، مونجه، وفل و میرز[۲۸]، ۲۰۰۸).

نخستین بررسی­های انجام شده در حیطه شناختی افراد مبتلاء به سرطان در اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ میلادی انجام گرفت. در این بررسی­ها پژوهشگران به مطالعه عوارض دیررس عصب­شناختی سرطان­های کودکی پرداخته و بیشترین این مطالعات بر روی گروه کودکان و نوجوانانی قرار گرفت که درمان­های مرتبط با تومور مغزی از قبیل شیمی­درمانی و پرتودرمانی دریافت می­کردند، غالب نتایج این مطالعات بیانگر اثرات منفی این قبیل درمان­ها بر کارکردهای شناختی بیماران بود (کوستا[۲۹]، ۲۰۱۰). با گسترش دانش و پیشرفت­های اثربخش در درمانکودکان و نوجوانان دارای انواع متفاوت سطان، پژوهشگران بیشتری نسبت به مطالعه اثرات و عوارض جانبی و بلندمدت ناشی از این درمان­ها سوق یافتند (نس، گارنی، زلتنز، لیسنرینگ، مالرونیف ناتان و مرتنس[۳۰]، ۲۰۰۸) و به دنبال انجام پژوهش­های بیشتر ثبات این نواقص تا سال­ها پس از اتمام فرآیند درمان نیز نشان داده شد (آشفورد، اسکوفستال، ردیک، لیون، لنینگ­هام، گلس و کونکلین[۳۱]، ۲۰۱۰). به طوری که در پژوهش هاریلا، وینگویست، لانینگ، بلویگر و هاریلا-سری[۳۲] (۲۰۰۹)، که بر روی ۶۴ نفر از درمان­یافتگان[۳۳] سرطان خون کودکی با گذشت میانگین ۲۰ سال از زمان تشخیص بیماری انجام گرفت، نشان داده شد که با گذشت مدت زمان طولانی از تشخیص و درمان بیماری، این افرا همچنان نواقص پیشرونده­ای را در عملکردهای عصب­روانشناختی چون حافظه، توجه، عملکردهای حرکتی[۳۴] و عملکردهای مربوط به هوش کلامی در مقایسه با همتایان بدون سابقه بیماری از خود نشان می­دهند. پژوهش­های متعددی که بررسی اثرات شیمی­درمانی در عملکردهای اجرایی این گروه از افراد پرداخته­اند، بیشترین آسیب ایجاد شده در اثر به کارگیری اینگونه درما­ن­ها را نقص در کارکردهایی چون توجه[۳۵]، سرعت پردازش اطلاعات[۳۶] و انعطاف­پذیری شناختی[۳۷] ذکر کرده­اند (کامپبل، اسکادوتو، شارپ، دوفتون، ان اسلایک، ویتلوک و کامپس[۳۸]، ۲۰۰۷؛ پترسون، جانسون، رامیرز، هیوستیس، پای، دماری و دروتار[۳۹]، ۲۰۰۸؛ آشفور و همکاران، ۲۰۱۰؛ والش، پالتین، گیوا، اسگویت، کادان-لاتیک، نگلیا و برویرزش[۴۰]، ۲۰۱۴).

وجود این نقایص در کارکردهای اجرایی که از جمله عوارض جانب شایع ناشی از شیمی­درمانی شناخته شده است، می­توان تأثیرات عمیقی را بر روی کیفیت زندگی[۴۱] این افراد برجای گذاشته و هر نوع مزیت افزایش بقاء را به خطر اندازد (هوتچینسون، هاسکینگ، کیچناداس، ماتیسک و ویلسون[۴۲]، ۲۰۱۲). به طوری که با افزایش در میزان افراد درمان­یافته از بیماری سرطان و روشن شن ابعاد آسیب در کارکردهای اجرایی، اثرات این آسیب­ها بر روی کیفیت زندگی این بیماران پررنگ­تر می­گر (جانلسین، کسلر، آهل و مارو[۴۳]، ۲۰۱۴).

کیفیت زندگی افراد مبتلا به سرطان به عنوان یک احساس کلی از تندرستی، مبننی بر توانایی شرکت در فعالیت­های معمول، تعامل با دیگران و سازگاری با رویدادهای ناراحت کنده شناختی، عاطفی و جسمی تعریف می­کنند (فداکار سوقه، رحیمی، تبری و کاظم­نژاد، ۱۳۹۳)، که تحت تأثیر و در رابطه مستقیم با کارکردهای اجرایی است، به طوری که کارکرهای اجرایی به عنوان یکی از عوامل پیش­بینی کننده قوی در کیفیت زندگی افراد در نظر گرفته می­شود (شرمن، اسلیک و ایرل[۴۴]، ۲۰۰۶؛ بارف، پست، ورهوف، گوسکنس و پروو[۴۵]،۲۰۱۰) و مطالعات صورت گرفته که همبستگی مثبت معناداری را میان ابعاد مختلف کیفیت زندگی و کارکردهای اجرایی گزارش کرده­اند، به طوری که با افزایش نمرات در آزمون­های کارکردهای اجرایی شناختی، بهبو در کیفیت زندگی نیز مشاهده می­گردد (دو رایس و گئورت[۴۶]، ۲۰۱۵).

همچنین مطالعات صورت گرفته نشان می­دهند که بهبودیافتگان از لوسمی کیفیت زندگی پایینی را نیز از خود گزارش می­کنند (شاه­بابایی آشتیانی، قربانی، فرانوش، مهرور و همکاران، ۱۳۹۱؛ اسپچلای، باررا، شاو، موریسون و مایونسل[۴۷]، ۲۰۰۶؛ لیونیز، ردکوپ، گروت و لونبرگ[۴۸]، ۲۰۱۴؛ کیونین-باستون، کادان-لاتیک و نگلیا[۴۹]، ۲۰۱۴).

ایمد نیز به عنوان یکی از مهمترین ابعاد شناختی بررسی شده در بیماران مبتلاء و درمان­یافته از سرطان بوده که همسویی بالایی را نیز با ابعاد کیفیت زندگی دارد (اسپیلکر[۵۰]، ۱۹۹۰)، و یافته­ها موید این هستند که بیماران مبتلاء به سرطان درصد امید کم (۵۰/۱۶) و متوسطی (۱۰/۵۳) را از خو نشان می­دهند (بالجانی، مادلین و علیزاده، ۱۳۸۹). امید به عنوان یک عامل شناختی پیچیده، چندبعدی، پویا و یک عامل قدرتمند در بهبود سازگاری تعریف می­شود (اشنایدر، هریس، آندرسو، هولران، آروینگ[۵۱] و همکاران،۱۹۹۱) که در چگونگی احساس بیماران درباره کیفیت زندگی خود تأثیرات مثبتی دارد (روستئون[۵۲]، ۱۹۹۵) و مطالعات صورت گرفته نشان­دهنده وجود همبسته­های شناختی برای امید بوده، و یک رابطه مثبت معناداری را میان سازه امید و آزمون­های عصب­روان­شناختی گزارش می­کنند (نجاتی، شهیدی، ملکی و درویشی­لرد، ۱۳۹۱).

لذا با نگاهی موشکافانه به مطالعات انجام شده در زمینه کارکردهای شناختی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی و وجو مشکلات در عملکردهای اجرایی، در کنار ضعف در کیفیت زندگی و امید این گروه از بیماران، و نظر به وجود رابطه مهم و معنی­دار در میان ابعاد مذکور، هدف اصلی پژوهش حاضر استفاده از سلسله تمارین توانبخشی شناختی به منظور تقویت کارکردهای اجرایی (توجه انتخابی[۵۳]، توجه انتقالی[۵۴]، توجه پایدار[۵۵] و برنامه­ریزی[۵۶]) و ارتقاء کیفیت زندگی و امید نوجوانان درمان­یافته از لوسمی می­باشد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش

کارکردهای اجرایی[۵۷] عصب­شناختی از جمله ساخت­های مهمی هستند که با فرآیندهای شناختی مسئول کنترل هوشیاری، تفکر و عمل مرتبط می­باشد یک تعریف عمومی برای کارکردهای اجرایی پیشنهاد شده است که بر طبق آن: کارکردهای اجرایی – شناختی، فرایندهای شناختی­ای را شامل می­شود که سایر فعالیت­های شناختی را یکپارچه و کنترل می­نماید. کارکردهای اجرایی توانایی افراد برای بازداری، اصلاح خود، برنامه­ریزی، سازمان­دهی، حل مساله، استفاده از حافظه کاری و هدف­گذاری برای انجام تکالیف را نشان می­دهد (پنینگتون[۵۸] ، ۱۹۹۶). خاستگاه تشریحی این کارکردها، قطعه پیش پیشانی مغز است که به هرگونه آسیب و ضربه حساس می­باشد (لوین و هانتن[۵۹]، ۲۰۰۵). از طرفی افراد درمان­یافته از سرطان خون دارای نقایص در توجه، نیز کوچک شدگی در قشر سفید مغزی[۶۰] را نشان می­هند که به شیمی­درمانی و پرتودرمانی نسبت داده شده است (ردیک، شان، گلس، هلتون، اگزیونگ و مولهرن[۶۱]، ۲۰۰۶).

توانبخشی شناختی به عنوان یک روش درمانی نوین به حساب می­آید که با هدف بهبود در نواقص شناختی و آسیب موجود در این حیطه­ها، از طریق استراتژی آموزش[۶۲]، و مهارت­های تمرینی به کار گرفته می­شود (موریس[۶۳]،۲۰۰۷) و پژوهش­های بسیاری اثربخشی این سبک درمان را بر روی انواع مشکلات نشان داده­اند. با بهبود روند درمان و پیشرفت­های صورت گرفته در علم پزشکی غالب افراد تشخیص داده شده به عنوان لوسمی تا دوره­های بزرگسالی زنده مانده و موضوع مدیریت اثرات جانبی و بلندمدت درمان­ها و تأثیر آن بر کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان درمان­شده تمرکز بسیاری از پژوهش­ها را به خود اختصاص داده است (کامپبل و همکاران، ۲۰۰۹).

لذا اهمیت و ضرورت این تحقیق را از چند جهت می­توان برشمرد: اول این که نقص اجراکننده مرکزی در بسیاری از مطالعات خارجی انجام شده مورد توجه قرار گرفته است؛ در حالی که بر اساس اطلاعات ما، این مهم تا کنون در پژوهش­های داخلی مورد بررسی قرار نگرفته و می­توان گفت که پژوهش حاضر به عنوان یکی از نخستین پژوهش­های موجود در این زمینه اجرا گردید.

دوم اینکه مطالعات اندکی در خصوص بررسی نقش درمان­های موجود از قبیل توانبخشی شناختی بر کارکردهای شناختی این گروه از بیماران صورت پذیرفته است و پژوهش­های موجود به صورت تمرکز نایافته بر روی هردو گروه از کودکان و نوجوانان مبتلا به لوسمی و کودکان مبتلا به تومور مغزی درمان یافته انجام شده است که از جمله آن می­توان به پژوهش هاردی، ویلارد، آلن و بونر[۶۴] (۲۰۱۱) و هاردی و همکاران (۲۰۱۳) اشاره نمود. در حالی که مطالعه حاضر به صورت اختصاصی و صرفاً بر روی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی (سرطان خون) در محدوده سنی ۱۲ تا ۱۶ سال انجام گرفت.

سوم آنکه غالب توانبخشی­های انجام شده فاقد گروه کنترل و روند پیگیری بوده­اند که از جمله آنها مطالعه کسلر، لوکایو و جو[۶۵] (۲۰۱۱) می­باشد و این مسئله نیز در پژوهش حاضر لحاظ و مرتفع گردید.

و در نهایت اینکه وجود این نواقص شناختی تأثیرات نامطلوبی بر زندگی افراد درمان­یافته از لوسمی برجای می­گذارد و اقدام درمانی مناسب، جزء ضروریات می­باشد. لذا پژوهش حاضر، به عنوان یک کارآزمایی بالینی جهت تعیین نقش کارکردهای اجرایی و توانبخشی شناختی بر کیفیت زندگی و امی در میان درمان­یافتگان از سرطان خون (لوسمی) مورد اجرا قرار گرفت.

 

۱-۴- اهداف پژوهش (هدف اصلی و اهداف ویژه):

هدف اصلی:

 • تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر کیفیت زندگی و امید در نوجوانان درمان­یافته از لوسمی

اهداف ویژه:

 • تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر کیفیت زندگی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی
 • تعیین اثربخشی توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر امید به زندگی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی
 • تعیین اثربخش توانبخشی کارکردهای اجرایی بر توجه انتخابی نوجوانان درمان یافته از لوسمی
 • تعیین اثربخش توانبخشی کارکردهای اجرایی بر توجه انتقالی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی
 • تعیین اثربخش توانبخشی کارکردهای اجرایی بر توجه پایدار نوجوانان درمان یافته از لوسمی
 • تعیین اثربخش توانبخشی کارکردهای اجرایی برنامه­ریزی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی

 

۱-۵- فرضیه­ها یا سوال­های پژوهش:

سؤالات اصلی:

 • آیا توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر کیفیت زندگی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی تأثیر دارد؟
 • آیا توانبخشی شناختی کارکردهای اجرایی بر امید به زندگی نوجوانان درمان­یافته از لوسمی تأثیر دارد؟

 

فرضیه­ها:

 • توانبخشی­شناختی کارکردهای اجرایی، توجه انتخابی نوجوانان درمان یافته از لوسمی را بهبود می­بخشد.
 • توانبخشی­شناختی کارکردهای اجرایی، توجه انتقالی نوجوانان درمان یافته از لوسمی را بهبود می­بخشد.
 • توانبخشی­شناختی کارکردهای اجرایی، توجه پایدار نوجوانان درمان یافته از لوسمی را بهبود می­بخشد.
 • توانبخشی­شناختی کارکردهای اجرایی، برنامه­ریزی نوجوانان درمان یافته از لوسمی را بهبود می­بخشد.

 

۱-۶- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش:

توانبخشی شناختی

تعریف نظری:

توانبخشی شناختی تلاشی است برای بهبود ظرفیت­های شناختی که با به کار بستن تمام وسایل لازم و ارائه تمرینات و محرک­های هدفمند برای بهبود و استقلال و کیفیت زندگی افراد مبتلا به اختلالات عصب­روانشناختی صورت می­گیرد (والت، ازروی، هاردیسون، مفرت، تسیر و پرات-دیل[۶۶]، ۲۰۰۵).

تعریف عملیاتی:

در پژوهش حاضر تقویت عملکردهای اجرایی با استفاده از “برنامه توانبخشی شناختی توجه و حافظه” (آرم)[۶۷] به مدت ۱۲ جلسه (۲ جلسه در هفته) صورت گرفت. این برنامه توانبخشی، نوعی برنامه نرم­افزاری جهت ارتقاء پردازش عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به آسیب­های مغزی، آفازیا، اختلال نقص توجه/بیش­فعالی، ناتوانی­های یادگیری و زبانی است، که توسط نجاتی (۲۰۱۳) طراحی شده و در فعالیت­های تحقیقی، اثربخشی آن به خوبی بر روی عملکردهای اجرایی نشان داده شده است. این برنامه شامل گروهی از تکالیف سلسله مراتبی سازماندهی شده است که ابعاد مختلف توجه (انتخابی، پایدار، انتقالی و تقسیم­شده) و برنامه­ریزی را مورد تقویت قرار می­دهد.

کارکردهای اجرایی

تعریف نظری:

کارکردهای اجرایی در برگیرنده عالی­ترین کارکردهای شناختی و فراشناختی می­باشد که مجموعه­ای از توانایی­های مهمی همچون حفظ توجه، حافظه فعال، تصمیم­گیری، خود آغازگری، برنامه­ریزی راهبردی، انعطاف شناختی و کنترل تکانه را در بر گرفته و در زندگی، انجام تکالیف یادگیری و کنش­هی هوشی به انسان کمک می­کند (ربیت، ۲۰۰۴). این عملکردها به صورت سلسله مراتبی سازماندهی شده­اند و از طریق نظارت بر سطوح پایین­تر، در عملکردهای پیچیده­ای مانند اهداف، مهارت­ها و توانایی­های چند وجهی و جدید و مجموعه­ای از توالی­های رفتاری درهم تنیده (برای رسیدن به اهداف­) درگیر می­باشند (بست و میلر[۶۸]، ۲۰۱۰).

تعریف عملیاتی:

مولفه­های کارکردهای اجرایی (توجه انتخابی، توجه پایدار، توجه انتقالی و برنامه ریزی) در پژوهش حاضر، در برگیرنده، نمراتی بود که افراد در آزمون­های استروپ، سنجش عملکرد پیوسته، دسته­بندی کارت­های ویسکانسین و آزمون برج لند دریافت می­کردند.

توجه انتخابی

تعریف نظری:

به توانایی حفظ یک مجموعه شناختی و رفتاری در مواجهه با محرک­های مزاحم یا رقیب، توجه انتخابی گفته می­شود (سولبرگ و ماتیر[۶۹]، ۲۰۰۱).

تعریف عملیاتی:

سنجش توجه انتخابی در این مطالعه با استفاده از نوع کامپیوتری آزمون استروپ صورت گرفت. آزمون استروپ آزمونی کلاسیک برای ارزیابی عملکرد قطعه پیشانی و سنجش توجه انتخابی و کارکردهای اجرایی است. این آزمون شامل سه مرحله بوده و شاخص­های مورد سنجش آن دقت و سرعت آزمودنی می­باشد (ویلیامز، متیو و مکلئود[۷۰]، ۱۹۹۶).

توجه پایدار

تعریف نظری:

به توانایی حفظ پاسخ رفتاری پایدار در حین فعالتی تکراری توجه پایدار یا مداوم گفته می­شود (سولبرگ و ماتیر، ۲۰۰۱).

تعریف عملیاتی:

به منظور سنجش توجه پایدار در پژوهش حاضر از نسخه کامپیوتری آزمون آزمون عملکرد مداوم[۷۱] استفاده شد. متغیرهای این آزمون شامل خطای حذف، خطای ارتکاب و زمان واکنش می­باشند (نجاتی، ۱۳۹۲).

توجه انتقالی

تعریف نظری:

به توانایی تغییر منبع توجه از یک محرک به محرک دیگر انتقال توجه گفته می­شود (سولبرگ و ماتیر، ۲۰۰۱).

تعریف عملیاتی:

سنجش توجه انتقالی در پژوهش حاضر به وسیله نسخه کامپیوتری آزمون دسته بندی کارت­های ویسکانسین صورت گرفت. این آزمون دارای ۶۴ کارت غیر مشابه بوده و نمرات بدست آمده از این آزمون شامل نمره خطای درجاماندگی، خطای غیر درجاماندگی و تعداد طبقات تکمیل شده می­باشد (بهرامی، ۱۳۹۰).

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
 • رشته تحصیلی روانشناسی بالینی کودک و نوجوانان
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
 • کلمات کلیدی امید امانی روانشناس، امید امانی مشاور، امید امانی روان درمانگر، امید امانی روانپزشک، امید امانی متخصص اعصاب و روان
تخصص ها
 • روانشناسی کودک
تصویر
امید امانی
مشاور کودک
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر