منو
X

تصویر
زینب ارجایی
روانشناس بالینی و فردی
(8)
آمار این متخصص
(8) رای
100%

دقت

93%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

100%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

زینب ارجایی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “الگوهای بالینی شخصیت، سبک‌های مقابله‌ای و استرس ادراک شده در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه تبریز

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه:

جهات اخذ درجۀ کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

موضوع:

الگوهای بالینی شخصیت، سبک‌های مقابله‌ای و استرس ادراک شده در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار

استاد راهنما:

مجید محمود علیلو

استاد مشاور:

تورج هاشمی، علی استادی

دانشجو:

زینب ارجایی

۱۳۹۱

فهرست مطاالب

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزیی

فرضیه های پژوهش

متغیرهای پژوهش

متغیرهای مقایسه اس (وابسته)

متغیر مقوله ای (مستقل)

متغیرهای کنترل

تعریف مفهومی متغیرها

تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم- پیشینۀ نظری و پژوهشی

مقدمه

تعریف خودکشی

تاریخچۀ خودکشی

همه گیر شناسی

عوامل خطر خودکشی

جنسیت

سن و تجرد

وضعیت اقتصادی، تحصیلی و شغلی

مذهب

سابقۀ اقدام به خودکشی در فرد، بستگان و دوستان

افسردگی

عوامل خانوادگی و سیستم حمایتی

چارچوب نظری خودکشی

نظریات روان پریشی

نظریات روان پویشی

تظریۀ مردم شناسی

نظریۀ انسان گرایانه – اصالت وجود

نظریۀ علوم عصبی

نظریۀ رفتاری

نظریۀ شناختی

مدل مکعبی اشنایدمن

مدل همپوشی

مدل سه عنصری

مدل خط سیر خودکشی

الگوی بالینی شخصیت

تعریف شخصیت

شخصیت و الگوهای بالینی

نظریۀ تکاملی تئودور میلون

الگوی بالینی شخصیت و خودکشی

سبک های مقابله ای

تعریف مقابله

الگوی تبادلی لازاروس و فولکمن

سبک های مقابله ای و خودکشی

استرس ادراک شده

تعریف استرس

تعریف استرس ادراک شده

نظریۀ لازاروس و فولکمن

استرس ادراک شده و خودکشی

پیشینۀ نظری پژوهش

جمع بندی

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

نوع پژوهش

جامعۀ آماری

نمونۀ آماری

روش نمونه گیری

ابزارهای جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

توزیع درصد فراوانی

توزیع پراکندگی متغیرها

یافته های استنباطی

فرضیه های پژوهش

یافته های جانبی

جمع بندی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

تبیین فرضیه ها

یافته های جانبی

جمع بندی

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

چکیده:

هدف پژوهش حاضر مقایسه الگوهای بالینی شخصیتی، سبک های مقابله ای و استرس ادراک شده در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار است.پژوهش حاضر از نوع علی – مقایسه ای و پس رویدادی است و برای انجام آن از ۹۰ نوجوان اقدام کننده به خودکشی که در سنین ۱۸-۲۱ سال قرار داشته اند، استفاده شده است. این عده از تاریخ پانزده بهمن ما سال ۱۳۹۰ تا بیست بهمن ماه ۱۳۹۱ در بیمارستان سینا در شهرستان تبریز بستری شده بوده اند. برای این منظور از پرسشنامه چند محوری بالینی میلون، سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن، و استرس ادراک شده مرمل اشتاین، کوهن و کامارک استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری داده های این پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPPSS19 و روش تحلیل واریانس چند متغیره صورت گرفته است. یافته های آماری نشان می دهد که میان گروه های مورد بررسی در این پژوهش در سبک های مقابله ای، استرس ادراک شده و در تمامی مقیاس های الگوهای بالینی شخصیت، به جز الگوی بالینی وسواسی و خودشیفته، در سطح P<0.001 تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین این یافته ها نشان می دهد که بیشترین تفاوت معنادار بین گروه ها، مربوط به الگوی بالینی افسرده است.

۱- مقدمه:

خودکشی یکی از بزرگ ترین معضلاتی است که جوامع امروز با آن مواجه هستند؛ به گونه ای که حدود ۴ تا ۹٪ از مرگ و میرها را شامل می شود ( مک کینی، ۲۰۰۲). بررسی ها نشان می دهند که شیوع خودکشی در برخی دوره های زندگی بیش از دوره های سنی دیگر است. از پر خطر ترین این دوره ها، می توان دوران نوجوانی را نام برد. نوجوان در کسب مهارت های زندگی هنوز بسیار خام است؛ در تصمیم گیری ها عجول است؛ و توانایی و تحمل کافی را در مواجه با مسایل و مشکلات زندگی ندارد. از این رو، این امکان وجود دارد که برای رهایی از فشار ها و مشکلات، بر انگیختن توجه دیگران و با جلب ترحم اطرافیان اقدام به نابود کردن خویش نماید.دوره نوجوانی یکی از پر فراز و نشیب ترین دوره های زندگی هر فرد است. شناخت، هویت، درک هستی، شناخت جایگاه اجتماعی، و شکل گیری اهداف در این بزنگاه زندگی رخ می دهد؛ و نوجوان نخستین گام ها را در راه تکامل شخصیت خود بر می دارد. نوجوانی یعنی دورائی پر از دغدغه، تغییرات عمده جسمی و روانی، تحول در اندیشه و تفکر و دگرگونی های شدید در احساسات؛ و همگی این عوامل ایجاد کننده استرس و فشار های روانی هستند. به اینها، فشارهای حاصل از نیاز و تلاش به موفقیت را بایستی افزود. از دیگر سو، نوجوان در صدد نوردیدن مرزهای تفکر هنجاری است و سعی دارد تا دگر گونه اندیشیدن، سبک های جدید زندگی، استقلال در حل مسائل خویش و تصمیم گیری را تجربه کند؛ و همه اینها می توانند عللموجده فشار و استرس باشند. زمانی که به این همه منابع ایجاد کننده فشار روانی، مشکلاتی مانند فقدان ها،شکست ها، طلاق والدین، بحران های میان فردی و دوستی ها و … افزون شود، می تواند مجموعه ای از فشار های روانی ایجاد کند که از آستانه تحمل فرد خارج شده و باعث بروز رفتارهای پر خطر خود آسیب رسانی گردد.تقریبا ۱۲ تا ۲۵% از نوجوانان به گونه ای، و شاید چندین بار، در مورد خودکشی اندیشه پردازی کرده اند (کارمل و همکاران، ۲۰۰۳). زمانی که این احساسات و افکار ماندگار شوند، و با تغییرات در رفتار با تدابیر خاص برای خودکشی همراه گردند، ریسک اقدام به خود کشی افزایش می یابد. از این رو، تلاش در تحقیق و تفحص فاکتورهای مختلف اثر گذار بر این پدیده نامطلوب اجتماعی، همواره می تواند دستمایه پژوهش های بسیاری باشد. این پژوهش یکی از این تلاش هاست

۲- بیان مسئله

براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی ، اقدام به خودکشی عبارت است از عملی غیر کشنده که در آن شخص عمدا و بدون مداخله دیگران، رفتاری غیر عادی (مثل خود آسیب زنی و خود زنی با مصرف یک ماده به میزان بیشتر از حد مقدار تجویز شده) را انجام می دهد. هدف چنین فردی تحقق تغییرات مورد انتظار خود است (پلات ۳ و همکاران، ۱۹۹۲؛ به نقل از هاوتون و هیرینگن، ۲۰۰۰). اگر چه در اعصار قدیم، خودکشی به عنوان گناه (از دیدگاه مذهبی) مورد توجه بوده است (استیلون و مکدو ول۱ ، ۱۹۹۶؛ به نقل از راجرز ، ۲۰۰۱)، بعدها با پیشرفت جوامع و گسترش حقوق خصوصی و اجتماعی خودکشی به عنوان یک بیماری مطرح گردیده است (اسکیرول ۱۸۳۷ و ماریان ، ۱۷۶۳ به نقل از راجرز، ۲۰۰۱).از طرفی، بر طبق نظر لستر (۱۹۸۸)، زمانی که دیدگاه های مختلف روان شناختی مثل رویکرد روان پویایی فروید، یادگیری اجتماعی بندورا، نظریه شناختی بک و الگوی مکعبی اشناید من توانستند موفق به به فهم رفتار خود کشی و هدایت تحقیقات مربوط به آن و ارائه راهکارهای مناسب جهت کاهش آن شوند، مطالعه و پژوهش در مورد رفتار خود کشی جنبه عمل گرا به خود گرفت. بنابر این تحقیق در مورد متغیرهای مرتبط و تأثیر گذار در شکل گیری و تکوین این پدیده آغاز شد. در همین راستا یکی از حیطه هایی که مورد توجه محققان خود کشی شناسی قرار گرفته است، بررسی عوامل و اختلالات روان شاختی همراه و همبسته با خود کشی موجود در راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی انجمن روان پزشکی آمریکا (DSM- IV – TR- , ۲۰۰۰) می باشد. یافته های اخیر نشان می دهد که مهم ترین عامل خطر برای خودکشی در میان نوجوانان وجود اختلالات روانی و شیر تاریخچه آسیب شناسی روانی در میان آنان است (یوتراپیزا، ۲۰۰۰). از جمله این اختلالات روانی، اختلالات محور اا، یعنی اختلالات شخصیتی است به گفته لینهان” و همکاران (۲۰۰۰)، مطالعاتی که ارتباط بین اختلالات شخصیت با اقدام به خودکشی خودکشی را می آزمایشد نسبتا جدید و به لحاظ تعداد کم هستند. علاوه بر این به دلیل مشکلات روش شناختی در تعریف اقدام به خودکشی، ایجاد ارتباط بین این پدیده و اختلال شخصیت مشکل است؛ چرا که بسختی می توان تشخیص داد که آیا رفتار اقدام به خودکشی با قصد مردن انجام گرفته است و با صرفا به منظور خود آسیب زنی بدون قصد، انجام شده است. با این وجود همراهی و همبستگی بالایی بین اختلالات شخصیت و اقدام به خودکشی نشان داده شده است.مطالعاتی که بر روی افراد دارای اختلال شخصیت صورت گرفته، نشان داده است که در ۳۰ تا ۹۰درصد این افراد سابقه اقدام به خودکشی وجود دارد (آرتز و هوگ ، ۱۹۹۶، برنشتاین و همکاران، ۱۹۹۸، کوربیت و همکاران، ۱۹۹۶، گاروی و اسپودن، ۱۹۸۰، مودستین و همکاران، ۱۹۹۷، به نقل از لبنهان و همکاران، ۲۰۰۰). از سوی دیگر، مطالعاتی که ویژگی های اقدام کنندگان به خودکشی را بررسی می کنند، شواهدی از میزان بالای اختلال شخصیت را در افراد اقدام کننده به خودکشی نشان می دهند. علاوه بر این،مطالعات انجام شده نشانگر آن است که افراد دارای اختلال شخصیت در مقایسه با افرادی که فاقد آن هستند، احتمال آنکه در خلال سال های آتی اقدام به خودکشی مجدد نمایند بیشتر است (جانسون و همکاران، ۱۹۹۶). مطالعات کیسی (۱۹۸۹) و دیرکر (۱۹۸۹) نشان می دهد که افراد داری رفتار خودکشی در اغلب موارد (۵۵) دارای اختلال شخصیت هستند.از متغیر های دیگری که در این مطالعات ملحوظ بوده، سبک های مقابله ای است. مطالعات زیادی که عوامل خطر خود کشی را در نوجوانان مورد بررسی قرار داده است، نشان می دهد در افراد زیادی که در معرضعوامل خطر خود کشی قرار دارند، تمایل به خودکشی مشاهده نمی شود. بنابراین این افراد دارای توانایی هایی هستند که افراد اقدام کننده به خودکشی فاقد آن هستند. مشاهدات نشان می دهد که ممکن است در این افراد عوامل حمایتی توانایی) وجود داشته باشد که تأثیرات عوامل خطر را در آنان کاهش می دهد. ازجمله این توانایی ها استفاده از مهارت های مقابله ای است (بیوتر ایز، ۲۰۰۳)خصوصیات همگانی در نوجوانان خود کشی کشنده، ناتوانی آنان در یافتن راهبردهای مقابله ای برای کنارآمدن با عوامل استر سزای اضطراری، عدم انعطاف پذیری و محدودیت تعداد راه حل های ارائه شده از طرفآنها می باشد (کا پلان و سادوک ، ۱۳۸۸). سبک های مقابله ای به عنوان عاملی که در ارتباط بین فشار روانیو اختلالات روان پزشکی با جسمی مداخله می کنند، مورد توجه بسیار قرار دارند. از این رو رابطه سبک های مقابله ای با خودکشی در نوجوانان در پژوهش های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است (کو تلر و همکاران ، ۲۰۰۸؛ هاوتونه و همکاران، ۲۰۰۵ء بلنکنین، ۲۰۰۷ء دیکسون”، ۲۰۰۹ء زانگ ۲۰۱۰)۔ از سویی یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با افراد اقدام کننده به خودکشی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، استرس است (حیدری و همکاران، ۱۳۹۰ ). استرس عامل بسیاری از درد ها، ناراحتی ها و بیماری ها تلقی می شود و انسان ها آن را پدیده ای رنج آور و ناخوشایند می دانند. استرس طی فرآیند های مختلفی باعث بروز تغییر در فرد می شود که با سلامت او در ارتباط است (میلانی فرد، ۱۳۸۲). با وجود آنکه همه اقدام کنندگان به خودکشی استرس را تجربه کرده اند، اما همه افراد با تجربه استرس شدید اقدام به خودکشی نکرده اند (زیو و تو فسکی” و کو وسلو اسکی ، ۲۰۰۵). در حقیقت اضطراب، افسردگی، پرخاشگری، خودکشی و عواملی از این دست، بیشتر نتیجه کار کرد نامناسب تفکر و شناخت هستند تا صرف واکنش در مقابل رویدادها به عبارت دیگر، این وقایع و رویدادهای بیرونی نیستند که منجر به استرس می شوند، بلکه نحوه نگرش و تفکر ما نسبت به این رویدادهاست که باعث و استرس پذیری و ما از رویداد ها هستند (البسه و همکاران ،۱۹۹۶). بنابر این شدت استرس ادراک شده می تواند یکی از پیش بینی کننده های خودکشی در نوجوانان باشد (ووتا و عائیون، ۲۰۰۳). محققان همواره به دنبال کشف عوامل مؤثر بر خودکشی نوجوانان بوده اند. بنابراین پژوهش های متعددیبر روی ارتباط بین خودکشی و متغیر هایی همچون اختلالات شخصیت، سبک های مقابله ای و استرس ادراک شده صورت گرفته است. پژوهش حاضر نیز به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا بین نوجوانان اقدام به خودکشی و نوجوانان به هنجار در الگوهای بالینی شخصیت، سبک های مقابله ای و استرس ادراک شده تفاوت وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

در ایالات متحده، خود کشی سومین عامل شایع مرگ و میر در بین نوجوانان است و تنها مرگ های ناشی از تصادف و دیگر کشی در رتبه بالاتری نسبت به آن قرار دارند. میزان خودکشی با سن نیز مرتبط است، و پس از بلوغ فراوانی آن به سرعت افزایش می یابد. در حالیکه برای سنین زیر ۱۴ سالگی به ازای هر ۱۰۰۰۰ نفر یک خودکشی موفق روی می دهد، این نسبت در نوجوانان ۱۵ تا ۱۹ ساله حدود ۱۰ خودکشی موفق در هر ۱۰۰۰۰ نفر اتفاق می افتد. تعداد خودکشی های نوجوانان در چند دهه گذشته ۳ تا ۴ برابر شده است (کاپلان و سادوک، ۱۳۸۸). یک نظر خواهی در کشور آمریکا نشان می دهد که بیش از ۲۴ درصد از نوجوانان در موقعیت های مختلف زندگی به خود کشی، به عنوان تنها راه رهایی از مشکلات موجود، فکر کرده اند اتکینسون و همکاران، ۱۳۸۰)میزان خودکشی در ایران از بیشتر کشور های دنیا، به ویژه جوامع غربی پایین تر، اما در مقایسه با بیشتر کشورهای خاورمیانه بالاتر است (مرادی و خادمی، ۱۳۸۷؛ به نقل از پناغی و همکاران، ۱۳۸۹). بازخوانی بررسی های انجام شده در دو دهه اخیر نشان می دهد که میزان شیوع خود کشی در بیشتر استان های کشور، به ویژه در میان نوجوانان، رو به افزایش است (سازمان بهزیستی کشور، ۱۳۷۵؛ محسنی، ۱۳۷۲؛ یاسمی و همکاران، ۱۳۷۷؛ خرایی و پرویزی، ۱۳۸۲). بر اساس آمار کشور در سال های بین ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۲ سالانه حدود۱۵۰۰ تا ۲۷۰۰ مرگ مشکوک به خودکشی در کودکان و نوجوانان ثبت شده است. در یک بازنگری که بین سال های ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۰ در مورد آمار مربوط به خودکشی در کشور به عمل آمد، کل موارد خودکشی کودکان و نوجوانان به حدود ۳۲۲۵ مورد می رسد (خبرگزاری دانشجویان ایران، ۱۳۸۳؛ سازمان سلامت جهانی، ۱۹۹۱). سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹۹۷ سن اقدام به خودکشی در زنان ایرانی را ۱۶ تا ۲۰ سال، و در بین مردان ایرانی ۲۰ تا ۲۵ سال اعلام نموده است (یعقوبی و شفیع پور، ۱۳۸۶). در پژوهش های متعددی هم که بر روی ویژگی های جمعیت شناختی اقدام کنندگان به خود کشی صورت گرفته، بیشترین میزان خود کشی مربوط به گروه سنی نوجوانان بوده است (یاسمی و همکاران، ۱۳۸۱؛ حیدری، ۱۳۷۶؛ به نقل از خزایی، و پرویزی فرد، ۱۳۸۲). در پژوهشی که توسط سالاری و همکارانش (۱۳۸۵) در تبریز صورت گرفته است نیز بالاترین سن خودکشی را در گروه های سنی ۱۳ تا ۱۴ سال نشان می دهد؛ در واقع ۳۲ درصد خود کشی ها متعلق به این گروه سنی بوده است. از طرفی پژوهش های صورت گرفته نشان داده اند که تعداد کمی از نوجوانان اقدام کننده به خود کشی (حدود ۲ درصد) مورد توجه پزشکی قرار گرفته اند (سوراندر ،(۲۰۰۱)مطالعات نشان میدهد که ۱۰ درصد از افرادی که اقدام به خودکشی می کنند در آینده امکان موفقیت آنها در خود کشی بیشتر خواهد بود بلومنتان و کاپفر، ۱۹۹۰ء مرفی، ۱۹۹۵). به عبارت دیگر، اقدام به خودکشی یک عامل پیش بینی کننده مهم برای خطر مرگ ناشی از خودکشی در آینده است (ریهمر’، ۱۹۹۶). بسیاری از محققان معتقدند که بعد از انجام خودکشی ناموفق، اقدامات پیشگیرانه برای انجام مجدد خود کشی به علت خو گیری قبلی تأثیر کمتری دارد (دلوو و همکاران، ۱۹۹۹). بر اساس تحقیقات صورت گرفته خود کشی افراد، بر روی سلامت روان اطرافیان آنان تأثیر می گذارد و نشانه هایی از استرس پس از سانحه را در آنها ایجاد می کند (میشل و همکاران ، ۲۰۰۸). ادوین اشنایدمن که پدر جنبش پیشگیری از خودکشی در ایالات متحده محسوب می شود، گفته است: این اعتقاد دارم شخصی که دست به خودکشی می زند، اسکلت روانی خویش را در گنجه عاطفی مصیبت دیده باقی می گذارد. یعنی بازماندگان خویش را به مقابله با بسیاری از احساس های منفی محکوم می کند و آنان را به افکاری دائمی درباره نقش واقعی یا احتمالی شان در پیش انداختن خودکشی او و یا غفلت از خنثی کردن آن گرفتار می سازد، (ادوین اشنایدمن، ۱۹۱۸؛ به نقل از شمسی خانی و همکاران ، ۱۳۸۵).همچنین خود کشی نوجوانان می تواند اثرات زیانباری را بر روی جامعه ایجاد کند. پژوهش های اخیر نشان داده است که در کشورهایی مانند اسلوونی، که آمار خود کشی در آنان بالا است، نگرش نوجوانان به ویژه دختران نسبت به خودکشی مثیت می باشد (آرناتوسکا و گراد، ۲۰۱۰). پژوهش دیگری که در رابطه با نوجوانانی که اقدام به خودکشی کرده اند صورت گرفته است، نشان می دهد که دوستان این افراد نسبت به جمعیت عادی بیشتر اقدام به خودکشی می کنند ( لوین و هازل، ۱۹۹۲). صدرالسادات و شمس اسفند آباد نیز در یک پژوهش فراتحلیلی که نگرش دانش آموزان دبیرستانی ایرانی و سوئدی را مقایسه می کند، نشان می دهند که دانش آموزان سوئدی نگرش مثبت تری نسبت به خودکشی دارند (صدرالسادات و شمس اسفند آباد، ۱۳۸۴). حدود نیمی از جمعیت کشور زیر ۱۸ سال هستند (حسین پور و همکاران، ۱۳۸۰)، و طبق آخرین آمار سن خود کشی در ایران به زیر ۱۹ سال رسیده و فراگیری قابل توجهی بین نوجوانان داشته است. بنابراین بایستی خود کشی به عنوان یک بحران روانی – اجتماعی مورد توجه جدی قرار گیرد (طاهری، به نقل از خزایی و پرویزی فرد، ۱۳۸۰).پژوهش ها نشان داده اند که متغیرهای پیش بینی کننده بسیاری همچون سابقه خود کشی، افسردگی، روابط خانوادگی آشفته، مشکلات روانی و جسمی و امثالهم برای خودکشی وجود دارند که می توان به کمک آنان خودکشی در نوجوانان را پیش بینی نمود (البدراج و همکاران، ۱۹۹۹؛ بویر، اسپریتو و دونالدسون”، ۱۹۹۸؛ دیسرود و همکاران، ۲۰۱۰؛ هالیبورن، ۲۰۰۰). با توجه به اینکه این پژوهش ها رابطه متغیرهای اختلالات شخصیت (برنت و همکاران، ۱۹۹۴)، سبک های مقابله ای (هورش” و همکاران، ۱۹۹۹) و استرس ادراک شده (ووتا و مائیون ، ۲۰۰۳) را نیز با اقدام به خودکشی در نوجوانان نشان می دهند، بنابراین به کمک این متغیرها می توان به شناسایی نوجوانانی که در معرض اقدام به خودکشی هستند، دست بافت؛ و با مداخلات روان شناختی مناسب از وقوع چنین فاجعه انسانی و آثاری که بر روی بازماندگان، اطرافیان و جامعه دارد، جلوگیری کرد.

اهداف پژوهش

هدف کلی:

مقایسه الگوهای بالینی شخصیتی، سبک های مقاله ای و استرس ادراک شده در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجارها

۲ – ۴- اهداف جزئی

۱ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی اسکیزوئید در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار

۲ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی اجتنابی در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۳ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی وابسته در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۴ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی افسرده در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۵ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی نمایشی در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۶ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی ضد اجتماعی در نوجوانان اقدام کننده به خود کشی و بهنجار

۷ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی خودشیفته در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۸ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی آزارگر در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۹ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی وسواسی در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۱۰ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی منفی گرا در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۱۱ – ۲ – ۴ – مقایسه الگوی بالینی خود آزارگر در نوجوانان اقدام کننده به خود کشی و بهنجار –

۱۲ – ۲ – ۴ – مقایسه سبک مقایله ای عسئله محور در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۱۳ – ۲ – ۴ – مقایسه سبک مقابله ای هیجان محور در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار .

۴-۲-۱۴- مقایسۀ استرس ادراک شده در نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار

۵-فرضیه های پژوهش

۱ – ۵- بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی اسکیزوئید تفاوت وجود دارد.

۲ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی اجتنابی تفاوت وجود دارد.

۳ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی وابسته تفاوت وجود دارد.

۴ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی افسرده تفاوت وجود دارد.

۵ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی نمایشی تفاوت وجود دارد.

۶ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی ضد اجتماعی تفاوت وجود دارد.

۷ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی خودشیفته تفاوت وجود دارد.

۸ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی آزارگر تفاوت وجود دارد.

۹ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی وسواسی تفاوت وجود دارد.

۱۰ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی منفی گرا تفاوت وجود دارد.

۱۱ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در الگوی بالینی خود آزارگر تفاوت وجود دارد.

۱۲ – ۵ – بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در یک مقابله ای مسئله محور تفاوت وجود دارد. ۵-۱۳-بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و بهنجار در سبک مقابله ای هیجان محور تفاوت وجود دارد.

۵-۱۴- بین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی و به هنجار در استرس ادراک شده تفاوت وجود دارد.

۶- متغیر های پژوهش

۱ – ۶- متغیر مقوله ای (مستقل)

تعلق آزمودنی ها به گروه ها از وضعیت گروهی)

۲ – ۶ – متغیر های مقایسه ای (وابسته )

۱ – ۲ – ۶ . الگو های بالینی شخصیت

۲ – ۲ – ۶ . سبک های مقابله ای

۳ – ۲ – ۶ . استرس ادراک شده

۳ – ۶ – متغیر های کنترل

۱ – ۳ – ۶ . سن

۲ – ۳ – ۶ . جنسیت

۷- تعریف مفهومی متغیر ها

۱ – ۷- الگوی بالینی شخصیت

الگو های بالینی شخصیت معرف آن دسته از ویژگی های عمیقی هستند که به طور ضمنی در حوزه های متفاوت رفتار و عملکرد روان شناختی خود را نشان، و طیف یکپارچه ای از مسائل روانشناختی افراد را پوشش می دهند. این الگوها ممکن است تحت تأثیر پاتولوژی (آسیب) در هر حوزه عملکردی ظاهر شوند، و …

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه تبریز
  • رشته تحصیلی روانشناسی بالینی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی زینب ارجایی روانشناس، زینب ارجایی مشاور، زینب ارجایی روان درمانگر، زینب ارجایی روانپزشک، زینب ارجایی متخصص اعصاب و روان
تخصص ها
  • روان‌شناسی بالینی
تصویر
زینب ارجایی
روانشناس بالینی و فردی
(8)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر