منو
X

تصویر
روح الله سلیمانی نژاد
روانشناس بالینی و فردی
(4)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(4) رای
60%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

روح الله سلیمانی نژاد هستم، فارغ التحصیل مشاوره توانبخشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۵، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی کودکان کار با کودکان عادی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره توانبخشی

عنوان:

بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی کودکان کار با کودکان عادی

عنوان:

دکتر احمد اعتمادی

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم نعیمی

پژوهشگر:

روح الله سلیمانی نژاد

زمستان ۱۳۹۵

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزئی

سؤال های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی و واژه ها و اصطلاحات پژوهش

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم ادبیات پژوهش

شخصیت

تعریف شخصیت

ارزشیابی شخصیت

رویکردهای روان شناختی شخصیت

رویکرد روانکاوی به شخصیت

رویکرد رفتارگرایی به شخصیت

رویکرد انسان گرایی به شخصیت

رویکرد شناختی به شخصیت

رویکرد صفات به شخصیت

مدل پنج عاملی شخصیت

عوامل تأثیر گذار در پیدایش پنج عامل بزرگ

ابعاد و مؤلفه های آزمودن پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری NEO – PI – R

کودکان کار

مفهوم «کودک کار»

آمارهای جهانی پیرامون کار کودک

آمار کودکان کار در ایران

عوامل شکل گیری پدیده ی «کودک کار»

آسیب شناسی کودک کار

اختلال شخصیت در رشد جسمی، ذهنی و شخصیتی

بیماری های ناشی از کار

محرومیت از تحصیلی و آموزش

استفاده های شنیع از کودکان

افزایش فقر و توسعه نیافتگی

وضعیت کودک کار در ایران

قوانین داخلی ایران در خصوص کودکان کار و خیابان

طبقه بندی اختلالات رفتاری

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم روش شناسی تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار های اندازه گیری

طرز اجرا و نمره دادن

شیوه اجرای پژوهش و جمع آوری داده ها

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

ویژگی های دموگرافی

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

مقدمه

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهشی

پیشنهاد های اجرایی

منابع

چکیده

تحقیق حاضر با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی کودکان کار با کودکان عادی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، کودکان کار (دختر و پسر) و کودکان عادی (دختر و پسر) منطقه ۱۲ شهر تهران می باشد. انتخاب نمونه تحقیق حاضر طی دو مرحله انجام شد. در مرحله اول، از بین مدارس ابتدایی منطقه ۱۲، شش مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در مرحله بعد، تعداد ۱۰۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شخصینی وودورث استفاده شده است. برای تحلیل آماری داده ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین) و آمار استنباطی (آزمون تی مستقل) استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها این تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین ویژگی های شخصیتی تمایلات هیجانی، پارانوییدی، افسردگی، تمابلات ضد اجتماعی، بی قراری و پرخاشگری بین کودکان کار و عادی وجود دارد و فرضیه های مربوط به این ویژگی ها تأیید شد به این معنی که کودکان کار در ویژگی های ذکر شده نسبت به کودکان عادی نمره بیشتری را کسب کردند. همچنین در هر دو گروه از کودکان (گار و عادی) در ویژگی های شخصیتی حالت وسواس و گوشه گیری تفاوتی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: شخصیت، کودکان کار، کودک

مقدمه

هر انسانی آمیزهای است منحصر به فرد از ویژگی های گوناگون شناختی، عاطفی و رفتاری که او را از دیگران متمایز می کنند و شخصیت ویژهای به او می بخشند که توصیف کننده ماهیت یگانه اوست. علی رغم این پدیداری یگانه، انسانها اشتراکاتی نیز با یکدیگر دارند که غالبا به عنوان معیار تشخیص بهنجاری و تابهنجاری مورداستفاده قرار می گیرد. در نتیجه افراد واجد ویژگی های خارج از این محدوده مشترک، عجیب و غیر عادی به نظر می رسند و لذا نا بهنجار تلقی می شوند. این انحراف از محدوده طیف اشتراک، تنوع گسترده ای دارد که از دیر باز محققین حوزهی شناخت انسان را به تفکر در این مورد و دسته بندی آن ها به طبقات جداگانه واداشته است. از جمله این طبقات تشخیصی تابهنجار، اختلالات شخصیت است که در دو دهه ی اخیر توجه زیادی به خود جلب کرده است (داودی، ۱۳۷۴. به تقل برات پور، ۱۳۸۶).کودکان بخش مهمی از جمعیت یک جامعه به شمار می آیند، بنابراین، چگونگی شکل گیری شخصیت بنیادین آنها در کودکی، به جامعه پذیری و فرهنگ پذیری آن ها در ساختار جامعه و آینده آن بسیار مؤثر است. عوامل بسیاری از جمله تنگ دستی، بی سوادی، بدی تغذیه، در سرنوشت کودکان جامعه نقش دارند که شدت و ضعف این عوامل از جامعه ای به جامعه ای دیگر متفاوت است ( کلانتری و کیانی، ۱۳۸۵).دوران کودکی در رشد و سلامت کودکان و شکل گیری شخصیت آنان از اهمیت فراوانی برخوردار است و توجه به نیازها و حقوق اساسی آنان در این سال های حساس، نقش مهمی در پرورش کودکان توانمند و شایسته برای خود و جامعه ای که سازندگان آینده آن هستند، ایفا می کند. وجود آسیب ها و مشکلات اجتماعی در هر جامعه ای، کودکان را بیشتر از گروه های دیگر در معرض خطر قرار میدهد و به رشد و سلامت آنان آسیب می رساند. در کشور ما نیز کودکان به دلایل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) با آسیب ها و مشکلات متعددی روبه رو هستند. کودکان کار و خیابان از جمله کودکان در معرض آسیب هستند که عمدتا به دلایل افتصادی، بیشترین وقت خود را در محیطهای ناامن و پر مخاطره می گذرانند (افشانی عسکری، ندوشن، حیدری و نجف آبادی، ۱۳۹۱). کودکان کمک و تأثیر خود را در جامعه از روش های مختلف بر جای می گذارند. بسیاری از این روش های کمتر از سوی بزرگسالان، جامعه و سایر مراکز مرتبط با کودکان مورد توجه قرار گرفته است. کار کردن کودکان در سنین پایین (بین ۷ تا ۱۵ سال) یکی از همین موضوعات است. در واقع کار کردن کودکان یکی از روش های بیان با ابراز تأثیر آنها بر جامعه است (بویدن و لویسون ، ۲۰۰۰). کار کودکان جنبه های متفاوتی داشته و در عین حال که می تواند بیانگر رشد اجتماعی آنها باشد، بعضا با مخاطراتی همراه است. به همین دلیل کنوانسیون جهانی حقوق کودک سازمان ملل (۱۹۸۹) بر محافظت از کودکان در برابر کارهای آسیب زا و مخاطره آمیز و ته انجام کار توسط آنها تأکید می کند (وودهد، ۲۰۰۴)

بیان مسئله

امروزه کار کودک بیشتر در کشورهای در حال توسعه رواج دارد، جایی که میلیونها کودک در سنین کودکی به کار مشغول می شوند، با این هدف که به امرار معاش خود و خانواده خود کمک نمایند. بسیاری از آنها در شرایط خطرناک کار می کنند. مبارزه با این نوع کارهای خطرناک و استمراری به خاطر پراکندگی و دور از چشم بودن، بسیار دشوار است، حذف کار کودک به خاطر فقر و از جمله فرهنگ فقر که از نسلی به تسلی دیگر منتقل شده که موجب می شود برخی خانواده ها برای کار کودک ارزش بیشتر قائل باشند تا برای تحصیل کودکان، بسیار دشوار است (صداقت الوار، ۱۳۹۰)مفهوم کار کودک در جهان توسعه یافته به معنای امروزی خود برگرفته از تصورات دیکنز در قرن نوزدهم و کار خانه های تاریک شیطانی و انقلاب صنعتی از یک سو و کودکان شیرینی پزی ها و خیابان های شهری در حال توسعه از سوی دیگر است (کرو تائوت و کانیور ، ۱۹۹۵، به نقل اشرفی، ۱۳۸۰). اگرچه هیچ گونه تعریف جهانی از کار کودک وجود ندارد، با این حال اکثر کسانی که با کار کودک سر و کار دارند تعریفی که یونیسف ارائه داد را قبول دارند که کار کودک را این گونه توصیف می کند؛ کاری است که بسته به سن کودک و نوع کار از حداقل ساعت های کاری بیشتر است. این کار برای کودک خطرناک است و باید حذف شود (یونیسف ، ۲۰۰۷). گذشته از تعریف یونیسف محققان مختلف تعاریف متفاوتی از کودکان کار ارائه داده اند. بیشتر آنها کودکان کار را کودکانی تعریف کرده اند که فعالیت های اقتصادی انجام میدهند و در فعالیت های بازاری شرکت دارند، اما گروهی دیگر از محققان هم کودکانی که در خارج از خانه کار می کنند و هم کودکانی را که در خانه و برای مصارف داخلی خانه فعالیت می کنند را جزه کودکان کار قلمداد می کنند (گانرسون و سانچز ۲۰۰۶).

کار کودک معایبی دارد از جمله:

۱-مزد ناچیز و نا عادلانه از وجوه اصلی ویژگی های مربوط به شغل کودکان است.

۲- اغلب پرداخت مزد کار کودک، به پدر و مادر یا دیگر افراد خانواده است.

۳- بیشتر کودکان در کارگاه هایی خدماتی کار می کنند که به ثبت نرسیده و فعالیتشان غیر مجاز است، چنین کارگاه هایی از نظر شرایط در وضعیت نا مناسبی هستند.

۴-اتبعیت و انعطاف پذیری کودکان نسبت به بزرگسالان از کارفرما بیشتر است (فارسانی، ۱۳۸۸)

اخیرا تعداد کودکان کار زیاد شده است اگر چه دلایل بسیاری برای آن وجود دارد. ابتدایی ترین عامل فقر است، اما مطالعات نظری و تجربی زیادی نشان دادند که عواملی مانند دسترسی به اعتبارات، کیفیت تحصیل و ویژگی های خانوادگی در تصمیم کودکان به کار با به تحصیل مؤثر بوده است، از طرفی خانواده ای ممکن است به خاطر کیفیت پایین مدارس و یا هزینه های بالای آموزش از رفتن کودکان به مدرسه ممانعت ورزند و آنها را مجبور به کار کردن نمایند (ارسادو، ۲۰۰۵)سازمان بین المللی کاره دلایل ورود کودکان به عرصه ی کار را از زاویهی تقاضا بررسی می کند که در میان عوامل عرضه، «ففر» مهم ترین عاملی است که کودکان را وادار به کار کردن می کند، (تولائی، رفیعی و بیگلریان، ۱۳۸۸). به جز فقر، از دیگر عوامل اقتصادی کار کودک، ارزان و کم هزینه بودن آن برای کارفرماست؛ ضمن آن که کودکان با توجه به جثه کوچک و به ویژه انگشتان ظریف خود، برای انجام بعضی فعالیت ها و تولید برخی از محصولات (نظیر بافتن فرش و ساخت زیورآلات مناسب تر از بزرگسالان به شمار می روند، باید از اعتیاد و بیکاری والدین، ناآگاهی و فقر فرهنگی آنان و خود کودکان کار نیز، به عنوان عوامل دیگر کار کودک نام برد.از دیدگاهی جامع تر، علل کار کودک به سه دسته کلی زیر تقسیم می شود که سازمان بین المللی کار در مقاله ای با عنوان «ابنده ای بدون کار کودک» به آنها اشاره کرده است

الف) علل بی واسطه: ملموس ترین دلایل هستند که به طور مستقیم در سطح کودک و خانواده عمل می کنند (صفایی، ۱۳۸۶)، کمبود یا نداشتن پول یا عذا، افزایش قیمت کالاهای اساسی، شوکهای خانوادگی، مرگ یا بیماری سرپرست خانواده، کمبود برداشت محصول، تقاضا برای کارگر ارزان در کارگاههای کوچک غیررسمی، عدم توازن کسب و کار که به طور مستقیم و بی واسطه موجب سوق دادن کودکان به سمت کار می گردد (تولائی، رفیعی و بیگلریان، ۱۳۸۸)

ب) علل نهفته اشاره به ارزش ها و موقعیت هایی دارد که ممکن است یک خانواده یا جامعه را برای پذیرش یا حتی تشویق کار کودک برای پسران و یا دختران آماده کند (صفایی، ۱۳۸۶). مثل از هم پاشیدگی خانواده های گسترده و دستگاههای حمایت اجتماعی غیررسمی، والدین بیسواد یا کم سواد، میزان باروری بالا، انتظارات فرهنگی از کودکان در رابطه با کار و آموزش، قومیت، ملیت، مذهب، نژاد، احساس فشار کودکان از سوی خانواده هایشان از جمله علل نهفته به وجود آوردن کار کودک است (سام آور و نجف آبادی، ۱۳۹۳).

ج) علل ساختاری: این دلایل در سطح اجتماعی و اقتصادی و تأثیر آن بر ایجاد فضایی که در آن کار کودک اوج گرفته یا کنترل می شد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. مثل مواردی مانند کاهش درآمد ملی، نابرابری بین ملیت ها و مناطق مختلف و وضعیت نامطلوب تجارت (کسب و کار) شوک های اجتماعی مثل جنگ، بحران های مالی و اقتصادی، مهاجرت و ایدز، تعهدات سیاسی یا مالی ناکافی برای آموزش خدمات اساسی و حمایت اجتماعی، کمبود کار شایسته برای بزرگسالان را می توان در زمره علل ساختاری به وجود آورنده ی کار کودک برشمرد (صفایی، ۱۳۸۶)

طبق سازمان بین المللی کار تعداد کارگران کودک ۲۵۰ میلیون نفر و سن آنان بین ۵ تا ۱۴ سال است حدود ۱۲۰ میلیون نفر تمام وقت و ۱۳۰ میلیون نفر نیمه وقت کار می کنند. این گزارش بیان می کند ۱۵۳ میلیون کودک (حدود ۶۱ درصد) در آسیا، ۸۰ میلیون نفر (۳۰ درصد) در آفریقا و ۱۷/ ۵ میلیون نفر (حدود ۷ درصد) در آمریکای لاتین مشغول به کار هستند (حسینی، ۱۳۸۵). با این حال، کار کودکان را در کشوهای توسعه یافته نیز می توان یافت. با توجه به بررسی های طولی ملی جوانان، نسبت دانش آموزان دبیرستانی کار آمریکا در طول سال تحصیلی، از محدودهی ۲۳ درصد در اول سال به ۷۵ درصد در آخر سال می رسند (لی ، ۲۰۰۷)، بر اساس آمارهای اخیر یونسکو بالغ بر ۷۲ میلیون کودک در سنین ابتدایی در سال ۲۰۰۵ دور از مدرسه قرار گرفته اند (سازمان ملل متحد ، ۲۰۰۸).در کشور ما آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد کودکان کار وجود ندارد و آمارهای موجود نیز غالبا با به تخمین تعداد کودکان کار پرداخته و با آماری از کودکان خیابانی است که هیچ کدام تبیین کننده تعداد کودکان کار (با توجه به طبقه بندی این کودکان به کار خیابانی، کار گاهی، خانگی و سایر کارها در ایران نیست چرا که تعریف کودک خیابانی با کودک کار به طور کلی متفاوت می باشد. در واقع باوجوداینکه اغلب تحقیقات انجام شده در زمینه ی کودکان در معرض آسیب و به ویژه کودکان کار در ایران، از واژه «کودکان خیابانی که در ادبیات خود استفاده می کنند اما باید اظهار نمود که حدود ۹۰ درصد کودکانی که غالبا خیابانی نامیده می شوند دارای خانه و کاشانه و سرپرست بوده و صرفا روزها در خیابان به کار می پردازند و شب ها به خانه باز می گردند. در واقع در کشور ما آنچه در تعاریف آژانس های بین المللی از آن به کودکان خیابان یاد می شود وجود ندارد و ما پدیده کودکان کار خیابانی داریم (حسینی، ۱۳۸۴. نقل از صادقی، معارف وند و شجاع، ۱۳۹۳). تنها آمار رسمی اعلام شده در رابطه با کار کودک در ایران مربوط به سرشماری سال ۱۳۸۵ است به موجب این آمار که توسط مرکز آمار ایران اعلام شده است، از مجموع ۱۲ میلیون و ۲۵۳ هزار کودک در رده ی سنی ۱۰ تا ۱۸ سال کشور در سال ۱۳۸۵، ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار کودک خارج از چرخه تحصیل و ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقیم درگیر کار بوده اند. در سال ۱۳۷۵ حدود ۱۱ درصد از کودکان ۱۰ تا ۱۸ سال کشور جزو کودکان کار بوده اند. این رقم با افزایش، به ۱۲ درصد (۱ میلیون و ۶۶۰ هزار) نفر در سال ۱۳۸۵ رسیده است. این در حالی است که کودکان این ردهی ستی، نسبت به سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است (جنگجویی، نصیری و جامی، ۱۳۹۴). با توجه به تعاریف و آمارهای ذکر شده پژوهشگر در صدد پاسخ به این سوال است که آیا بین ویژگی های شخصیتی کودکان کار و کودکان عادی تفاوتی وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

کودکان هر کشوری آینده ی آن کشور هستند، مردمی که به کودکان خود ارج نمی نهند شایسته آینده نیستند (آقابیگلویی، رسول زاده طباطبایی و موسوی چلک، ۱۳۸۰) کودکان به دلیل اندام ضعیفشان بیش از بزرگسالان در مقابل آسیب ها و بیماری های ناشی از کار آسیب پذیرند و به دلیل سن کم، از خطرهای برخی از کارها آگاهی ندارند و با آگاهی کمی دارند. در نتیجه، تعداد زیادی از کودکان و در برخی از کشورهای تقریبا دو سوم آنها در معرض خطر جدی قرار دارند. بسیاری از کودکان با بیماری های مانند زخمهاء شکستگی ها با قطع عضو، سوختگی و بیماری های پوستی، آسیب های بینایی و شنوایی، بیماری های تنفسی و گوارشی، تب و سردردهای ناشی از کار در محیط های گرم روبرو هستند (وامقی، ۱۳۸۲). براین اساس پر پایه ی آمارهای سازمان بین المللی کار در سال ۲۰۰۵ به طور متوسط در هر سال ۲۲ هزار نفر کودک در اثر آسیب های کار می میرند ( کلانتری و کیانی، ۱۳۸۵).اهمیت بررسی کودکان کار وقتی بیشتر می شود که بدانیم عدهای زیادی از این کودکان به مشاغل غیر رسمی و گاه غیر انسانی مثل قاچاق، تکدی گری، سرقت، قحشا و هرزه نگاری اشتغال دارند و به این طریق نه تنها به بزهکاری روی آورده و خود را در معرض انواع امراض و آفت های اجتماعی قرار می دهند، بلکه موجب مشکلاتی برای جامعه نیز می گردند (قاسم زاده ۱۳۷۸).رشد عاطفی کودکان نیز در اثر کار در شرایط سخت روانی مختل می گردد و احساساتی مانند عزت نفس کافی، دلبستگی خانوادگی و احساس عشق در آنها الطمه می بینند و با داشتن یک مسئولیت کوچک در برابر کار در یک کارگاه به دلیل عدم آموزش لازم و عدم قدرت پیش بینی در برنامه ریزی، دلهره ی همیشگی نسبت به حوادث و خطرات دارند (بویدن و مایرز ، به نقل اکبری قورتانی ۱۳۸۸).با توجه به اینکه کودکان امروز مردان و زنان فردا هستند، باید وضعیت این کودکان و تمامی آنچه که مربوط به آینده ی این کودکان است، مورد توجه قرار گیرد. بسیاری از کودکان به خاطر اشتغال غیر قانونی در مشاغل پست و کاذب در معرض آسیب قرار دارند. لذا از لحاظ ویژگی های شخصیتی نیز بسیار آسیب پذیر می باشند، پرداختن به مسئله کودکان کار بنا به دلایلی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد: نخست آنکه با توجه به آمارهای که قبلا ذکر شد تعداد این کودکان زیاد و روز به روز در حال افزایش است و دوم اینکه کار کودک تأثیرات منفی زیادی بر روی وضعیت جسمی و روانی و همچنین شخصیت کودک می گذارد. در ایران بررسی ویژگی های شخصیتی کودکان کار کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بنابراین ضرورت دارد که نفش کار کردن بر روی ویژگی شخصیتی کودکان مورد بررسی قرار گیرد.لازم به ذکر است که نتایج تحقیق حاضر علاوه بر اینکه می تواند مورد استفاده مراکز دانشگاهی و آموزش قرار گیرد، قابلیت استفاده در مراکز اجرایی و دولتی را نیز دارد. از جمله این مراکز، می توان به نهاد ها و سازمان هایی نظیر وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، کلینیک های مشاوره مدارس، نهادهای دولتی و غیر دولتی مرتبط با کودکان کار و حقوق کودکان اشاره کرد.

اهداف پژوهش

هدف کلی بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی کودکان کار با کودکان عادی

اهداف جزئی

تعیین ویژگی های شخصیتی کودکان کار پسر

تعیین ویژگی های شخصیتی کودکان کار دختر

تعیین ویژگی های شخصیتی کودکان عادی پسر

تعیین ویژگی های شخصیتی کودکان عادی دختر

تعیین تفاوت های شخصیتی کودکان کار پسر با کودکان عادی پسر

تعیین تفاوت های شخصیتی کودکان کار دختر با کودکان عادی دختر

تعیین تفاوت های شخصیتی کودکان کار پسر با کودکان کار دختر

سؤال های پژوهش

۱ _آیا بین تمایلات هیجانی کودکان کار با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟ _

۲_ آیا بین حالات وسواسی کودکان کار با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

٣_ آیا بین تمایلات گوشه گیری کودکان کار با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

۴_ آیا بین تمایلات پارانوییدی کودکان کار با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

۵_ آیا بین تمایلات افسردگی کودکان کار با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

۶_ آیا بین تمایلات پرخاشگری کودکان کار با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

۷_ آیا بین تمایلات بی قراری کودکان کار با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

۸_ آیا بین تمایلات ضد اجتماعی کودکان کار با کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

تعاریف نظری و عملیاتی و واژه ها و اصطلاحات پژوهش

تعاریف نظری

شخصیت، شخصیت مجموعه، منظم، مشکامل و نسبتا ثابت خصایص و رفتارهای بدنی، عقلی، اجتماعی فرد است که او را از سایر افراد مشخص می سازد (شعاری نژاد، ۱۳۸۸)

کودک، کودک از نظر قانون کار ایران کسی است که کمتر از ۱۵ سال تمام دارد و کنوانسیون حقوقی کودک ۱۹۸۹ افراد کمتر از ۱۸ سال را کودک دانسته است (قاجار رحیمی، ۱۳۸۳)

کودک کار کودکانی که در فعالیت های اقتصادی مشارکت دارند چه فعالیت های بازاری که به آن ها مزد پرداخت می شود و چه فعالیت های غیر بازاری که به آن ها مزد پرداخت نمی شود مانند تولید کالا برای مصارف خود آنها (شهرکی و قادری، ۱۳۹۴)

تعاریف عملیاتی

شخصیت: منظور از شخصیت در این پژوهش نمره ای است که فرد بر اساس پرسشنامه شخصیتی وودورت به دست می آورد.

کودک: کلیه کودکان بین سنین ۱۰ تا ۱۲ سال که در آزمون ما شرکت می کنند و به سؤالات پرسشنامه وودورث پاسخ می دهند

کودک کار در این پژوهش به کودکانی گفته می شود که با وجود درس خواندن، به کار هم مشغول می باشند.

مشخصات
 • جنسیت مرد
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
 • رشته تحصیلی مشاوره توانبخشی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
 • کلمات کلیدی روح الله سلیمانی نژاد روانشناس، روح الله سلیمانی نژاد مشاور، روح الله سلیمانی نژاد روان درمانگر، روح الله سلیمانی نژاد روانپزشک، روح الله سلیمانی نژاد متخصص اعصاب و روان، روح الله سلیمانی نژاد روانسنج
تخصص ها
 • روان‌شناسی بالینی
 • روان‌شناسی مشاوره
تصویر
روح الله سلیمانی نژاد
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر