منو
X

تصویر
سارا فلاح شجاعی
مشاور خانواده
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
80%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

سارا فلاح شجاعی هستم، فارغ التحصیل راهنمایی و مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۹۵، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “ارزشیابی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) و بررسی رابطه ی این سبک با تعهد زناشویی زنان متاهل در اهواز” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شهید چمران اهواز

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش راهنمایی و مشاوره

موضوع

ارزشیابی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) و بررسی رابطه ی این سبک با تعهد زناشویی زنان متاهل در اهواز

استاد راهنما:

دکتر رضا خجسته مهر

استاد مشاور:

آقای منوچهر تقی پور

پژوهشگر:

سارا فلاح شجاعی

اسفند ماه ۱۳۹۵

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزئی

سؤال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پیشینه ی نظری

تعهد شخصی

تعهد اخلاقی

نظریه های خاص مربوط با تعهد زناشویی

 1. نظر به سرمایه گذاری

٢. نظریه  استرنبرگ

تعهد ساختاری

مؤلفه های عشق

صمیمیت

شور و شوق، میل (شهوت)

عشق،تصمیم،تعهد

عشق در نظریه استرنبرگ

نظریه های عام مربوط با تعهد زناشویی

الف: دوره دوران روانی (تمرکز بر شریک )

ب: دوره تمرکز ب رابطه

ج: دوره اجتماعی (مواجهه با جریانات عمومی

مفهوم دین در روانشناسی

مفاهیم نظری سبک زناشویی دینی

– الف) حقوق مشترک زوجین

– ب) وظایف مردان

ج) وظائف بانوان

مبانی نظری زناشویی غربی

شاخص های کیفیت زناشویی

ارتباط و رضایت زناشویی

نظریه های کیفیت زناشویی

نظریه لوئیز و اسپانیر

استانداردهای زناشویی

مسائل مشترک در روابط

مرزها

قدرت و کنترل

سرمایه گذاری

نظریه های شناختی

نظریه عقلانی- عاطفی

نظریه شناخت درمانی

رویکرد شناختی- رفتاری

پیشینه ی تجربی پژوهش

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه، نمونه آماری و روش نمونه گیری

اطلاعات مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی

ابزار گردآوری داده های پژوهش

پرسشنامهی تعهد دینی   ۱۰ ( ۱۰ -RCI)

پایایی پرسشنامه تعهد دینی در پژوهش

پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته

روش های تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

فصل چهارم: بافته های پژوهش

یافته های پژوهش

الف) یافته های توصیفی

ب) بافته های استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

تبیین بافته های مربوط به سوال ها و فرضیه های پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

الف: پیشنهادهای پژوهشی

ب: پیشنهادهای کاربردی

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر ارزشیابی ویژگی های روانسنجی و بررسی ساختار عاملی مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) و بررسی رابطه ی آن با تعهد زناشویی بود. جامعه ی مورد مطالعه در پژوهش حاضر، زنان متاهل شهر اهواز بودند. نمونه ی پژوهش ۱۵۰ شرکت کنندهی متاهل بودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از دواطلبان شرکت در پژوهش خواسته شد مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW)، و پرسش نامه های تعهد زناشویی و تعهد دینی (جهت بررسی روای سازه همزمان RMSSW) را تکمیل کنند. پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. یافته ها ساختار پنج عاملی مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) را تایید کردند. یافته ها همچنین نشان داد مقیاس سبک زناشویی دینی زنان | (RMSSW) از روایی سازهی همزمان و پایایی مطلوبی برخوردارند. نتایج پژوهش حاضر همچنین نشان داد بین مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) با تعهد زناشویی رابطهی ساده مثبت ( ۰۰۱ / ۰>p) و رابطه ی چندگانه ( ۰۰۱ / ۰>p) وجود دارد. یافته های پژوهش مشخص ساخت که می توان از مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) برای مطالعات پژوهشی و تشخیصی استفاده کرد. همچنین بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که تعهد زناشویی زنان به مقدار قابل توجهی تحت تاثیر سبک زناشویی دینی زنان است.

کلید واژه ها: ویژگی های روانسنجی، سبک زناشویی دینی زنان، تعهد زناشویی.

مقدمه

ازدواج یکی از عالی ترین رسوم اجتماعی و پاسخی به از نیازهای اساسی انسان است. ازدواج از ویژگی های خاصی برخوردار است و شامل روابط پیچیده، ظریف و انسانی است. اصلی ترین دلایل ازدواج عمدتا عشق و محبت، داشتن شریک و همراه در زندگی، ارضاء انتظارات عاطفی – روانی و افزایش شادی و خشنودی است (نوابی نژاد، ۱۳۸۳، برنشتاین، ۲۰۰۱، ترجمه ی سهرابی، ۱۳۸۲). از مهم ترین اهداف تشکیل زندگی مشترک، ایجاد آرامش بین زن و مرد است. عوامل متعددی در رسیدن به این هدف و در ازدواج سالم نقش دارند. عواملی نظیر؛ رضایت زناشویی و ارتباط، تعهد و عدم وجود عناصری مانثال خشونت و خیانت (مظفری و شیرکانی، ۱۱۳۹۴ اندرسون، کیکول، گلاسر و گلاسر”، ۱۹۹۴). برای استمرار ازدواج و روابط بلند مدت وجود مجموعه ای از احساسات پذیرش، اعتماد، تعهد و دلسوزی حیاتی است (مسترس، جانسون و کالدنی، ۱۹۸۶) یکی از ارکان اصلی ازدواج که باعث استحکام روابط زناشویی می شود، تعهد است (موسکو ،۲۰۰۹، به نقل از کریمیان و همکاران، ۱۳۹۰ اسدی، ۱۳۹۴). بدون تعهد، رابطه سطحی، کم مایه و بدون جهت خواهد بود (تبعه امامی، ۱۳۸۲ دی انجلس، ۱۳۸۸). زن و مرد بدون تعهد قادر به تجربه ی عشق عمیق و صمیمی که تنها در صورت وجود تعهد ایجاد می شوند نخواهند بود (دی انجلس، ۱۳۸۸). دین و اسپانیر (۱۹۷۴) معتقد بودند که تعهد باعث تغییر یک ارتباط به صورت ارتباطی متقابل می گردد و همچنین باعث ثبات زناشویی می شود. آنان اعتقاد داشتند که رابطه هایی با تعهد بالا، انعطاف پذیری بیشتری نیز دارند و عملا زوجین زمانی می توانند از دگرگونی ها و آزمایش ها به دور باشند که در کنار یکدیگر احساس امنیت بیشتری داشته باشند. (شاه سیاه، بهرامی و محبی، ۱۳۸۸). تعهد، ابزاری است که میزان امنیت و فاصله از شریک زندگی را به وجود می آورد. تعهد شامل چندین جز در ازدواج می شود که عبارت است از چگونگی درک زن و شوهر از نوع رابطه در گذشته و طول مدت رابطه، انتخاب رفتار های ادامه زندگی مشترک، | درجه و وسعت یک رابطه خوب و علاقه به ماندن در این رابطه به مدت طولانی و گرفتن تشویق به سبب ماندن در رابطه توسط هر دو زوج رضایی، احمدی، اعتمادی و رضایی حسین آبادی ۱۳۹۱). تعهد هم بر مبنای احساس و هم بر مبنای قصد و نیت است، یعنی زن و شوهر هم در هنگام سختی و هم در هنگام آسایش و رفاه به هم وفادار باشند (کال و هیون، ۱۹۹۷). تعهد باعث می شود اعضای خانواده برای ایجاد زمینه ی شاد و آسایش پکدیگر تلاش کنند. تعهد زناشویی یکی از مفاهیم مهمی است که باعث پایداری و سلامت خانواده می شود، همچنین عامل قدرتمندی برای پیش بینی کیفیت و ثبات رابطه زناشویی است (موسکو. ۲۰۰۹، به نقل از کریمیان کریمی و بهمنی، ۱۳۹۰)، مطالعات نشان داده اند که سطح پایین تعهد زناشویی در ازدواج به عدم رضایت و طلاق منجر می شود (هریس ، ۲۰۰۶). آر پا جا و آگیتو (۲۰۰۱) پیشنهاد کردند که تعهد زناشویی می تواند به عنوان مهم ترین متغیر در بررسی فرآیندهای ارتباطی زوج ها در نظر گرفته شود امانی و بهزاد، ۱۳۹۰).سازگاری و رضایت زناشویی متأثر از عوامل متعددی است و تحت اثر آنها تقویت و یا تهدید می شود. یکی از عوامل اثر گذار بر آن تلدین و تقلیدات مذهبی است که رضایت و ساز گاری زناشویی را افزایش می دهد (حسینی تسب، هاشمی نصرت آباد و فتوحی بناب، ۱۳۸۸). پژوهش۔ های بسیاری نیز مشخص کرده اند که سازگاری زناشویی بر ابعاد زیادی از زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تأثیر می گذارد؛ سنگ زیر بنای عملکرد خوب خانواده است و نقش والدینی را | تسهیل می کند (مکی و آبرین، ۱۹۹۸)امروزه، تأثیر مذهب بر سلامت جسم و روان، مقابله با تنیدگی در سطوح مختلف سنی با استفاده از راهکارهای مقابله ای مذهبی، به عنوان یکی از موضوعات مورد مطالعه روان شناسی افزایش یافته است. یکی از عوامل هم تأثیر گذار بر تعهد تأثیر دین داری و نگرش های مذهبی است. یافته های پژوهش های زیادی از این موضوع حمایت می کنند که مذهب و باورهای دینی می تواند باعث افزایش تعهد و رضایت زناشویی شود ارضایی و همکاران، ۱۳۹۱: قفیهی و رفیعی مقدم. ۱۳۸۸ء کورتس و الیسون ۲۰۰۲؛ گرین اور بابر ۱۹۹۵).دو نهاد دین و خانواده ارزش های مشابهی را مورد تأکید قرار می دهند و برای تقویت اجتماعی شدن به هم وابسته هستند. پژوهشگران رابطهی نزدیک بین آن دو را پیش بینی می کنند. این جهتگیری منجر به بیان عباراتی از این دست گردید که دین داری می تواند روابط زناشویی را تقویت و استحکام بخشد (کال و هپتون، ۱۹۹۷). دین، از ابعاد مهم زندگی انسان به شمار می رود که همواره اثرات عمیق آشکار و تهاتی بر احساسات، عواطف. افکار، رفتارها و تعاملات انسانی داشته و دارد، به این دلیل علم روان شناسی هیچ وقت نتوانسته است نسبت به این امر بدون توجه باشد. اثر مهم دین در آرامش روانی، بهداشت و سلامت روانی (موسوی، واکبری زرد خانه، ۱۳۸۹) و ناهنجاری های اجتماعی (میلر ، ۲۰۰۸) باعث شده است که مطالعات روان شناسی دین در ابعاد مختلف، رشد چشمگیری داشته باشد.زوجین بر اساس سبک های مختلفی باهم ارتباط دارند. روش های زیادی برای پربار کردن روابط زناشویی مورد مطالعه قرار گرفته است و هر یک برنامه ی خاصی را برای غنی کردن این رابطه عنوان کرده اند، مذهب نیز شامل رهنمودهایی برای زندگی و ارائه دهنده سامانه باورها و ارزش ها است که می تواند زندگی زناشویی را متأثر سازد. سبک زناشویی دبی مهارتی است که زن و شوهر برای رسیدن به آرامش با توجه به آموزهای دینی سعی در برطرف کردن نیازهای جسمی، جنسی، عاطفی و روانی یکدیگر دارند (حسن زاده آملی، ۱۳۹۰). ادیان الهی – همگی – بر قداست و حرمت نهاد خانواده تاکید می کنند و شامل احکام و مقرراتی برای تنظیم روابط خانواده هستند (توری، ۱۳۸۹). در این بین تعالیم و آموزش های دین مبین اسلام را نمی توان نادیده گرفت. دین اسلام برنامه های مفصلی برای تحودی ارتباط زن و شوهر دارد و برای هر یک وظایفی را در نظر می گیرد (خجسته مهر، رضایی و سودانی، ۱۳۹۴). دین اسلام برای تحکم خانواده و جلوگیری از هرج و مرج حقوق و وظایفی را برای افراد خانواده در نظر گرفته است که با ازدواج رعایت این حقوق و وظایف بر زن و شوهر واجب می شود. رعایت این حقوق سیب امنیت افراد در خانواده میشود. این حقوق و وظایف حدو مرز هر یک از افراد خانواده را مشخص می کند و هر فردی در خانواده حقوق و وظایف خود را می دانان (جو کار، ۱۳۹۲). به همین دلیل ساخت مقیاس هایی که نگرش دینی، میزان رفتار های دینی و ویژگی های دینی افراد را ارزیابی کند، اهمیت بسیاری در این حیطه یافته اند. این که افراد چقدر در زندگی وظایف و حقوقی را که دین برایشان در نظر گرفته را رعایت می کنند از طریق مقیاس سبک زناشویی دینی (خجسته مهر و همکاران، ۱۳۹۴) قابل ارزیابی است. این مقیاس وظایف و حقوقی که زوجین مکلف به رعایت آنها هستند را مورد ارزیابی قرار می دهد. با توجه به اینکه تاکنون ارزیابی مدل پنج عاملی مقباس سبک زناشویی دینی زنان ( RMSSW) ارائه شده توسط خجسته مهر و همکاران (۱۳۹۴) مورد پژوهش قرار نگرفته است و همچنین با توجه به این موضوع که تاکنون مطالعه ای در خصوص ارتباط این مقباس با تعهد زناشویی انجام نگرفته است. هدف کلی این پژوهش در مرحله ی اول بررسی ساختار عاملی و ویژگی های روان سنجی مفباس سبک زناشویی دینی زنان ( RMSSW) و در مرحله ی دوم بررسی رابطه ی این سبک با تعهد زناشویی ترتان متأهل شهر اهواز است.

بیان مسئله

خانواده جایگاهی برای تأمین امنیت و نیازهای انسان است که با ازدواج و پیوند زناشویی زن و شوهر شکل می گیرد، ازدواج با دیگر قراردادها و روابط انسانی متفاوت است به طوری که خداوند در آیه ی ۲۱ سوره ی تا از آن به عنوان «میثاق غلیظ یاد می کند. اولین روابط بین انسان ها در درون خانواده شکل می گیرد و روابط زناشویی پایه و اساسی برای روابط درون خانواده است که تضمین کننده سلامت روانی است و از مهم ترین کارکردهای خانواده است (افروز، ۱۳۷۹). اگرچه اکثر زوج ها در روزهای نخست زندگی مشترک تعهد بالایی به رابطه ی زناشویی دارند؛ اما ممکن است تعهد آن ها به قدری باشد که در برابر ناملایمات ایستادگی کنند (هاسیو ، ۲۰۰۴). واژه ی تعهد به معنای تصمیم عقلانی است که بر اساس آن فرد مقید به انجام اعمالی می شود و همچنین نوعی وابستگی عاطفی و با عقلانی بر یک ایده ال مطلوب است (گوت، ۲۰۰۶، ترجمه ی داور پناه، ۱۳۸۴). تعهد بر مبنای احساس و عاطفه و هم بر پا بهی قصد و نیت است. فردی که در مورد تعهد به بلوغ فکری ترسیده باشد رفتار دو سو گرایانه دارد و در ارتباط با همسر خود و دیگران دچار مشکل می شود (مک کارتی، ۱۹۹۹). در خانواده های سالم افراد خانواده نسبت به یکدیگر احساس تعهد می کنند. این احساس تعهد نه تنها در جهت ایجاد رفاه و آسایش، بلکه احساس تعهد در زمینه ی رشد و تعالی هر یک از افراد خانواده نیز است (هریس ۲۰۰۶). تعهد باعث حفظ و بقای رابطهی بین زوجین می شود (آماتو ۲۰۰۴). استرنبرگ یکی از اجزای عشق را تعهد زناشوبی می داند. تعهد زناشویی شامل اجزای رفتاری، شناختی و عاطفی است که میزان تمایل فرد به حفظ دائمی ازدواج و وفادار بودن به همسر، ارزش ها و خانواده را نشان میدهد. تعهد شامل ویژگی هایی چون مسئولیت پذیری، فداکاری، گذشت، وفاداری به عهد، اعتماد و دوست داشتن است (آرباجا، اگنیو”، ۲۰۰۱، به نقل از آنجلس).آدام و جونز تعهد زناشویی را بر ۳ استوار اصل میدانند: ۱. رضایت زناشویی ۲. احساس وظیفه به ادامه دادن رابطه ۳. وحشت داشتن از عواقب ناگوار پایان دادن به رابطه (موسکو، ۲۰۰۹). کاپیتوس و جونز (۲۰۰۳) بر اساس ۳ اصل آدام و جوئز سه نوع تعهد زناشویی را تعیین نموده اند:

۱٫تعهد به همسر (فدا کاری که شامل تمایل خود فرد برای باقی ماندن در رابطه است و سه عامل در ایجاد آن نقش دارند؛ افرادی که در رابطه وجود دارند، جذب رابعله شدن، هویت زوجها.

٢. تعهد اخلاقی (تعهد به ازدواج که شامل اعتقاد به باورهایی چون؛ عمل به قول خود، تلفی کردن ازدواج به عنوان نهادی که اجتماعی و اخلاقی است و حفظ آن یک نوع مسئولیت مقدس

٣. تعهد اجباری (حس در تمام اقشادان یعنی قرد صرفا به خاطر فرزندان، شرایط مالی و با هر چیزی به غیر از شرایط بیان شده در موارد قبل بخواهد در ازدواج باقی بماند.

دی آنجلس (۱۳۸۸) چهار سطح را برای تعهد در نظر می گیرد:

سطح اول: تعهد به داشتن یک همسر از لحاظ جنسی و عاطفی

سطح دوم: تعهد به تلاش در جهت داشتن ارتباطی سالم؛ و آن زمانی است که رابطهی زوج در حال بهتر و بهتر شدن باشد. به این صورت که ۱- در بیشتر جنبه های زندگی با هم مشارکت کنند. ۲- به جای من و تو به ما فکر کنند.

سطح سوم: تعهد برای ایجاد آپادهای مشترک برقراری تعهد در این سطح پر اساس میزان سنتی یا غیر سنتی زوج ها، ارزش ها و محیط، در هر زوج متفاوت است سطح چهارم: تعهد به گذراندن مابقی عمر باهم دی انجلس (۱۳۸۸) فواید تعهد را به این صورت بیان می دارد .. تعهد باعث هدفمند شدن رابطه می شود ٢. تعهد باعث سرمایه گذاری در رابطه می شود ٣. تعهد، باعث ایمنی عاطفی می شود ٢. تعهد آزادی ایجاد می کند؛ بعد از تعهد به همسر، فرد آزاد است خود را در این رابطه غوطه ور کرده و عشق بورزد و همین طور عشق را به طور کامل و بدون هیچ مانعی دریافت کند، تعهد موجب تسلیم شدن فرد به عشق می شود و نه به شریک زندگی خود.

البته این امر تنها موقعی حقیقت می یابند که فرد شخص مناسبی را به عنوان همسر برگزیند. پژوهش های متعددی به بررسی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی پرداخته اند دین داری یکی از عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی است. نتایج پژوهش های گذشته نشان میدهد که دین داری تأثیر مثبت و مؤثری روی رضایت از زندگی (خلعتبری، میر حیدری لنگرود و قربان شیرودی، ۱۳۹۴ روحانی، معنوی پور، ۱۳۸۷)، رضایت زناشویی (خدایاری فرد، شهابی، اکبری زردخانه، ۲۰۱۳) صمیمیت زناشویی (خجسته مهر، احمدی میلاسی، سودانی، ۱۳۶۳) و تعهد (اسکات ام”. شارون”، اسکو گراند ، آر لی، ۲۰۰۹ء لامبرت و دولاهیت ۲۰۰۸: احمدی، ۱۳۹۴). سلامت روان، سلامت جسمانی، خوش بینی (شهنی ییلاق و همکاران، ۱۳۸۳) شادکامی زناشویی (آقاپور، مظاهری، آوازه، واحدی، ۲۰۱۱؛ روحانی و معنوی، ۱۳۸۷)، موفقیت در  رابطه زوجین دارد (غفوری ورتوسفادراتی، گل پرور و مهدی زادگان، ۱۳۸۸).اسلام برای تحکیم حیات خانواده و به تقع هر یک از اعضای آن حقوق و وظایف مخصوصی وضع کرده که رعایت آن سبب نزدیکی افراد به هم شده و در هم ریختگی ها و هرج و مرج ها را از بین می برد. این حقوق از زمانی است که ازدواجی صورت می گیرد و زن و مردی بر اساس قرار داد تصمیم می گیرند تحت شرایط مورد قبولی با هم زندگی نمایند. اصل این است که زن و شوهر جفت یکدیگرند و در قبال یکدیگر و هم در قبال تسلی که از آنان پدید می آید وظایف و مسئولیت هایی دارند که باید رعایت گردد و ضوابط حقوقی به حقیقت مجموعه قواعد و دستورات مورد قبول طرفین است که سبب می شود زوجین و فرزندان بر آن اساس یکدیگر را پابند و به تکمیل و تکامل هم بپردازند. رعایت حقوق در خانواده سبب پیدایش امنیت در آن می شود، حدود توقعات اعضای خانواده از یکدیگر معلوم می گردد، طرز رفتارها مشخص و در چارچوب ضابطه ها علمی می گردد (چوکار، ۱۳۹۲). سبک زناشویی دینی، مهارتی است که زن و شوهر با استفاده از تعلیمات دینی و شناخت تفاوتها، حساسیت ها و توانمندی های یکدیگر، نیاز های مختلف عاطفی، روانی، جسمی و جنسی یکدیگر را برآورده سازند. به طوری که در نهایت هردو احساس رضایت داشته باشند (افروز، ۱۳۸۹).خجسته مهر و همکاران (۱۳۹۴) با مطالعه متون دینی اقدام به ساخت پرسشنامه ای نمودند با عنوان مقباس سبک زناشویی دینی (RMSS) که مربوط به انجام تکالیف دینی است و میزان رعایت حقوق زوجین نسبت به هم را می سنجد. پژوهش حاضر چند هدف اصلی دارد با توجه به اینکه تاکنون در ایران رابطهی مدل چند عاملی سبک تاشویی دینی (RMSS) مطرح شده از سوی خجسته مهر و همکاران (۱۳۹۴) با تعهد زناشویی در نمونه ایرانی بررسی شده است ضرورت آن احساس می شود. این پژوهش در گام اول به دنبال پاسخ گویی به این سؤال اساسی است که آیا ساختار پنج عاملی مقیاس سیک زناشویی دینی زنان (RMSSW) در نمونه تان متأهل شهر اهواز از برازش کافی برخوردار است؟ در گام دوم به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا ساختار پنج عاملی یک زناشویی دینی زنان (RMSSW) در نمونه از پایایی و روایی کافی برخوردار است؟ با توجه به اینکه تاکنون در ایران رابطه مدل پنج عاملی مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) مطرح شده از سوی خجسته مهر و همکاران (۱۳۹۴) با تعهد زناشویی بررسی شده است، سوال سوم پژوهش حاضر این است که آیا بین سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) و تعهد زناشویی رابطه وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت پزوهش

ازدواج و انتخاب همسر پایه های اصلی خانواده را تشکیل میدهد اگر خانواده استوار نباشد جامعه در وضعیت متزلزلی قرار خواهد گرفت، بنابراین آشنایی با عواملی که باعث پایداری در ازدواج و خانواده می شود، برای همه اقشاری که به استواری و بقای جامعه می اندیشند، اقدامی حیائی است (خجسته مهر، ۱۳۸۴). زن و شوهر در کیفیت و ساختار خانواده مهم ترین نقش را بازی می کنند. در سراسر جهان روابط اصولی زن و شوهر از اهمیت بسزایی در تکوین بنیان خانواده برخوردار است. با مطالعه در فرهنگ ها و ادیان مختلف مشخص شد که هر گونه سنی و کجی در روابط زوج ها می تواند باعث سست شدن بنیان خانواده شود و به تبع آن اجتماع نیز به دنبال آسیب واحدهای تشکیل دهنده ی خود دچار بحران خواهد شد (آشنا و پیگی، ۱۳۹۴). از طرف دیگر خانواده هایی که دارای کار کرد سالم هستند نه تنها باعث بقای خود می شوند بلکه زمینه ای را فراهم می کنند تا اعضای آن در سایه امنیت خانواده در پی خودشکوفایی خود باشند و این خود عامل موثری برای ارتقا و رشد جامعه است (اسدی، ۱۳۹۴). تعهد باعث می شود زن و شوهر از یکدیگر انتظاری متفایلی را داشته باشند هرچقدر تعهد در رابطه ای بیشتر باشد انعطاف۔ پذیری و ثبات زناشویی آن رابطه نیز بیشتر خواهد بود (تفی یار و پهلوان زاده، ۱۳۶۳). تعهد نیز یکی از مهم ترین ضامن های اجرایی عوامل مقیاس سیک زناشویی دینی است و با توجه به این که تعهد زناشویی نقش مهمی در کیفیت و دوام روابط زناشویی دارد و تاکنون تحقیقات زیادی دربارهی تأثیر عوامل مختلف بر تعهد زناشویی انجام گرفته است اما تحقیقی که اثر سبک زناشویی دینی را بر تعهد زناشویی بررسی تمایل، انجام شده است، بطور کلی پژوهش حاضر از سه جنبهی نظری، روش شناختی و کاربردی دارای اهمیت است.در سطح نظری این پژوهش می تواند رابطه مدل پنج عاملی سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) (خجسته مهر و همکاران، ۱۳۹۴) را با تعهد زناشویی مشخص کند. پرسش ها و فرضیه های جدیدی را مطرح سازد، به توسعه ی دانش و اطلاعات در این زمینه پاری رساند و زمینه را برای پژوهش های آزمایشی – مداخلهای بعدی فراهم سازد.این مقیاس پس از ساخت و انتشار یافته های آن (خجسته مهر و همکاران، ۱۳۹۴) برای نخستین بار است که در یک نمونه جدید مورد ارزشیابی قرار می گیرد بر این اساس انجام این پژوهش از اهمیت و ضرورت روش شناختی برخوردار است. ساختار عاملی و ویژگی های روان – سنجی این مقیاس در جمعیت زنان متاهل اهواز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین از بعد روش شناختی یکی از مواردی که ضرورت پژوهش حاضر را توجیه می کند بررسی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس سبک زناشویی دینی زنان ( R MSSW) و بررسی رابطه آن با تعهد زناشویی است.در سطح کاربردی چنانچه این مقیاس از ویژگی های روان سنجی از قبیل پاپایی و روایی لازم برخوردار باشد، از آن می توان در سایر فعالیتهای پژوهشی و درمانی استفاده کرد. با توجه به اهمیت متغیر سبک زناشویی دینی بر تعهد زناشویی، مبنای تجربی مناسبی برای تدوین برنامه های آموزشی به خانواده ها، اجرای طرح ها و کارگاههای آموزشی جهت ارتقا سطح آگاهی زوجین در خصوص شیوه تعامل مثبت با همسرانشان حاصل خواهد شد

اهداف پژوهش

هدف کلی

ارزشیابی ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس سیک زناشویی دینی زنان RMSSW و بررسی رابطه ی آن سبک با تعهد زناشویی.

اهداف جزیی

۱-تعیین ساختار عاملی مقیاس سیک زناشویی دینی زنان (RMSSW) در زنان متاهل شهر اهواز.

۲- تعیین پایایی و روایی سازه مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) در جمعیت

زنان متأهل شهر اهواز.

۳-تعیین رابطه سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) با تعهد زناشویی در جمعیت زنان متأهل شهر اهواز.

سؤال های پژوهش

۱-آیا مقیاس سیک زناشویی دینی زنان (RMSSW) از برازش کافی برخوردار است؟

۲- آیا مقیاس سیک زناشویی دینی زنان (RMSSW) از پایایی کافی برخوردار است؟

٣. آیا مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW) از زوایی سازه مناسبی برخوردار

فرضیه های پژوهش

۱-مؤلفهای سبک زناشویی صمیمیت عاطفی- جنسی با تعهد زناشویی رابطه مثبت دارد.

۲. مؤلفهی مهارت های ارتباطی اسناد به همسر با تعهد زناشویی رابطه مثبت دارد

۳- مؤلفهی پایبندی به فرامین دینی با تعهد زناشویی رابطهی مثبت دارد

۴. مؤلفهی ماد پر پت خانه با تعهد زناشویی رابطهی مثبت دارد د مؤلفهی گذشت

۵ – فداکاری با تعهد زناشویی رابطه ی مثبت دارد

۶- بین ابعاد سبک زناشویی دینی و تعهد زناشویی رابطه چندگانه وجود دارد.

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پژوهش

تعریف مفهومی سبک زناشویی دپنی: مهارتی که زن و مرد با استفاده از تعلیمات دینی و شناخت تفاوت ها، حساسیت ها و توانمندی های یکدیگر، نیاز های مختلف عاطفی، روانی، جسمی و جنسی یکدیگر را برآورده سازند. به طوری که در نهایت هردو احساس رضایت داشته باشند. همسر داری یک فن و کاری هنرمندانه است که به ذوق، ظرافت و هوشمندی نیاز دارد( افروز، ۱۳۸۹)

تعریف عملیانی سبک زناشویی دیتی: نمره ای که زنان شرکت کننده در پژوهش حاضر از مقیاس سبک زناشویی دینی زنان (RMSSW (خجسته مهر و همکاران، ۱۳۹۴) به دست می آورند.

تعریف مفهومی تعهد زناشویی حالی است که باعث می شود زن و شوهر دیدگاه بلندمدتی در رابطه با ازدواج خود داشته باشند و در نتیجه برای حفظ و تقویت رابطه ی خود فداکاری و تلاش می کنند حتی در زمانی که ازدواج برای آنها پاداش دهنده نباشد (هارمون. ۲۰۰۵). تعهد پر نوع مختلف تقسیم می شود.

الف: تعهد نسبت به همسر (تعهد شخصی): که شامل تمایل به باقی ماندن در رابطه است. به سه دلیل: افراد رابطه، جذب رابطه شادان و هویت زوجها.

ب: تعهد به ازدواج با تعهد اخلاقی : که مرتبط با تعهادات مذهبی با اجتماعی است.

ج: تعهد اجباری که احساس به دام افتادن در یک رابطه است. فرد رابطه را فسخ نمی کند به دلیل مشکلاتی که ممکن است برایش پیش بیاید( کریمیان و همکاران، ۱۳۹۰ قنبری هاشم آبادی، دائمی ورزنه، اسمعیلی، فرحبخش، ۱۳۹۰، افشاری، )۱۳۹۳

تعریف عملیاتی تعهد زناشویی: نمره ای که شرکت کنندگان از پاسخ دادن به مقیاس تعهد زناشویی (MCI): استنلی و مار کمن (۱۹۹۲. به نقل از امانی و بهزاد ۱۳۹۰) به دست می آورد.

مشخصات
 • جنسیت زن
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه شهید چمران اهواز
 • رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
 • کلمات کلیدی سارا فلاح شجاعی روانشناس، سارا فلاح شجاعی مشاور، سارا فلاح شجاعی روان درمانگر، سارا فلاح شجاعی روانپزشک، سارا فلاح شجاعی متخصص اعصاب و روان، سارا فلاح شجاعی روانسنج
تخصص ها
 • مشاوره و راهنمایی
تصویر
سارا فلاح شجاعی
مشاور خانواده
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر