منو
X

تصویر
سمیه قربانی
روانشناس بالینی و فردی
(3)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

100%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

60%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

سمیه قربانی هستم، فارغ التحصیل برنامه ریزی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “نقش انضباط مثبت در فرایند یاد دهی یادگیری و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ ” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

گروه علوم تربیتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی آموزشی

عنوان: نقش انضباط مثبت در فرایند یاد دهی یادگیری و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰

اساتید راهنما:

دکتر سید ابراهیم میر شاه جعفری

دکتر سید مصطفی شریف

پژوهشگر:

سمیه قربانی

شهریور ماه ۱۳۹۱

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

شرح و بیان مسئله پژوهشی

اهمیت و ارزش تحقیق

هدف های پژوهش

هدف اصلی

هدف های فرعی

سوال های پژوهش

سؤال اصلی

سوال های فرعی

تعریف اصطلاحات

تعاریف نظری

تعاریف عملیاتی

خلاصه فصل

فصل دوم: ادبیات پژوهش

فرایند یاددهی یادگیری

نقش انضباط مثبت در فرایند یاددهی پادگیری

انواع انضباط در کلاس درس

انضباط مثبت

تاریخچه مختصر از انضباط مثبت

روش های مراقبت از دانش آموزان

الگوی انضباط مثبت کلاسی

ساختن پایه های نشست های کلاسی اثربخش

ابزارهای مدیریت کلاس درس در ارتباط با انضباط مثبت

مسئولیت پذیری دانش آموزان

خود کنترلی دانش آموزان

تأثیر جنبه شناختی انضباط مثبت بر خودکنترلی دانش آموزان

جنیه عاطفی انضباط مثبت بر خودکنترلی دانش آموزان

انگیزه یادگیری دانش آموزان

تسلط علمی حرفه ای معلمان

تعهد علمی حرفه ای معلمان

انگیزه یاددهی معلمان

پیشینه پژوهش

تحقیقات داخلی

تحقیقات خارجی

جمع بندی پژوهش های انجام شده

خلاصه فصل

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و برآورد حجم نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

تعیین روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

پایایی پرسشنامه ها

روایی پرسشنامه

شیوه جمع آوری اطلاعات

روش های تجزیه و تحلیل آماری

روش های آماری به کار رفته در تحقیق

عنوان فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

تشریح بافته های توصیفی مورد مطالعه

داده های جمعیت شناختی پرسشنامه

داده های توصیفی سؤالات پرسشنامه

یافته های استنباطی تحقیق

برآورد الگو

برآورد و آزمون الگوهای اندازه گیری (الگوهای عاملی تاییدی برای دبیران

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش

یافته های پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادهای کاربردی

پیشنهادهای پژوهشی

پیوست ۱

پیوست ۲

پیوست ۳

منابع و مآخذ

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهر اهواز در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بوده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری کلیه دبیران و مدیران مقطع متوسطه شهر اهواز شامل ۱۹۹۹ نفر دبیر و ۱۴۹ نفر مدیر بوده و نمونه پژوهش شامل ۱۰۵ مدیر و ۳۲۱ نفر از دبیران شهر اهواز که به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند برای گردآوری دادمها از پرسشنامه محقق ساخته با ۶ مؤلقه و در سوال بسنه پاسخ استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ ۸۵% به دست آمد و روایی محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت، به منظور تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار ۱۹-SPSS استفاده شد. در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد و میانگین و در سطح آمار استنباطی از امتغیر و آزمون فریدمن، استفاده گردید. همچنین از معادله ساختاری در محیط Amos به منظور تعیین ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری نقش بسیار چشمگیری دارد و رابطه بین انضباط مثبت با هر یک از شش راهکار ارائه شده شامل: خودکنترلی دانش آموزان مسئولیت پذیری دانش آموزان، انگیزه یادگیری دانش آموزان، تسلط علمی حرفهای معلمان، تعهد علمی حرفه ای معلمان و انگیزه باددهی معلمان معنی دار است، نتایج حاصل از معادله ساختاری نشان داد بالاترین ضریب همبستگی از نظر دبیران مربوط به راهکار انگیزه یاددهی معلمان با ۷۱% و پایین ترین ضریب همبستگی مربوط به تعهد علمی حرفه ای معلمان با % ۵۸ می باشد، همچنین بالاترین ضریب همبستگی از نظر مدیران مربوط به انگیزه باددهی معلمان با ۸۶% و پایین ترین ضریب همبستگی مربوط به مسئولیت پذیری دانش آموزان با %۲۰ می باشد. همچنین در نتایج حاصل از رتبه بندی فریدمن راهکار انگیزه یادگیری دانش آموزان رتبه اول از نظر دبیران و راهکار مسئولیت پذیری دانش آموزان رتبه اول را از نظر مدیران در تحقق انضباط مثبت به خود اختصاص دادند.

واژگان کلیدی: انضباط مثبت، خود کنترلی دانش آموزان، مسئولیت پذیری دانش آموزان، انگیزه یادگیری دانش آموزان، تعهد علمی حرفه ای معلمان، تسلط علمی حرفهای معلمان، انگیزه باددهی معلمان

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه

در تمامی نظام های آموزشی موجود، آموزش و پرورشی دارای سیاس تها، هدف ها و جهت گیری های خاص و مشخص می باشد، در نظام آموزش و پرورش ایران نیز هدف های کلی تعلیم و تربیت شامل هدف های اعتقادی، اخلاقی، علمی- آموزشی، فرهنگی – هنری، اجتماعی، زیستی و هدف های سیاسی و اقتصادی می باشد. در این راستا پرورش روحیه نظم و انضباط یکی از هدف های اخلاقی می باشد. رعایت نظم و انضباط در محیط های آموزشی یکی از مهم ترین اهداف تربیتی است که اولیای مدارس آن را در اولویت قرار می دهند. معلمان با پد علاوه بر آشنایی با مواد آموزشی و درسی تخصصی خود و اصول و مهارتهای تدریس، مهارت ها و تکنیک های کلاس داری را نیز فرا بگیرند، لازمه ی موفقیت معلمان و آموزگاران در امور آموزشی و پرورشی مدرسه و کلاس درس، کنترل مسائل انضباطی و مدیریت رفتارهای فردی و گروهی دانش آموزان می باشد. این امر مستلزم تدوین سیاست های استراتژی ها و راهبردهای انضباطی مشخص و نیز وضع اصول و قوانین انضباطی منطقی و کار آمد و تیز اجرای به موقع و صحیح آن از سوی معلم می باشد. انضباط مثبت یکی از دیدگاه های نوین انضبانی است که معلمان می توانند با کاریست آن در فرایند یاددهی- یادگیری به موفقیت های زیادی در زمینه تعلیم و تربیت دست یابند. در این فصل، ابتدا مسئله پژوهش و انگیزه انجام آن توضیح و سپس ارزش و اهمیت موضوع، هدفها سؤال های اصلی و فرعی و نیز تعریف های نظری و عملیاتی وازه ها ارائه شده است.

شرح و بیان مسئله پزوهشی:

جوامع انسانی در شکل کنونی خود دارای سازمان های متنوع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی هستند که هر کدام به طور مستقل و در ارتباط با یکدیگر، اقدام به برآوردن نیازهای این جوامع می نمایند. یکی از مهم ترین این نهادها سازمان آموزش و پرورش است. در مجموعه دگرگونی های قرن اخیر گرایش شدید به آموزش و پرورش جالب توجه است، گرایشی که تقریبا فراگیر و جهانی است. در جامعه امروز، همه ملت ها با هر نظام سیاسی و اجتماعی، پیشرفته و در حال پیشرفت به مسئله تربیت توجه دارند و آموزش و پرورش نسبت به دیگر فعالیت های اجتماعی در مقیاس جهانی از اولویت خاصی بهره مند است. این توجه شدید بی دلیل نیست و بر منطق تفوی بنیاد شده است. دنیای امروز تربیت فرزند را از نیازهای اولیه زندگی می شناسد. نهاد آموزشی و پرورش هر کشوری، صرف نظر از نوع حکومت آن، نقش برجسته و حساسی در تربیت نسل جدید بر عهده دارد (تایلستون ، ۱۳۸۴ص ۲)فرایند یاددهی- یادگیری یکی از مهم ترین مولفه های نظام آموزشی است افنستر ماخر، ۱۹۸۹). عناصر اساسی این مولفه معلم و فراگیر است. معلم از این جهت می تواند در فرایند آموزش و پرورش محور باشد که کارگزار اصلی این فرایند است. دانش آموز از این رو که محور اصلی همه فعالیت هاست و همه فعالیت های معلم برای انتقال محتوای آموزشی برای او تدارک می باید ( ابراهیم زاده، ۱۳۸۸)یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در فرایند یاددهی- یادگیری موضوع انضباط است. در فرهنگ وردنت انضباط به معنای آموزش و تعلیم خود کنترلی، عمل تنبیه کردن، صفت و ویژگی رفتاری با نشانه ای برای درست رفتار کردن، مجموعه ای از قوانین رفتاری با روش های عملی که قابل پاددهی و یادگیری است، جریمه به منظور کنترل افراد و نیز آموزشی که به منظور بهبود و اصلاح قدرت ارائه می شود، در نظر گرفته شده است (چارلز .۲۰۰۲).انضباط مثبت دانش آموزان را در فهمیدن بدرفتاری هایشان و تبدیل شدن به شخصیت مطلوب و انتخاب های بهتر در آینده راهنمایی می کند. این نوع انضباط فراتر از آن است که تنها پاسخگوی بدرفتاری های دانش آموزان باشد، بلکه فعالیت های منضبط غیر پرخاشگرانه را با یک محیط کلاسی مثبت پیوند می دهد، محیطی که دانش آموزان را به مشارکت در تعریف شرایطی برای موفقیت تشویق می کند. این رویکرد شامل ایجاد یک نوع متفاوتی از ارتباط بین دانش آموزان و روش های جدیدی برای درگیر ساختن و حمایت از آنها در تمام طول سال می باشد. در ابتدای امر ممکن است دشوار به نظر آید، همان طوری که از یک روش جدیدی برای انجام برخی کارها استفاده می شود. بهر حال بعد از یک دوره آسان خواهد شد و متوجه تغییرات مثبت در رفتارهای دانش آموزان هم در درون و هم در برون کلاس خواهید شد. عقیده های بسیاری برای شروع استفاده از این رویکرد وجود دارد که یکی از آنها فعالیت هایی است که به تصمیم گیری های مشارکتی قوی با دانش آموزان و ایجاد یک محیطی که در آن دانش آموزان می توانند خود را با تمام وجود در مدرسه نگه دارنده است. آن فعالیت ها قسمتی از رویکرد انضباط مثبت هستند. به خاطر اینکه دانش آموزان را به شناسایی خودشان به عنوان حافظان اصلی مدرسه شان تشویق می کنند، به طوری که منتج به احساس مسئولیت پذیری بیشتری برای رفتارشان می شود (نا کر و سیکیتولکو، ۲۰۰۹، ص ۵۲).در کلاس های با انضباط مثبت، معلم دانش آموزان را برای بیان حقایدشان تشویق می کند و به جای دیکته کردن، به آنها اجارهی انتخاب می دهد. در این صورت، شرایط حل مسئله به شیوه ی گروهی فراهم می آید و فضای کلاس، به فضای همکاری، نشریک مساعی و احترام متقابل تبدیل می شود (نلسون و همکاران، ۱۹۹۷). صاحب نظران متعددی در بهبود انضباط مدرسه نقش داشته اند و راهکارهایی را برای ایجاد نظم و انضباط و از جمله انضباط مثبت ارائه داده اند که چند مورد از آنها را به اختصار ذکر می کنیم.جونز (۱۹۸۷)، در کتاب خود تحت عنوان انضباط مثبت در کلاس استفاده از زبان بدن را مطرح نمود. او اعتقاد دارد که مهم ترین و موثر ترین ابزار انضباطی معلم اشارات با زبان بدن (از جمله تماس چشمی، نفربجسمی، حالت صورت، ایما و اشاره می باشند. او همچنین ادعا می کند که سیستم های انگیزشی از قبیل کلبهی رفتارهای خوب دانش آموزان در جهت کسب پذیرش در کلاس، می تواند به ایجاد مسئولیت در ارائه رفتارهای مناسب در مقابل کلاس کمک نمایند.نلسون و همکاران (۱۹۹۷) در کتاب خود تحت عنوان انضباط مثبت در کلاس درس به شرح رویکردی می پردازد که طی آن تکیه بر توانایی های دانش آموزان از جمله توان کنترل خود، همکاری، مسئولیت پذیری و رفتارهای موقر نموده است. با تأکید بر چنین توانایی هایی دانش آموزان می آموزند که چگونه با همکاری یکدیگر به حل مشکلات پرداخته و از فرصت ها و شرایط جالب آموزش و یادگیری استفاده نمایند و بدانند که تحت هیچ شرایطی مورد تحقیر قرار نخواهند گرفت. پژوهش حاضر به دنبال نظر سنجی از معلمان و مدیران در مورد نقشی است که انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری ایفا می کند و برای تحقق آن به دنبال ارائه راهکارهایی است. به همین منظور سعی شده شش راهکار برای تحقق آن ارائه شود. سه راهکار مربوط به فرایند یادگیری دانش آموزان در جهت تحقق انضباط مثبت عبارتند از:

– مسئولیت پذیری دانش آموزان: مسئولیت پذیری دانش آموزان را کمک می کند که مسئولیت احساس، شناخت و رفتار خود را بپذیرند و هم چنین بپذیرند که خودشان مستول سلامتی، موفقیت، ارتباط با دیگران و ارتباط با خود هستند بهرامی و همکاران، ۱۳۸۳).

– خود کنترلی دانش آموزان: دانش آموزان با منبع کنترل درونی، خود و توانایی هایشان را برای مقابله با رویداد ها باور دارند، آنها باور دارند که این اعمالشان است که باعث به وجود آمدن رخدادها می شود، به وقایع تصادفی با اشخاص صاحب قدرت، بنابراین آنها انگیزه بیشتری دارند که برای رسیدن به اهدافشان رفتار مثبت انجام دهند (کانرها، ۱۳۸۳، ص ۲۰)

به انگیره بادگیری: انگیره یادگیری در دانش آموزان به دو دسته تقسیم می شود: ۱- انگیزه درونی ۲ انگیزه بیروئی، انگیزه درونی وقتی رخ می دهد که پاداش ملموس وجود ندارد و پاداش همان کاری است که انجام شده است. به طور کلی انگیزه درونی قوی تر از انگیزه بیرونی است و اگر معلم ها بتوانند این نوع انگیزه را برای یادگیری در دانش آموزان ایجاد کنند، موفق ترند (فرخ تبار، ۱۳۸۵).

و سه راهکار دیگر مربوط به فرایند یاددهی معلمان که به ترتیب زیر می باشد:

-تسلط علمی حرفه ای: شامل داشتن دانش نظری و اطلاعات علمی در زمینه های: الف) کلیات روش ها و فنون تدریس، کاربرد مواد آموزشی، روانشناسی تربیتی، روان شناسی رشد، مشاوره و راهنمایی، توانایی اداره کلاس، شیوه های ارزشیابی. ب) داشتن مهارت های عملی در زمینه های شناخت و انتخاب روش های مناسب یاددهی- یادگیری، انتخاب رسانه های آموزشی در فرایند یاددهی- یادگیری، نحوه اداره کلاس درس، طراحی، اجرا، ارزشیابی، گوش دادن، خواندن، نوشتن، انتقال مطالب به فراگیران، ایجاد ارتباط بین مطالب درسی و تجارب قبلی دانش آموزان شجاع مرادی، ۱۳۸۳).

– تعهد علمی حرفه ای معلمی یک تخصص است و عصر حاضر عصر تخصص هاست. احاطه بر موضوعات درسی و اختصاصی، توانایی معلم در ارائه مهارت های یادگیری پایه و مهارت های یادگیری تلفیقی، توانایی در ایجاد تغییر در ویژگی های شناختی، عاطفی، روانی – حرکتی دانش آموزان. به عبارت دیگر شایسته ترین معلم کسی است که به بهترین وجه تغییرات پیش بینی شده در برنامه درسی را در شاگردانش ایجاد کند (شجاع مرادی، (۱۳۸۳).

– انگیزه یاددهی: معلمانی که در فرایند تدریس از انگیزه کافی و لازم برخوردارند، علاوه بر داشتن تعهد. و تعلق نسبت به حرفه خود، تعصب و جدیت و از خودگذشتگی نسبت به پادگیرندگان از خود نشان می دهند و آستانه تحمل آنها در برابر مشکلات طاقت فرسای تدریس بالا می رود (پوراشرف و طولابی، ۱۳۸۸).

بنابر این از آنجا که این پژوهش از نوع پیمایشی می باشد، از معلمان و مدیران در رابطه با نفش الضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری نظر سنجی به عمل می آیند و در ادامه برای تحقق آن شش راهکار ارائه خواهد شد.

اهمیت و ارزش تحقیق

یکی از ارکان مهم آموزش و تدریس، ایجاد فضایی سالم و مناسب برای یادگیری و آموختن است. ذهن، روان و رفتار کودکان و نوجوانان نسبت به سال های گذشته دچار تحولات و دگرگونی های بی شماری شده است. دانش آموزان، آموزگارانی را ترجیح می دهند که به شخصیت آنها احترام گذارند، به جای تنبیه آنها را تشویق و حمایت کنند، خوب درس بدهند، انگیزه تلاش و پیشرفت را در آنها زنده نگه دارند، ارزش ها و آرمان هایشان را نادیده نگیرند و آنها را در یافتن اهداف صحیح زندگی بازی کنند. رابطه معلم – دانش آموز رابطهای ظریف و شکننده است، تا حدی که شکیبایی و بردباری بیشتر آموزگاران و معلمان را می طلبد. گاهی وضعیتی بر کلاس حاکم می شود که احتیاج به مهارت، تسلط و مدیریت آموزگار پر رفتارها و واکنش های هیجانی – احساسی دانش آموزان دارد. بدخلقی های روزانه، اختلاف ها و تعارض های بین بچه ها، بحرانهای لحظه ای کلاس و نیازمند توان بالای تصمیم گیری آموزگار است. باید اذعان کرد مشکلات آموزشی به یکباره و ناگهان به وجود نمی آید، بلکه همیشه عوامل گوناگون و متنوعی زمینه ساز آن است. خانواده، دوستان، مدرسه، اجتماع و تأثیرات عمده ای بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان می گذارد که گاه آنها را از روند آموزش دور می سازد (فونتانا ، ۱۳۷۵، ص ۱۸)، در دنیای پر مسئله ای که ما زندگی می کنیم، کودکان و نوجوانان نمی توانند مشکلات شخصی شان را (حتی آنهایی را که ارتباطی هم به درس و مدرسه ندارد)، پشت در کلاس جا بگذارند و پس از بازگشت از مدرسه، آنها را با خود به همراه ببرند. برای آنکه بچه ها از مدرسه، کلاس و درس لذت بپرنده استعدادهایشان شکوفا شود و تبدیل به افرادی سر زنده و پویا شوند، باید به تمامی نیازهای عاطفی، عقلانی، جسمانی و اجتماعی آنان توجه شود.در این راستا پرورش روحیه نظم و انضباط یکی از این نیازها است. دوره نوجوانی به خاطر رشد و بلوغ روزافزون و فراینده جوانان، نگرانی از پیامد های روانی و جسمی قراگیر است و امکان بروز تعارض بین هنجارهای گروه و معلمان زیاد می باشد. نوجوانان بیشتر به دنبال پذیرش و همانندی قواعد گروه می باشند و با توجه به مشکلات ناشی از رفتارهای گروهی و رقابت های مختلف بین گروههای دانش آموزی در یک کلاس درس برای یک معلم راهنمایی دشوارتر از سایر مقاطع تحصیلی دیگر است، چرا که دانش آموزان نیاز به کسب اعتبار و منزلت اجتماعی دارند و در جستجوی هویت شخصی با بحران مواجه هستند و خواهان کسب استقلال عمل اند و رفتارهای غیرقابل پیش بینی نظیر خشم، هیجان ناسازگاری و واکنش های مختلف دیگر دارند. به عقیده اریکسون این دوره، دوره هویت یابی در برابر آشفتگی نفس است و نوجوانان از نظر شناختی و انتزاعی و قوه تحلیل و استدلال رشد و پژه ای داشته، اصول اخلاقی و منطقی را فرا گرفته و کار معلم را دشوار می سازند. بنابراین معلمان باید با شناخت ویژگی های سنی، شخصیتی و رشدی نوجوانان و علل و عوارض بروز ناهنجاری و بی انضباطی آنها آشنا و طرح ها و سبک ها و الگوهای انضباطی و رفتاری ویژه ای ارائه دهند (گلکار و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۱۱۴). از این رو لازم می شود که راهکارهایی که برای تحقق این مهم لازم و مناسب است را شناسایی و به بررسی آنها بپردازیم

هدف های پژوهش

هدف اصلی

– تبیین نقش انضباط مثبت در فرآیند یاددهی- یادگیری و راهکارهای تحقق آن از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسطه شهر اصفهان

هدف های فرعی

۱-تعیین میزان نقش انضباط مثبت در فرایند یاددهی یادگیری

۲- تعیین میزان تأثیر راهکار مسئولیت پذیری دانش آموزان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهییادگیری از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسطه

۳- تعیین میزان تأثیر راهکار خود کنترلی دانش آموزان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسطه.

۴- تعیین میزان تأثیر راهکار انگیزه یادگیری دانش آموزان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهییادگیری از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسطه

۵: تعیین میزان تأثیر راهکار تسلط علمی معلمان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسطه.

۶- تعیین تأثیر راهکار تعهد حرفه ای معلمان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسطه

۷- تعیین میزان تأثیر راهکار انگیزه باد دهی معلمان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان و مدیران دوره متوسطه

سؤال های پژوهش

سؤال اصلی

– انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری تا چه اندازه نقش دارد و راهکارهای تحقق آن به نظر معلمان و مدیران چیست؟

سؤال های فرعی_

۱- انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری تا چه اندازه نقش دارد؟

۲- راهکار مسئولیت پذیری دانش آموزان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری تا چه اندازه مؤثر است؟

۳- راهکار خود کنترلی دانش آموزان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری تا چه اندازه مؤثر است؟

۴- راهکار انگیزه یادگیری دانش آموزان در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری تا چه اندازه موثر است؟

۵- راهکار تسلط علمی حرفه ای معلمان و مدیران در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری تا چه اندازه مؤثر است

۶- راهکار تعهد علمی حرفه ای معلمان و مدیران در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری تا چه اندازه مؤثر است

۷- راهکار انگیزه یاددهی معلمان و مدیران در تحقق انضباط مثبت در فرایند یاددهی- یادگیری تا چه اندازه مؤثر است؟

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه اصفهان
  • رشته تحصیلی برنامه ریزی آموزشی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی سمیه قربانی روانشناس، سمیه قربانی مشاور، سمیه قربانی روان درمانگر، سمیه قربانی روانپزشک، سمیه قربانی متخصص اعصاب و روان، سمیه قربانی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی بالینی
تصویر
سمیه قربانی
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر