منو
X

تصویر
حسین سلیمانی ازندریانی
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

حسین سلیمانی ازندریانی هستم، فارغ التحصیل تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی و ارائه طرحی جامع جهت راه اندازی این مراکز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی

عنوان:

بررسی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی و ارائه طرحی جامع جهت راه اندازی این مراکز در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران

استاد راهنما:

دکتر اسماهیل زارعی زوارکی

استاد مشاور:

دکتر علی دلاور

استاد داور:

دکتر خدیجه علی آبادی

پژوهشگر:

حسین سلیمانی ازندریانی

بهار ۱۳۸۸

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه

بیان مساله

ضرورت و اهمیت مساله

اهداف پژوهش

سوالات پژوهش

تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم ادبیات پژوهش

تکنولوژی آموزشی

رابطه تکنولوژی آموزشی با مراکز مواد و منابع آموزشی و مراکز یادگیری

مراکز یادگیری

مزایا و محدودیت های مراکز یادگیری

انواع مراکز یادگیری

کودک استثنایی کیست؟

کودک استثنایی در مدرسه

ملاحظات آموزشی ویژه

محیط آموزشی

تاریخچه آموزش و پرورش کودکان استثنایی

محیط آموزشی

عقب ماندگی ذهنی

ناتوانی های یادگیری

دشواری های رفتاری

اختلالات زبان و گفتار

آسیب دیدگی شنوایی

آسیب دیدگی دیداری

ناتوانی های جسمانی

معلولیت های چندگانه و شدید

سازمان آموزش و پرورش استثنایی

مراکز یادگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران

مرکز آموزش نابینایان شهید محبی

مرکز آموزش و یادگیری ویژه کودکان دارای اختلالات یادگیری

مرکز آموزشی عدالت

مرکز آموزش ابتدایی باغچه بان ۵

مرکز توانبخشی و حرفه آموزی ارمغان عصر

مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهان

مرکز یادگیری

مرکز رشد و توسعه کودک

مرکز یادگیری کینگ وی

مرکز یادگیری و رشد کوک

مرکز کودکان در یو، سی پی

مرکز یادگیری ناشنوایان

مرکز یادگیری ماری مک دوول

پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

جامعه آماری

روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش پژوهش

ابزار جمع آوری داده ها

روایی ابزار اندازه گیری

پایایی ابزار اندازه گیری

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

تجزیه و تحلیل سوال ۱: مولفه نیروی انسانی در سطح جهانی

تجزیه و تحلیل سوال ۲ : مولفه محیط فیزیکی در سطح جهانی

تجزیه و تحلیل سوال ۳: مولفه تشکیلات در سطح جهانی

تجزیه و تحلیل سوال ۴ : مولفه رسانه ها، مواد و تجهیزات در سطح جهانی

تجزیه و تحلیل سوال ۵ : مولفه های نیروی انسانی، محیط فیزیکی، تشکیلات، رسانه ها، مواد و تجهیزات در مراکز یادگیری موجود در سازمان آ.پ استثنایی ایران

تجزیه و تحلیل سوال ۶: مولفه های مورد نیاز برای راه اندازی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری سوال ۱: مولفه نیروی انسانی در سطح جهانی

بحث و نتیجه گیری سوال ۲: مولفه محیط فیزیکی در سطح جهانی

بحث و نتیجه گیری سوال ۳: مولفه تشکیلات در سطح جهانی

بحث و نتیجه گیری سوال ۴: مولفه رسانه ها، مواد و تجهیزات در سطح جهانی

بحث و نتیجه گیری سوال ۵ : مولفه های نیروی انسانی، محیط فیزیکی، تشکیلات، رسانه ها، مواد و تجهیزات در مراکز یادگیری موجود در سازمان آ. استثنایی ایران

بحث و نتیجه گیری سوال ۶: مولفه های مورد نیاز برای راه اندازی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران

طرح جامع مرکز یادگیری دانش آموزان استثنایی

پیشنهادها

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده

محدودیت های پژوهش

فهرست منابع

پیوست ها

پیوست ۱: چک لیست ارزیابی از مراکز یادگیری

پیوست ۲: پرسش نامه ارزیابی کیفی مراکز یادگیری ایران

پیوست ۳: چک لیست ارزیابی مرکز نابینایان شهید محیی

پیوست ۴: چک لیست ارزیابی مرکز ویژه اختلالات یادگیری

پیوست ۵: چک لیست ارزیابی مرکز آموزشی عدالت

پیوست۶: چک لیست ارزیابی مرگتر باغچه بان

پیوست ۷: چک لیست ارزیابی مرکز ارمغان عصر

پیوست۸: چک لیست ارزیابی مرکز یادگیری

پیوست۹: چک لیست ارزیابی مرکز رشد و توسعه کودک

پیوست ۱۰: چک لیست ارزیابی مرکز یادگیری کینگ وی

پیوست ۱۱ : چک لیست ارزیابی مرکز یادگیری و رشد کوک

پیوست ۱۳: چک لیست ارزیابی مرکز کودکان در یو، سی پی

پیوست ۱۳: چک لیست ارزیابی مرکز یادگیری ناشنوایان

پیوست ۱۴: چک لیست ارزیابی مرکز یادگیری ماری مک دوول

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی و ارائه طرحی جامع جهت راه اندازی این مراکز در سازمان آموزش و پرورش استایی ایران انجام شده است که سوالات پژوهش عبارتند از: ۱- مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی از نظر نیروی انسانی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟۲ – مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی از نظر محیط فیزیکی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟ ۳- مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی از نظر تشکیلاتی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟ ۴- مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی از نظر رسانه ای و تجهیزاتی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟ ۵ – مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران از نظر محیط فیزیکی، تشکیلات، تجهیزات و نیروی انسانی از چه وضعیتی برخوردارند؟۶- برای راه اندازی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران، با توجه به سطح جهانی، چه مؤلفه هایی مورد نیاز است که باید مورد توجه قرار گیرد؟روش پژوهش توصیفی و تحلیلی بوده و روش نمونه گیری نیز هدفمند می باشد. جامعه آماری شامل کلیه مراکز یادگیریی است که در سطح جهانی برای دانش آموزان استثنایی طراحی شده و در سایت اینترنت قابل دسترسی می باشند. علاوه بر این مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران و همه کارشناسان شاغل در این سازمان و مدیران و کارشناسان مدارس استثنایی نیز جزء جامعه آماری می باشند. تعداد نمونه مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی ۷ مورد و تعداد نمونه مراکز یادگیری سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران ۵ مورد می باشند. برای جمع آوری داده ها نیز از چک لیست و پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تفاوت بین مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی و مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران از نظر محیط فیزیکی، معنی دار، از نظر نیروی انسانی، معنی دار، از نظر تشکیلات معنی دار و از نظر رسانه هاء مواد و تجهیزات ، معنی دار نمی باشد. در پایان طرحی جامع جهت راه اندازی یک مرکز یادگیری در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران طراحی و ارائه گردید.

مقدمه:

آموزش و پرورش یکی از مهمترین ارکان هر جامعه ای از ابتدا تا کنون می باشد. که آن نیز همواره با رشد علم و تحول جوامع دچار تغییر و تحول شده و دل مشغولی هایی را برای افراد به وجود آورده است. امروز هم که دنیا با تغییراتی سریع که زندگی انسان را در همه ابعاد آن دگرگون ساخته، مواجه شده است، نظام آموزش و پرورش تمام کشورهای دنیا هم با تحولی عظیم روبرو شده و فرایند تدریس – یادگیری شکلی نو به خود گرفته است. به نحوی که حتی استانداردها و ملاک های باسوادی نیز تغییر پیدا کرده است. تغییرات به وجود آمده در نظام آموزش و پرورش علاوه بر مزایایی که در برداشته اند، چالش ها و نگرانی هایی را نیز برای والدین، مربیان، طراحان آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت بوجود آورده است، و آنها را با سوالاتی از این قبیل مواجه ساخته است:

*چه گونه می توانیم کیفیت تدریس و یادگیری را بهبود بخشیم؟

*در چه شرایطی معلمان و یادگیرندگان می توانند به بهترین شکل از تکنولوژی های جدیداستفاده کنند؟

*چه گونه می توانیم تکنولوژی را با نظام آموزشی به گونه ای یکپارچه سازیم تا به کمیت و کیفیت فرایند تدریس و یادگیری کمک کند؟

موضوع و مساله اساسی که امروزه در آموزش و پرورش وجود دارد، دسترسی هرچه بیشتر به اطلاعات نیست، در حقیقت درک و فهم اطلاعاتی که یادگیرندگان به طور مداوم در معرض آنها قرار می گیرند چالش اساسی آموزش و پرورش در زمان حاضر است (گریسون و آندرسون، ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد، ۱۳۸۴). در چنین شرایطی، به جای آموزش موضوعات در کلاس های سنتی، نیاز به یادگیری چگونگی یادگیری بیشتر احساس می شود(افضل نیا، ۱۳۸۶)، که این مهم در سایه راه اندازی مراکز یادگیری تحقق خواهد یافته، پادگیرندگان در آن محیط نه تنها به یادگیری می پردازند، بلکه مهارت های تفکر انتقادی، یادگیری خود هدایت شده و از همه مهمتر، چه گونه یادگرفتن را می آموزند و به یادگیرندگانی مداوم تبدیل می شوند (گریسون و آندرسون، ترجمه زارعی زوارکی و صفایی موحد، ۱۳۸۴)در این میان از کودکان استثنایی (یادگیرندگان ویژه) تنباید غافل شد. چرا که آنها نیز اعضای جامعه بوده و به نوبه خود از نظام آموزش و پرورش جامعه سهمی دارند. این کودکان در نظام آموزش و پرورش استثنایی به تناسب ویژگی های خاص خود از برنامه های آموزشی خاص، با توجه به توانایی های خود برخوردار می گردند(افروز،۱۳۶۸). لازم است برای این کودکان نیز مراکز پادگیریی طراحی شود تا با کمک معلمان ویژه، آموزش ویژه، وسایل و رسانه های ویژه، هر کدام از این پادگیرندگان به تناسب وضع جسمی، ذهنی و عاطفی خاص خود در مسیر تغییرات حاصل از عصر اطلاعات و ارتباطات قرار گیرند.

بیان مساله :

یادگیری یکی از نیازهای اساسی انسان جهت سازگاری با محیط و ادامه زندگی است. انسان از ابتدای خلقت تا کنون در هر شرایطی که بوده است، برای ادامه و بهبود زندگی خود، نیازمند یادگیری بوده است، حال که در آغاز هزاره سوم، تحول اطلاعات و ارتباطات زندگی انسان را در همه ابعاد آن، با تحولاتی بنیادین و عظیم روبرو ساخته است، نظام آموزش و پرورش نیز با چالشی عظیم روبرو شده است، شرایط متغیر کار و زندگی، راهبردهای شناختی و فراشناختی خاصی را افتضا می کند که بر روش و نحوه یادگیری مستقل برای تطابق با محیط تکیه دارند. اطلاعات آنقدر سریع تغییر پیدا می کنند که تا بخواهیم موردی را آموزش دهیم، موضوع آن تحول می یابد (افضل نیا،  ۱۳۸۶)، از سوی دیگر عواملی چون مشغله زیاد و وقت کم یادگیرندگان برای تحصیل، مهاجرت تحصیل کرده ها، کاهش کیفی دانش فارغ التحصیلان، وشک و تردید در بازدهی آموزشی، افت تحصیلی از سویی و افزایش رقابت برای کسب دانش و اطلاعات جدید و بروز از سوی دیگر، سازمان های آموزشی کشور ها را با بحران مواجه کرده است (شیرازی، ۱۳۷۲). یکی از راهکارهایی که امروز بوسیله بسیاری از کشورها، برای مقابله با مشکلات فوق بکار گرفته شده استفاده از مراکز یادگیری است. در این مراکز است که هر فردی به فراخور نیاز خود می تواند به صورت مستقل به یادگیری بپردازد و نقش خود را به طور موثرتر در جامعه ایفا کند.در همه ی جوامع خانواده ای وجود دارد که اعضای آن از جهات مختلف ذهنی، جسمی، عاطفی و اجتماعی تفاوت های قابل ملاحظه ای با دیگر همسالان خود دارند. به نحوی که به دلیل همین تفاوت های محسوس قادر نیستند از برنامه های درسی عادی که اصولا بر پایه ویژگی ها و توانایی های مشترک اکثریت کودکان در سنین مختلف تنظیم گردیده است، به طور مناسب بهره مند گردند(افروز، ۱۳۶۸). این خانواده امروز، خانواده کودکان استثنایی نامیده می شود. بنا پر برآوردهای آماری رایج در سطوح بین المللی از مجموع کل هر جامعه تقریبا ۶/ ۱۱ درصد آن را کودکان استثنایی (غیرسرآمد) تشکیل می دهد. با توجه به این درصد در جامعه ما می توان دریافت که امکانات لازم برای خدمت رسانی به این جمعیت چیزی فراتر از نیمی از امکانات موجود برای کل نظام آموزشی است، اما نه اینکه چنین نیست، بلکه این بخش از جمعیت به عنوان زائده ای برای نظام آموزش و پرورش جامعه در آمده است، چنین است که این جمعیت انبوه بخش عمده ای از نیروی سازنده جامعه را مصروف خویش کرده و مانع از صرف آن برای توسعه کشور می شود. باید بدانیم که شناخت، برنامه ریزی، مشارکت عمومی و دستیابی به شرایط مطلوب نه تنها در راستای منافع افراد استثنایی عمل می کند، بلکه گامی است مهم در جهت اعتلای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه اهالان و کافمن، ترجمه ماهر، ۱۳۸۵، ص ۱۵) .بنابراین عواملی چون افزایش روز افزون اطلاعات و دانش بشری و سهولت دستیابی به آنها، رشد و ظهور چند رسانه ای ها، کاربرد شبکه های اینترنت و تأثیر آنها بر روی نظام های آموزشی، تغییر مفاهیم آموزش و پرورش از حالت سنتی خود به بازآموزی های دوره ای که بر نیازهای پیش آمده روز مبتنی است، وجود تفاوت های فردی و نیازها و علائق شخصی، اعتقاد به توانایی یادگیری همه افراد در مدت زمان متفاوت و نیاز شدید کودکان استثنایی به برنامه آموزشی ویژه از جمله عواملی هستند که ضرورت ایجاد مراکز یادگیری را به ویژه برای کودکان استثنایی تبیین می کند مندرجات فوق پژوهشگر را بر آن داشته است تا ضمن بررسی تحلیلی تعدادی از مراکز یادگیری کودکان استثنایی در سطح جهانی و در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقدام به طراحی یک مرکز یادگیری برای کودکان استثنایی در ایران نماید.

ضرورت و اهمیت مساله:

در دنیای امروز که عصر انفجار دانش و اطلاعات نام گرفته است، و سرعت تغییر اطلاعات به اندازه ای سریع است که نیاز انسان به اطلاعات جدید هر روز بیشتر می شود ، واضح است که نیازهای جامعه به ویژه از جنبه آموزشی هر روز تغییر پیدا می کنند، و برای برآوردن این نیازها ما ناگزیر از همراه شدن با دنیای دانش هستیم، چرا که دیگر با آموزش های سنتی و قالیی انسان نمی تواند پا به پای این تغییرات حرکت کند و به تبع آن نیازهای اطلاعاتی افراد جامعه نیز برآورده نخواهد شد. در این صورت دانش آموزان و دانشجویان و کارکنان موسسات و شرکت های مختلف علاوه بر تحمل فشارهایی که به دلیل تغییرات به وجود آمده و عدم توانایی هماهنگی خود با آن، دچار سردرگمی شده و به تدریج از کار خود بیزار خواهند شد در چنین شرایطی است که نظام آموزش و پرورش کشور و مراکز آموزشی هر سازمانی می توانند با توجه به نیازهای بیدار شده در یادگیرندگان و کارکنان، برای تکامل و پیشرفت آنها به جای تدریس موضوعات تخصصی در مدارس، دانشگاه ها و دوره های کارآموزی، تحولی بزرگ برای رویارویی با جریان روان و سیال اطلاعات و هماهنگ شدن با آن ایجاد کنند (مام فورد ،۱۹۹۵، به نقل از افضل نیا، ۱۳۸۴). چرا که همچنان که روز آغاز می شود، نیاز واقعی ما هم به پادگیری پا به پای موضوعات جدید مطرح می شود، حتی در کنار هم بودن نیز احساس و نیاز پادگیری را در ما به وجود می آورد ولف و ریچاردسون، ۲۰۰۳، به نقل از افضل نیا، ۱۳۸۶). پس امروز پادگیرندگان ما باید بدانند که چه گونه خود را آموزش دهنده و نه تنها به یادگیری مواد درسی بلکه به شناخت عادت های کاری خود، پایه های معلومات، بینش ها، آرزوهاء نظام های ارزشی و … را بیاموزند و خودآموزی و خودگردانی را جانشین وابستگی به معلم کنند (شعاری نژاد، ۱۳۸۰). در این، وضعیت با توجه به اینکه عصر ما پا به صحنه یادگیری الکترونکی نهاده است، برای اولین بار این فرصت به وجود آمده است که خدماتی در مقیاس های بزرگ اطلاعاتی و با مجموعه های نوینی از دانش در غالب امکانات دیجیتالی از طریق شبکه ها، در دسترس همگان قرار گیرد. در این محیط های تازه که برای یادگیری نوین، موتر و فردمدار پیش بینی و طراحی شده اند، یک تفاوت اصلی دیگر هم دیده می شود، و آن این است که ابعاد یک موضوع از جانب پادگیرنده و به سلیقه او فراهم می شود، به جای کلاس درس و برگزاری دوره های آموزشی در کلاس های سنتی، و تدارک امکانات تدریس و آموزش بهتر، در مجموعه های نوین پاسخ بابی، اطلاع جویی و رفع نیازهای واقعی و یادگیری آن چیزهایی مطرح است که فرد برای زیستن و کار و پیشرفت سطح زندگی به آنها احتیاج فوری و عملی دارد(افضل نیا، ۱۳۸۶). حضور اینترنت و یادگیری الکترونیکی با وجودی که مقداری از نیازهای اطلاعاتی افراد را برآورده کرده است اما پاسخگوی همه ی نیازهای یادگیری افراد جامعه نیست و با حضور آن در صحنه زندگی انسان، نیاز به یادگیری چه گونه یاد گرفتن منتفی نمی شود. چرا که افرادی که نتوانند بدون وابستگی به معلم یاد بگیرند، از یادگیری الکترونیکی نیز بهره ای نخواهند برد با این توصیف، به نظر می رسد که فکر ایجاد مراکز یادگیری، دستیابی به تجربه های جدید آموختن برای خودگستری را در عمل، میسر می سازد (اسکات ،۱۹۹۷). این مراکز نقش اصلی را برای سیاست های اطلاع رسانی عصر ما ایفا می کنند. ایجاد چنین مراکزی در واقع آشتی با نیازهای واقعی و شرایط محیطی جدیدی است که در آن ارزش اطلاعات با تو بودن آن تعیین می شود چنین مراکزی با داشتن این هدف می توانند مسولیت پیشبرد اهداف عالی را جایگزین آموزش های کم تاثیر نمایند (افضل نیا، ۱۳۸۶).مراکز یادگیری یکی از ارکان مهم رویکرد یادگیری مدرن بوده که قادر است تا محیط یادگیری بهتری را برای یادگیرندگان فراهم سازد. این مراکز در واقع ایجاد کننده شراط مناسب و مطلوبی در قالب مراکز تدریس، مراکز مهارت، مراکز علاقه، مراکز جیرانی و مراکز غنی سازی، برای اجرای یادگیری انفرادی یا در قالب گروه های کوچک، فعال و پادگیرنده محور است که با توجه به نیازها و تفاوت های فردی بادگیرندگان، یادگیری در حد تسلط، عمیق و پایدار را برای آنها فراهم می سازد ( زارعی زوارکی، ۱۳۸۷، ص ۶). این مراکز می توانند به صورت الکترونیکی باشند و با فضایی از مدرسه، دانشگاه، سازمان و رابه خود اختصاص دهند. این مراکز اگر به درستی طراحی و اجرا شوند در آن نیاز یادگیرنده بر نیاز موسسه آموزش دهنده ترجیح داده خواهد شد و طبیعی است که مقاومت در برابر یادگیری از طرف یادگیرندگان نیز تا حد امکان کاهش خواهد یافته و افرادی فرهیخته تربیت خواهند شد. “و فرهیخته آن شخصی است که آموخته است: چه گونه یاد بگیرد، چه گونه سازگاری کند، چه گونه تغییر کند و چه گونه تغییر دهد (شعاری نژاد، ۱۳۸۰ص ۶۶۷) مراکز یادگیری را برای همه افراد جامعه از کودکان خردسال گرفته تا افراد کهن سال و بازنشسته با توجه به نیاز های افراد و جامعه می توان تأسیس کرده و کودکان استثنایی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به شدت نیازمند آن هستند. داشتن تصویری گویا از تعداد و شرایط زیستی کودکان استثنایی در ایران قوی ترین دلیل بر عقلانیت تلاش برای دسترسی به منابع لازم برای مواجهه با نیازهای این گروه از جمعیت است. بدون دسترسی به چنین تصویری، ضرورت ها ناشناخته می ماند و تلاش ها نه به امری حیاتی بلکه به امری تقلیدی، خام و ناپخته مبدل می شود بنابر برآوردهای آماری رایج در سطوح بین المللی، از مجموع کل هر جامعه، نسبت های استثنایی ها – به جز سرآمدی – به شرح زیر است:(هالان و کافمن، ترجمه ماهر، ۱۳۸۵، ص ۱۵)با توجه به این ارقام اگر جمعیت تقریبی کشور مان را هفتاد میلیون نفر در نظر بگیریم، حدود هشت میلیون و یکصدو بیست هزار کودک استثنایی در کشور ما نیازمند خدمت رسانی هستند، در این زمینه لازم است یادآور شویم که بخش ۵۰۴ قانون توانبخشی ۱۹۷۳ بیان می دارد :« یک فرد معلول . فقط به دلیل معلولیتی که دارد نباید از مشارکت در هر گونه برنامه با فعالینی که از حمایت مالی فدرال برخوردار است، منع شود یا از مزایای آن محروم گردد، یا در مورد او تبعیض روا داشته شود.» (به نقل از هالان و کافمن، ترجمه ماهر، ۱۳۸۵، ص ۷۳) ذکر ین نکته نیز لازم است که معلولیت اگر چه محدودیت است، اما غبار این محدودیت زدودنی است. این نکته در همه میادین علمی و ورزشی دنیا با تلاش های افراد معلول در عمل به اثبات رسیده است .در کشور ما واژه مرکز یادگیری تقریبا واژه ای نا آشنا می باشد به طوری که حتی در نظام آموزش و پرورش ما و سازمان های وابسته به آن کمتر کسی با معنای واقعی این واژه آشناست. در پژوهشی که توسط افشین زنگی (۱۳۸۵) انجام شده در مطالعات اولیه به منظور گردآوری اطلاعات به مراکزی چون، دفتر تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش، دفتر معاونت و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش، سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، دانشگاه تربیت معلم و مراجعه شده و متأسفانه کارشناسان شاغل در این مراکز نتوانسته اند در این زمینه اطلاع رسانی کنند. در نهایت مشخص شده است که آنچه کارشناسان شاغل در این ادارات از واژه مرکز یادگیری در ذهن دارند، مترادف با مفهوم آموزش در مدارس و آموزشگاه ها در غالب سنتی خود (وضعیت فعلی) می باشد. در بررسی های اولیه (زنگی، ۱۳۸۵) مشخص شده است که حتی در دفترچه اصطلاحات و واژه های مورد قبول و استفاده وزارت آموزش و پرورش موجود در سازمان های نوسازی و تجهیز مدارس واژه ای تحت این عنوان وجود ندارد. در ایران تنها سازمانی که در سه – چهار سال اخیر از واژه مرکز یادگیری برای معرفی مراکز خود استفاده نموده است، سازمان نهضت سواد آموزی می باشدمندرجات فوق علاوه بر عدم بکار گیری مراکز یادگیری در سازمان ها و نظام های آموزشی کشور مراکز یادگیری سنتی و الکترونیکی، بیگانه بودن مسولان و کارکنان سازمان های آموزشی با مفهوم مراکز یادگیری (زنگی، ۱۳۸۵) و … از دیگر مشکلاتی است که در کشور ما به چشم می خورد و ضرورت ایجاد مراکز یادگیری، طراحی و راه اندازی یک مرکز یادگیری برای دانش آموزان استثنایی و نیز معرفی این مراکز به مسولان ذی ربط در نظام آموزش و پرورش و آموزش و پرورش استثنایی را تبیین می کند.

اهداف پژوهش:

اهداف اصلی پژوهش:

۱-بررسی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی

۲- بررسی وضعیت فعلی مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران (تهران) و ارائه طرحی جامع جهت راه اندازی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران .

اهداف فرعی پژوهش:

١-بررسی ویژگی های نیروی انسانی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی

۲ – بررسی ویژگی های محیط فیزیکی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی

۳- بررسی ویژگی های تشکیلاتی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی

۴- بررسی ویژگی های رسانه ای و تجهیزاتی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح

۵ – بررسی وضعیت فعلی مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران جهت بدست آوردن وضعیت موجود به ویژه مولفه های مورد نیاز.

سوالات پژوهش:

١ -مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی از نظر نیروی انسانی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟

۲ – مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی از نظر محیط فیزیکی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟

۳ – مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی از نظر تشکیلاتی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟

۴- مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سطح جهانی از نظر رسانه ای و تجهیزاتی دارای چه ویژگی هایی می باشند؟

۵ – مراکز یادگیری موجود در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران از نظر محیط فیزیکی، تشکیلات، تجهیزات و نیروی انسانی از چه وضعیتی برخوردارند؟

۶- برای راه اندازی مراکز یادگیری دانش آموزان استثنایی در سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران، با توجه به سطح جهانی، چه مؤلفه هایی مورد نیاز است که باید مورد توجه قرار گیرد؟

تعاریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

الف) تعاریف نظری

مراکز یادگیری:

مرکز یادگیری جایی است که افراد می توانند به آن مراجعه کنند و اطلاعات و مهارت های خود را از طریق مراجعه به مواد و منابع متنوع یادگیری و از مشاوره و راهنمایی های موجود در این مرکز بهبود بخشند، این در واقع نوعی خود گستری و یادگیری خودگردان محسوب می شود که براساس نیازهای آنی فرد در هر لحظه در فرایند زندگی و کار ممکن است پیش بیاید، خواه این کار از طریق امکانات و تسهیلات یادگیری الکترونیکی صورت پذیرد و خواه از طریق مراجعه به مراجع و منابع دیگر پادگیری که از طریق مشاوره و راهنمایی های موجود در این مرکز میسر می شود” (اسکات ۱۹۹۷، به نقل از افضل نیا، ۱۳۸۴، ص ۳۱) در تعریفی دیگر “مرکز یادگیری عبارت از محیط فردی شده ای است که به منظور تشویق پادگیرنده برای کاربرد انواع رسانه های آموزشی، درگیری با فعالیتهای متنوع یادگیری و به عهده گرفتن مسئولیت عمده یادگیری توسط خویش طراحی شده است . مرکز یادگیری در واقع مکانی مناسب و مطلوب برای یادگیری فردی شده ، فعال و یادگیرنده محور است ” ( زارعی زوارکی،۱۳۸۷،ص۱۵)۔دانش آموزان استثنایی کودک(دانش آموز استثنایی یک واژه آمریکای شمالی است و به کودکی اطلاق می شود که به طور معناداری از متوسط گروه سنی، در یک یا چند ویژگی ذهنی، بدنی و اجتماعی تفاوت قابل ملاحظه ای دارد و دامنه این تفاوت تا حدی است که به آموزش و پرورش ویژه نیاز دارد. این واژههم کودکی را که به هر دلیلی عملکرد پایین تر از متوسط دارد، و هم کودک تیزهوشی(سرآمد) که سطح عملکرد او بسیار بالاتر از متوسط است را شامل می شود(فیلیپ ویلیامز، ۱۳۸۶). پژوهش حاضر کودکان سرآمد را شامل نمی شود.

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی تکنولوژی آموزشی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی حسین سلیمانی ازندریانی روانشناس، حسین سلیمانی ازندریانی مشاور، حسین سلیمانی ازندریانی روان درمانگر، حسین سلیمانی ازندریانی روانپزشک، حسین سلیمانی ازندریانی متخصص اعصاب و روان، حسین سلیمانی ازندریانی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی بالینی
تصویر
حسین سلیمانی ازندریانی
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر