منو
X

تصویر
صغری ابراهیمی
مشاور کودک
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

صغری ابراهیمی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۹، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی و مقایسه شیوع انواع مسائل و مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر با دامنه سنی ۷ تا ۱۱ سال شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی آموزش و پرورش کودکان استثنایی

عنوان:

بررسی و مقایسه شیوع انواع مسائل و مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر با دامنه سنی ۷ تا ۱۱ سال شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸

استاد راهنما:

دکتر شریفی درآمدی

استاد مشاور:

دکتر سیف نراقی

دانشجو:

صغری ابراهیمی

تیر ماه ۱۳۸۹

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پزوهش

اهداف پژوهش

سوال ها و فرضیه های پژوهش

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

روش جمع آوری داده ها و ابزار آن

روش تجزیه و تحلیل آماری

محدودیت های دوگانه پژوهش

تعاریف متغیرها و اصطلاحات

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

همه گیر شناسی

شیوع و میزان بروز

پیشینه مطالعات همه گیر شناسی در ایران

نفش تغذیه در سلامت “نظریه تعادل حیاتی

تغذیه

اختلال های روانی در کودکان و آسیب شناسی رشدی

مسائل و مشکلات خوردن

تاریخچه

طبقه بندی مسائل و مشکلات خوردن

ویژگی های تشخیصی و بالینی هرزه خواری

دوره با مسیر هرزه خواری

سبب شناسی هرزه خواری

آسیب شناسی و ارزیابی آزمایشگاهی هرزه خواری

همه گیر شناسی هرزه خواری

ویژگی های تشخیصی و بالینی نشخوار

دوره یا سیر نشخوار

سبب شناسی نشخوار

آسیب شناسی و ارزیابی آزمایشگاهی نشخوار

همه گیر شناسی نشخوار

ویژگی های تشخیصی و بالینی بی اشتهایی عصبی

انواع فرعی بی اشتهایی عصبی

دوره با سیر بی اشتهایی عصبی

همه گیر شناسی بی اشتهایی عصبی

ویژگی های تشخیصی و بالینی پرخوری

انواع فرعی پرخوری

دوره با سیر پرخوری

همه گیر شناسی پرخوری

سبب شناسی

آسیب شناسی و ارزیابی آزمایشگاهی

انواع دیگر مشکلات خوردن

ویژگی های تشخیصی و بالینی انتخابی خوردن

ویژگی های تشخیصی و بالینی هراس از غذا

عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی عقب ماندگی ذهنی

وضعیت تغذیه در عقب ماندگان ذهنی در گروه های مختلف هوشی

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری

نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه

روش جمع آوری داده ها و ابزار های آن

روایی و پایایی پرسشنامه

تعیین پایایی پرسشنامه

روایی محتوایی پرسشنامه

روش تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها

مقدمه

آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی تحقیق

میزان شیوع

آزمون فرضیه ها

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

سوال های پژوهش

فرضیه های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادهای حاصل از یافته های پژوهش

پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده

منابع فارسی

منابع لاتین

پیوست ها

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع مسائل و مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر شهر خرم آباد انجام شده است. نوع تحقیق، کاربردی و روش انجام آن زمینه ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر با دامنه سنی ۷ تا ۱۱ سال است که در مراکز بهزیستی و مدارس کم توان ذهنی شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ مشغول به تحصیل هستند و تعداد آنها ۶۰۰ نفر می۔ باشد. نمونه این پژوهش شامل ۳۱۰ نفر است که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته با عنوان پرسشنامه تشخیصی مشکلات خوردن است که در اختیار والدین کودکان مشکوک به مشکلات خوردن قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از فراوانی، درصد مقایسه فراوانی و آزمون کای دو (۲) استفاده شده است. نتایج نشان دادند که میزان شیوع هرزه خواری، نشخوار، انتخابی خوردن و هراس از غذا در کودکان تربیت پذیر بیشتر از کودکان آموزش پذیر است؛ در میان کودکان تربیت پذیر بیشترین مشکل مربوط به انتخابی خوردن با ۹۳/ ۱ (۶ نفر) و کمترین آن مربوط به بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی بود. در میان کودکان آموزش پذیر بیشترین مشکل مربوط به پرخوری افراطی با ۲۹ / ۱ (۴ نفر) و کمترین آن مربوط به نشخوار، بی اشتهایی عصبی و پرخوری عصبی بود. از آن جا که یافته های پژوهش حاکی از وجود مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی می باشد پیشنهاد می شود از طریق برگزاری آموزش های ضمن خدمت، سطح آگاهی و دانش مربیان، مادران و مراقبان کودکان عقب مانده ذهنی از مقوله مشکلات خوردن افزایش یابد و روش های صحیح با کودکان دارای مشکل خوردن آموزش داده شود.

کلید واژه ها: شیوع، انواع مشکلات خوردن، کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر

فصل اول: کلیات پژوهش

در این فصل به بیان مقدمه ای در مورد پژوهش انجام شده، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف، سوال ها و فرضیه های مورد نظر و تعاریف واژگان خواهیم پرداخت. همچنین نگاه مختصری به روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، روش جمع آوری داده ها و ابزار آن و تجزیه و تحلیل آماری داریم.

۱) مقدمه

اختلال های خوردن مشکلات رایجی هستند که در هر سنی از نوباو کی تا نوجوانی و اوایل جوانی روی می دهند و منعکس کننده مرحله ای از رشدند که در آن نمود می یابند و گستره ای از انحراف خفیف در خوردن تا اختلال های شدید را در بر می گیرند. در طی شیر خوارگی، نوزاد از نظر تغذیه به مادر وابسته است. در حدود ۱۰ ماهگی کودک آمادگی اولیه برای تغذیه خود را دارد، در پی همین امر سرگرمی های غذایی پدیدار می گردند (فروید ، ۱۹۶۵ ترجمه لطفی کاشانی، ص ۱۶۵)مسائل و مشکلات خوردن در سال های قبل از مدرسه و اوایل مدرسه در مقایسه با دوران شیرخوارگی کمتر اهمیت دارد. با این حال، برخی از این کودکان در این دوره، رد کردن غذا و امتناع از خوردن را به عنوان ابزاری علیه والدین به کار می گیرند، که خود ممکن است منعکس کنندهی آشفتگی های درون خانواده باشد. مسابل مربوط به خورد و خوراک از همان اوان تولد به صورتهای متعددی نمود می یابند که برخی از آنها معمولی و گذرا و برخی دیگر شدید و نامعمول اند و می توانند به الگوهای پایدار و آسیب زایی تبدیل شوند که سلامت جسمی کودک را به مخاطره می اندازد (کاشانی و وزیری، ۱۳۸۱، ص ۱۶۵)در چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی (۲۰۰۰)، تعدادی از مشکلات شناخته شده خوردن معرفی شده اند که برخی از آنها در تویاوگی و اوایل کودکی رخ میدهند و برخی دیگر در نوجوانی رایج ترند. مشکلاتی که در نوباوگی و اوایل کودک ممکن است رخ دهند عبارتند از: هرزه خواری، نشخوارگری و اختلال تغذیهای مربوط به شیرخوارگی و اوایل کودکی مشکلاتی که در نوجوانی رایج ترند عبارتند از: بی اشتهایی عصبی ، پرخوری انتخابی خوردن و هراس از غذا در روند تحقیق به موارد شناخته شده فوق افزوده شد. هرزه خواری اغلب در دوره اول کودکی پایان می پذیرد، اما امکان پا بر جا ماندن آن تا نوجوانی و بندرت تا بزرگسالی وجود دارد، نشخوار نیز در شیرخواران دیده میشود اما در افراد عقب مانده ذهنی احتمال بروز این مشکل در دوران بزرگسالی نیز وجود دارد (آژوریاگرا و مارسلی ، ۱۹۸۲ به نقل از دادستان، ۱۳۷۸، ص ۱۵۵). هرزه خواری و نشخوارگری با عقب ماندگی ذهنی رابطه مستقیم دارند. شیوع این مشکلات در افراد عقب مانده ذهنی با شدت عقب ماندگی افزایش می یابد و نیز به طور طبیعی سن بروز نشخوار کردن بین ۳ تا ۱۲ ماهگی است اما در کودکانی که دچار عقب ماندگی ذهنی هستند ممکن است دیرتر آغاز شود. در واقع عقب ماندگی ذهنی در کودکان بزرگتر و بزرگسالان به عنوان عامل زمینه ساز نشخوار کردن عمل می کند (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخو و آوادیس یانس، ۱۳۸۶، ص ۱۸۹)، بی اشتهایی عصبی بر حسب کمترین وزن بهنجار بدن مشخص می شود اوج سنی آن بین ۱۴ تا ۱۸ سالگی است اما این اختلال می تواند در هر سنی متجلی شود. علاوه بر این عملکرد اجتماعی افراد به وضوح در بی اشتهایی روانی نقش دارد (راشل و همکاران، ۲۰۰۸، ص ۱۸۱)۔ پرخوری عبارتست از دوره های برگشت کننده خوردن با ولع، خوردن میزانی از غذا در یک وعده زمانی مشخص بیشتر از آن چیزی است که افراد تحت شرایط مشابه خواهند خورد (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخو و آوادیس یانس، ۱۳۸۶ ص ۸۷۰).

سایر مسائل و مشکلات خوردن که به آنها کمتر توجه شده است:

انتخابی خوردن، در مورد کودکی به کار برده می شود که فقط تعداد بسیار محدودی از غذاها را می خورد و هراس از غذا، به شکل نقص عملی در بلع یا ترس از قورت دادن شناخته می شود. علی رغم این که بی اشتهایی عصبی، پرخوری، انتخابی خوردن و هراس از عذا به عنوان عمده ترین مشکلات خوردن شناخته شدهاند، ولی به میزان شیوع آن در بین عقب ماندگان ذهنی توجه نشده است.تلاش های بسیاری برای تعریف عقب ماندگی ذهنی صورت گرفته است بسیاری از زمینه های علمی وحرفه ای مانند پزشکی ، روان شناسی ، مددکاری اجتماعی ، تعلیم و تربیت که با کودکان و بزرگسالان عقب مانده سر و کار دارند هر کدام از دید گاهی ویژه این مسئله را مورد توجه قرار داده اند. تعریفی که اخیرا مورد قبول اکثر مراجع قرار گرفته، تعریفی است که مورد استفاده انجمن آمریکایی نقص ذهنی بعنی عمده ترین سازمان حرفه ای در میان عقب ماندگی ذهنی قرار گرفته است.تعریف چنین است: « عقب ماندگی ذهنی ناظر است به کار کرد هوش عمومی که به طور معنی دار پایین تر از میانگین است. با به نقایصی در رفتار سازشی منجر شده یا با آن همراه است و در طول دوره رشد بروز می کند»بر اساس آنچه بیان شد در این پژوهش، محقق در جستجو و بررسی شیوع انواع مسائل و مشکلات خوردن در عقب ماندگان ذهنی است.

بیان مسئله

در پژوهش حاضر، شیوع انواع مسائل و مشکلات خوردن و مقایسه آن در بین کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. مشکلات خوردن شامل آشفتگی های شدید شدید در رفتار غذا خوردن است. دو مشکل عمدهای که بیشتر در کودکی مطرح هستند عبارتند از هرزه خواری و نشخوار کردن مشکلاتی که در نوجوانی رایج ترند عبارتند از: بی اشتهایی عصبی، پرخوری (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخو و آوادیس یانس، ۱۳۸۶، ص ۸۷۰). مسائل و مشکلات خوردنی که در روند تحقیق با مشاهده محقق مورد تامل قرار گرفت به موارد شناخته شده فوق افزوده شد از قبیل انتخابی خوردن و هراس از غذا بررسی میزان شیوع این مسائل و مشکلات در بین عقب ماندگان ذهنی مسئله ای است که تاکنون نسبت به آن غفلت شده است. با توجه به ارتباط انواع مشکلات خوردن با عقب ماندگی ذهنی در پژوهش حاضر سعی خواهد شد که میزان شیوع این مشکلات و مقایسه آن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

شیوع مشکلات بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی، پرخوری افراطی، انتخابی خوردن و هراس از غذا در بین کودکان عقب مانده ذهنی برآورد نشده است. به گزارش انجمن روان پزشکی امریکا (۲۰۰۰) داده های همه – گیرشناسی در مورد هرزه خواری محدود است و شیوع تشخوار نیز تادر و استثنایی به نظر می رسد و از آن جایی که این مشکلات با عقب ماندگی ذهنی رابطه دارند و با توجه به این که مسأله تخمین شیوع برای برنامه ریزان در سطح منطقه، شهر، استان و کشور اهمیت شایانی دارد، لذا ضروری است شیوع مشکلات هرزه خواری، نشخوار، بی اشتهایی عصبی، پرخوری، انتخابی خوردن و هراس از غذا در بین عقب ماندگان ذهنی برآورد شود و این مشکلات در بین کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر مورد مقایسه قرار گیرد. وسعت مشکلات خوردن تغییر پذیری زیادی را نشان می دهد، مطالعاتی که ملاکهای دقیق را به کار می برند میزان کمتری از این مشکلات را گزارش کرده اند و فقط در ۲-۱ % نوزادان، مشکلات خوردن با دوام تشخیص داده می شود. از آن جایی که مشکلات خوردن اولین بار در خلال سال های قبل از بزرگسالی تشخیص داده میشود، به عنوان مشکلات روانی کودکی تلقی می شود. این مشکلات در ادامه پیدا کنند برای بزرگسالان نیز ایجاد زحمت می کنند. مشکلات خوردن اغلب کیفیت های هیجانی و رفتاری و همچنین پیامدهای جسمی دارند. اگرچه بسیاری از اشخاص مبتلا به مشکلات خوردن اختلال دیگری ندارند، اما ممکن است انواعی از اختلال های دیگر با این مشکل همراه باشند (کندال ، ۲۰۰۰ ترجمه کلانتری و گوهری، ۱۳۸۲، ص ۱۲۹). بنابراین با توجه به ماهیت این مشکل و پیامدهای ناشی از ابتلای به آن لازم است در زمینه تشخیص کودکان دچار مشکلات خوردن تلاش هایی صورت گیرد.

اهداف پژوهش:

هدف کلی

بررسی میزان شیوع انواع مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر با دامنه سنی ۷ تا ۱۱ سال

مقایسه انواع مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر با دامنه سنی ۷ تا ۱۱ سال

ارائه پیشنهادهایی بر اساس نتایج پژوهش برای معلمان، مربیان بهزیستی و خانواده های کودکان عقب – مانده ذهنی مبتلا به مشکلات خوردن

هدف جزئی:

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات هرزه خواری در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات تشخوار در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات بی اشتهایی عصبی در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات پرخوری عصبی در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات پرخوری افراطی در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات انتخابی خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات پرخوری افراطی در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش –

پذیر

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات انتخابی خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش –

پذیر

بررسی میزان شیوع ابتلا به مشکلات هراس از غذا در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش –

پذیر

سوال های پژوهش

توزیع فراوانی انواع مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر چگونه است؟

توزیع فراوانی انواع مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر چگونه است؟

فرضیه های پژوهش:

بین میزان شیوع ابتلا به مشکلات نشخوار در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر تفاوت معنادار وجود دارد.

بین میزان شیوع ابتلا به مشکلات کم اشتهایی عصبی در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر تفاوت معنادار وجود دارد.

بین میزان شیوع ابتلا به مشکلات پرخوری عصبی در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش۔ پذیر تفاوت معنادار وجود دارد.

بین میزان ابتلا به مشکلات پرخوری افراطی در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر تفاوت معنادار وجود دارد.

بین میزان شیوع ابتلا به مشکلات انتخابی خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش – پذیر تفاوت معنادار وجود دارد.

بین میزان شیوع ابتلا به مشکلات هراس از غذا در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر تفاوت معنادار وجود دارد.

روش پژوهش

نوع پژوهش حاضر، کاربردی و روش انجام آن زمینه ای است

جامعه آماری:

کلیه دانش آموزان دختر و پسر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و تربیت پذیر با دامنه سنی ۷ تا ۱۱ سال که در مراکز بهزیستی و مدارس کم توان ذهنی شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ مشغول به تحصیل هستند و تعداد آنها بر اساس سالنامه آماری مراکز بهزیستی و آموزش و پرورش استثنایی استان لرستان ۶۰۰ نفر می باشد.

نمونه و روش نمونه گیری پژوهش

در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و حجم نمونه شامل ۳۱۰ نفر که شامل ۱۱۰ کودک عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و ۲۰۰ کودک عقب مانده ذهنی آموزش پذیر است کودکان تربیت پذیر به صورت در دسترس و کودکان آموزش پذیر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و در سال تحصیلی ۸۹۱۳۸۸ در مراکز و مدارس پیش دبستان و دبستان مشغول به تحصیل هستند.

روش جمع آوری داده ها و ابزار آن

پس از اخذ مجوز جهت انجام تحقیق از دانشگاه و هماهنگی با مراکز بهزیستی و مدارس کم توان ذهنی شهر خرم آباد، با استفاده از روش تصادفی ساده، کودکان از بین مراکز بهزیستی و مدارس کم توان ذهنی انتخاب شدند، بعد از آن که نمونه ها انتخاب شدند، پرسشنامه ها در اختیار معلمان، مربیان و والدین قرار گرفت تا به آن پاسخ دهند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته با عنوان پرسشنامه تشخیصی مشکلات خوردن استفاده شد که مشکلات هرزه خواری، نشخوار، بی اشتهایی عصبی، پرخوری، انتخابی خوردن و هراس از غذا را در بر می گیرد.

روش تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش از شاخص های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، نمودار) برای برآورد شیوع انواع مشکلات خوردن و از آمار استنباطی از آزمون کای دو (X2) استفاده شده است.

محدودیت های دوگانه پژوهش:

محدودیت های در اختیار پژوهشگر

– محدود بودن انجام پژوهش به شهر خرم آباد که موجب محدود شدن تعمیم پذیری بافته های تحقیق می شود .

-نتایج این پژوهش به کودکان ۷ تا ۱۱ ساله ای که در مراکز بهزیستی و مدارس کم توان ذهنی شهر خرم آباد هستند، محدود شده است.

– این پژوهش از لحاظ زمانی محدود به سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ می باشد.

– موضوع به بررسی و شیوع انواع مسائل و مشکلات خوردن در کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و آموزش پذیر محدود شده است.

محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر

-فقدان ابزار استاندارد برای بررسی موضوع

– کمبود پژوهش های داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع مورد نظر

– جلب نظر معلمان، مربیان و والدین جهت پاسخگویی به سوالات پرسشنامه

– وضعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده های کودکان مورد بررسی قرار نگرفته است.

تعاریف متغیرها و اصطلاحات

تعاریف نظری

شیوع: عبارتست از تعداد کل افرادی که دارای نوعی از اختلال یا ناتوانی در یک جامعه هستند میزان فراگیری بر اساس درصد گزارش می شود و برای محاسبه آن تعداد افراد مبتلا به تعداد کل افراد جامعه تقسیم می شود(کافمن، ۲۰۰۱، ترجمه ماهر، ۱۳۸۸، ص ۴۸) مشکلات خوردن شامل آشفتگی های شدید در رفتار غذا خوردن است (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخو و آوادیس بانس، ۱۳۸۶، ص ۸۶۰ ).

هرزه خواری: خوردن مداوم مواد غیرخوراکی برای مدت یک ماه که با سطح رشدی فرد متناسب نیست (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخو و آوادیس یانس، ۱۳۸۶، ص ۱۸۸) نشخوار: بالا آوردن و جویدن دوباره غذا به صورت مکرر و برای مدت حداقل یک ماه پس از یک دوره کار کرد بهنجار (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخو و آوادیس یانس، ۱۳۸۶، ص ۱۹۰)

بی اشتهایی عصبی: خودداری از حفظ کمترین وزن بهنجار، ترس شدید از افزایش وزن و اختلال قابل ملاحظه در درک شکل با اندازه بدن است (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخوو آوادیس بانس، ۱۳۸۶، ص ۸۶۱).

پرخوری: دوره های برگشت کننده خوردن با ولع، خوردن میزانی از عذا در یک وعده زمانی مشخص بیشتر از آن چیزی است که افراد تحت شرایط مشابه خواهند خورد (راهنمای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، ۲۰۰۰، ترجمه نیکخو و آوادیس پانس، ۱۳۸۶، ص ۸۷۰)انتخابی خوردن در مورد کودکی به کار برده می شود که فقط تعداد بسیار محدودی از خوراکی ها را می خورد برایان وا ، به نقل از عزیزی، ۱۳۸۶، ص ۳۲)هراس از غذا به شکل نقص عملی در بلع یا ترس از قورت دادن شناخته می شود. از خوردن و به ویژه خوردن غذاهای جامد هراسان اند (برایان وا، به نقل از عزیزی، ۱۳۸۶، ص ۴۹)کودک عقب مانده ذهنی تربیت پذیر: فردی است که در حیطه هایی نظیر یادگیری مهارت های تحصیلی، مهارت های اجتماعی و کسب صلاحیت شغلی ناتوان می باشد و توانایی های تحصیلی آنها از یک کودک ۵ یا ۶ ساله

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی صغری ابراهیمی روانشناس، صغری ابراهیمی مشاور، صغری ابراهیمی روان درمانگر، صغری ابراهیمی روانپزشک، صغری ابراهیمی متخصص اعصاب و روان، صغری ابراهیمی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی کودکان استثنایی
تصویر
صغری ابراهیمی
مشاور کودک
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر