منو
X

تصویر
عبدالعباس ظهیری
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
80%

دقت

0%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

عبدالعباس ظهیری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران در سال ۱۳۸۸، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خود کارآمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شهید چمران

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در شته روان شناسی تربیتی

عنوان:

روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خود کارآمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز

استاد راهنما:

دکتر منیجه شهنی ییلاق

استاد مشاور:

دکتر جمال حقیقی مبارکه

پژوهشگر:

عبدالعباس ظهیری

شهریور ۱۳۸۸

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: موضوع تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

هدف های تحقیق

سئوال های تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

خودکارآمدی

نظریه شناختی-اجتماعی

خود و خودکارآمدی

منابع اطلاعاتی خودکار آمدی

موفقیت در عملکرد

تجربه جانشینی

قانع سازی کلامی

حالات فیزیولوژیک

ابعاد خودکارآمدی

چگونگی تاثیر گذاری باورهای خودکارآمدی

خودکارآمدی در مراحل رشد

روش های بالا بردن خودکارآمدی

خودکارآمدی در موقعیت های آموزشی

سرمشق ها و خودکارآمدی

خودکارآمدی و پیشرفت تحصیلی

ویژگی های افراد خودکار آمد

مسئولیت پذیری

تعریف مسئولیت پذیری

نظریه های مسئولیت پذیری

آموزش مسئولیت پذیری

منابع اساسی آموزش مسئولیت پذیری

خانواده

جامعه

ویژگی های افراد مسئولیت پذیر

تکالیف خانه

تاریخچه تکالیف خانه در جهان

تکالیف خانه در جهان

تکالیف خانه در ایران

هدف های تکالیف خانه

هدف های مهارتی

هدف های نگرشی

هدف های دانشی

طبقه بندی اپستن از هدف های تکالیف خانه

انواع تکالیف خانه

طبقه بندی تکالیف با توجه به شیوه اجرا نزد فراگیر

– تکالیف انفرادی

تکالیف گروهی

تکالیف یکنواخت

تکالیف انتخابی

طبقه بندی تکالیف به لحاظ مدت زمان اجرا

تکالیف کوتاه مدت

تکالیف بلند مدت

طبقه بندی تکالیف به لحاظ نوع ارائه

تکالیف شفاهی

تکالیف کتبی

تکالیف عملی

طبقه بندی تکالیف از لحاظ نتایج آموزشی

تکالیف محصول محور

تکالیف فرایند محور

طبقه بندی تکالیف از نظر محتوا

تکالیف تمرینی

تکالیف آمادگی

تکالیف کاربردی

تکالیف خلاقیتی

تکالیف پژوهشی

تکالیف هوشی

شرایط انجام تکالیف

فراهم کردن ابزارهای تکالیف

تمرکز بر انجام تکالیف خانه

مکان انجام تکالیف

راه های رسیدگی به تکالیف

توسط معلمین

توسط نماینده کلاس

توسط سر گروه ها

ارزیابی و کنترل تکالیف خانه

پیشینه های پژوهشی متغیرهای تحقیق

جمع بندی فصل دوم

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری

ابزارهای پژوهش

پرسشنامه اطلاعات شخصی

پرسشنامه بررسی تکالیف خانه

پایایی پرسشنامه بررسی تکالیف خانه

روایی پرسشنامه بررسی تکالیف خانه

مقیاس خود کار آمدی برای یادگیری

پایایی مقیاس خودکارآمدی برای یادگیری

روایی مقیاس خود کار آمدی برای یادگیری

مقیاس مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری

پایایی مقیاس مسئولیت پذیری ادراک شده برای بادیگری

روایی مقیاس مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری

عملکرد تحصیلی قبلی و بعدی

طرح پژوهش

روش تحلیل مسیر

مدل تحلیل مسیر (دیاگرام با نمودار مسیر)

مزایای تحلیل مسیر بر تحلیل رگرسیونی

مفروضات تحلیل مسیر

محدودیت های تحلیل مسیر

مدل معادلات ساختاری

انواع متغیرها در مدل های علی

نشانگرها با ایندیکتورها

متغیرهای مکنون (پنهان)

کاربردهای مدل معادلات ساختاری

آزمون مدل ها و ارزشیابی برازندگی

شاخص های برازندگی

شاخص های مطلق

مجذور خی

نسبت مجذور خی به درجه آزادی

ریشه میانگین مجدور پس مانده

شاخص های GFI و AGFI

شاخص های نسبی

شاخص بنتلر – بوئت با شاخص نرم شده برازندگی

شاخص توکر – لویس با شاخص نرم شده برازندگی

شاخص برازندگی افزایشی

شاخص برازندگی بنتلر با شاخص نسبی غیر مرکزی

شاخص برازندگی تطبیقی

شاخص های تعدیل یاقته

شاخص برازندگی صرفه جویی

شاخص نرم شده برازندگی صرفه جویی

شاخص های برازندگی برای مقایسه مدل های آشیان نشده

ملاک اطلاعات آکانیک

شاخص تعدیل یافته بازدوگان

ملاک برون – کیودک

شاخص وارسی اعتبار مورد انتظار

شاخص جذر برآورد واریانس خطای تقریبی

روش های آماری

فصل  چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در کل نمونه دانش آموزان

ماتریس همبستگی متغیرهای مشاهده شده در کل نمونه آزمودنی ها

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در نمونه دانش آموزان دختر

ماتریس همبستگی متغیرهای مشاهده شده در نمونه دانش آموزان دختر

آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در نمونه دانش آموزان پسر

ماتریس همبستگی متغیرهای مشاهده شده در نمونه دانش آموزان پسر

یافته های مربوط به فرضیه ها

یافته های مربوط به مدل اصلی پیشنهادی معادلات ساختاری

مدل یابی معادلات ساختاری

یافته های مربوط به فرضیه های مدل اصلی پیشنهادی

فرضیه های اصلی مربوط به روابط مستقیم بین متغیرهای

مسیرهای واسطه ای مدل پیشنهادی

یافته های مربوط به روابط واسطه ای متغیر های مدل اصلی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه

بررسی برازش مدل اصلی تحقیق

تبیین فرضیه های مستقیم پژوهش

محدودیت های پژوهش

پیشنهادهای پژوهش

الف) پیشنهادهایی به معلمان و والدین

ب) پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده

خلاصه پژوهش

منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر آزمایش برازندگی مثال پیشنهادی معادلات ساختاری روابط مستقیم و غیر مستقیم، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خود کار آمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز است. مسیرهای پیشنهادی در الگوی فرضی این تحقیق، فرضیه های مورد مطالعه را نشان می دهد. این پژوهش در دو مرحله، مطالعه مقدماتی و اصلی انجام شد. هدف از مطالعه مقدماتی بررسی ویژگی های روانسنجی ( پاپایی و روایی پرسشنامه های خودکار آمدی برای یادگیری، انجام تکالیف خانه و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری بود. در این مرحله از تحقق ۱۳۰ دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از بین نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر اهواز برای تکمیل پرسشنامه ها به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. با پاپی ابزارها با استفاده از دو روش تنصیف و آلفای کرونباخ، و روایی آنها با استفاده از روش های روایی سازه ای و تحلیل عامل تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ابزار های مذکور از پایایی و روایی رضایت بخشی برخوردار هستند. همچنین، برای سنجش عملکرد تحصیلی قبلی و بعدی دانش آموزان به ترتیب از معدل کل سال تحصیلی ۸۶-۸۵ و معدل کل سال تحصیلی ۸۷-۸۶ استفاده شد. در مرحله اصلی تحقیق نیز ۴۰۰ دانش آموز (۲۰۰ دختر و ۲۰۰ پسر) دبیرستانی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به منظور آزمون فرضیه ها و برازش مدل پیشنهادی انتخاب شدند. روش های آماری به کار رفته در این مطالعه، در مرحله اصلی، میانگین، انحراف معیار، کووارپائس، رگرسیون چند متغیری، آزمون سوبل و روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای ۱۶ SPSS و ۷ AMOS بودند. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل اصلی پیشنهادی معادلات ساختاری روابط على متغیرهای مذکور، با توجه به شاخص های برازندگی ارائه شده، از پرارش قابل قبولی برخوردار بود. با وجود این ها برای این که مدل مذکور به طور مناسبی با داده ها پر ازش یابد، اصلاح مدال و حذف مسیرهای غیر معنی دار ضروری به نظر می رسید. لذا پس از حذف سه مسیر غیر معنی دار و نیز حذف متغیر مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری، برازش مدال اصلاح شده، مورد بررسی قرار گرفت. اکثر شاخص های برازندگی از انطبافی کامل مدل اصلاح شده با داده ها حکایت داشت. به طور کلی، در مدل پیشنهادی پژوهشی، مسیرهای مستقیم انجام تکالیف خانه به مسئولیت پذیری ادراک شده، خود کار آمدی برای یادگیری به مسئولیت پذیری ادراک شده و مسئولیت پذیری ادراک شده به عملکرد تحصیلی بعدی معنی دار نشد لذا قرض های متناسب با این مسیرها نیز مورد تایید قرار نگرفت.

واژه های کلیدی: عملکرد تحصیلی قبلی و بعدی، انجام تکالیف خانه خودکارآمدی برای یادگیری، مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری، تحلیل عامل تأییاسی، معادل معادلات ساختاری

مقدمه

انسان ها در طی سال های محدود عمر خویش با تجربه های متنوع و مختلفی رو به رو شده اند و همواره سعی داشته اند تا آن تجارب را به بهترین شکل ممکن به افراد دیگر و به ویژه به نسل های بعدی منتقل نمایند. بدین منظور، آموزش آغاز شد و روز به روز به سوی بهبود پیش رفت. نظریه های متنوعی در این باب طرح گردید و هر کدام به نوبه خود بر کیفیت آموزش ها افزود. لذا مباحثی همچون نحوه تدریس و آموزش، نحوه ارائه تکالیف به یادگیرندگان، وضعیت اجتماعی – اقتصادی – فرهنگی و شناختی دانش آموزان و خانواده آنها، نحوه ارزیابی آموخته های دانش آموزان و هزاران موضوع دیگر مورد توجه محققان قرار گرفته است که نتایج بسیاری از این تحقیقات منجر به تغییرات عمده ای در فرایند آموزش و یادگیری شده است.اما آن چه از ابتدا تا کنون به عنوان جزء لاینفک آموزش بوده و هست، موضوعی با عنوان تکلیف است، تکلیف یکی از مؤلفه های ساختاری است که آن را به عنوان عامل تاثیر گذار بر فرایندهای شناختی- انگیزشی دانش آموزان معرفی می نمایند. از این دیدگاه، ساختار کلاس، تکلیف، نمره ی تکلیف و چگونگی برخورد دانش آموزان یا تکلیف، عناصر مر کزی پادگیری آموزشگاهی را تشکیل می دهند (به نقل از بنایی مبارکی، ۱۳۸۴). بخشی از تکالیف به عنوان کار کلاسی در مدرسه انجام می شود و بخشی دیگر را که دانش آموز، خود به منزل برده تا علاوه بر آموزگاران، اولیای مدرسه و دانش آموز، والدین نیز درگیر کار تحصیل وی شوند. بدین ترتیب، بخشی از وقت خارج از مدرسه دانش آموز به انجام تکالیف اختصاص می یابد. این نوع تکالیف را اصطلاحا تکالیف خانه می نامند. این سئوال که تکالیف چه اثرهای مثبت یا منفی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارند، سئوال مهمی است که بر اساس آن معلمان، برنامه ریزان، محققان و متولیان آموزش و پرورش برای رسیدن به هدف های آموزشی و تربیتی خود تصمیم گیری می کنند.در برخی کشورها، تکلیف خانه لااقل در سطح مدارس ابتدایی با به کلی حذف شده و یا اگر تکالیفی برای دانش آموزان تعیین می شود، اکثرا اختیاری با تداوم فعالیتی است که در کلاس درس شروع شده و علاقه و انگیزه ادامه آن در آنان ایجاد شده است. در برخی از جوامع، منجمله ایران، تکلیف خانه هنوز جایگاه سنتی و ارزشی خود را حفظ نموده است. از آنجا که گروه های مختلفی درگیر آن می باشند این مسئله هنوز به عنوان یک موضوع روز مطرح بوده و طیف وسیعی از افکار و عقاید مختلف و گاه متضادی را در بر می گیرد (قورچیان، ۱۳۷۱).

بیان مسئله

امروزه یکی از علایق مهم تمامی روانشناسان و آموزشیاران بررسی تأثیر تکلیف در عملکرد علمی دانش آموزان است. آنها تکلیف خانه را چنین تعریف می کنند: تکلیفی که بوسیله معلمان مدرسه به دانش آموزان محول می شود تا آنها در خلال ساعات خارج از مدرسه انجام دهند (کوپر، ۱۹۸۹).به نظر زیمرمن (۲۰۰۵) تکلیف خانه با افزایش فهم و پادگیری مواد علمی همبسته است. پژوهشگران با استناد به پژوهش های مختلف نتیجه گرفتند که تکالیف متنوع و گسترده با موضوعاتی که یادگیری آنها مستلزم فهم، استدلال و قضاوت هستند و متوتی که بتوانند حس کنجکاوی و چالش انگیزی شاگردان را برانگیزند و در عین حال با تلاش منطقی قابل فهم باشند، به یادگیری عمیق تر و علاقه بیشتر منجر می شوند.فواید بسیاری برای تکلیف خانه برشمرده اند. از جمله افزایش استقلال دانش آموزان از آموزگاران، نگرش های مثبت تو تحصیلی و مسئولیت بیشتر نسبت به پادگیری اما، مهم تر از همه این ها تأثیر تکلیف خانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است که محققین زیادی از زاویه های مختلفی آن را مورد بررسی قرار داده اند (کوپر و والنتین ، ۲۰۰۱).برخی از محققین با استفاده از شیوه های جدید پژوهشی همچون تحلیل مسیر ، سعی بر آن نمودند تا تأثیرات نکلیف منزل و انجام آن را بر پیشرفت تحصیلی، به واسطه متغیرهای دیگری مورد بررسی قرار دهند. از جمله این متغیرها می توان به خودکارآمدی اشاره نمود.خودکارآمدی عبارت است از اعتقاد به قابلیت های فردی (شخصی) برای یادگیری با عمل کردن به صورتی مؤثر، خودکارآمدی برای یادگیری عبارت است از: باور به استفاده کردن از فرایندهای خود گردانی ، همچون هدفگذاری، خود نظارتی ، استفاده از راهبردها، خودارزیابی ، خود واکنشی در یادگیری (زیمرمن، ۲۰۰۵).منابع عمده خودکارآمدی عبارتند از: سابقه رفتار شخصی، تجربه جانشینی ، قانع سازی کلامی و حالات فیزیولوژیک (ریو ، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵). از این میان مؤثرترین عوامل عبارتند از: سابقه رفتار شخصی و تجربه جانشینی، که در این بین تیز تقش عامل اول بارز تر است. خود کارآمدی به نوبه خود تاثیراتی بر فرد می گذارد. به عبارت دیگر، افرادی که خود را در موضوع خاصی کارا می دانند، این باور در چهار زمینه بر آنها اثر می گذارد، که عبارتند از: الف) بیشتر گرایش به انجام عمل دارند تا اجتناب از آن، ب) در طول انجام کار تلاش و استقامت می کنند و در مواجهه با اتفاقات غیر مترقبه دست از کار نمی کشند، ج) از تفکر و تصمیم گیری در مواقع بحرانی بهره می گیرند و د) واکنش های هیجانی و عاطفی مثبت نسبت به عمل یا فعالیت دارند (ریو، ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵).محققان علاوه بر استفاده از خودکارآمدی برای یادگیری، به عنوان میانجی، در رابطه انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی، متغیر مهم دیگری را بر می شمرند که آن را با عنوان مسئولیت پذیری ادراک شده عنوان می نمایند.مسئولیت پذیری در واقع نوعی پذیرش، التزام و پایبندی به وظایفی است که بنا بر نقش هایی که افراد در جامعه دارند به آنها محول می شود. بر این اساس، هر شخصی شاهد دامنه ای از مسئولیت ها خواهد بود که بنا بر نقش هایش متنوع و متفاوت خواهند بود. مثلا، می توان از مسئولیت پذیری اجتماعی، مدنی، خانوادگی، شغلی و تحصیلی در این باب یاد کرد. مسئولیت پذیری ادراک شده عبارت است از تصوری که فرد از میزان این تعهد و التزام تسبت به وظایف و امور محول به خود دارد.هدف از این پژوهش بررسی برازندگی مدل روابط مستقیم و غیر مستقیم، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده، در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز، با استفاده از معادلات ساختاری است که در نمودار ۱-۱ آورده شده است. انجام تکالیف خانه و عملکرد تحصیلی قبلی به عنوان متغیرهای پیش بین و عملکرد تحصیلی بعدی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، روابط دو متغیر پیش بین فوق با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری دو متغیر خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده نیز مورد بررسی قرار گرفت.

اهمیت و ضرورت پژوهش

از جمله موضوعات مهمی که گاه جنجال هایی را در حوزه های آموزشی و تربیتی ایجاد کرده است، موضوع ارائه یا عدم ارائه تکالیف خانه به دانش آموزان و میزان اثر آن بر پیشرفت و عملکرد تحصیلی آنان است. با وجود آنکه تحقیقات مفیدی در این زمینه صورت گرفته است لیکن اندیشه استفاده از میانجی های روانشناختی در کشف اثرات انجام تکالیف خانه بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، مبحث نسبتا تازه ای است که می بایست بیشتر مورد توجه قرار گیرد.از طرف دیگر، یک موضوع اساسی در آموزش و پرورش، رابطه متقابل علت و معلولی بین نوع نگرش فرد نسبت به خود و موفقیت و شکست در تحصیل است. به نظر بندورا (۲۰۰۱) سه عامل اساسی که با تعامل همدیگر بر یادگیری اثر می گذارند عبارتند از: رفتار، شخصا شناخت و محیط. در این الگو عوامل شخصی (شناختی) نقش مهمی در حیطه یادگیری بازی می کنند. یکی از عوامل شخصیتی بارز که بندورا در سال های اخیر بر آن تاکید می کند، خودکارآمدی است (بیابانگرد، .(۱۳۸۴). به نظر می رسد با توجه به اهمیت مفهوم خودکارآمدی و اثر آن بر پیشرفت تحصیلی، تحقیق در این زمینه در بسیاری جهات به دست اندرکاران آموزش و پرورش کمک شایانی خواهد نمود و بسیاری از مسائل را توجیه خواهد کرد. لذا بررسی موضوع تکالیف خانه با میانجی گری خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری در این تحقیق راهنمای مناسبی برای افراد ذیل خواهد بود: ۱) برنامه ریزان و طراحان آموزش و پرورش، ۲) آموزگاران ، معلمین و دبیران ، ۳) مشاوران مدارس و ۴) خانواده ها.برنامه ریزان و طراحان آموزشی با تکیه بر نتایج این تحقیق و تحقیقاتی از این دست می توانند در حجم تکالیف کتب درسی و کیفیت آنها و نیز ساعات تدریس هر واحد آموزشی تغییرات زیربنابی انجام دهند، آموزگاران، معلمان و دبیران نیز با بهره گیری از یافته های این پژوهش خواهند توانست میزان ارائه تکالیف خانه به دانش آموزان را بر اساس وضعیت شناختی آنها تنظیم نموده و در میزان ارائه آن تجدید نظر نمایند، تا بدین ترتیب انجام تکالیف خانه به جای تاثیرات نامطلوب بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان، موفقیت آنها را به ارمغان آورد. مشاوران مدارس با سر لوحه قرار دادن نتایج تحقیق حاضر می توانند بر تدوین برنامه هایی جهت بهبود خودکارآمدی در دانش آموزان و ارائه راهکارهایی جهت تنظیم میزان و کیفیت تکلیف برای همکارانشان همت گمارند. در نهایت، والدین دانش آموزان با بهره گیری از نتایج تحقیق حاضر ضمن تغییر در رویه موجود در انجام تکالیف خانه – که عمدتا توسط والدین انجام می شود – خواهند کوشید تا با یاری رساندن به فرزندان خود، به ایجاد احساس کارایی و مسئولیت در آنها، پیشرفت در تحصیل و زندگی را برایشان به بار آورند به علاوه، جدید بودن روش تحلیل به کار رفته در این تحقیق از جمله مزایای آن به حساب می آید، به ویژه آنکه پژوهش بر اساس مدل فوق الذکر برای اولین بار در کشور به اجرا در آمده است.

هدف های تحقیق

این پژوهش دارای یک هدف کلی و چند هدف جزئی به شرح ذیل می باشد

هدف کلی: هدف کلی این پژوهش آزمایش برازندگی مدل پیشنهادی روابط مستقیم و غیر مستقیم، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خود کار آمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز است هدف های جزئی

۱-تعیین رابطه مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی با انجام تکالیف خانه

۲- تعیین رابطه مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی با خودکارآمدی برای یادگیری

٣- تعیین رابطه مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی با عملکرد تحصیلی بعدی

۴- تعیین رابطه مستقیم انجام تکلیف خانه با مسئولیت پذیری اداراک شده.

۵- تعیین رابطه مستقیم انجام تکالیف خانه با خودکار آمدی برای یادگیری

۶-رابطه مستقیم انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی

۷-رابطه مستقیم خودکار آمدی برای یادگیری با مسئولیت پذیری ادراک شده.

۸- تعیین رابطه مستقیم خود کار آمدی برای یادگیری با عملکرد تحصیلی بعدی

۹ – تعیین رابطه مستقیم مسئولیت پذیری ادراک شده با عملکرد تحصیلی بعدی

۱۰- تعیین رابطه غیر مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی با عملکرد تحصیلی بعدی از طریق خودکارآمدی برای یادگیری

۱۱- تعیین رابطه غیر مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی با عملکرد تحصبلی بعدی از طریق خود کار آمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری

۱۲- تعیین رابطه غیر مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی با عملکرد تحصیلی بعدی از طریق انجام تکالیف خانه ۱۳- تعیین رابطه غیر مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی با عملکرد تحصیلی بعدی از طریق انجام تکالیف خانه و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری

۱۴- تعیین رابطه غیر مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی با عملکرد تحصیلی بعدی از طریق انجام تکالیف خانه و خودکار آمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری

۱۵- تعیین رابطه غیر مستقیم انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی از طریق خودکارآمدی برای یادگیری

۱۶- تعیین رابطه غیر مستقیم انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی از طریق مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری

۱۷-تعیین رابطه غیر مستقیم انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی از طریق خود کار آمدی برای یادگیری و مسئولیت ادارک شده برای یادگیری.

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید چمران
  • رشته تحصیلی روانشناسی تربیتی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی عبدالعباس ظهیری روانشناس، عبدالعباس ظهیری مشاور، عبدالعباس ظهیری روان درمانگر، عبدالعباس ظهیری روانپزشک، عبدالعباس ظهیری متخصص اعصاب و روان، عبدالعباس ظهیری روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی تربیتی
تصویر
عبدالعباس ظهیری
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر