منو
X

تصویر
صادق انوریان اصل
روانشناس بالینی و فردی
(5)
آمار این متخصص
(5) رای
0%

دقت

90%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

صادق انوریان اصل هستم، فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “نقش سبک های فرزندپروری و سبک های هویت فردی-اجتماعی در مشارکت اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه تبریز

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی تربیتی

عنوان:

نقش سبک های فرزندپروری و سبک های هویت فردی- اجتماعی در مشارکت اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی

استاد راهنما:

دکتر شهرام واحدی

استاد مشاور:

دکتر یوسف ادیب

پژوهشگر:

صادق انوریان اصل

زمستان ۱۳۹۱

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

اهداف فرعی

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعریف نظری و عملیاتی سبک فرزندپروری

تعریف سبک فرزندپروری اقتدارگرایانه

تعریف سبک فرزندپروری مستبدانه

تعریف سبک فرزندپروری سهل گیرانه

تعریف نظری و عملیاتی مشارکت اجتماعی

تعریف نظری و عملیاتی سبک هویت فردی

تعریف نظری و عملیاتی سبک هویت اجتماعی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

خانواده و شیوه های فرزندپروری

تاثیر خانواده بر رشد و شخصیت کودک

انواع خانواده

نقش والدین در اجتماعی شدن کودکان

الگوها و شیوه های رفتاری والدین

بعد گرمی و سردی روابط

بعد کنترل آزادی

جنسیت در رابطه با ادراک شیوه های فرزندپروری

بعد کنترل والدین در رابطه با شیوه های فرزندپروری

شکل های موثر کنترل والدین

تاکید مستمر بر قوانین

برقراری ارتباط باز بین کودکان و والدین

اعمال مدیریت موقعیتی

شکل های غیر موثر کنترل والدین

محبت والدین در رابطه با شیوه های فرزندپروری

نقش خانواده در احساس امنیت برای کودکان

فضای عاطفی خانواده

نقش مادر به عنوان هسته اصلی در ارتباط با فرزند

دسته بندی رفتار پدران

عوامل تعیین کننده شیوه های فرزندپروری

نظریه دلبستگی

الگوی وینتر باتوم

شیوه های فرزندپروری سیرز، مک کویی و لوین

ابعاد فرزندپروری از دیدگاه شیفر

الگوی زیکلمن

دیدگاه اسلام

مشارکت اجتماعی

اشکال مشارکت اجتماعی

انواع مشارکت اجتماعی

انواع رویکردهای مشارکت

نظریه کلی و برین لینگر

نظریه اندرسون

نظریه سالیما عمر

نظریه ترن بال

نظریه امیل دور کیم

نظریه های معاصر مشارکت

نظریه اینگلهارت

نظریه دیویدسپلز

نظریه کلندرمن

نظریه فمنیستی

مفهوم هویت

ادراک هویت

بحران هویت

عوامل موثر بر شکل گیری و تحول هویت

عوامل فرهنگی و اجتماعی

خانواده

عوامل شناختی

باورهای مذهبی و بزرگسالان

هویت جنسی و نقش جنسیتی

رابطه رشد شناختی و هویت یابی

رابطه رشد عاطفی و هویت یابی

رابطه پایگاه اجتماعی، اقتصادی با هویت یابی

هویت و صمیمیت

هویت از دیدگاه دانشمندان

هویت از دیدگاه اریکسون

هویت یابی زودرس

سردرگمی در هویت

هویت کسب شده

دیدگاه مارسیا

دیدگاه گلاسر

دیدگاه کیگان

دیدگاه لوینجر

دیدگاه برزونسکی

سبک هویتی اطلاعاتی

سبک هویتی هنجاری

سبک هویتی سردرگم – اجتنابی

تعهد

هویت اجتماعی

هنری تاجفل و مقوله بندی

پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش شناسی

طرح کلی پژوهش

جامعه آماری

روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری داده ها

پرسشنامه اشتیاق برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی _

پرسشنامه سبک های فرزند پروری شیفر

پرسشنامه سبک هویت فردی

پرسشنامه هویت اجتماعی

متغیر های پژوهش

روش تحلیل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

فرضیه شماره ۱

فرضیه شماره ۲

فرضیه شماره ۳

فرضیه شماره ۴

فرضیه شماره ۵

فصل پنج یافته ها

مقدمه

بحث و نتیجه گیری

فرضیه های تحقیق و بررسی آنها

محدودیت های پژوهش

پیشنهاد های پژوهش

چکیده انگلیسی

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده:

مشارکت افراد هر جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان در امورات اجتماعی از جمله مسایل بسیار مهم دولت ها و حکومت ها بوده و هست. مشارکت اجتماعی افراد جامعه نشانگر پیوند های عمیق بین مردم و مسئولین و از شاخص های اساسی رشد جوامع به شمار می رود ، اما تحقیقات جامعی در خصوص نقش عوامل تربیتی خانواده روی این مساله مهم صورت نگرفته، همین امر انگیزه ای برای پژوهش حاضر شد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های فرزند پروری و سبک های هویت فردی – اجتماعی بر مشارکت اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه می باشد. این پژوهش از نوع همبستگی است و نمونه ها به تعداد ۳۲۰ نفر شامل ۱۵۷ دختر و ۱۶۳ پسر از طریق روش تصادفی خوشه ای از جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مراغه که در سالتحصیلی ۹۱-۹۲ مشغول به تحصیل بودند، انتخاب و پرسشنامه های سبک هویت برزونسکی، اشتیاق برای مشارکت در فعالیت های اجتماعی برانیگان و گری، هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن و سیک فرزند پروری شیفر روی نمونه ها اجرا شد و برای آزمون فرضیه ها از تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA )، آزمون t و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین مشارکت اجتماعی دانش آموزان با توجه به سبک فرزند پروری آنان وجود دارد بطوری که مشارکت اجتماعی در دانش آموزان با سیگ اقتدار گرایانه بالاتر از سایر سبک هاست. همچنین نتایج بیان گر آن است که سبک هویتی اطلاعاتی و تعهدی میزان مشارکت اجتماعی بالاتری دارند و دانش آموزان با سبک غالب هویت اجتماعی نیز میزان مشارکت اجتماعی بالاتری دارند. همچنین نتایج نشانگر این است که سبک هویت تعهدی و سبک فرزند پروری مهمترین پیش بینی شده مشارکت اجتماعی بودند و تفاوت معنی داری بین دختران و پسران در میزان مشارکت اجتماعی وجود ندارد.

کلمات کلیدی : سبک های فرزندپروری – سبک های هویت فردی – اجتماعی – مشارکت اجتماعی

بیان مسأله :

انسان موجودی اجتماعی است، از این رو حیات اجتماعی ایجاب می کند که زندگی بر اساس مشارکت افراد با یکدیگر صورت گیرد. والدین بایستی قواعد و اصول مشارکت را به فرزندان خود باد بدهند تا به تربیت اجتماعی آنان کمک کنند و او را آماده کنند تا به عنوان یک عضو مفید و موثر در اجتماع ظاهر شود (آماتو ،۲۰۰۸). به عبارتی، اجتماعی بودن انسان در متن خلقت و آفرینش او پی ریزی شده است و با چنین تصوری از انسان، جامعه شناسان و روان شناسان معتقدند که او باید در اجتماع نقش پا نقش هایی را ایفا کند (شوارز ،۲۰۰۵) جامعه به عنوان بستری اجتماعی و خانواده به عنوان نهادی اجتماعی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و خانواده و نفود والدین در فرزندان به جنبه های ارزئی محدود نمی شود، بلکه در تمام ابعاد وجودی فرد نقش ایفا می کنند. موقعیت اجتماعی خانواده، افکار، عقاید و سطح تربیت آنها در طرز رفتار کودکان نفود فراوان دارد. والدین اعضای خود را به گونهای اجتماعی پرورش می دهند که بتوانند منشاء تحولات اجتماعی باشند و آنان با شیوه های تربیتی خود می توانند شرایطی رابه وجود بیاورند تا مشارکت اجتماعی فرزندان شان افزایش یاید.در بسیاری از موارد، خانواده به تنهایی پاسخگوی تامین نیازهای افراد خود نیست و اعضای خانواده می بایست با حضور خود در اجتماع نیازهای خود را بر طرف نمایند. مشارکت اجتماعی فرزندان به شیوه تعامل والدین با آنها بستگی دارد، والدین می توانند فرزندان را با شیوه های پذیرفته شده و تائید شده زندگی سازمان یافته اجتماعی ساز گار کشند و هم چنین استعدادها، مطلوبیت های اجتماعی خصوصأ تفش های اجتماعی که آنان باید در جامعه ایفا کنند را به آنها بیاموزند (بهرامی، ۱۳۷۴). در هر جامعه ای یکی از فراگردهای مهم مشارکت، مشارکت اجتماعی می باشند که از مباحت عمده در روانشناسی اجتماعی است. رفتار نوجوانان و حضورشان در اجتماع تنیجه ترکیب عوامل مختلفی می باشد که شیوه های فرزند پروری یکی از این عوامل می باشد که کوششی است تا فرزندان بتوانند به کمال فردی و رشد برسند (باقری، ۱۳۸۲). از سوی دیگر علاوه بر نوع سبک فرزندپروری و رفتار خانواده، سبک زندگی و هویت فردی اجتماعی فرد نیز تعیین کننده است. در دهه اخیر، بدون سبک زندگی و هویت اجتماعی، یعنی بدون چارچوب های مشخصی که شباهت ها و تفاوت ها را آشکار می سازد، افراد یک جامعه امکان برقراری ارتباطی معنادار و پایدار میان خود نخواهند داشت. پژوهش های انجام شده توسط (اجها ،۲۰۰۹) و( شکر کن، ۱۳۷۲) نشان داد که ادراک تعامل اجتماعی و میزان فعالیت و مشارکت اجتماعی نوجوانان ارتباطتنگاتنگی با سبک فرزند پروری دارند. اما واقعیت این است که نگاهی یکسویه به سبک فرزندپروری غالبدر خانواده ها، در تبیین رفتار اجتماعی نوجوانان اطلاعات جامعی به ما نخواهد داد (آب روشن، ۱۳۷۶).جامعه ما نفریبا یک جامعه جمع گرا به حساب می آید (مهدویان، ۱۳۸۴) در کشور ما پژوهش های زیادی در زمینه عوامل موثر بر شکل گیری هویت انجام شده است برای مثال، (آب روشن، ۱۳۷۶)، (شکر کن، ۱۳۷۲) و (امیر حسینی، ۱۳۸۸) و همچنین نتایج پژوهش های زیادی نشان داده است که سبک غالب در خانواده ها برای فرزندپروری چگونه است از جمله می توان به (امیر حسینی، ۱۳۸۸) و(باقری، ۱۳۸۲) اشاره کرد.پیشرفت تکنولوژی و افزایش دستاوردهای آن تاثیرات مختلفی روی افراد از جمله نوجوانان و جوانان که بیشترین کاربران این دستاوردها هستند؛ گذاشته است (گلمن ۱۹۹۸) کاهش ارتباطات اجتماعی یکی از پیامدهای این تحولات است. این امر به نوبه خود روی شکل گیری هویت به ویژه بعد اجتماعی هویت تاثیر گذار بوده است. چنین تغییری در جامعه ما که مشوق رفتارهای اجتماعی و هویت جمعی است یک مشکل قلمداد می شود. یافته های چند پژوهش، کاهش مشارکت در کشور ما را نشان میدهند. موسایی و شیانی (۱۳۸۹) میزان مشارکت پایین افراد در امور شهری تهران را گزارش کرده اند و حتی پژوهش پیران (۱۳۷۸) حاکی از آن است که ایرانیان در امور مذهبی سخت مشارکت جو هستند، ولی در امور مدنی و اجتماعی مشارکت آنها بسیار پایین است.این که آیا در حال حاضر خانواده های ما چه سبکی برای فرزند پروری پیش می گیرند و این سبک با توجه به سبک و نوع هویت فردی اجتماعی فرزندان چه ارتباطی می تواند با تعاملات اجتماعی و مشارکت اجتماعی داشته باشد؛ کمتر مورد توجه پژوهش ها بوده است، در حالی که بررسی این موضوع می تواند تا حد زیادی به حل این موضوع کمک کنند. همان گونه که گفته شد از آنجا که جامعه ما تقریبا یک جامعه جمع – گرا است، ارتباط و تعامل همزمان یک فرزند پروری و نوع هویت فردی اجتماعی نوجوانان، جدای از این – که به ما خواهد گفت که سبک غالب فرزندپروری در خانواده ها و هویت غالب در خانواده ها و نوجوانان چیست، به ما خواهد گفت که این متغیرها در تعامل با هم چه نقشی در میزان مشارکت اجتماعی و تقویت رفتارهای جمع گرایی خواهد داشت و کدام حالت سبک فرزندپروری و نوع هویت؛ نوجوانان را به سمت کاهش رفتارهای اجتماعی و مشارکت اجتماعی و متقابلا به جمع گرایی سوق می دهد. آنچه پژوهش حاضر قصد پاسخ گویی به آن را دارد، بررسی نقش این دو متغیر به صورت جداگانه در میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان است.

ضرورت و اهمیت پژوهش

مشارکت افراد هر جامعه، به ویژه جوانان و نوجوانان در امورات اجتماعی از جمله مسایل بسیار مهم دولت ها و حکومت ها بوده و هست. مشارکت اجتماعی افراد جامعه تشان گر پیوند های عمیق بین مردم و مسئولین و از شاخص های اساسی رشد جوامع به شمار می رود . امری که اگر در جامعه ای محقق شد مایه غرور و افتخار آن مردم و حکومت و از همه مهم تر پشتوانهای مستحکم برای امنیت ملی و تهدیدات احتمالی، در جهانی که هر لحظه معادلات سیاسی و اجتماعی آن در تغییر و تحول است ، بشمار می رود. امروزه مشارکت اجتماعی برای هر کشوری به عنوان یک سرمایه اجتماعی بسیار ثمر بخش و تامین کننده خیلی از نیازها ، مورد اهتمام است و دولتها سعی دارند برای تحقق بیش از پیش این مهم برنامه ریزی کنند و عوامل موثر در مشارکت اجتماعی را شناسایی و از طریق اعمال راهکارهای لازم، زمینه مشارکت اجتماعی افراد جامعه را فراهم نمایند. جهان به جای ورود به دنیای پست مدرن به سوی دورهای گام برمی دارد که در آن پیامدهای مدرنیته، ریشهای تر و جهانی تر از پیش شده اند (گیدنز ،۱۳۸۲). تردیدی نیست که دنیای مجدد کنونی به میزان گستردهای فراسوی محیط فعالیت های انفرادی امتداد می یابد و هیچکس قادر نیست از تحولات ناشی از گسترش تجدد مصون بماند یا خلاف آن گزینشی به عمل بیاورد، حتی مدرنیته، مردمی را که در سستی ترین سکونت گاههای ممکن جهان در خارج از بخش «پیشرفته» جهان به سر می برند، تحت تأثیر قرار می دهد. در دهه اخیر، سازه های اجتماعی که در بستر هویت معنا پیدا می کنند منل طبقه، از بین رفته است (چاوشیان، ۱۳۸۱) جهت گیری نظریه های اجتماعی در دهه اخیر به سمت پذیرش اهمیت فزاینده سبک زندگی در شکل دادن به هویت شخصی و اجتماعی است و به عنوان موضوعی برای نظریه و پژوهش مطرح شده است. نگاهی متفاوت به نائیر مدرنیته شدن در زندگی و سبک حاکم بر زندگی و روابط درون خانواده ها، گرایش خانواده ها به فردگرایی و تغییر در هویت فردی اجتماعی را بیشتر می کند (لامبورن و استینبرگ (۲۰۱۰) اهمیت فشر دانش آموزی به مثابه نقطه کانونی مسئله هویت، دست کم از نگاه نسل بزرگسال و برنامه ریز جامعه، یک واقعیت است. شاید استنباط این باشد که شناخت ویژگی ها، نیازها و خواسته ها، منابع معرفتی و ابعاد هویتی آنها به برنامه ریزان و دست اندر کاران حوزه آموزش و پرورش کمک می کند تا برنامه ریزی ها و استراتژی ها و خط و مشی هایی که برای این قشر طراحی می شود، آگاهانه و معطوف به نتیجه مثبت باشد.هزاره جدید در حالی آغاز شد که بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهر ها زندگی می کنند. بر همین اساس توجه متفکران و سیاست گذاران کلان کشورها بر ضرورت اداره مردمی کشورها از طریق بستر سازی و حمایت از مشارکت اجتماعی تمام افراد جامعه به ویژه دانش آموزان و قشر جوان و نوجوان، معطوف شده است. نکته قابل تامل آن است که با وجود شکل گیری اندیشه مشارکت اجتماعی در تمام ابعاد و عرصه های زندگی و با همه مزایا و آثار سودمندی که مشارکت اجتماعی برای فرد و جامعه به ارمغان می آورد، این واقعیت هنوز بطور قطعی و عملی محقق نشده و پیرامون عوامل موثره ، موانع، نتایج و عوامل بازدارنده آن که نیازمند شناسایی و ارایه راهکارهایی جهت رفع و ارتقای آنهاست، تحقیقات جامعی صورت نگرفته است ( موسایی و شیانی، ۱۳۸۹).بررسی وضعیت هویتی نوجوانان و دانش آموزان به عنوان آینده سازان جامعه و ارتباطی که این سبک. های هویتی با فرزند پروری والدین دارنده بسیار حائز اهمیت است. این دانش آموزان برنامه ریزان آینده جامعه خواهند بود و آن چه آنها برای برنامه ریزی در چنته خواهند داشت، تحت تاثیر هویت شکل گرفته آنها خواهد بود. این که چه سبک های هویتی تحت تاثیر کدام سبک های فرزندپروری است و کدام حالت مولد رفتارهای سازگارانه با جامعه ما را خواهد داشت، به ما در تبیین، توصیف و پیش بینی و کنترل و با هدایت پدیده های مربوط به این حوزه کمک خواهد کرد با توجه به مطالعات و جستجوهای انجام شده، تا کنون تحقیقی با عنوان این تحقیق انجام نشده است و فقط چند تحقیق رابطه بین سبک فرزندپروری و سلامت روان فرزندان را بررسی کرده اند. در زمینه مشارکت اجتماعی و میزان تعاملات اجتماعی نیز پژوهش های مختلف انجام شده، که بیشتر معطوف به بررسی اوقات فراغت، سبک فرزندپروری و پایگاه اجتماعی بوده اند. پژوهش حاضر از آن جهت که متمرکز به نشر دانش آموزان است و از آن بعد که به دنبال بررسی اثرات اصلی دو متغیر سبک فرزندپروری و هویت در میزان مشارکت اجتماعی است، انتظار می رود اطلاعات جدیدی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد.

اهداف تحقیق:

هدف اصلی پژوهش حاضر

بررسی نقش سبک های فرزند پروری و سبک های هویت فردی – اجتماعی بر مشارکت اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه می باشد.

اهداف فرعی

۱-تعیین نقش سبک های فرزندپروری در میزان مشارکت اجتماعی

۲- تعیین نقش سبکهای هویت فردی در میزان مشارکت اجتماعی

٣- تعیین نقش سبکهای هویت اجتماعی در میزان مشارکت اجتماعی

۴- تعیین نقش پیش بینی کنندگی سبک های فرزند پروری و هویتی در میزان مشارکت اجتماعی

۵-مقایسه مشارکت اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر

سؤالات تحقیق

۱-آیا میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان با توجه به سبک های مختلف فرزند پروری والدین آنان متفاوت

۲- آیا میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان با توجه به سبک های مختلف هویت فردی آنان متفاوت است؟ ۳-آیا میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان با توجه به سبک های مختلف هویت اجتماعی آنان متفاوت است؟

۴- کدام یک از متغیرهای پیش بین (سبک های فرزند پروری، سبک های هویتی) در میزان مشارکت اجتماعی سهم بیشتری دارد؟

۵-آیا میزان مشارکت اجتماعی در بین دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است؟ _

فرضیه های تحقیق

۱-میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان با توجه به سبک های مختلف فرزندپروری والدین آنان متفاوت

است

۲- میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان با توجه به سبک های مختلف هویت فردی آنان متفاوت است.

۳- بین میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان و سبک های مختلف هویت فردی – اجتماعی آنان رابطه

وجود دارد.

۴- کدام یک از متغیرهای پیش بین سبک های فرزند پروری، سبک های هویت فردی اجتماعی) در میزان مشارکت اجتماعی سهم بیشتری دارند؟

۵- میزان مشارکت اجتماعی در بین دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعریف نظری سبک فرزند پروری

یکی از متغیرهای بنیادی که به راه های گوناگون برقرد موثر است و بر رفتار های حال و آینده او اثر می گذارد شیوه های فرزند پروری است. شیوه های فرزند پروری والدین بیان گر روابط عاطفی و نحوه ارتباط کلی والدین با فرزندان هستند و این شیوه ها نشانگر تلاش های والدین برای تربیت فرزندان محسوب می شوند که عاملی تعیین کننده و فراگیرند که در رشد روانی کودکان نقش مهمی دارند (بر جعلی، ۱۹۷۸).سبک فرزند پروری اقتدارگرایانه: والدین مقتدر، هم پذیرنده و هم پاسخ دهنده هستند. آنها کودکان را کنترل می کنند و مقررات واضحی برای رفتارهای کودکان وضع می کنند. آن ها قاطع هستند، ولی سخت گیر نیستند. روش های انضباطی شان بیشتر حمایتی است تا این که تنبیهی باشد (بامریند ، به نقل از دارلینگ، ۱۹۹۹) تعریف عملیاتی: در این پژوهش برای مشخص کردن یک فرزند پروری اقتدارگرایانه خانواده ها، از پرسشنامه سبک های فرزند پروری شیفر استفاده خواهد شد و سبک غالب با توجه به نمره بدست آمده در بعد سبک اقتدار گرایانه این پرسشنامه تعیین می گردد.سبک فرزند پروری مستبدانه: والدین مستبد، از نظر درخواست کنندگی و دستور دادن در سطح بالایی هستند، اما پاسخ دهنده نیستند. آنها قدرت مدار و واضع قوانین هستند و انتظار دارند دستوراتشان بدون توضیح دادن اطاعث شود (دارلینگ، ۱۹۹۹). تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر برای مشخص کردن سبک فرزند پروری مستبدانه، نصره بدست آمده در بعد سبک مستبدانه پرسشنامه شیفر تعیین شد. سبک فرزند پروری سهل گیرانه : والدین سهل گیر، پاسخ دهنده هستند تا اینکه درخواست کننده باشند، سنتی نیستند و آسان گیرند، رفتارهای پختهای ندارند و خود نظمی زیادی می بخشند تعریف عملیاتی: در این پژوهش سبک فرزند پروری سهل گیرانه خانواده ها با توجه به نمره بدست آمده در بعد سبک سهل – گیرانه پرسشنامه شیفر تعیین شد.

تعریف نظری مشارکت اجتماعی

مشارکت اجتماعی بعنوان دسته ای از فعالیتهای گوناگون و متفاوت که برخی اوقات به سازمان سیاسی یک جامعه محدود می شود و اغلب با دخالت افراد در محله یا اجتماع آنها ارتباط پیدا می کند، تعریف شده است (فاطمی، ۱۳۸۳). تعریف عملیاتی: میزان مشارکت اجتماعی در پژوهش حاضر بر اساس نمره بدست آمده در پرسشنامه برانیگان و گری جی تعیین شد.

تعریف نظری سبک هویت فردی

برزونسکی (۲۰۰۵)، اعتقاد دارد که هویت یک نقطه نظر شخصی برای تصمیم گیری و عمل در دنیای پست مدرن فراهم می آورد. و فرد به منظور تسهیل اهداف اجتماعی و عاطفی به مبادله متقابل افکار واحساسات شخصی می پردازد و ممکن است درجات متفاوتی از همراهی، صمیمیت، عاطفه و همکاری متقابل را در بر داشته باشد. تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر سبک هویتی دانش آموزان بر اساس نمره ای که در پرسشنامه سبک های هویتی برزوتسکی بدست می آورند، اندازه گیری شد.

تعریف نظری سبک هویت اجتماعی

از نظر جنکینز هویت اجتماعی یک بازی است که در آن فرو در رو بازی می شود»، هویت اجتماعی در ک ما از این مطلب است که چه کسی هستیم و دیگران کیستند و از آن طرف، در ک دیگران از خودشان و افراد دیگر چیست. از این رو هویت اجتماعی نیز همانند معنا ذاتی نیست، و محصول توافق و عدم توافق است و می توان در باب آن نیز به چون و چرا پرداخت (آماتو، واچیل تری، ۲۰۰۸). تعریف عملیاتی: در پژوهش حاضر سبک هویت اجتماعی دانش آموزان بر اساس تصرهای که در پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن (۱۳۹۰) بدست می آورند، اندازه گیری شد.

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه تبریز
  • رشته تحصیلی روانشناسی تربیتی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی صادق انوریان اصل روانشناس، صادق انوریان اصل مشاور، صادق انوریان اصل روان درمانگر، صادق انوریان اصل روانپزشک، صادق انوریان اصل متخصص اعصاب و روان، صادق انوریان اصل روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی تربیتی
تصویر
صادق انوریان اصل
روانشناس بالینی و فردی
(5)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر