منو
X

تصویر
دکتر بهزاد ستاری
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

100%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

دکتر بهزاد ستاری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی در مقطع دکترا از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۵، رساله ی اینجانب تحت عنوان “آزمون مدل کیفیت زندگی تحصیلی، هیجان­ های پیشرفت، کارکردهای اجرایی و خود-نظم­دهی هیجانی در دانش ­آموزان: یک مدل ترکیبی (ساختاری، مداخله ای)” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

رساله

جهت اخذ درجه دکتری

در رشته روانشناسی تربیتی

موضوع:

آزمون مدل کیفیت زندگی تحصیلی، هیجان­های پیشرفت، کارکردهای اجرایی و خود – نظم­دهی

هیجانی در دانش­آموزان: یک مدل ترکیبی (ساختاری، مداخلهای)

استاد رهنما:

دکتر حسین پورشهریار

استاد مشاور:

دکتر امید شکری

دانشجو:

بهزاد ستّاری

شهریور ماه ۱۳۹۵

چکیده

هدف: زندگی تحصیلی گستره وسیعی است که تمامی ابعاد زندگی روانی – ذهنی و عمکردی دانش آموزان را در برمی­گیرد ولی در حال حاضر بیشتر بُعد عملکردی (پیشرفت تحصیلی) آن مورد توجه نظام های آموزش و خانواده است . پژوهش حاضر در قالب دو مطالعه همسو صورت گرفت و دو هدف کلی دارد. پژوهش در گام نخست به منظور آزمون مدل مفروض روابط علّی بین هیجان­های پیشرفت یادگیری، خود – نظم­دهی شناختی هیجان و کارکردهای اجرایی در پیش­بینی برخی از نشانگرهای عینی (پیشرفت درس ریاضی) و ذهنی (تعهد انجام تکلیف مدرسه و فرسودگی مدرسه) کیفیت زندگی تحصیلی دانش­آموزان انجام شد. در گذر از گام نخست، پژوهش در گام دوّم به منظور تعیین اثربخشی «بسته مداخله­ای تنظیم هیجان­های پیشرفت»  بر هیجان­های پیشرفت منفی و در نتیجه بر برخی از نشانگرهای عینی (پیشرفت درس ریاضی) و ذهنی (تعهد انجام تکلیف مدرسه و فرسودگی مدرسه) کیفیت زندگی تحصیلی دانش­آموزان اجراء گردید.

روش: مطالعه اوّل از نوع مطالعات همبستگی با تاکید بر روش «تحلیل ماتریس کواریانس» صورت گرفت. جامعه آماری در این مطالعه شامل همه دانش­آموزان دبیرستانی رشته ریاضی­فیزیک در پایه­های دوم، سوم و پیش دانشگاهی در سطح شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۹۴ -۱۳۹۳ به تعداد ۴۰۸۰ نفر بود که با استفاده از «روش نمونهبرداری تصادفی طبقه­ای» تعداد ۴۸۹ نفر انتخاب گردید. در مطالعه دوّم، تعداد ۴۲ نفر دانش­آموز دارای هیجان­های منفی بالا از بین نمونه اوّل (۴۸۹n=) گزینش و بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه واگذار شدند. این مطالعه با استفاده از روش نیمه تجربی «پیش­آزمون، پس­آزمون، پیگیری با گروه گواه» انجام شد. ابزارهای پژوهش در هر دو مطالعه شامل «مقیاس­های هیجان مرتبط با یادگیری»، «پرسش­نامه تنظیم شناختی هیجان»، «سیاهه تعهد انجام تکلیف مدرسه»، « سیاهه فرسودگی مدرسه» و « آزمون سنجش کارکردهای اجرایی دانش­آموزان» بودند. تحلیل داده­ها در روش اوّل با استفاده از مدل­یابی معادلات ساختاری و در روش دوّم با استفاده از تحلیل کواریانس و آزمون t مستقل صورت گرفت.

یافته ­ها: نتایج پژوهش اوّل معنی­دار بودن برخی از شاخص­های برازش مدل­های مفروض و همچنین ضرورت اصلاح آنها را نشان داد که بیشتر آنها بعد از آزمون، مورد اصلاح قرار گرفت. در بخش تجربی پژوهش (مطالعه دوّم) اثر « بسته مداخله­ای تنظیم هیجان­های پیشرفت» بر کاهش هیجان­های پیشرفت منفی و فرسودگی مدرسه و همچنین افزایش تعهد انجام تکلیف مدرسه در دانش آموزان مورد تایید قرار گرفت.

نتیجه ­گیری: هر دو روش، ارتباط ساختاری و تجربی بین متغیرهای پژوهش یعنی هیجان­های پیشرفت و برخی از شاخص­های عینی و ذهنی کیفیت زندگی تحصیلی دانش­آموزان و در نتیجه اثر متغیرهای جدید در ساختار نظریه کنترل – ارزش هیجانهای پیشرفت را تایید داد. پژوهش همچنین تلویحات نظری و کاربردی زیادی برای پژوهشگران حوزه روانشناسی تربیتی و متولی­یان تعلیم و تربیت به­ویژه دانش­آموزان، خانواده­های آنها و معلمان در توجه به نقش میانجی­گرانه هیجان­های پیشرفت در زندگی تحصیلی داشته است.

واژه های کلیدی: پیشرفت ریاضی، تعهد انجام تکلیف مدرسه، خود – نظم­دهی شناختی هیجان، فرسودگی مدرسه، کارکردهای اجرایی، هیجان­های پیشرفت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

 • فصل اول: مقدّمه پژوهش ………………………………………………………………………………………………۱
 • مقدّمه …………………………………………………………………………………………………………………………..۲
 • ۱ -۱ – بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………..۴
 • ۲ -۱ – ضرورت و اهمیت انجام پژوهش ………………………………………………………………………….۱۲
 • ۳ -۱ – اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………..۱۴
 • ۱ -۳ -۱ – اهداف کلی ……………………………………………………………………………………………………۱۴
 • ۱ -۱ -۳ -۱ – اهداف کلی پژوهش اوّل …………………………………………………………………………….۱۴
 • ۲ -۱ -۳ -۱ – اهداف کلی پژوهش دوّم …………………………………………………………………………….۱۴
 • ۲ -۳ -۱ – اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………….۱۵
 • ۱ -۲ -۳ -۱ اهداف ویژه پژوهش اوّل ……………………………………………………………………………..۱۵
 • ۲ -۲ -۳ -۱ – اهداف ویژه پژوهش دوّم ……………………………………………………………………………۱۶
 • ۴ -۱ – فرضیه­های و سوال­های پژوهش ………………………………………………………………………….۱۶
 • ۱ -۴ -۱ – فرضیه­های پژوهش اوّل ………………………………………………………………………………..۱۶
 • ۲ -۴ -۱ – سوال­های پژوهش دوّم …………………………………………………………………………………۱۷
 • ۵ -۱ – تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ………………………………………………………۱۸
 • فصل دوّم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش ……………………………………………………………………..۲۳
 • ۱ -۲ – نظریه کنترل -ارزش هیجان­های پیشرفت …………………………………………………………..۲۴
 • ۱ -۱ -۲ – مفاهیم و مفروضه­های بنیادین نظریه ……………………………………………………………۲۴
 • ۱ -۱ -۱ -۲ – روابط چندگانه بین کنترل و ارزش ………………………………………………………….۲۶
 • ۲ -۱ -۱ -۲ – اهداف و باورها به­عنوان پیش­آیندهای هیجان­های پیشرفت …………………………۲۸
 • ۳ -۱ -۱ -۲ – آموزش کلاسی و محیط­های اجتماعی به­عنوان پیش­آیندهای هیجان­های پیشرفت۲۹
 • ۴ -۱ -۱ -۲ – کیفیت شناختی محیط­های یادگیری …………………………………………………………..۲۹
 • ۵ -۱ -۱ -۲ – کیفیت انگیزشی محیط­های تحصیلی ………………………………………………………….۲۹
 • ۶ -۱ -۱ -۲ – چندگانگی و ویژه بودن مطالعه هیجان­های پیشرفت …………………………………….۳۰
 • ۷ -۱ -۱ -۲ – ارزیابی­های نیمه هوشیار و طرحواره­های هیجانی ………………………………………..۳۰
 • ۸ -۱ -۱ -۲ – حمایت خودکار و مشارکت ……………………………………………………………………..۳۱
 • ۹ -۱ -۱ -۲ – ساختار اهداف و انتظارات ……………………………………………………………………….۳۱
 • ۲ -۱ -۲ – ساختار نظریه …………………………………………………………………………………………….۳۱
 • ۳ -۱ -۲ – هیجان­های پیشرفت و ابعاد مختلف زندگی تحصیلی ……………………………………..۳۴
 • ۱ -۳ -۱ -۲ – منابع شناختی ………………………………………………………………………………………..۳۵
 • ۲ -۳ -۱ -۲ – علاقه و انگیزش تحصیلی ……………………………………………………………………….۳۵
 • ۳ -۳ -۱ -۲ – راهبردهای یادگیری و حل مساله …………………………………………………………….۳۵
 • ۴ -۳ -۱ -۲ – خود -نظم­دهی در مقابل تنظیم بیرونی یادگیری و حل مساله ……………………….۳۶
 • ۵ -۳ -۱ -۲ – پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………………….۳۶
 • ۲ -۲ – کارکردهای اجرایی: کاربرد راهبردهای فراشناختی در یادگیری ……………………………۳۷
 • ۱ -۲ -۲ – مفاهیم و تعاریف ………………………………………………………………………………………۳۷
 • ۲ -۲ -۲ – کارکردهای اجرایی اصلی …………………………………………………………………………..۳۷
 • ۱ -۲ -۲ -۲ – اولویت­بندی …………………………………………………………………………………………۳۸
 • ۲ -۲ -۲ -۲ – سازما­ن­دهی ………………………………………………………………………………………….۳۹
 • ­­­­­­­­۳ -۲ -۲ -۲ – انعطاف­پذیری ………………………………………………………………………………………۴۰
 • ۴ -۲ -۲ -۲ – خود -نظارتی ………………………………………………………………………………………..۴۱
 • ۵ -۲ -۲ -۲ – تعیین اهداف پیشرفت ………………………………………………………………………….۴۲
 • ۳ -۲ -۲ – کاکردهای اجرایی و زندگی تحصیلی ………………………………………………………..۴۳
 • ۱ -۳ -۲ -۲ الگوی «حرکت رو به جلو»: برنامه­ای جهت ادغام راهبردها با برنامه روزانه کلاسی ۴۷
 • ۴ -۲ -۲ – آموزش و کاربرد کارکردهای اجرایی: ایجاد فرهنگ استفاده از راهبردها در کلاس درس۴۸
 • ۱ -۴ -۲ -۲ – اصول اختصاصی آموزش راهبردهای یادگیری ……………………………………………………۵۰
 • ۳ -۲ – خود -نظم­دهی شناختی هیجان …………………………………………………………………………………۵۱
 • ۱ -۳ -۲ – مفاهیم و تعاریف ………………………………………………………………………………………………۵۱
 • ۲ -۳ -۲ – ابعاد متلف خود -نظم­دهی شناختی هیجان ……………………………………………………………۵۲
 • ۱ -۲ -۳ -۲ – خود – نظم­دهی انطباقی هیجان……………………………………………………………………….. ۵۳
 • ۲ -۲ -۳ -۲ خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان……………………………………………………………………. ۵۳
 • ۴ -۳ -۲ – مدلهای تنظیم هیجان………………………………………………………………………………………. ۵۴
 • ۱ -۴ -۳ -۲ مدل خود – نظم­دهی هیجانی گروس و تامپسون………………………………………………….۵۴
 • ۲ -۴ -۳ -۲ – مدل­های شناختی – اجتماعی تنظیم هیجان………………………………………………………..۵۵
 • ۳ -۴ -۳ -۲ – مدل تنظیم هیجان­های پیشرفت نظریه کنترل – ارزش …………………………………………..۵۶
 • ۴ -۴ -۳ -۲ مدل کارکرد اجرایی خود – نظم­دهی شناختی هیجان ولز و متیوس………………………..۵۶
 • ۱ -۴ -۴ -۳ -۲ -دانش مربوط به خود (باورها) ……………………………………………………………………۶۰
 • ۲ -۴ -۴ -۳ -۲ -طرح­ها و اهداف ……………………………………………………………………………………….۶۱
 • ۳ -۴ -۴ -۳ -۲ – ویژگی­های کارکردی سیستم ……………………………………………………………………..۶۱
 • ۵ -۴ -۳ -۲ – مدل خود – نظم­دهی اضطراب امتحان زیدنر و متیوس ……………………………………….۶۳
 • ۵ -۳ -۲ – تحول خود – نظم­دهی هیجان ………………………………………………………………………………۶۴
 • ۴ -۲ – نگاهی به برخی از ابعاد زندگی تحصیلی ……………………………………………………………………۶۵

پیشرفت تحصیلی: نمونه­ای از بعد کمّی (عملکردی) زندگی تحصیلی

برخی ابعاد ذهنی یا روانی زندگی تحصیلی

تعهد انجام تکلیف مدرسه

فرسودگی مدرسه

اثرات متغیرهای پژوهش بر همدیگر در قالب مدل مفهومی

اثر کارکردهای اجرایی بر خود – نظم­دهی شناختی هیجان

اثر کارکردهای اجرایی بر هیجان­های پیشرفت

اثر کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی

اثر کارکردهای اجرایی بر تعهد انجام تکلیف مدرسه

اثر خود – نظم­دهی شناختی هیجان بر هیجان­های پیشرفت

اثر خود – نظم­دهی شناختی هیجان بر عملکرد تحصیلی

اثر خود – نظم­دهی شناختی هیجان بر تعهد انجام تکلیف مدرسه

اثر خود – نظمدهی شناختی هیجان بر فرسودگی مدرسه

اثر هیجان­های پیشرفت بر عملکرد تحصیلی

اثر هیجان­های پیشرفت بر تعهد انجام تکلیف مدرسه

اثر هیجان­های پیشرفت بر فرسودگی مدرسه

خلاصه یافته­های پژوهش­های داخلی و خارجی اثرات متغیرها بر همدیگر

فصل سوّم: روش پژوهش

روش پژوهش مطالعه اوّل (مطالعه همبستگی)

روش و طرح پژوهش

جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه

ابزارهای پژوهش

پرسش­نامه هیجان­های پیشرفت: مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری

پرسش­نامه تنظیم شناختی هیجان

آزمون سنجش کارکردهای اجرایی دانش­آموزان

سیاهه تعهد انجام تکلیف مدرسه

سیاهه فرسودگی مدرسه

سنجش عملکرد تحصیلی درس ریاضی.

روند اجرای پژوهش

روشهای تجزیه و تحلیل داده­ها

روش پژوهش مطالعه دوّم (مطالعه­تجربی)

روش و طرح پژوهش

جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه

ابزارهای پژوهش

روند اجرای پژوهش

بسته آموزشی – مداخله­ای

معرفی بسته آموزشی – مداخله­ای

مراحل و فرایند اجرای بسته آموزشی و مداخل­های تنظیم هیجان­های پیشرفت

مرحله ۱ – شناسایی دانش­آموزان با هیجانهای منفی

مرحله ۲ – تشکیل کلاسهای آموزشی و معرفی طرح برای دانش­آموزان.

مرحله ۳ – اجرای بسته آموزشی در طی شش جلسه

جلسه اول: آموزش راهبردهای یادگیری و بکارگیری کارکردهای اجرایی (تنظیم با رویکرد مساله)

جلسه دوم: ادامه آموزش راهبردهای یادگیری و بکارگیری کارکردهای اجرایی (تنظیم با رویکرد

مساله)

جلسه سوم: آموزش و تمرین تن­آرامی (تنظیم با رویکرد هیجان)

جلسه چهارم: ارایه مشاروههای فردی (تنظیم با رویکرد هیجان)

جلسه پنجم: تغییر و اصلاح اسنادها و ارزیابی­های شناختی (تنظیم با رویکرد ارزیابی)

جلسه ششم: مشاوره با والدین (طراحی محیطهای یادگیری و اجتماعی)

روایی بسته آموزشی – مداخله­ای پژوهش

ملاحظات اخلاقی

روشهای تجزیه و تحلیل داده­ها

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

تحلیل دادههای پژوهش اوّل (مطالعه همبستگی)

آزمون مفروضه­های مدل

تحلیل همبستگی متغیرهای پژوهش

تحلیل ساختاری فرضیه­های پژوهش

تحلیل داده­های پژوهش دوّم (بخش تجربی پژوهش)

شاخصهای توصیفی و تحلیلی متغیرهای پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

بحث و نتیجه­گیری پژوهش اوّل (مطالعه همبستگی)

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و هیجان­های یادگیری

منفی بر پیشرفت درس ریاضی

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظمدهی انطباقی هیجان و هیجان­های یادگیری

مثبت بر پیشرفت درس ریاضی

اثرکارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظمدهی غیرانطباقی هیجان و هیجانهای

یادگیری منفی بر پیشرفت درس ریاضی

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و هیجان­های

یادگیری مثبت بر پیشرفت درس ریاضی

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و هیجان­های یادگیری

منفی بر تعهد انجام تکلیف مدرسه

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و هیجان­های یادگیری

مثبت بر تعهد انجام تکلیف مدرسه

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و هیجان­های

یادگیری منفی بر تعهد انجام تکلیف مدرسه

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و هیجان­های

یادگیری مثبت بر تعهد انجام تکلیف مدرسه

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و هیجان­های یادگیری منفی بر فرسودگی مدرسه

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و هیجان­های یادگیری

مثبت بر فرسودگی مدرسه

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و هیجان­های

یادگیری منفی برفرسودگی مدرسه

اثر کارکردهای اجرایی با میانجی­گری خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و هیجان­های

یادگیری مثبت بر فرسودگی مدرسه

معرفی برازنده­ترین و کاملترین مدل­ها و مقایسه آن با مدل­های مشابه

بحث و نتیجه­گیری در مورد اثر تنظیم هیجان­های پیشرفت بر شاخص­های زندگی تحصیلی

پژوهش دوّم، مطالعه تجربی

اثر تنظیم هیجان­های پیشرفت بر کاهش هیجان­های یادگیری منفی

اثر تنظیم هیجان­های پیشرفت بر فرسودگی مدرسه

اثر تنظیم هیجان­های پیشرفت بر تعهد انجام تکلیف مدرسه

تبیین و مقایسه نتایج دو رویکرد (همبستگی و تجربی) پژوهش

محدویت­های پژوهش

پیشنهادهای نظری پژوهش

پیشنهادهای کاربردی پژوهش

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوستها

چکیده انگلیسی (Abstract)

خلاصه مبسوط انگلیسی( Expanded abstract)

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول ۱٫۲ طبقه بندی سه بعدی هیجان­های پیشرفت

جدول ۲٫۲ مفروضههای بنیادی کنترل، ارزش و هیجانهای پیشرفت

جدول ۳٫۲ خلاصه یافتههای پژوهش­های داخلی و خارجی اثرات متغیرهای پژوهش بر همدیگر در

قالب مدل مفهومی

جدول ۱٫۳جامعه آماری دانش­آموزان رشته ریاضی فیزیک شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۱۳۹۳ -۹۴

جدول ۲٫۳ نسبت دانش­آموزان در جامعه آماری

جدول ۳٫۳ نمونه آماریدانش آموز – کلاس گزینش شده رشته ریاضی فیزیک شهرستان اردبیل در سال تحصیلی ۹۴ -۱۳۹۳ براساس نسبت دانش­آموزان در جامعه آماری

جدول ۴٫۳ ضرایب آلفای کرونباخ پرسش­نامه « مقیاسهای هیجان مرتبط با یادگیری» و زیرمقیاس­های آن

جدول ۵٫۳ ضرایب آلفای کرونباخ پرسش­نامه «تنظیم شناختی هیجان» و زیرمقیاسهای آن

جدول ۶٫۳ ضرایب آلفای کرونباخ «آزمون سنجش کارکردهای اجرایی» و زیرمقیاسهای آن.

جدول ۷٫۳ ضرایب آلفای کرونباخ «سیاهه تعهد انجام تکلیف مدرسه» و زیرمقیاسهای آن

جدول ۸٫۳ ضرایب آلفای کرونباخ « سیاهه فرسودگی مدرسه» و زیرمقیاسهای آن

جدول ۹٫۳ طرح نیمه تجربی پیش­آزمون، پس­آزمون با گروه گواه پیگیر

جدول ۱۰٫۳ نمونه آماری دانش­آموزان جهت اجرای بخش تجربی – مداخله­ای پژوهش

جدول ۱٫۴ ماتریس همبستگی متقابل متغیرهای پژوهش

جدول ۲٫۴ شاخص­های برازش مدل(۱) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۳٫۴ شاخص­های برازش مدل (۲) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۴٫۴ شاخص­های برازش مدل (۳) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۵٫۴ شاخص­های برازش مدل(۴) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۶٫۴ شاخص­های برازش مدل (۵) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۷٫۴شاخص­های برازش مدل(۶) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۸٫۴ شاخص­های برازش مدل (۷) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۹٫۴ شاخص­های برازش مدل (۸) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۱۰٫۴ شاخص­های برازش مدل(۹) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۱۱٫۴ شاخص­های برازش مدل (۱۰) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۱۲٫۴ شاخص­های برازش مدل (۱۱) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۱۳٫۴ شاخص­های برازش مدل (۱۲) قبل و بعد از اصلاح

جدول ۱۴٫۴ میانگین نمرات هیجان­های منفی در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری و تفاوت آنها در

مراحل مختلف آزمایش

جدول ۱۵٫۴ میانگین نمرات هیجان­های منفی دانش­آموزان در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری به

تفکیک جنس

جدول ۱۶٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های (MD) نمرات گروه­های آزمایش و گواه در پس­آزمون – پیش­آزمون

جدول ۱۷٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های (MD) نمرات گروه­های آزمایش و گواه در پیش­آزمون – پیگیری

جدول ۱۸٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های (MD)  – نمرات هیجان­های یادگیری منفی دختران و پسران گروه­های آزمایش و گواه در پس­آزمون – پیش­آزمون و پس­آزمون – پیگیری

جدول ۱۹٫۴ نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه میانگین هیجان­های منفی دو گروه پس­آزمون – پیش­آزمون  –

و پیگیری – پیش آزمون

جدول ۲۰٫۴ میانگین نمرات تعهد انجام تکلیف مدرسه در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری و تفاوت آنها در مراحل مختلف آزمایش

جدول ۲۱٫۴ میانگین نمرات تعهد انجام تکلیف مدرسه دانش­آموزان در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری به تفکیک جنس

جدول ۲۲٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های(MD) نمرات گروه­های آزمایش و گواه در پس­آزمون – پیش­آزمون

جدول ۲۳٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های (MD) نمرات گروههای آزمایش و گواه در پس­آزمون – پیگیری

جدول ۲۴٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های(MD)  –  نمرات تعهد انجام تکلیف مدرسه دختران و پسران گروههای آزمایش و گواه در پس­آزمون – پیش­آزمون و پس­آزمون – پیگیری

جدول ۲۵٫۴ نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه میانگین تعهد انجام تکلیف مدرسه دو گروه پس­آزمون پیش­آزمون و پیگیری – پیش­آزمون

جدول ۳۶٫۴ میانگین نمرات فرسودگی مدرسه در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری و تفاوت آنها در مراحل مختلف آزمایش

جدول ۲۷٫۴ میانگین نمرات فرسودگی مدرسه دانش­آموزان در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری به تفکیک جنس

جدول ۲۸٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های(MD) نمرات گروههای آزمایش و گواه در پس­آزمون – پیش­آزمون

جدول ۲۹٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های (MD)  –  نمرات گروه­های آزمایش و گواه در پیگیری – پیش­آزمون

جدول ۳۰٫۴ معنی­داری اختلاف تفاوت میانگین­های (MD)   نمرات فرسودگی مدرسه دختران و پسران گروه­های آزمایش و گواه در پس­آزمون – پیش­آزمون و پس­آزمون – پیگیری

جدول ۳۱٫۴ نتایج تحلیل کواریانس جهت مقایسه میانگین فرسودگی مدرسه دو گروه در پس­آزمون – پیش­آزمون و پیگیری – پیش­آزمون

فهرست شکلها

عنوان صفحه

شکل ۱٫۱ مدل مفهومی هیجان­های پیشرفت، خود – نظم­دهی شناختی هیجان و کارکردهای اجرایی در پیش­بینی کیفیت زندگی تحصیلی

شکل ۲٫۱ساختار نظریه کنترل – ارزش هیجان­های پیشرفت

شکل ۲٫۲ چرخه موفقیت تحصیلی

شکل ۲٫۳ اثرات ترکیب شده راهبردهای کارکردهای اجرایی با تلاش دامنه – خاص بر عملکرد تحصیلی

شکل ۲٫۴ اثرات آموزش راهبردهای یادگیری بر زندگی تحصیلی دانش­آموزان

شکل ۲٫۵ مدل خود – نظم­دهی هیجانی بر اساس گروس و تامپسون

شکل ۲٫۶مدل عملکرد اجرایی خود – نظم­دهی

شکل ۲٫۷ مدل خود – نظم­دهی اضطراب امتحان

شکل ۳٫۱ ساختار نظریه کنترل – ارزش هیجان­های پیشرفت و رویکردهای تنظیم هیجان­هایپیشرفت

شکل ۴٫۱ مدل عمومی پیشرفت ریاضی، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۲ مدل عمومی پیشرفت ریاضی، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان وکارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۳ مدل عمومی پیشرفت ریاضی، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و

کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۴ مدل عمومی پیشرفت ریاضی، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۵ مدل عمومی پیشرفت ریاضی، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۶ مدل عمومی پیشرفت ریاضی، هیجان­های منفی یادگیری، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۷ مدل عمومی پیشرفت ریاضی، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۸ مدل عمومی پیشرفت ریاضی، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظمدهی غیرانطباقی

هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۹ مدل عمومی تعهد انجام تکلیف، هیجان­های یادگیری منفی، خود -نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۱۰ مدل عمومی تعهد انجام تکلیف، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظمدهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۱۱ مدل عمومی تعهد انجام تکلیف، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۱۲ مدل عمومی تعهد انجام تکلیف، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۱۳ مدل عمومی تعهد انجام تکلیف، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۱۴ مدل عمومی تعهد انجام تکلیف، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۱۵ مدل عمومی تعهد انجام تکلیف، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۱۶ مدل عمومی تعهد انجام تکلیف، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۱۷ مدل عمومی فرسودگی مدرسه، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۱۸ مدل عمومی فرسودگی مدرسه، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۱۹ مدل عمومی فرسودگی مدرسه، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۲۰ مدل عمومی فرسودگی مدرسه، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی انطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۲۱ مدل عمومی فرسودگی مدرسه، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۲۲ مدل عمومی فرسودگی مدرسه، هیجان­های یادگیری منفی، خود – نظم­دهی غیرانطباقیهیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۲۳ مدل عمومی فرسودگی مدرسه، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی غیرانطباقیهیجان و کارکردهای اجرایی (قبل از اصلاح)

شکل ۴٫۲۴ مدل عمومی فرسودگی مدرسه، هیجان­های یادگیری مثبت، خود – نظم­دهی غیرانطباقی هیجان و کارکردهای اجرایی (بعد از اصلاح)

شکل ۴٫۲۵ نمودار مقایسه­ای میانگین نمرات هیجان­های یادگیری منفی دانش­آموزان گروههای آزمایش و گواه در مراحل مختلف آزمون

شکل ۴٫۲۶ نمودار مقایسه­ای میانگین نمرات تعهد انجام تکلیف مدرسه دانش­آموزان گروههای آزمایش و گواه در مراحل مختلف آزمون

شکل ۴٫۲۷ نمودار مقایسه­ای میانگین نمرات فرسودگی مدرسه دانش­آموزان گروههای آزمایش و گواه در مراحل مختلف آزمون

فهرست پیوستها

پیوست : (۱) مقیاسهای هیجان­های مرتبط با یادگیری

پیوست :(۲)پرسش­نامه تنظیم شناختی هیجان

پیوست : (۳)پرسش نامه تعهد انجام تکلیف مدرسه

پیوست : (۴) پرسشنامه فرسودگی مدرسه

پیوست : (۵) پرسشنامه سنجش کارکردهای اجرایی

پیوست : (۶) راهکارهای عملی تنظیم هیجانهای پیشرفت منفی

پیوست : (۷) برنامه اجرایی بسته آموزشی تنظیم هیجانهای پیشرفت

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
 • رشته تحصیلی روانشناسی تربيتی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی دکترا
 • کلمات کلیدی دکتر بهزاد ستاری روانشناس، دکتر بهزاد ستاری مشاور، دکتر بهزاد ستاری روان درمانگر، دکتر بهزاد ستاری روانپزشک، دکتر بهزاد ستاری متخصص اعصاب و روان
تخصص ها
 • روان‌شناسی تربیتی
تصویر
دکتر بهزاد ستاری
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر