منو
X

تصویر
سجاد جمشیدی کیا
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
60%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

سجاد جمشیدی کیا هستم، فارغ التحصیل روانشناسی گرایش تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه خوارزمی در سال ۱۳۹۲، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه های مجازی و ارائه الگو” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه خوارزمی

دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش تکنولوژی آموزشی

عنوان:

ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه های مجازی و ارائه الگو

استاد راهنما:

دکتر پوراندخت فاضلیان

استاد مشاور:

دکتر زهره خوش نشین

دانشجو:

سجاد جمشیدی کیا

مهر ماه ۱۳۹۲

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

هدف اصلی

اهداف فرعی

سوالهای تحقیق

سؤال اصلی

سوال های فرعی

تعاریف متغیرها و اصطلاحات

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

فصل دوم

مقدمه

رویکرد سیستمی به آموزش

فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

ICT در آموزش آموزش الکترونیکی)

سرچشمه یادگیری الکترونیکی

سیر تکامل استفاده از فناوری یادگیری از راه دور

سیستم مکاتباتی

سیستم تلویزیون و رادیو آموزشی

سیستم آموزش به کمک رایانه

سیستم های مبتنی بر اینترنت

پیشینه آموزش الکترونیکی در جهان

پیشینه آموزش الکترونیکی در ایران

آموزش الکترونیکی در آموزش عالی

یادگیری الکترونیکی

ویژگی های یادگیری الکترونیکی

مزایا و محدودیت های یادگیری الکترونیکی

انواع یادگیری الکترونیکی

یادگیری به صورت آنلاین

یادگیری الکترونیکی به صورت آفلاین

دانشگاه مجازی

اهم ویژگی های دانشگاه مجازی

کلاس درس مجازی

ویژگی های کارکردی کلاس مجازی

کیفیت در آموزش درون شبکه ای

بخش های کلی سیستم آموزش مجازی

سیستم مدیریت یادگیری

ابزار طراحی

کلاس الکترونیکی (مجازی)

کتابخانه دیجیتال

سرگرمی و آزمایشگاه مدیریت مالی – اداری

انجمن های علمی و فرهنگی

دفتر کار الکترونیکی

موتور جستجو

نظام مدیریت محتوا

سیستم مدیریت یادگیری

محیط مدیریت یادگیری

ابزارهای محیط مدیریت یادگیری مجازی

ابزارهای تحویل محتوا ابزارهای ارتباطی

ابزارهای ارزیابی

ابزارهای مدیریت دوره

منابع دوره های آموزشی

انواع سیستم مدیریت یادگیری

خصوصیات سیستم مدیریت یادگیری

ابزارهای سیستم مدیریت یادگیری

مزایای سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی

معایب سیستم های مدیریت یادگیری

تفاوت بین سیستم مدیریت یادگیری و سیستم مدیریت محتوای یادگیری

ویژگی های یک سیستم مدیریت محتوای یادگیری

معیارها و ضوابط انتخاب یک سیستم مدیریت یادگیری

معیارها و اصول فنی

اصول و معیارهای پداگوژیکی

تولید محتوای الکترونیکی

متن

تصویر

فیلم

صدا

تعامل در یادگیری الکترونیکی

نقش رسانه ها در تعاملات آموزشی

انواع تعامل در آموزش مجازی

تعامل دانشجو با دانشجو

تعامل استاد با دانشجو

تعامل دانشجو با محتوا

تعامل استاد با محتوا

تعامل استاد با اساتید

تعامل محتوا با محتوا

مهارت های فنی رایانه ای و وب

ارزشیابی محیط یادگیری الکترونیکی

ارزشیابی تکوینی

ارزشیابی تراکمی

ارزشیابی برنامه درسی

سنجش عملکرد دانشجویان

فراگیر مدار

معلم مدار

سودمندی دو جانبه

تکوینی

متناسب با بافت

پاسخگویی سیستم

ویژگی های فنی سیستم

کلاس های مجازی

معرفی چند دانشگاه مجازی جهان

دانشگاه مجازی تان عبدالرزاق مالزی (یونیتار)

دانشگاه مجازی سوئنبرن استرالیا

دانشگاه مجازی آتاباسکای کانادا

پیشینه تحقیق

پژوهش های داخلی

پژوهش های خارجی

نتیجه گیری

فصل سوم

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

گروه نمونه و شیوه گزینش آن

روش جمع آوری اطلاعات

ابزار تحقیق

پایایی و روایی ابزار اندازه گیری

روش اجرای تحقیق

یافته ها

فصل پنجم

مقدمه

بحث و نتیجه گیری بر اساس یافته های توصیفی تحقیق

بحث و نتیجه گیری بر اساس سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

سوالات فرعی

راهکارها و پیشنهادها

راهکارها و پیشنهادهای خاص برای دانشگاه الکترونیکی تهران

راهکارها و پیشنهادهای خاص برای دانشگاه الکترونیکی علوم و حدیث

ارائه الگوی پیشنهادی ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری

پیشنهادهای پژوهشی

محدودیت های تحقیق

منابع

چکیده

یادگیری الکترونیکی را که یکی از مفاهیم جدید در حوزه آموزش و یادگیری است می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. یکی از این جنبهها که پژوهش حاضر به دنبال آن است، ارزیابی کیفیت سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه های مجازی می باشد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل دانشگاه الکترونیکی تهران و دانشگاه مجازی علوم و حدیث میباشند. برای نمونه گیری از روش تصادفی طبقاتی استفاده شد. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، دادهها از طریق روش توصیفی – پیمایشی جمع آوری شدند. سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (شامل کمترین، بیشترین، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی آتی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل واریانس چند متغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که کیفیت سیستم مدیریت یادگیری در دانشگاه های مجازی تهران به طور معناداری بالاتر از حد معمول (نقطه ۵۰٪) و پایین تر از حد مطلوب (نقطه ۷۵) قرار دارد. خرده مولفه ای که بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد کیفیت فنی (۸۵/۵۴) در سیستم می باشد. خرده مولفه های کیفیت محتوا ( ۲۹/ ۵۴ ) و کیفیت کلاسها ( ۱۱/۵۳ ) و کیفیت پاسخگویی ( ۰۷ / ۴۸ ) در رتبه های بعدی قرار گرفتند و خرد مؤلفه کیفیت تعامل (۴۳٫۶۹) پایین ترین مرتبه در سیستم مدیریت یادگیری را به خود اختصاص داده است. همچنین بافتهها به طور معناداری نشان میدهد که در مجموع دانشگاه الکترونیکی تهران در مقایسه با دانشگاه مجازی علوم و حدیث عملکرد بهتری دارد

واژگان کلیدی: سیستم مدیریت یادگیری ( LM)، یادگیری الکترونیکی، ارزیابی یادگیری الکترونیکی، دانشگاه مجازی،

مقدمه:

گسترش کاربردهای کامپیوتر و اینترنت در ابعاد مختلف زندگی امروزی بر کسی پوشیده نیست. افراد به بهانه های مختلف به استفاده از این دو ابزار قدرتمند می پردازند. در این بین متصدیان امر آموزش و یادگیری نیز از قدرت این دو ابزار جهت ارائه آموزش و کمک به پادگیرندگان سود میجویند، همین امر باعث به وجود آمدن مفهوم جدیدی در حوزه آموزش و یادگیری به نام آموزش الکترونیکی شده است.یادگیری الکترونیکی از ترکیب دو کلمه الکترونیک و یادگیری به وجود آمده است که به صورت مختصر از آن تحت عنوان یادگیری الکترونیکی یاد می شود. بر طبق تعریف دانشگاه ایالتی آیووا (۲۰۰۱) یادگیری الکترونیکی می تواند به عنوان تدریس و یادگیری با استفاده و پا کمک کامپیوتر، چندرسانه ای ها و فناوری های اینترنتی تعریف شود. (موسسه فناوری های تعاملی دانشگاه بلوم برگ ، ۲۰۰۶ به نقل از کامکار، ۱۳۹۲)، اوزتکین و همکاران، (۲۰۱۰) نیز یادگیری الکترونیکی را یک سیستم مدل سازی شده برای تدریس و یادگیری می دانند که به ویژه به منظور به کار گیری از راه دور به وسیله استفاده از ارتباط الکترونیکی از قبیل اینترنت طراحی شده است که اخیرا در سراسر جهان عمومی شده است.با توجه به محدودیت های روش های سنتی آموزش جهت جوابگویی به نیازهای آموزشی اقشار جامعه (مثلا ارائه آموزش به افرادی که به لحاظ محدودیت های خاص خود نمی توانند در یک زمان خاص در محل آموزش حضور یایند و نقاط قوت آموزش الکترونیک جهت بر طرف کردن این محدودیتها روند به کار گیری این سیستم آموزشی قدرتمند در دانشگاهها و نظام های آموزشی رو به رشد است. شاهد این امر را می توان تعداد دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دانست که هم اکنون از این سیستم بهره گیری می کنند.البته صرف به کارگیری این ابزار را نمی توان مساوی با موفقیت نظام های آموزشی در جهت رسیدن به اهدافشان دانست. همان طور که موسسه فناوری های تعاملی دانشگاه بلوم برگ (۲۰۰۶) نیز در گزارش خود بیان می کند که وقتی آموزش الکترونیکی ایجاد شد مدافعان این ابزار اظهار داشتند که یادگیری الکترونیکی برای همه می تواند مفید باشد، با این حال همچنان که یادگیری الکترونیکی رشد و تکامل یافت این نکته آشکار شد که آنهایی که در محیطهای یادگیری الکترونیکی به موفقیت دست می یابند، دارای ویژگی های مشابهی هستند. پس نمی۔ توان گفت که صرف به کار گیری آموزش الکترونیکی مساوی با موفقیت نظام آموزشی به کار گیرنده آن است، بلکه چگونگی به کار گیری آن مطابق با استاندارهای علمی است که می” تواند میزان موفقیت این نظام ها را افزایش دهد. این به کار گیری اصول شامل طیف وسیعی از استاندارها می شود که در یک طرف آن اصول و استانداردهای فنی طراحی محیطهای آموزش الکترونیکی و در طرف دیگر آن اصول آموزشی مبتنی بر مدل ها و الگوهای طراحی آموزشی قرار دارد.

۲- بیان مسأله

با ظهور اینترنت، آموزش به روش الکترونیکی جایگاه خاصی پیدا کرد و به عنوان رسانه آموزشی مناسب عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات که در آن سرعت انتقال دانش و اطلاعات بسیار حائز اهمیت است، خود را به سازمانها و مراکز آموزشی معتبر در سراسر دنیا معرفی کرد. ورود این رسانه باعث تحول و انقلاب بزرگی در عرصه آموزش شده است. گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات از یک سو و تقاضای فزاینده برای آموزش عالی از سوی دیگر نظام آموزش عالی را به ایجاد تنوع در دوره های آموزشی، به خصوص آموزش از راه دور و دانشگاه مجازی و استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات سوق داده است.آموزش الکترونیکی در عین حال که بسیار مؤثر و کارآمد است، از لحاظ تجاری نیز مقرون به صرفه است و به سرعت قابل دسترسی برای تمامی افراد از هر قشر و موقعیتی می باشد. پیچیدگی های زندگی مدرن، نیاز به آموزش های نوین، حجم گسترده اطلاعات علمی و عدم پاسخگویی روش های سنتی از جمله ضرورت های ایجاد دانشگاه مجازی گردیده است. دانشگاههای مجازی به عنوان یک دیدگاه قوی و نیرومند برای آموزش تحصیلات تکمیلی ظهور و بروز پیدا کرده اند، که به طور ریشه ای از اطلاعات جدید و تکنولوژی های ارتباطات برای دوباره سازی زیرساخت آموزش سود می برد.در حال حاضر، کارشناسانی که در زمینه آموزش غیرحضوری از طریق اینترنت فعال می باشند و ابداع کننده این امر می باشند، به اهمیت این نوع آموزش به خوبی پی برده اند و لذا هر روز در تلاش هستند که این محیط های آموزشی را تقویت کرده، کیفیت آن را بالا ببرند. آموزش الکترونیکی را که یکی از مفاهیم جدید در حوزه آموزش و یادگیری است می توان از جنبه های مختلف بررسی کرد. برای مثال می توان اصول به کار گیری آن را در حوزه های مختلف با استفاده از تحقیقات صورت گرفته تدوین گرد، می توان از لحاظ فنی با اصول طراحی آموزشی آن را مورد بررسی قرارداد و یا از جنبه های دیگر به بررسی آن پرداخت. اما چیزی که در این بین کمتر به آن پرداخته شده است ارزیابی سیستم های مدیریت یادگیری است. در این حوزه در سال های اخیر تحقیقات وسیعی صورت گرفته است.با دقت در پژوهش های انجام شده به خوبی می توان این مطلب را متوجه شد که تحقیقات صورت گرفته در این زمینه تاکنون بیشتر از لحاظ بنیادی به این مسئله پرداخته اند و بیشتر اصول ارزیابی سیستم های آموزش الکترونیکی را مورد بررسی قرار داده اند. برخی نیز در این زمینه به ارائه مدل و چک لیست های ارزیابی وب سایت ها پرداخته اند. اما خیلی کم هستند تحقیقاتی که این اصول و مدلهای ارزیابی سیستم های مدیریت یادگیری را در عمل به کار گرفته باشند و سیستم بادگیری الکترونیکی را ارزیابی کرده باشند.این خلأ ارزیابی مبتنی بر معیارهای مدون علمی از یک طرف و از طرف دیگر اهمیت موضوع ارزیابی مخصوصا ارزیابی سیستم های مدیریت یادگیری ما را بر آن داشت تا به ارزیابی سیستم های مدیریت یادگیری در دانشگاههای مجازی بپردازیم.علاوه بر این ها ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در صورت نپرداختن به بحث ارزشیابی هیچ گاه نمی توان نتیجه عمل خود را مشاهده کرد و چه بسا سالها یک سیستم آموزشی به انجام فعالیتی مبادرت ورزد در صورتی که آن فعالیت اشتباه بوده باشد و با مبتنی بر اصول علمی و تحقیقاتی نباشد. همچنین بدون داشتن ارزشیابی، مسئولین هیچگاه بازخورد تصمیمات خود را مشاهده نخواهند کرد و این برای یک مسئول که در فکر بهبود نظام تحت کنترل خود است می تواند گران تمام شود، چون با پشتوانه ارزیابی مبتنی بر اصول است که او می تواند کاستی های نظام خود را تشخیص دهد و در جهت بهبود آن گام بردارد. از طرف دیگر با شناخت نقاط قوت سیستم خود می تواند پاسخگوی مسئولین ذی ربط باشد.اصلی ترین مخاطب سیستم های آموزش الکترونیک، کاربران نهایی هستند که با یک نام کاربری و رمز ورود، وارد سیستم آموزشی می شوند، آنها کسانی هستند که بیشتر از همه با سیستم مدیریت یادگیری سر و کار دارند و با نقاط قوت و ضعف آن آشنا هستند. با ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری، مسلما طراحان و مدیران سیستم های آموزش الکترونیکی امکان برآوردن نیازهای مخاطبان را بیش از پیش خواهند داشت. که این به نوبه خود می تواند باعث محبوبیت بیشتر یک سیستم آموزشی شود و رضایت مخاطبان را بیشتر فراهم آورد. با توجه به موارد بیان شده ما در این پژوهش به دنبال ارزیابی سیستم های مدیریت یادگیری دانشگاههای مجازی هستیم، باشد که با توجه به نتایج این پژوهش بتوانیم در راستای بهینه سازی آموزش های مجازی گامی برداشته باشیم و از تکرار ضعفهای پیشین جلوگیری و نقاط قوت را بهبود بخشیم.

٣- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ارزشیابی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند آموزش و یادگیری به حساب می آید. به کارگیری آن همواره منافعی را برای سیستم های آموزشی به دنبال دارد که یکی از مهم ترین منافع آن ارائه بازخورد به تمام زیر سیستم های نظام آموزشی است (بازرگان، ۱۳۸۰). الگوهای طراحی آموزشی نیز این مهم را در نظر دارند و ارزشیابی را به عنوان یکی از عناصر اصلی سیستم خود در نظر می گیرند (گانیه و همکاران، ۱۱۹۵؛ ترجمه علی آبادی، ۱۳۸۶). سیستم های آموزش الکترونیکی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ارزشیابی همواره یکی از عناصر الگوهای طراحی سیستم های آموزش الکترونیکی به حساب می آید. از آنجا که سیستم های آموزش الکترونیکی در حال حاضر بیشتر به سمت آموزش های مجازی پیش می روند و بافتی که در قالب آن محتوای آموزشی خود را ارائه می دهند تحت سیستم مدیریت یادگیری قرار دارد، ارزیابی آن می تواند مجریان آموزش الکترونیکی را با نقاط ضعف و قوت خود آشنا سازد؛ تا از این طریق به تقویت نقاط قوت خود بپردازند و نقاط ضعف خود را نیز اصلاح کنند. از طرف دیگر دانشگاه ها جزء اولین مراکزی هستند که این سیستم را جهت ارائه بخشی از آموزش های خود به کار گرفته اند و می توان گفت متولیان امر آموزش الکترونیکی به حساب می آیند. به همین دلیل در این تحقیق دانشگاه هایی انتخاب شدند که این نوع از آموزش را پایه ریزی کرده اند و به عنوان بخشی از سیستم آموزشی خود به کار می گیرند تا مورد ارزیابی قرار دهیم و نقاط قوت و ضعف آن ها را بیان کنیم تا از این رهگذر پیشنهادهایی جهت بهبود فعالیت هایشان فراهم شود. لازم به ذکر است که با داشتن یک ارزیابی مبتنی بر اصول و معیارهای مدون از سیستم های مدیریت یادگیری:

*می توان انتظار عملکرد بهتر و ارائه آموزشی مناسب تر را بیش از پیش داشت

* مسئولین متوجه نقاط قوت و ضعف سیستم آموزشی خود می شوند که در نتیجه آن به بهبود خدماتی که ارائه می دهند می پردازند.

* طراحان دوره های آموزش الکترونیک کار طراحی خود را بر اساس این ارزیابی ها انجام خواهند داد و سعی در بر طرف کردن مشکلات سیستم های قبلی خواهند داشت.

*کاربران سیستم های آموزش الکترونیکی از دوره های باکیفیت تر برخوردار می شوند.

۴- اهداف تحقیق

هدف اصلی

*ارزیابی سیستم مدیریت یادگیری دانشگاه های مجازی

اهداف فرعی

*ارزیابی کیفیت سیستم مدیریت یادگیری و مؤلفه های آن در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان مجازی این دانشگاه

*ارزیابی کیفیت سیستم مدیریت یادگیری و مؤلفه های آن در دانشگاه تهران از دیدگاه کارشناسان

*ارزیابی کیفیت سیستم مدیریت یادگیری و مؤلفه های آن در دانشگاه علوم و حدیث از دیدگاه دانشجویان مجازی این دانشگاه

*ارزیابی کیفیت سیستم مدیریت یادگیری و مؤلفه های آن در دانشگاه علوم و حدیث از دیدگاه کارشناسان ارزیاب

* ارزیابی تفاوت بین کل و خرده مؤلفه های سیستم مدیریت یادگیری بر اساس گروههای مختلف در دانشگاه مجازی تهران و علوم و حدیث

سوالات تحقیق

سوال اصلی

۱-کیفیت سیستم مدیریت یادگیری در دانشگاه های مجازی چگونه است؟

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه خوارزمی
  • رشته تحصیلی روانشناسی گرایش تکنولوژی آموزشی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی سجاد جمشیدی کیا روانشناس، سجاد جمشیدی کیا مشاور، سجاد جمشیدی کیا روان درمانگر، سجاد جمشیدی کیا روانپزشک، سجاد جمشیدی کیا متخصص اعصاب و روان، سجاد جمشیدی کیا روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی بالینی
تصویر
سجاد جمشیدی کیا
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر