منو
X

تصویر
حسین باقری
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

100%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

حسین باقری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “رابطه رشته های تحصیلی با سبک های یادگیری و رابطه آن ها با نگرش نسبت به رشته های تحصیلی در دانشجویان کارشناسی رشته های علوم انسانی، مهندسی و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۸۶-۸۵” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی تربیتی

عنوان:

رابطه رشته های تحصیلی با سبک های یادگیری و رابطه آن ها با نگرش نسبت به رشته های تحصیلی در دانشجویان کارشناسی رشته های علوم انسانی، مهندسی و کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۸۶-۸۵

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر سیف

استاد مشاور:

دکتر حسن اسد زاده

پژوهشگر:

حسین باقری

فهرست مطالب

عنوان

بیان مساله

ضرورت و هدف های پژوهش

سوال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعریف مفاهیم و تعریف های عملیاتی

۲ -فصل دوم : پیشینه تحقیق

سبک های یادگیری

تعریف و تاریخچه سبک

خاستگاه سبک های یادگیری و شناختی

تعاریف سبک های یادگیری و شناختی

الگوهای سبک های یادگیری و شناختی

تقسیم بندی کیفه

تقسیم بندی کوری

تقسیم بندی اشترنبرگ و گریگور نکو در باره سبک های تفکر

سبک های شناختی وابسته به زمینه و نابسته به زمینه

سبک های شناختی تکانشی – تأملی

ریخت های شخصیتی مایرز – بریگز

ویژگی افراد بر اساس رپخت های شخصیتی مایرز – بریگز

سبک های شناختی گریگورک

ویژگی افراد بر اساس سبک های شناختی گریگورک

سبک های یادگیری گراشا – ریچمن

ویژگی افراد بر اساس سبک های یادگیری گراشا – ریچمن

سبک های یادگیری هانی و مامفورد

ویژگی افراد بر اساس سبک های یادگیری هائی و مامفورد

سبک های یادگیری فلدر – سیلورمن

ویژگی افراد بر اساس سبک های یادگیری فلدر – سیلورمن

سبک های یادگیری کلب

ابعاد پادگیری کلب

ویژگی افراد بر اساس سبک های یادگیر، کلب

اندازه گیری و سنجش سبک های یادگیری

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

پرسشنامه سبک های یادگیری گریگورگ

پرسشنامه سبک های یادگیری گراشا – ریچمن

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ – واگنر

پرسشنامه سبک های یادگیری قلدر – سیلورمان

آزمون گروهی شکل های نهفته ( برای ارزیابی سبک های شناختی وابسته به زمینه – شابسته به زمینه )

پژوهش های انجام یافته پیرامون سبک های یادگیری

نگرش نسبت به رشته تحصیلی

تعریف نگرش

ویژگی های نگرش

ابعاد نگرش

تکوین نگرش

اندازه گیری و سنجش نگرش

مقیاس فاصله های یکسان نما

مقیاس تجمیع درجات با مقیاس لیکرت

مقیاس آمادگی برای عمل

مقیاس فاصله اجتماعی

مقیاس گاتمن یا تراکمی

مصاحبه زمینه یاب

فنون پوشیده یا مبدل

روش افترافی معنایی

پژوهش های انجام یافته پیرامون نگرش نسبت به رشته تحصیلی

جمع بندی

۳ – فصل سوم : روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و نمونه گیری پژوهش

ابزار پژوهش

پرسشنامه سبک های یادگیری کلب

پرسشنامه نگرش نسبت به رشته تحصیلی

روش پژوهش

روش تحلیل داده ها

۴- فصل چهارم : تحلیل داده ها

تحلیل توصیفی داده ها

تحلیل استنباطی داده ها

۵ – فصل پنجم : بحث ، نتیجه گیری ، محدودیت ها و پیشنهادات

فرضیه اول

فرضیه دوم

فرضیه سوم

فرضیه چهارم

محدودیت های پژوهش

پیشنهاد ها

منابع

پیوست هاچکیده :

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین رشته های تحصیلی با سبک های یادگیری و نگرش نسبت به رشته تحصیلی در دانشجویان بود. جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد ۳۰۰ نفر از دانشجویان در سه گروه تحصیلی علوم انسانی (پسر ۲۳، دختر ۷۶) فنی – مهندسی (پسر ۴۴، دختر۴۸) و کشاورزی (پسر ۱۲، دختر ۸۸) انتخاب شدند. از پرسشنامه سبک یادگیری کلب (۱۹۸۴) که دارای ۱۲ سوال است و پرسشنامه سنجش نگرش تحصیلی که دارای ۵۲ سوال است، استفاده شد تا چهار سبک یادگیری (همگرا، واگرا، جذب کننده و انطباق پابنده) و نگرش آزمودنی ها نسبت به رشته تحصیلی اندازه گیری شود. روش پژوهش از نوع على مقایسه ای بود. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تی مستقل و مجذور خی دو انجام شد. نتایج بدست آمده نشان داد که دانشجویان گروه علوم انسانی بیشتر دارای سبک واگرا، گروه فنی و مهندسی دارای سبک همگرا و گروه کشاورزی دارای سبک جذب کننده بودند. همچنین دانشجویان گروه فنی و مهندسی و گروه کشاورزی نسبت به گروه علوم انسانی دارای نگرش مثبت تری نسبت به رشته تحصیلی خود بودند. اما گروه قتی و مهندسی و گروه کشاورزی در نمره نگرش با یکدیگر تفاوتی نداشتند. همچنین یافته ها نشان داد مردان نسبت به زنان بیشتر حالت یادگیری انتراعی داشته در مقیاس مفهوم سازی انتزاعی – تجربه عینی نمره بالاتری بدست آوردند. در مقابل زنان دارای نگرش مثبت تری نسبت به رشته تحصیلی بودند.

بیان مساله :

فرایند یادگیری همواره در طول زندگی بشر مورد توجه بوده است. مؤلفه های اثرگذار در امر یادگیری خواه عوامل پیشینی همانند شخصیت، هوشبهر، زمینه خانوادگی، جنس و سن و خواه عوامل اکتسابی همچون سبک پادگیری، منبع کنترل، راهبردهای انگیزشی، شیوه های مطالعه و نگرش تحصیلی محور توجه و دغدغه ذهنی پرورشکاران بوده است.اگر چه تمام انسان ها توانایی یادگیری دارند اما میزان و نحوه یادگیری انسان ها حتی در مونعنتی یکسان متفاوت است. این امر به دلیل تنوع و گوناگونی روش های یادگیری آنهاست. این روش ها به کیفیت یادگیری فرد اشاره دارد نه کمیت آن (سیف، ۱۳۸۶). مؤلفه های یادگیری هم جنبه شناختی و هم جنبه عاطفی و روانی – حرکتی دارند (سبف، ۱۳۸۶). در این میان دو مؤلفه مهم سبک های یادگیری و نگرش از عوامل تعیین کننده یادگیری هستند.سبک های یادگیری بیانگر باورها، ترجیح ها و رفتارهایی است که افراد در یک موقعیت یادگیری بکار می گیرند. (کلب ،۱۹۸۴). سبک های یادگیری دارای قدرت پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان جدای از توانایی های عمومی آنان است ( اشترنبرگ و زانگ ، ۲۰۰۰). اگر سبک یادگیری فرد با رشته ای که در آن تحصیل می کند یا حرفه ای که در آن کار می کنند متناسب نباشد یا شخص از آن رشته تحصیلی انصراف می دهد با به نارضایتی وی نسبت به رشته تحصیلی منجر می شود. پژوهش های حوزه سبک یاد گیری حاکی از این است که دانشجویان در محیط های یادگیری ای که متناسب با سبک یادگیری آنها است؛ موفقیت تحصیلی بیشتری کسب می کنند( کلب.(۱۹۸۴ ).با توجه به اینکه عملکرد دانشجویان در محیط یادگیری (دانشگاه) تابع و متأثر از رفتارهای ورودی آنان استتوجه به مفهوم سبک یادگیری بعنوان یکی از شاخص های اصلی رفتار های بر در و دی چه از سوی پرورشکاران و چه از سوی فراگیران در تمامی سطوح آموزشی از جمله محیط های دانشگاهی امری ضروری و اجتناب ناپذہ پر محسوب می گردد.همچنین می توان به مفهوم نگرش بعنوان حالت آمادگی ذهنی و عصبی که از طریق تجربه سازمان می یابد و پر واکنش فرد نسبت به تمامی موضوع ها و موقعیت های وابسته به نگرش تاثیر مستقیم و پوریا پر جا می گذارد؟اشاره کرد. نگرش نسبت به هر شیء یا دیدگاه یا فرد به عنوان جهت گیری پایدار با عناصر شناختی ، عاطفی و رفتاری تلقی می شود ( پاشا شریفی، ۱۳۷۷). بخش شناختی نگرش شامل همه افراد حقایق، دانش ها، و باورهایی است که شخص درباره موضوع نگرش دارد. بخش عاطفی شامل تمامی عواطف به ویژه ارزش گذاری مثبت با منفی نسبت به موضوع نگرش است. بخش رفتاری نگرش شامل آمادگی فرد برای پاسخ دادن و گرایش او به انجام عمل در مورد موضوع نگرش است. بنابر این نگرش از یکسو با آموخته ها و تجارب قبلی فرد و از سوی دیگر با برداشت ذهنی زمان حال در مورد موضوع نگرش در ارتباط است و در هر صورت واکنش مثبت یا منفی فرد را نسبت به اشیاء، موقعیت ها، مفاهیم و افراد بر می انگیزد( الهام پور، فوزبه و همکاران، ۱۳۷۸). اهمیت مسأله نگرش بدین نکته باز می گردد که نگرش ها با رفتار فرد مرتبط هستند و به آن جهت می دهند. ویت و همکاران (۱۹۹۱)، در پژوهشی در یافتند که نوع نگرش آزمودنی ها به ریاضی در پیشرفت آنها در ریاضیات مؤثر بوده است. کی’ (۱۹۹۷) اشاره می کند که دانشجویان نسبت به کلاس ها و درس های مختلف نگرش های متفاوتی دارند. پژوهش های یادشده نشانگر تأثیر نگرش ها در رفتار و کارآمدی فرد در موضوع نگرش است با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در این زمینه، پژوهش حاضر بر آن است تا از یکسو به بررسی ارتباط بین سبک های یادگیری و رشته های تحصیلی پرداخته و از سوی دیگر نوع نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی را مورد بررسی قرار دهد.

ضرورت و هدف های پژوهش:

شناسایی سبک های غائب یادگیری در هر یک از رشته ها می تواند به دانشجویان کمک کند تا ویژگی ها ومحدودیت های سبک غالب یادگیری خود را مورد شناسایی قرار داده، جهت تکمیل چرخه پادگیری خود و استفاده از سایر ترجیح های یادگیری برنامه ریزی کنند. همچنین به مدرسان کمک می کند تا با شناخت کامل و دقیق تر نسبت به رفتارهای ورودی بادگیر تادگان، در برنامه ریزی آموزشی خود به گونه ای مؤثر و هدفمند عمل کنند و دانشجویان را در جهت تکمیل چرخه یادگیری و حداکثر بهره گیری از منابع موجود جهت یادگیری با انگیزه هدایت و راهنمایی کنند (کوری ۱۹۸۳ ).نگرش واکنش منفی و مثبت فرد را نسبت به اشیاء، موقعیت ها و افراد بر می انگیزد. در طول تحصیل هموارهعواملی هستند که در عده ای از دانشجویان سی پی این نگرش مثبت جهت ادامه کار و تقویت شغلی و در عده ای دیگر نگرش منفی به وجود می آورد و سبب سستی و عدم رعبت به ادامه تحصیل و کار می گردد. یکی از این عوامل سیبک یادگیری افراد است که در صورت هماهنگی با رشته تحصیلی با موقعیت شغلی باعث موفقیت، ایجاد علاقه بیشتر و در نتیجه نگرش مثبت تر می شود (کلب، ۱۹۸۴) با توجه به نقش تعیین کننده نگرش تحصیلی دانشجویان در عملکرد و موفقیت تحصیلی آنان ضرورت دارد به مسئله نگرش بعنوان عاملی تسهیل کننده و مداخله گر و یا بازدارنده توجه کرد و نوع نگرش دانشجویان را نسبت به رشته تحصیلی مد نظر قرار داد. همچنین این امر سبب می شود که مشاوران در امر مشاوره تحصیلی و شغلی بهتر و آگاهانه تر عمل کنند، داوطلبان کنکور و سایر داوطلبان دوره های آموزشی مختلف در انتخاب رشته آگاهانه تر و مطابق با سبک یادگیری شان اقدام کنند. علاوه بر این شناسایی سبک های یادگیری و جایگزینی مناسب افراد موجب شکل گیری نگرش مثبت و جلوگیری از شکل گیری نگرش منفی در موقعیت های شغلی و تحصیلی می شود. همچنین مشخص شده است که نگرش مثبت نسبت به یک پدیده می تواند میزان فعالیت و تلاش فرد را در آن امر تحت تأثیر قرار دهند و او را به انجام وظایف و مسوولیت های خود در قبال آن وادار تماید؛ در صورتی که نگرش منقی عکس این امر را بوجود می آورد یعنی فرد به دلیل عدم رضایت از کار و فعالیت مورد نظر از زیر بار مسوولیت شانه خالی می کند (گلدارد، ترجمه حسینیان، ۱۳۷۴). بنابر این دانشجو وقتی فعال است که نسبت به رشته تحصیلی خود نگرش مثبت داشته باشند.بر این اساس هدف این پژوهش تعیین رابطه رشته های تحصیلی با سبک یادگیری دانشجویان و همچنین نوع نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی خود است. با توجه به اینکه هر دو عامل تأثیر جدی در عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند ضروری است نقش آن ها تعیین و تبیین گردیده و در طراحی و توسعه محیط و فضای یادگیری بگونه ای مؤثر بکار گرفته شود.

سؤال های پژوهش:

۱- آیا بین رشته های تحصیلی و سبک پادگیری دانشجویان رابطه وجود دارد؟

۲- آیا بین نگرش دانشجویان نسبت به رشته های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد؟

۳- آپا مردان در مقیاس مفهوم سازی انتزاعی – تجربه عینی نسبت به زنان دارای نمره بالاتری هستند؟

۴- آبا دختران در نگرش نسبت به رشته تحصیلی، نسبت به پسران مثبت تر هستند؟

فرضیه های پژوهش

فرضیه های اصلی

بین رشته های تحصیلی و سبک یادگیری دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

بین نگرش دانشجویان نسبت به رشته های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد.

فرضیه های فرعی

مردان در مقیاس مفهوم سازی انتزاعی – تجربه عینی نسبت به زنان دارای نمره بالاتری هستند

دختران در نگرش نسبت به رشته تحصیلی، نسبت به پسران مثبت تر هستند.

تعریف مفاهیم و تعریف عملیاتی :

رشته تحصیلی : رشته تحصیلی فعلی دانشجویان که فرد در حال حاضر در آن رشته شاغل به تحصیل است.

سبک یاد گیری : سبک یادگیری ترجیحی فرد که بر اساس پرسشنامه سبک پادگیری کلب تعیین می شود. نگرش نسبت به رشته تحصیلی : نمره ای که فرد در مقیاس نگرش تحصیلی بدست می آورد سبک یادگیری همگرا: این سبک ماحصل ترکیب دو شیوه یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایشگری فغال است. که بر اساس پرسشنامه سبک یادگیری کلب تعیین می شود.

سبک باد گیری واگرا : از ترکیب شیوه یادگیری تجربه عینی و شبوه مشاهده تأملی حاصل و بر اساس پرسشنامه سبک باد گبری کلب تعیین می شود.

سبک یادگیری جذب کننده : از ترکیب شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تأملی تشکیل می شود و بر اساس پرسشنامه سبک یادگیری کلب تعیین می شود.

سبک یادگیری انطباق پاینده : از اجتماع دو شبوه یادگیری تجربه عینی و آزمایشگری فعال ایجاد می شود. که بر اساس پرسشنامه سبک یادگیری کلب تعیین می شود.

فصل دوم:

این فصل مشتمل بر دو بخش کلی است. در بخش اول مؤلفه سبک های یادگیری و در بخش دوم مؤلفه نگرش نسبت به رشته تحصیلی بیان می گردد.

١- سبک های یادگیری

تعریف و تاریخچه سبک:

برای بیش از نیم قرن پژوهشگران و پر ورزشکاران تفش سبک های یادگیری و تفکر را در عملکرد انسان مورد بررسی قرار داده اند. اما تا این اواخر این حوزه بیشتر با بی نظمی مشخص بود تا نظم و ترتیب. در ابتدا اینکه تمامی پژوهشگران درباره منشاء مفهوم سبک در روان شناسی شناختی توافق ندارند. پژوهشگران منشاء این مفهوم را به اشکال متفاوتی استاد داده اند. برخی به اثبات باستانی بوتان، برخی دیگر به مفهوم تفاوت های فردی، دیگران به اندیشه سیک های زندگی آدلر، و برخی به نظریه سنخ های شخصیتی یونگ ، استاد داده اند (اشترنبرگ و گریگورنکو ،۱۹۹۷). به همین نحو پژوهش های سبک نیز در ست های پژوهشی برجسته مانند روان شناسی تفاوت های فردی، روان تحلیل گری خود و روان شناسی آزمایشی شناختی ریشه دارند(مسیک ، ۱۹۹۴). در چند دهه اولیه پژوهش درباره سیک ها مخصوصا در طول دوره طلایی جنبش سبک ها از اواخر دهه ۱۹۵۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ مجموعه تظر ها و الگوهای متنوع و عظیمی با عنوان های مختلفی مانند سیک شناختی، سبک دفاعی، سبک ببانی، سبک پاسخگری، و سبک یادگیری سربر آوردند (رایدینگ و چیما ،۱۹۹۱). در نتیجه سبک ها به عنوان سازه ای چند بعدی ادراک شده اند. نظر به پردازان متفاوت بر ابعاد متفاوتی از سبک ها در مفهوم سازی ها و تعیین ملاک های ارزیابی شان تأکید کرده اند. در بررسی تاریخچه و پیشینه سبک ها، وجود تنوع در نظر به پردازی و پژوهشگری به وضعیت ظاهرا آشفته پیشینه سبک ها کمک کرده است، فقدان همگرایی و غارت گری و هدفمندی آینده نگر به کاهش کنی و به طور تقریبی کیفی پژوهش در حوزه سبک ها بین اوایل سال های دهه ۱۹۷۰ و اواسط دهه ۱۹۸۰ انجامیده است (برایدینگ و چیما، ۱۹۹۱) اما در دهه آخر شاهد تجدید فعالیت و علاقه نسبت به مطالعه سیک ها در مجموعه های دانشگاهی و غیر دانشگاهی بوده است. این علاقه بوسیله دو نوع کار بازنمایی شده است. نوع اول همگرایی مفهومی کارهای پیشین و پیشنهاد سبک های جدید است. نوع دوم پژوهش های تجربی با هدف بررسی ارتباط بین عناوین مختلف سبک ها است.

خاستگاه سبک های یادگیری و شناختی:

مطالعه تأثیر تفاوت های فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، نظریه پردازان یادگیری و کارشناسان تعلیم و تربیت بوده است. تلاش برای درک چگونگی یادگیری بشر در سال ۴۲۷ قبل از میلاد، هنگامی که سقراط و افلاطون با نظریه های فیلسوفانه خود سرچشمه تاتش را کاویدند، آغاز شد. اما فرضیه سازی رسمی در مورد تفاوت های یادگیری هنگامی آغاز شد که هرب تلان در سال ۱۹۵۴ ( به نقل از فات و پون ۲۰۰۰) اصطلاح سبک یادگیری را مطرح کرد این عقیده که تفاوت های افراد در یادگیری صرفا ناشی از تفاوت های آنها در هوش و توانایی است تا مدت ها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعادها تغییر یافت. پژوهشگران نشان دادند که دانش آموزان سبک های یادگیری متفاوتی دارند، یعنی اطلاعات را از طریق صافی های متفاوتی پالایش و دستکاری می کنند.

مارتون (۱۹۸۸) مسایل مربوط به یادگیری را در بخش کرده است:

۱) چه چیزی آموخته می شود؟

۲) چگونه آموخته می شود؟

رویکردهای مختلفی در پاسخگویی به سوال دوم مطرح شده اند؛ از جمله نظریه های مربوط به سبک های یادگیری و سبک های شناختی (بل، ۱۹۹۹). امروزه کاملا مشخص شده است که تفاوت های افراد در پادگیری فقط تا حدی به هوش و توانایی های آنها بستگی دارد؛ بنابراین، عوامل دیگری نظیر ویژگی های شخصیتی، دشواری تکلیف ها و تفاوت سبک ها نیز در این امر دخیل هستند. سبک سطح هوش با صفت شخصیتی نیست، بلکه تعامل هوش با شخصیت است. علاقه به سبک های شناختی در نظریه سنخ های شخصیتی کارل پونگ به وضوح دیده می شود. البته این نظریه امروز نقش مهمی در برخی از نظریه های سبک های شناختی دارد(اشترنبرگ و گریگورنکو، ۱۹۹۷). آلفرد آدلر (۱۹۳۰) با معرفی سبک های زندگی، اصطلاح سبک را وارد روان شناسی کرد. از نظر وی، سبک های زندگی ابزار هایی برای تشخیص انواع متمایز شخصیت با رفتارند. امروزه اصطلاح سبک به الگو هایی از رفتار که در مدت زمان طولانی در بسیاری از حوزه های فغالبت ، ثبات دارند، اطلاق می شود. در مجموع اصطلاح سبک، با توجه به نظریه های گوناگون، به الگوی عادتی با غالب فرد در انجام دادن کار ها اشاره دارد (اشترنبرگ و گریگور نکو، ۱۹۹۷). با ورود اصطلاح سبک به جهان تعلیم و تربیت اصطلاح هایی نظیر سبک های یادگیری، سبک های شناختی و سبک های آموزشی به طور وسیعی به کار گرفته شدند. مطالعه در مورد سبک های یادگیری در دهه ۱۹۵۰ و در اوایل دهه ۱۹۶۰ آغاز شد و سبک ها پلی بین مطالعه شناخت فرایند هایی نظیر ادراک، بادگیری، تفکر و …) و مطالعه شخصیت ایجاد کردند. در دهه ۱۹۷۰، مفهوم سبک گسترش بیشتری یافت و در میان آموزش دهندگان محبوب شد. در نتیجه، اصطلاح سبک در پژوهش های روان شناسی تربیتی در دو جهت گسترش یافت : ۱) گروهی از پژوهشگران به منظور یافتن تأثیر تفاوت های فردی دانش آموزان در عملکردشان، سعی در به کار گیری سبک های شناختی مرسوم در مدارس کردند ۲) گروهی از پژوهشگران نیز به منظور ابداع چهار چوبی برای مطالعه سبک های یادگیری، و تدریس بر اساس مشاهده های تجربی به جای زمینه های نظری گوشی هایی کرده اند. پژوهشگران این گروه نظریه های مربوط به سبک ها، از جمله سبک های یادگیری، تدریس و حتی انتخاب شغل را ابداع کرده اند.

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی روانشناسی تربیتی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی حسین باقری روانشناس، حسین باقری مشاور، حسین باقری روان درمانگر، حسین باقری روانپزشک، حسین باقری متخصص اعصاب و روان، حسین باقری روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی تربیتی
تصویر
حسین باقری
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر