منو
X

تصویر
حمیده زاهدی
مشاور کودک
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
60%

دقت

0%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

40%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

حمیده زاهدی هستم، فارغ التحصیل آموزش و پرورش پیش از دبستان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۰، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی رابطه آگاهی والدین از حقوق کودک با سبک های فرزند پروری کودکان پیش دبستانی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته آموزش و پرورش پیش از دبستان

موضوع:

بررسی رابطه آگاهی والدین از حقوق کودک با سبک های فرزند پروری کودکان پیش دبستانی

استاد راهنما:

دکتر فرخنده مفیدی

استاد مشاور:

دکتر شیوا دولت آبادی

استاد داور:

دکتر شهین علیایی زند

پژوهشگر:

حمیده زاهدی

سال ۱۳۹۰

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف فرعی

فرضیه های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و تجربی پژوهش

تاریخچه شیوه های فرزند پروری

الگوی شیفر

والدین گرم و کنترل کننده

والدین گرم و آزاد گذارنده

والدین سرد و کنترل کننده

والدین سرد و آزاد گذارنده

الگوی زیگلمن

والدین سهل گیر

والدین مستبد

والدین مقتدر

والدین مسامحه گر یا بی اعتنا

الگوی دایانا بامریند

شیوه اقتداری

شیوه استبدادی

شیوه سهل گیر

عوامل مؤثر بر شیوه های فرزند پروری

طلاق و عدم انسجام خانواده

جنسیت در رابطه با شیوه های فرزند پروری

تحصیلات والدین در رابطه با شیوه های فرزند پروری

تک والدیشی و تأثیر آن بر شیوه های فرزند پروری

وضعیت اقتصادی اجتماعی در رابطه با شیوه های فرزند پروری

شخصیت و رفتار کودکان

خصوصیات و اعتقادات والدین

سبک های فرزند پروری و تفاوت های فرهنگی و قومیتی

تأثیر ابعاد فرزند پروری بر ابعاد هویت

تأثیر شیوه های فرزندپروری بر انگیزه پیشرفت و موفقیت تحصیلی

نقش والدین در شکل گیری ادراک و شخصیت فرزندان

تأثیر شیوه های فرزندپروری بر استقلال فرزندان

تأثیر شیوه های فرزندپروری بر فشار روانی فرزندان

تأثیر شیوه های فرزند پروری بر عزت نفس فرزندان

تأثیر شیوه های فرزندپروری بر استرس فرزندان

تاریخچه آغاز و شکل گیری تلاشهای انسان دوستانه اجتماعی برای دفاع از حقوق کودکان ویژگی های عمومی پیمان نامه حقوق کودک

مفهوم و مضمون کنوانسیون حقوق کودک

بررسی مقدمه کنوانسیون حقوق کودک

بررسی مواد کنوانسیون حقوق کودک

حقوق مدنی و سیاسی کودکان در کنوانسیون

حقوق اقتصادی، اجتماعی کودکان در کنوانسیون حقوق کودک

حقوق فرهنگی کودکان در کنوانسیون حقوق کودک

تحقیقات انجام یافته در رابطه با حقوق کودک

فصل سوم :روش شناسی

مقدمه

روش تحقیق

ابزار یا ابزارهای تحقیق

اعتبار و پایایی جامعه آماری

گروه نمونه و شیوه گزینش

روش اجرای تحقیق

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده پژوهش

مقدمه

توصیف آماری متغیرهای پژوهش

فصل پنجم: تفسیر، نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

تحلیل و تفسیر فرضیه اول پژوهش

تحلیل و تفسیر قرضیه دوم پژوهش

تحلیل و تفسیر فرضیه سوم پژوهش

تحلیل و تفسیر قرضیه چهارم پژوهش

تحلیل و تفسیر فرضیه پنجم پژوهش

تحلیل و تفسیر فرضیه ششم پژوهش

تحلیل و تفسیر فرضیه هفتم پژوهش

تحلیل و تفسیر فرضیه هشتم پژوهش

تحلیل و تفسیر فرضیه نهم پژوهش

نتیجه گیری

پیشنهادات منبعث از پژوهش

پیشنهاداتی برای پژوهش های بعدی

محدودیت ها

منابع فارسی

منابع خارجی

ضمائم

پیمان نامه جهانی حقوق کودک

پرسش نامه

چکیده:

این پژوهش به منظور بررسی میزان آگاهی والدین از مفاهیم پیمان جهانی حقوق کودک و رابطه آن با شیوه های فرزند پروری والدین در کودکان ۳ تا ۶ساله مراکز پیش دبستانی شهر شیراز در سال تحصیلی ۹۰ – ۸۹ انجام شد.جامعه آماری نمونه ی مورد بررسی این تحقیق کلیه والدین دارای کودک ۳-۶ ساله مهدهای کودک شهر شیراز بود، که تعداد نمونه انتخابی ۳۰۰ نفر بودند و در نهایت ۲۰۰نفر متشکل از ۵۴ پدر و ۱۴۶ مادر به پرسشنامه ها پاسخ دادند در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد و برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شد. یکی از این دو پرسشنامه ، پرسشنامه شیوه فرزند پروری دیانا بامریند بود که حاوی ۳۰ سؤال برای تعیین شیوه رفتار والدین با فرزندان از زبان خود والدین است، پرسش نامه دیگر برای ارزیابی میزان آگاهی والدین از مفاهیم حقوقی مندرج در پیمان جهانی حقوق کودک است که قبلا توسط شوهانی در سال ۱۳۸۶ در یک پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده بود و با تغییراتی که توسط محقق در آن ایجاد شد به صورت همزمان با پرسشنامه شیوه فرزند پروری به کار برده شد، پرسشنامه حقوق کودک شامل ۳۱سؤال بود که با توجه به گروه هدف (کودکان پیش دبستانی و مفاهیم پیمان جهانی حقوق کودک طراحی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین میزان آگاهی والدین از حقوق کودک و شیوه فرزند پروری مستبدانه رابطه معکوس وجود دارد. همچنین بین میزان آگاهی والدین از حقوق کودک و شیوه فرزند پروری سهل گیرانه رابطه ای وجود ندارد و بین میزان آگاهی والدین از حقوق کودک و شیوه فرزند پروری قاطعانه رابطه مستقیم وجود دارد.

کلید واژه ها : شیوه های فرزندپروری قاطعانه ومستبدانه وآسانگیر ، آگاهی والدین ، کنوانسیون حقوق کودک

مقدمه:

حقوق کودک یکی از محوری ترین موضوعاتی است که نه تنها توجه اندیشمندان هر ملتی را به خود معطوف داشته و با نگرش های گوناگون بر پایه ارزش گرایی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته ، بلکه در محافل بین المللی هم از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا یکی از شرایط تکامل مادی و معنوی ، نظری و عملی جوامع انسانی در گرو توجه تام به این اصل راهبردی است.باید بدانیم مدیریت فردای جامعه به دوش مردان و زنان خود باوری است که در مسیر معرفت و شناسایی حقوق حقه خود و آحاد جامعه بر مبنای تفکری ارزشمند تلاش نموده و وارد عرصه عمل شده اند . این خودباوری در جستجوی چالش و انگیزش ناشی از اهداف ارزشمند است، که باعث افزایش کار آمدی شخصی و عزت نفس در انسان می شود. خانواده نخستین کانون و محیط اجتماعی است که دو نسل بارور و نورسته آن جا در کنار هم با صفا و صمیمیت به زیستن ، تعامل و ارتباط عمیق و زندگی می پردازند و در شرایط مطلوب علاوه بر اینکه والدین کودک خود را تحت سرپرستی و تربیت قرار می دهند با آگاهی از حقوق حقه کودکان خود، شیوه های صحیح فرزند پروری را اتخاذ کرده و عزت نفس و کارآمدی کودکان امروز و جوانان فردا را افزایش می دهند.با توجه به این که نیمی از جمعیت کشور را کودکان تشکیل می دهند و نیز با توجه به اهمیت تربیت کودک در خانواده و اینکه شیوه های والدین و روشهای انضباطی آنان بی تردید تحت تأثیر خصوصیات شخصیتی و سیستم اعتقادی آنان است و با توجه به اینکه در اکثر موارد کودکان الگوهای رفتاری و شیوه های فرزند پروری والدین خود را تداوم می بخشند و نیز با وجود آسیب های اجتماعی موجود در مورد کودکان از جمله : کودکان کار ، کودکان خیابانی ، کودک آزاری، قاچاق کودکان و … محقق پس از مطالعه پیمان جهانی حقوق کودک و به دلیل علاقمندی به نقش حیاتی شیوه های فرزندپروری در شکل گیری شخصیت بر آن شد تا به بررسی همبستگی احتمالی میان درک مفهومی والدین از حقوق کودکانشان (به گونه ای که به صورت مفاد در پیمان نامه آمده است بپردازد دغدغه اصلی پژوهشگر این است که بفهمد یاور و عقیده والدین به داشتن حقوقی از سوی کودکان چگونه با شیوه های فرزند پروری آنها ارتباط پیدا می کند.لازم به ذکر است که منظور از آگاهی از پیمان جهانی حقوق کودک در این پژوهش داشتن دانش و اطلاعات عمومی در این زمینه نیست، بلکه منظور استفاده از پیمان جهانی حقوق کودک برای شناسایی میزان باور والدین به انواع حقوق در کودکانشان است.

بیان مساله

خداوند وقتی می خواست روی زمین خلیفه ای بیافریند ، فرشتگان گفتند که خداوندا همانا ما تسبیح گوی تو هستیم ، خداوند فرمود : آنچه که من اراده کرده ام ، شما از آن آگاه نیستید ، خداوند می خواست موجودی عقلانی بیافریند تا در پرتو عشق و خردش، عالی ترین تجلیات آفرینش را به وجود آورد. بدیهی است وقتی فردی به تعقل بپردازد آرام آرام قوه فکر کردن در او تقویت می گردد زیرا انسان موجودی است که در هر بعد از ابعاد وجودش کار و تلاش صورت گیرد، در همان زمینه رشد و پرورش خواهد یافت از همین جا است که اهمیت وافر نقش والدین و یوه های آن ها در پرورش استعداد های کودکان نمایان می گرد (میرزایی، ۱۳۸۴). والدین در تربیت فرزندان نقش به سزایی دارند زیرا که در ایتدان نوزاد انسان موجودی ناتوان، وابسته و منکی است ، این والدین هستند که باید نیازها و احتیاجات جسمی روانی او را تامین کنند. ( میرزایی، ۱۳۸۴) معمولا سه روش به طور گسترده جهت منضبط کردن کودکان به کار می رود که شامل اعمال قدرت با توسل به زور دروش های استنتاجی و محروم کردن کودک از محبت است در بین آن ها تنها روشهای استنتاجی و استدلالی است که متکی به ارتباط بین والدین کودکی و توانایی کودک در درونی کردن و درک علت و خواسته های والدین است . (یاسایی، ۱۳۷۳). این روش ها علاوه بر سایر موارد، سخت تحت تأثیر دیدگاه والدین بر حقوق کودکا نشان است. باید توجه داشت که ” حقوق مدنی کودک در درون خانواده آغاز می شود ، خانواده عاملی بنیادی برای آفرینش آگاهی و حفظ حقوق مدنی، احترام به ارزش های انسانی، هویت و میراث فرهنگی و سایر عناصر تمدن آدمی است .”(کشمیری، ۱۳۸۵)آنچه حکمی است این که هر پدر و مادری در برخورد با فرزندان خود شیوه ای را انتخاب می کنند که این شیوه با وجود داشتن پارامترهای مشترک ایرانی هر والذی منحصر بفرد است، البته وجود پارامترهای مشترک به استخراج شیوه های فرزند پروری خاصی توسط متخصصین تعلیم و تربیت کودکان انجامیده است اما به راستی چه عواملی باعث می شود تا والدین شیوه های خاصی را برای تربیت کودکانشان برگزینند ؟ شیوه انتخابی آن ها تحت تاثیر چه عواملی است ؟ عوامل زیادی در شکل گیری شیوه های تربیتی والدین نسبت به کودکان دخیلند که به نظر می رسد دید والدین نسبت به کودک و حق و حقوقی که برای کودک خود قائل اند از مهمترین عوامل در شکل گیری این شیوه هاست. اگر والدین برای کودکان خود حقوقی به عنوان انسان و به ویژه انسانی مستقل برای آینده باور داشته باشند،این باور در نوعی همبستگی با نحوه ای از فرزندپروری به صورت آگاهانه یا غیر آگاهانه خود را در شیوه ی فرزند پروری والدین منعکس می کند.والدینی که حقوقی انسانی نسبت به فرزند خود دارند و برای او و شخصیتش ارزش قائل اند بالطبع از شیوه ای استفاده می کنند که در عین این که حقوق کودک خود را پایمال نکرده باشند فرصت رشد و بالندگی به او دهند .در بعضی مواقع عدم آگاهی والدین از حقی که کودک برای زندگی شایسته دارد و نیز عدم اطلاع آن ها از شیوه های صحیح فرزند پروری باعث می شود تا والدین با وجود همه دلسوزی ها در تعلیم و تربیت کودک خود موفق نباشند. بنابر این مسأله اصلی سنجش میزان این آگاهی و تأثیرات آن بر رفتار والدینی است. بنابر این پژوهش حاضر بر آن است که میزان آگاهی والدین از حقوق جهانی کودک و رابطه آن با شیوه های فرزند پروری را بررسی و تاثیر آگاهی والدین از حقوق جهانی کودک را بر رعایت با عدم رعایت این حقوق مشخص کند و از سوی دیگر در کنار پرسش اصلی تحقیق به نقش متغیرهای سن، جنس و میزان تحصیلات والدین نیز که در تحقیقات فراوانی به عنوان عوامل مؤثر در تحوه فرزند پروری شناسایی شده اند اشاره خواهد شد.لازم به ذکر است که منظور از میزان آگاهی والدین این نیست که آنها مقاد مندرج در پیمان نامه را بدانند بلکه این است که آگاهی و باور آنها به حقوق کودکان تا چه حد با مقاد پیمان نامه شباهت دارد. کودکان گرانبها ترین ذخیره های یک کشورند زیرا تشکیل دهنده غیر قابل جایگز بن ترین ثروت ملی یعنی نیروی انسانی آنند . از این رو سرمایه گذاری هر چه بیشتر و خردمندانه تر در جهت بهبود کیفیت زندگی آنان ترجمان گام های استوارتر و پرشتاب تر در راه نیل به توسعه پایدار است. همان طور که پیشرفت هر کشور، با پرورش صحیح کودکان آن گره خورده ، تربیت صحیح آنها نیز با آگاهی والدین درباره شیوه صحیح تربیت و جایگاه ارزشی کودک در نظر والدین ارتباط تنگاتنگی دارد نوع برخورد والدین با ابعاد مختلف زندگی فرزندان رابطه دارد، چنان که پرخاشگری ، بزهکاری ، اعمال ضد اجتماعی با عملکرد والدین ارتباط دارد. اگر والدین نسبت به تربیت فرزندان خود آگاهی های لازم را داشته باشند. رفتار آنها با کودکان خود نسبت به رفتار خانواده های تا آگاه بسیار متفاوت خواهد بود . اگر والدین از تربیت صحیح و شیوه های درست آن آگاه نباشتند تصور می کنند کودکان را به منظور تربیت باید کتک زد و از خشونت استفاده کرد. (بی ریا، و دیگران ، ۱۳۷۵)این دیدگاهی است که در طول تاریخ نسبت به کودکان وجود داشته ولی امروزه این دیدگاه تحول یافته و اعضای ملل متحد با توجه به اعتقاد بر حقوق اساسی و منزلت و ارزش افراد بشر در جهت پیشبرد رشد اجتماعی و بهبود شرایط زندگی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید نموده اند که : همه افراد بدون در نظر گرفتن نژاد درنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی با سایر عقاید ،اصلیت اجتماعی با ملی ، ثروت ، تولد با ویژگی های دیگر مشمول حقوق و آزادی توصیه شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشند و با توجه به این که کودک به علت عدم تکامل رشد بدنی و فکری قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاصی که شامل حمایت قانونی مناسب می باشد نیازمند است و براساس نیازهای کودکان که ناشی از ضرورت های ۱-اهمیت دوران کودکی ۲- آسیب پذیری کودکان ۳- تفاوت کودکان با بزرگسالان است(نجم عراقی ، ۱۳۸۱) بنابراین نیاز به چنین مراقبت و حمایت خاصی در اعلامیه ژنو حقوق کودک سال ۱۹۲۴ آمده است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در مرام نامه های بنیاد های تخصصی سازمان های بین المللی مربوط به رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است . (عبادی، ۱۳۷۱)” تا فقدان توجه به حقوق واحساسات کودک و طرد از طرف والدین را که موجب آسیب رساندن به خودپنداره کودک می گردد “( آزاد، ۱۳۸۰) را کاهش دهد.با در نظر گرفتن این که مفاد پیمان جهانی حقوق کودک از یک سو و شیوه های فرزند پروری از سوی دیگر شاخص های خوبی برای تشخیص کار آمدنی والدین هستند و پژوهش حاضر در جستجوی میزان وجود چنین ویژگی هایی در میان والدین کودکان پیش دبستانی است و همچنین با وجود گزارش های زیاد از کودک آزاری در کشور ماء و تحقیقات کمی که تا به حال در رابطه با موضوع مورد پژوهش انجام شده است ، این پژوهش از اهمیت برخوردار است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی :

اهداف فرعی:

بررسی رابطه میزان آگاهی والدین کودکان پیش دبستانی (۳ تا ۶ ساله) از حقوق کودک و سبک های فرزند پروری

بررسی رابطه بین سن والدین و میزان آگاهی آنها از حقوق کودک

بررسی رابطه بین جنسیت والدین و میزان آگاهی آنها از حقوق کودک

بررسی رابطه بین میزان تحصیلات والدین و میزان آگاهی آنها از حقوق کودک

بررسی رابطه بین من والدین و شیوه فرزند پروری آنها

بررسی رابطه بین جنس والدین و شیوه فرزند پروری آنها

بررسی رابطه بین میزان تحصیلات والدین و شیوه فرزند پروری آنها

فرضیه ها :

بین میزان آگاهی والدین از حقوق کودک و شیوه فرزند پروری مستبدانه رابطه معنادار وجود دارد .

بین میزان آگاهی والدین از حقوق کودک و شیوه فرزند پروری سهل گیرانه رابطه معنادار وجود دارد .

بین میزان آگاهی والدین از حقوق کودک و شیوه فرزند پروری قاطعانه رابطه معنادار وجود دارد.

من والدین و میزان آگاهی از حقوق کودک رابطه معنادار وجود دارد .

بین جنس والدین و میزان آگاهی آنها از حقوق کودک رابطه معنادار وجود دارد .

میزان تحصیلات والدین و میزان آگاهی آنها از حقوق کودک رابطه معنادار وجود دارد .

بین من والدین و شبوه فرزند پروری آنها رابطه معنادار وجود دارد.

بین میزان تحصیلات والدین و شیوه فرزند پروری آنها رابطه معنادار وجود دارد .

بین شیوه فرزند پروری پدر و مادر تفاوت وجود دارد.

تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش والد: هر زوج دارای فرزند را می توان والد تامین منظور از والدین در این پژوهش ، والدین کودکان ۳ تا ۶ ساله مراکز پیش دبستانی شهر شیراز است

کودک: بر اساس ماده یک کنوانسیون حقوق کودک منظور از کودکی افراد انسانی زبر سن ۱۸ سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود . (عبادی، ۱۳۷۱) بنابراین طبق کنوانسیون ، تشخیص ” کودک بسته به قوانین داخلی هر کشوری متغیر خواهد بود . در قوانین جمهوری اسلامی ایران کودک به فردی اطلاق می شود که به سن بلوغ ترسیده باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، اعلام داشته است :”سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۹ سال قمری است (کاگو جویباریابیگدلی، ۱۳۷۹)

منظور از کودک در این پژوهش

کودکان ۳ تا ۶ ساله مراکز پیش دبستانی شهر شیراز می باشد.شیوه های فرزند پروری شیوه های فرزند پروری روشهایی هستند که والدین در برخورد با فرزندان خود اعمال می کنند و در شکل گیری و رشد کودک در دوران بچگی و خصایص بعدی شخصیتی و رفتاری او تاثیر فراوان و عمیقی دارد. مثلا طرد کودک با فقدان ارتباط معنادار بین کودک و مادر ، سبب پیدایش اختلال شخصیت می شود. ( اشعاری نژاد، ۱۳۷۳) .منظور از دارا بودن شیوه های فرزند پروری در این تحقیق شامل سه الگوی تعاملی مستبدانه ، سهل گیرانه و قاطع و اطمینان بخش است که از طریق تمرات والدین در پرسش نامه شیوه فرزند پروری “دیانابامریند “تعیین می شود.شیوه فرزند پروری مستبدانه (خودکامه ، سخت گیرانه) : در این شیوه والدین مستند لزومی نمی بینند که برای دستوراتی که می دهند دلیل ارائه دهند و به نظر آنان اطاعت بی چون و چرا یک فضیلت است.آنها بیشتر از تنیبه استفاده می کنند ، محیط خانواده خشک و به دور از محبت است .( میرزایی، ۱۳۸۴)این والدین برای اطاعت بی چون و چرای فرزندان ارزش قائل اند و کودکانشان را به دلیل اطاعت نکردن و عدم استانداردهای معلل خود تشبیه می کنند . در این نوع الگو توجه به نیازهای کودکان کمتر در کی می شود و به اصطلاح کودکان کمتر به حساب می آیند . از کودکان انتظار میرود که از درخواست های والدین بدون هیچ گونه مشورتی تبعیت کنند (مفیدی، ۱۳۸۹).شیوه فرزند پروری سهل گیرانه :والدین در این شیوه بی اعتناء به حد افراط مساوات طلب اند. فرزندان خود را به حال خود رها می کنند، بی آنکه به آنان سرمشقی از یک بزرگسال مسئول ارائه دهند. (میرزایی، ۱۳۸۴) کودکان این والدین چون مورد غفلت قرار می گیرند ، احساس ناامنی می کنند و در سطوح اجتماعی و آموزشی نیز کمتر موفق اند و نیز مشکلات هیجانی و رفتاری دارند . (مفیدی، ۱۳۸۹) در این شیوه قوانین ارتباطی وجود ندارد، والدین به حال فکر می کنند و در برابر خواسته های فرزندان تسلیم می شوند و انتظارات ناچیزی از فرزندان خود دارند (میرزایی، ۱۳۸۴). شیوه فرزند پروری مقتدرانه مناسب ترین روش فرزند پروری است ، و الذین مقتدر در خواست های معقولی از فرزندان دارند و این درخواست ها را با تعیین محدودیت ها و اصرار بر اینکه باید از آنها تبعیت کند به اجرا می گذارند . در عین حال ، آنها صمیمیت و محبت نشان می دهند ، صبورانه به نقطه نظرهای فرزندان شان گوش می دهند و مشارکت در تصمیم گیری خانوادگی را ترغیب می کنند. فرزند پروری مقتدرانه روشی منطقی و دموکراتیک است که طی آن، حقوق والدین و کودکان محترم شمرده می شود . (میرزایی، ۱۳۸۴)حاصل این روش ایجاد خانواده مقتدر است که در چنین خانواده ای فرزند به استقلال و آزادی فکری تشویق می شود ، در حالی که نوعی محدودیت و کنترل بر او اعمال می شود. در این خانواده اظهار نظر و ارتباط کلامی وسیعی در تبادل کودک – والدین وجود دارد و گرمی و صمیمیت و محبت نسبت به کودک در آن در سطح بالایی است . (بی ریا و دیگران، ۱۳۷۵)حقوق کودک به مجموعه قوانینی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹سال تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق کودک با هدف اینکه ایام کودکی توام با خوشبختی برای کودکان ایجاد شود تصویب شده است ، و عبارت از حقوقی است که کودک به مناسبت خردسال بودنش دارد و یا از آن محروم است (عبادی ۱۳۷۱).سازمان های بین المللی که به ویژه پس از تجربه های سهمگین در جنگ بین المللی اول و دوم به ضرورت نگاهی جهانی به مصائب انسانها پرداختند به منظور جلو گیری از مشکلات آتی و به منظور بهبود شرایط زندگی و رفع نیازهای انسان ها در زمینه های مادی و معنوی منطبق با ساختار های اجتماعی و اقتصادی جامعه (قاسم زاده، ۱۳۷۹) و در راستای پشتیبانی از رفاه کودکان پیش نویس سندی را تنظیم کردند که

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی آموزش و پرورش پیش از دبستان
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی حمیده زاهدی روانشناس، حمیده زاهدی مشاور، حمیده زاهدی روان درمانگر، حمیده زاهدی روانپزشک، حمیده زاهدی متخصص اعصاب و روان، حمیده زاهدی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی کودک
تصویر
حمیده زاهدی
مشاور کودک
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر