منو
X

تصویر
زهرا نوراللهی
روانسجی و نوروفیدبک
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

زهرا نوراللهی هستم، فارغ التحصیل روانسنجی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی در سال ۱۳۹۰، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس بلوغ عاطفی و رابطه آن با سلامت عمومی در دانش آموزان دبیرستانی کرج” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: روانسنجی

عنوان:

بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس بلوغ عاطفی و رابطه آن با سلامت عمومی در دانش آموزان دبیرستانی کرج

استاد راهنما:

دکتر مهدیه صالحی

استاد مشاور:

دکتر شیرین کوشکی

پژوهشگر:

زهرا نوراللهی

تابستان ۱۳۹۰

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل یک (معرفی پژوهش)

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

فصل دوم (بررسی پیشینه پژوهش)

مقدمه

تاریخچه بلوغ و نوجوانی

بلو غ

تعریف بلوغ

نوجوانی

مراحل بلوغ

معیارهای بلوغ

علتهای بلوغ

آثار بلوغ

تاثیر روانی پدیده بلوغ

نظریه های بلوغ و نوجوانی

رشد عاطفی

بیداری عواطف

دیدگاه های نظری

نظریه های بلوغ عاطفی و هیجانی

عوامل رشد عاطفی

انواع هیجاتها

معنای عاطفه

اجزای عاطفه

خصوصیات عاطفی دوران بلوغ

مقدمه

سلامت عمومی

تعریف سلامت عمومی

ویژگی های سلامت روان

تعریف سلامتی

تعریف براساس مکاتب روانشناسی

سلامت عمومی از دیدگاه صاحب نظران روانشناسی

دوره سلامتی

تهدیدهای سلامتی

ویژگی های روانسنجی

تعیین مناسبت و کفایت تحلیل عاملی

پژوهش های انجام شده در گذشته

فصل سوم (روش شناسی پژوهش)

مقدمه

طرح پژوهش

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه برداری

ابزار اندازه گیری

شیوه اجرا

روش تجزیه تحلیل اطلاعات

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل اطلاعات)

مقدمه

توصیف داده ها

اعتبار ابزار پژوهش

روابی ابزار پژوهش

رابطه بلوغ عاطفی و سلامت عمومی باحذف اثر سن

روایی ملاکی مقباس بلوغ عاطفی با مقیاس بلوغ اجتماعی

نرم یابی

فصل پنجم (بحث و تفسیر)

بحث و نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

منابع

پیوست

مقیاس بلوغ عاطفی

پرسشنامه سلامت عمومی

مقیاس بلوغ اجتماعی

چکیده انگلیسی

چکیده :

هدف از این پژوهش بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس بلوغ عاطفی و رابطه آن با سلامت عمومی در دانش آموزان دبیرستانی کرج می باشد. جامعه آماری از تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان های دولتی کرج تشکیل شد. نمونه آماری این پژوهش به روش تصادفی خوشه ای و ۳۰۰ نفر برآورد شد. مقیاس بلوغ عاطفی که توسط پاشو بر سینگ و بهار گاوا (۱۹۹۰) ساخته شده است، ابتدا برای تایید اعتبار بر روی نمونهد ۵۰ نفری و سپس بر روی کل گروه نمونه اجرا شد. برای بررسی رابطه، پرسشنامه سلامت عمومی و برای بررسی روایی ملاکی مقیاس بلوغ اجتماعی اجرا شد. در پاسخ به سوالات پژوهش، اعتبار بدست آمده از مقیاس بلوغ عاطفی برابر ۰٫۸۸۱ است که مورد تایید قرار گرفت. آزمون از روایی کافی برخوردار است و از ه عامل ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، سازگاری اجتماعی، تزلزل شخصیت و فقدان استقلال اشباع شده است. در بررسی های انجام شده بین مقیاس بلوغ عاطفی و سلامت عمومی رابطه یافت نشد.

کلمات کلیدی: بلوغ عاطفی، سلامت عمومی، ویژگی های روانسنجی.

مقدمه

هر فرد عادی می داند که دارای عواطفی است و زندگی بدون عواطف، زندگی تیره، مکانیکی و بی رنگ خواهد بود. از طرف دیگر، سلامت روانی و عقلى شخص به سلامت عاطفی او بستگی دارد. زیرا نظر شخص نسبت به خودش، دیگران، اوضاع اجتماعی و زندگی بطور کلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی متاثر می شودداوری هر فرد درباره خود و دیگران و مسائل اجتماعی به کیفیت عواطف او بستگی دارد و شخصی که از رشد سالم هیجانی و عاطفی بهره مند نباشد هرگز فردی واقع بین، تیک اندیش، درست کردار و در نتیجه فرد مفید و موثر در پیشرفت جامعه نخواهد بودبرای اینکه کودکی را شناخت نیاز است اطلاعاتی درباره ابعاد چهارگانه تجربه او بدست آوریم که عبارت است از: اعمل ظاهری، افکار شخصی و پنهانی، احساسات و انگیزه ها هیجانها و عواطف یادگیرنده (دانش آموز در تمام فعالیتهای او در محیط مدرسه موثرند. همچنین، عواطف در روابط محصل و معلم و روابط انسانی محیط مدرسه بسیار موثرند، و چگونگی این روابط در امر تربیت تاثیر مستقیم دارد. از این رو، مطالعه و شناختن احساسات و عواطف محصلان بسیار مهم است و هر معلم باید رشد و تکامل هیجانی و عاطفی عادی را بشناسد و اختلالهای عاطفی و اثر آنها را در بهداشت عقلی دانش آموزان بداند. از طرفی، چگونگی رشد اجتماعی، ذهنی و تکامل شخصیت هر فرد از چگونگی رشد و تکامل عاطفی او متاثر می شود، بطوری که می توان گفت تقریبا رفتار هر فرد زیر فرمان احساسات و عواطف او می باشد (شعاری نژاد ، ۱۳۸۷)بی شک سلامت روحی و روانی در مقاطع زندگی اساس احساسات زیبا و تجربیات موفق است. نوجوان بلوغ را تجربه می کنند و تنها با دانش از وقایع این دوران است که او می تواند به خوبی از تغییرات روحی جسمی خود استقبال کند و از آن یک فرصت در جهت رشد مهیا کند. نوجوان خود را در میان انبوهی از نیازهای جدید و احساسات نو می بیند، تغییراتی که به خودی خود ذاتی مقدس دارد و هدفش آماده سازی انسان برای بر عهده گرفتن مسولیت های زندگی اجتماعی و خانوادگی است. ارتقاء دانش افراد در خصوص سلامت فردی یکی از راههای موثر پیشگیری از ابتلا به بیماریها است که می تواند به عملکرد بهتر بینجامد (نجاری حسن زاده ، ۱۳۸۷).عواطف و هیجانات نوعی نقش مرکزی در تمام جوانب تجربه ای بشر ایفا می کند. عاطفه در تمام فعالیتهای بشر، اعم از شناخت، رفتار اجتماعی و حتی سلامت جسمی، اثر می گذارد. واکنش های عاطفی می توانند منجر به یادگیری شوند که برای بقاء حیاتی است (برک’، ترجمه، گارز ۱۳۸۸).عمده ترین فقر بشریت در جامعه صنعتی و ماشینی در جهان معاصر، فقر فرهنگی و عاطفی است و مهمترین مشکل کودکان و نوجوانان امروزی در خانواده ها کمبود عشق و عاطفه و محبت است.انسان بیشتر از نیازهای جسمی مثل آب و غذا به عاطفه و محبت نیاز دارد که باید به این نیاز به طور اصولی پاسخ داده شده و عدم پاسخ گویی به این نیاز باعث ناسازگاری فرزندان در خانواده ها و بسیاری از ناهنجاریهای دیگر مانند فرار از خانه و مانند آن می شود(جعفری نیا’، ۱۳۸۸)هیجانها و عواطف نوجوانان و جوانان در تمامی فعالیتهای آنان در محیطهای آموزشی نقش بسزایی ایفا می کند. هرگاه برنامه های محیطهای آموزشی به نحو مطلوبی متناسب با استعداد و علاقه نوجوانان و جوانان طرح ریزی شده باشد، نه تنها آنان از فعالیتهای آموزشی و پرورشی خود لذت برده و نسبت به آنها خوشبین خواهند بود، بلکه در مواقع اضطراری با غلبه بر ترس و اضطراب خود علل شکستهای احتمالی خویش را جستجو کرده و در رفع آنها اقدام خواهند کرد، به همین سبب است که گفته می شود: ” پادگیری همان قدر که یک امر ذهنی و هوشی است یک امر عاطفی نیز می باشد (کرباسی و وکیلیان، ۱۳۸۷)اگر نوجوانان و جوانان از رشد سالم هیجانی و عاطفی بهره مند نباشند هرگز افرادی مطمئن، درست کردار، نیک اندیش و واقع بین بار نیامده و در نتیجه افرادی مثمر ثمر در پیشرفت و شکوفایی جامعه به شمار نخواهد رفت (کرباسی و وکیلیان، ۱۳۸۷).این تحقیق بدنبال هنجاریابی مقیاس بلوغ عاطفی تهیه وسیله ای معتبر و روا برای سنجش بلوغ عاطفی در دانش آموزان دبیرستانهای کرج است تا بتواند با بررسی میزان بلوغ عاطفی دانش آموزان از این ابزار در سایر سایر زمینه هایی که احساس نیاز می شود استفاده کرد. در این تحقیق از مقیاس بلوغ عاطفی که توسط باشویر سینگ و ماهیش بهار گاوا در سال ۱۹۹۰ ساخته شده استفاده می شود.روایی این مقیاس در برابر معیارهای برونی یعنی پرسشنامه سازگاری حوزه “گها” برای دانشجویان کالج توسط سینها و سینگ تعیین شد.در این پرسشنامه حوزه “گها سازگاری عاطفی دانشجویان کالج را اندازه می گیرد. تعداد سوالات این حوزه ۲۱ مورد است.همبستگی گشتاوری حاصل بین کل نمرات در ۲۱ سوال حوزه “گها” و کل نمرات در مقیاس بلوغ عاطفی ۰٫۶۴ (۶۴=N) بود.اعتبار پرسشنامه از طریق آزمون – آزمون مجدد با اجرای آن برای ۱۵۰ دانشجوی دختر و پسر ۲۰تا ۲۶ ساله با فاصله زمانی ۶ ماه اندازه گیری شد.همبستگی گشتاوری بین دو اجرا ۰٫۷۵ بود.در این تحقیق از پرسشنامه سلامت عمومی که در سال ۱۹۷۹ توسط گلدبرگ و هیلر ساخته شده نیز، برای بررسی رابطه آن با بلوغ عاطفی و از پرسشنامه پلوغ اجتماعی رائو برای بررسی روایی ملاکی آن استفاده شده است.

بیان مسئله

بلوغ یکی از آشکارترین مسیرهای رشد است که مدت ها مورد تاکید زیگموند فروید و فرنز الکساندرا بوده است، و از وابستگی انگلی چنین تا استقلال نسبی از والدین و قابلیت قبول نقش پدر و مادر و مسولیت همسر و کودک ادامه دارد.در شرایط حاضر نوجوانان و جوانان و کودکان با مشکلات بسیاری در زندگی خود مواجه می شوند، این مشکلات موجب مسائل روان تنی بسیاری چون، اضطراب – تنش و ناکامی و آشفتگی عاطفی در زندگی روزمره می شوند. بنابر این مطالعات حیات عاطفی بصورت یکی از علایم توصیفی مطرح می شود که قابل قیاس با علم تشریح است. این عمل با تاثیر متقابل نیرو هایی با کیفیت و کمیت گوناگون سروکار دارد.مفهوم رفتار عاطفی بالغ در هر سطحی حاصل رشد طبیعی عاطفی است. شخصی قادر به کنترل عواطف خویش است که تاخیر در ارضا را تحمل کند، بدون اینکه تاسف بخورد و رنج بکشد، هنوز ممکن است از لحاظ عاطفی چون کودکان سراسیمه باشد.کاپلان و بارون خصوصیات شخصی را که از لحاظ عاطفی بالغ است بررسی کرده می گویند: او قابلیت مقاومت در برابر تاخیر ارضای نیازها را دارد. او توان تحمل میزان معقول از ناکامی را دارد، او به طرح و نقشه دراز مدت معتقد است و می تواند توقعات خویش را بر مبنای اقتضای موقعیت به تعویق اندازد یا در آن تجدید نظر نماید.کودکی که از لحاظ عاطفی بالغ است توان سازگاری موثر با خود، اعضای خانواده، همدرسان، جامعه و فرهنگ خویش را دارد.از نظر والتر، دی، اسمیت (۱۹۷۶)، بلوغ عاطفی جریانی است که طی آن شخصیت فرد مداوم برای احراز بیش از پیش سلامت عاطفی، از لحاظ روانی و فردی می کوشد.در این پژوهش مقیاس بلوغ عاطفی که توسط بالشویر سینگ و ماهیش بهارگارا در سال ۱۹۹۰ ساخته شده و توسط دکتر ابوالفضل کرمی در سال ۱۳۷۸ ترجمه شده مورد استفاده قرار گرفته است.در زمینه بلوغ عاطفی آزمونهای موجود ابتدایی بوده و اساسا میزان وابستگی را اندازه می گیرد. اما این آزمون جنبه های گوناگون بلوغ عاطفی را می سنجد و در واقع بلوغ عاطفی نه فقط از عوامل موثر در الگوی شخصیت است بلکه به کنترل رشد نوجوانان کمک می کند. سازندگان آزمون با در نظر گرفتن آزمونهای مرتبط ساخته شده فهرستی از پنج عامل کلی از عدم وجود بلوغ عاطفی تهیه کرده اند، که شامل: عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، ناسازگاری اجتماعی، فروپاشی شخصیت و فقدان استقلال می باشد.مقیاس بلوغ عاطفی یک مقیاس گزارش شخصی پنج گزینه ای شامل: خیلی زیاد ( دنمره)، زیاد ( ۴ نمره)، نامشخص (۳نمره)، احتمالا (۲نمره) و هرگز (۱نمره) است. بنابراین هرچه نمره فرد در این آزمون بالاتر باشد درجه بالاتری از عدم وجود بلوغ عاطفی را نشان می دهد.در این پژوهش به منظور بررسی رابطه بلوغ عاطفی و سلامت عمومی از پرسشنامه سلامت عمومی (۲۸-GHQ) استفاده شده است. پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی توسط گلدبرگ و هیلر (۱۹۷۹) ارائه شده و دارای ۴ مقیاس فرعی است و هر مقیاس ۷ پرسش دارد.همچنین به منظور بررسی همگرایی آزمون از مقیاس بلوغ اجتماعی رائو بهره گرفته شده است.

در این پژوهش سعی شد به این سوالات پاسخ داده شود:

– آیا مجموعه سوال های مقیاس سنجش بلوغ عاطفی از اعتبار کافی برخوردار است؟

– آیا مجموعه سوال های مقیاس سنجش بلوغ عاطفی از روایی کافی برخوردار است؟

– مجموعه سوال های مقیاس بلوغ عاطفی از چه عواملی اشباع شده است؟

-آیا بین مقیاس بلوغ عاطفی و سلامت عمومی با حذف عامل سن رابطه وجود دارد؟

با توجه به موارد مطرح شده پژوهش حاضر در پی بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس بلوغ عاطفی و رابطه آن با سلامت عمومی در دانش آموزان دبیرستانی کرج می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با پیشرفت علم روانشناسی در دهه های اخیر و توجه به مقوله های مختلف از جمله بلوغ عاطفی و تاثیر آن در زندگی افراد موجب گسترش مطالعات روانشناسی در زمینه بلوغ عاطفی شده است. از آنجایی که بلوغ و بلوغ عاطفی در آثار روانشناسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است و پژوهش های اندکی در رابطه با آن در ایران انجام گرفته است، بنابراین ضروری است این ابزار بر روی افراد مختلف از جمله دانش آموزان اجرا شود تا بدینوسیله گامی در جهت استانداردسازی آن در ایران صورت گیرد. از طرفی این ابزار زمانی اهمیت پیدا می کند که وسیله استاندارد و مناسب برای کسانی که در این حوزه می خواهند پژوهش انجام دهند، بحساب آید. بنابراین وجود ابزار فنی (عملی بودن، اعتبار، روایی، نرم یابی) به منظور سنجش دقیق سازه بلوغ عاطفی در دانش آموزان دوره متوسطه کرج می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

۔ بخاطر اهمیت بلوغ عاطفی و تاثیر آن بر عملکرد فرد در امور شغلی، خانوادگی و اجتماعی، سنجش میزان بلوغ عاطفی می تواند اهمیت بسزایی داشته باشد.

– بررسی مولفه های بلوغ عاطفی می تواند به شناخت بهتر از اثرگذاری هریک از این مولفه ها در افراد کمک کند.

– اولین قدم برای هر مشکل شناخت آن است، بنابر این با کمک این آزمون و تعیین میزان بلوغ عاطفی افراد می توانیم راهکارهای مناسبی را برای درمان و کنترل آن ارائه

. با توجه به اهمیت مقاطع کودکی و رشد و بلوغ در زندگی فرد و اثرگذاری بلوغ عاطفی در زندگی یک فرد زمینه های شناسایی بلوغ عاطفی می تواند راهگشای راهبردهای درمان در این زمینه باشد.

اهداف پژوهش

هدف کلی پژوهش دستیابی به یک وسیله عینی، معتبر و روا برای ارزیابی ابعاد مختلف بلوغ عاطفی برای جوانان و نوجوانان شهرستان کرج است که با استفاده از آن بتوان میزان بلوغ عاطفی دانش آموزان را در سنین دبیرستان تشخیص داد.

مهمترین اهداف این پژوهش عبارتند از:

بررسی اعتبار مقیاس بلوغ عاطفی در دانش آموزان دبستانی کرج

۲. بررسی روایی مقیاس بلوغ عاطفی در دانش آموزان دبیرستانی کرج

٣. تهیه نرم مقیاس بلوغ عاطفی در دانش آموزان دبیرستانی کرج

۴٫بررسی رابطه میان مقیاس بلوغ عاطفی و سلامت عمومی با حذف اثر سن در دانش آموزان دبیرستانی کرج

۵٫بررسی روایی ملاکی میان مقیاس بلوغ عاطفی و مقیاس بلوغ اجتماعی

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

عملی بودن : منظور از عملی بودن آن است که وسیله اندازه گیری متغیرها و یا ابزار جمع آوری اطلاعات، از نظر صرف وقت، امکان تهیه، در دسترس بودن و صرف هزینه و نیروی انسانی مقرون به صرفه و قابلیت اجرایی داشته باشد. (شریفی و شریفی، ۱۳۸۹)هومن نیز در رابطه با عملی بودن می نویسد: هرگاه بخواهیم تستی را در کلاس با مدرسه ای اجرا کنیم باید برخی ملاحظات عملی را نیز در نظر بگیریم. از میان همه ملاحظات متعددی که تست را در عمل قابل استفاده می سازد، نقش عوامل اقتصاد، سهولت اجرا، و سهولت تفسیر و استفاده صحیح از نمره ها، کاملا مهم و واقعی است (هومن،۱۳۸۶).

اعتبار: اعتبار آزمون به دقت اندازهگیری و ثبات و پایایی آن مربوط است و در معنای متفاوت دارد. یک معنای اعتبار، ثبات و پایایی نمره های آزمون در ملول زمان است. بدین معنا که اگر یک آزمون چند بار درباره یک آزمودنی اجرا شود، نمره وی در همه موارد یکسان باشد، معنای دوم اعتبار به همسانی درونی آن اشاره دارد و مفهوم آن این است که سوالهای آزمون تا چه اندازه با یکدیگر همبستگی متقابل دارند. اگر ضریب اعتبار درونی آزمون کم باشد، بدان معناست که سوالهای مختلف آزمون متغیر واحدی را انداز مگیری نمی کنند. به عبارت دیگر آزمون ممکن است دارای نوعى اشکال باشد. بنابراین، آزمونی که بین سوالهای آن تشابه و هماهنگی وجود داشته باشد از همسانی درونی بالایی برخوردار است اما باید دانست گاهی بالا بودن همسانی درونی آزمون به بهای کاهش روایی، تمام میشود(شریفی، ۱۳۸۷)هومن در رابطه اعتبار ئست می نویسد: مقصود از اعتبار یک وسیله سنجش آن است که اگر خصیصه موردنظر را با همان وسیله (یا وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم، نتایج حاصل تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرارپذیری و بازپدید آوری باشد، یعنی بتوان آنرا در موارد متعدد به کار برد، و در همه موارد نتایج یکان تولید کند. اگر روشهای اندازه گیری فاقد اعتبار کافی باشد اجرای پژوهش تجربی بی معنا خواهد بود(هومن، ۱۳۸۸).

روایی: روایی نشان می دهد که آزمون واقعا چه چیزی را می سنجد. آزمونی که برای سنجش بالینی رواست باید آنچه را که مورد نظر است اندازه بگیرد و برای متخصص بالینی اطلاعات مفیدی را فراهم کند. گرچه آزمون ممکن است بدون داشتن روایی معتبر باشد، اما عکس این امر صادق نیست. به عبارت دیگر، سطح مناسبی از اعتبار شرط لازم و اولیه روایی است(شریفی، ۱۳۸۷)مهمترین سوالی که درباره هر نوع روش سنجش پرسیده می شود این است که آن روش تا چه حد رواست؟ مقصود آن است که ابزار سنجش چیزی را اندازه بگیرد که برای اندازه گیری آن ساخته شده است. وقتی مجموعه ای سوال برای اندازه گیری نمونه ای از رفتار فرد بکار می رود، معنا و مفهوم آن مجموعه فقط با نام گذاری آن مشخص نمی شود، بلکه ماهیت آن تنها از راه مطالعه و بررسی روایی آن معلوم می گردد. بدیهی است اگر معلوم شود وسیله اندازه گیری مورد مطالعه چه چیزی را اندازه می گیرد و بین نمره حاصل از اجرای این ابزار و آنچه بواقع اندازه می گیرد، هماهنگی و توافق وجود داشته باشد، در این صورت نتایج حاصل از اجرای آن اطلاعاتی بدست می دهد که در تصمیم گیری مفید واقع می شود. بدین ترتیب مهمترین ویژگی که در ارزشیابی یک ابزار سنجش باید بدان توجه شود، روایی آن است و مقصود از آن، مناسب بودن، بامعنا بودن و مفید بودن استنباطهای خاصی است که از روی نمره های حاصل از آن به عمل می آید. روایی یک مفهوم بسیط و یگانه است و به منظور تایید این گونه استنباطها لازم است شواهدی گردآوری شود که در فرهنگ روانسنجی رواسازی گفته می شود(هومن، ۱۳۸۸).

روایی محتوا : هنگامی که تست بویژه برای ارزیابی درجه چیرگی در حیطه ای از دانش با مهارت طرح شده باشد، می پرسیم که تکالیف موجود در آن تست در حقیقت تا چه حد با تعریف أن حیطه مطابقت دارد.آشکار است که هم کسی که در امر ساختن تست قصد دارد به روایی محتوا دست یابد و هم شخصی که می خواهد روایی محتوای تست موجود را ارزشیابی کند، نیاز به تعریف روشن، مشروح و صریح از حیطه مورد ارزیابی دارد. اگر حیطه مزبور را بتوان به عناصر خاص متشکل آن تجزیه نمود و اگر بتوان به هر یک وزن مناسبی اختصاص داد، آنگاه می توان تست مورد نظر را تجزیه و تحلیل و از این طریق ملاحظه کرد که واقعا چه عناصری در تست گنجانیده شده و فراوانی آن ها کدام است. در این صورت می توان توافق بین محتوای حیطه یادگیری و محتوای تست را با صراحت کامل مشخص کرد (ثرندایک، ۱۹۹۰).

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • رشته تحصیلی روانسنجی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی زهرا نوراللهی روانشناس، زهرا نوراللهی مشاور، زهرا نوراللهی روان درمانگر، زهرا نوراللهی روانپزشک، زهرا نوراللهی متخصص اعصاب و روان، زهرا نوراللهی روانسنج
تخصص ها
  • روانسنجی
تصویر
زهرا نوراللهی
روانسجی و نوروفیدبک
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر