منو
X

تصویر
علی پور صالح کچو مثقالی
مشاور خانواده
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

علی پور صالح کچو مثقالی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی و مشاوره خانواده درمانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه علم و فرهنگ در سال ۱۳۸۹، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی فرزندان پسری که والدینشان ازدواج مجدد کرده اند با خانواده های عادی و تک والدینی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علم و فرهنگ

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی و مشاوره خانواده درمانی

عنوان:

مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی فرزندان پسری که والدینشان ازدواج مجدد کرده اند با خانواده های عادی و تک والدینی

استاد راهنما:

دکتر علیرضا مهدویان

استاد مشاور:

دکتر پرویز دباغی

دانشجو:

علی پور صالح کچومثقالی

زمستان ۱۳۸۹

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول طرح تحقیق

بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف کلی

اهداف جزیی

سوالات پژوهش

تعریف مفاهیم و اصطلاحات

سلامت عمومی

پیشرفت تحصیلی

خانواده

انواع متغیرهای تحقیق

فصل دوم پیشینه پژوهش

مقدمه

ساختار خانواده

خانواده های دو نفره

خانواده های قرینه – مکمل

خانواده های سه نسلی

خانواده های نامرکز گرا و مرکز گرا

خانواده های قیم

خانواده های همبسته- انطباق پذیر

خانواده های ناپدری – نامادری

تحول خانواده تداوم وتغییر

تعاریف ازدواج از نظر دانشمندان و روانشناسان

طلاق

خانواده های مطلقه و تاثیر آن بر فرزندان

تاثیر طلاق بر کودکان و نوجوانان

مرگ

مراحل سوگ

فوت والدین و تاثیر آن بر کودکان و نوجوانان

ازدواج مجدد

نقش ازدواج مجدد بر کودکان و نوجوانان

سلامت روانی

تعریف سلامت روانی

ابعاد سلامت روانی با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی

نظریه های سلامت روانی

اصول بهداشت روانی

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی

خانواده و بهداشت روانی

پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

عوامل مربوط به خانواده در پیشرفت تحصیلی نوجوانی

برداشت ها از نوجوانی

خانواده و نوجوان

روابط والد(ه) – فرزند

پژوهش های انجام گرفته در ارتباط با ازدواج مجدد

خلاصه فصل

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ

کارنامه پایان تحصیل

روش گردآوری داده ها

روش تحلیل داده ها

فصل چهارم: یافته های پژوهش

توصیف داده ها

سلامت عمومی در خانواده های ازدواج مجدد

سلامت عمومی در خانواده های عادی

سلامت عمومی در خانواده های ازدواج مجدد به علت طلاق

سلامت عمومی در خانواده های ازدواج مجدد به علت فوت

سلامت عمومی در خانواده های دارای نامادری

سلامت عمومی در خانواده های دارای نا پدری

سلامت عمومی در خانواده های تک والدینی

پیشرفت تحصیلی در خانواده های ازدواج مجدد

پیشرفت تحصیلی در خانواده های عادی

پیشرفت تحصیلی در خانواده های ازدواج مجدد به علت طلاق

پیشرفت تحصیلی در خانواده های ازدواج مجدد به علت فوت

پیشرفت تحصیلی در خانواده های دارای نا مادری

پیشرفت تحصیلی در خانواده های دارای ناپدری

پیشرفت تحصیلی در خانواده های تک والدینی

استنباط و تحلیل داده ها

تحلیل و آزمون سوالات پژوهش

یافته های جانبی

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

خلاصه ای از نتایج به دست آمده

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادها منابع پیوست

پرسشنامه اطلاعات شخصی

پرسشنامه سلامت عمومی

spss

چکیده:

هدف پژوهش: « مقایسه سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی فرزندانی که والدینشان ازدواج مجدد کرده اند با خانواده های عادی و تک والتیتی» می باشد.

روش: در این تحقیق که از نوع علی- مقایسه ای می باشد از دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان قرچک ، تعداد ۸۴ نفر دانش آموز دارای خانواده ازدواج مجدد و تعداد ۶۸ نفر دانش آموز دارای خانواده تک والدینی ، شناسایی شد که همه آنها در تحقیق شرکت داده شد و تعداد ۸۴ نفر دانش آموز دارای خانواده عادی از دو دبیرستان به صورت تصادفی و از هر دبیرستان ۴۲ نفر، همتاسازی شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و کارنامه پایان تحصیلی دانش آموز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ا برای گروههای مستقل و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شده است. نتایج نشان داد که سلامت عمومی فرزندان خانواده های ازدواج مجدد و ازدواج مجدد به علت فوت از عادی، به طور معنادار کمتر است نتیجه گیری: با توجه به نتایج ، کسانی که می خواهند با فردی که دارای فرزند است ازدواج کنند، مهارتهای لازم برای ارتباط با فرزند ناتنی را فرا گیرند و مشاوران مدارس نیز در موقع بررسی مشکلات دانش آموزان، وضعیت خانوادگی او را در نظر بگیرند.

واژه های کلیدی: خانواده های ازدواج مجدد، عادی وتکوالیتی، سلامت عمومی، پیشرفت تحصیلی، | دانش آموزان

مقدمه:

ازدواج یک امر مدتی است که در طول تاریخ وجود داشته است و به یک مجموعه از نیازهای اساسی انسان پاسخ می دهد بقای نسل و پرورش فرزندان ، تحقق آرزوی داشتن فرزند برای پدر و مادر دستیابی په عالیترین سطح دوستی و صمیمیت در دوره جوانی و بزرگسالی ، ارتباط گرم و دو جانبه عاطفی و جنسی و تقسیم کار و همکاری در طول زندگی، در شمار اساسی ترین کارکردهای خانواده است. لطف آبادی، ۱۳۷۹). یکی از بهترین روشهای دستیابی آرامش ، ازدواج است و شاید از همین روست که روانشناسان بزرگترین عامل تنیدگی زا برای انسان را مرگ همسر دانسته اند. این امر نشان دهنده تاثیر فراوان و منحصر به فرد ازدواج در کسب آرامش است. بعلاوه برقراری این روابط فرد را در انجام ساور والطارف فردی و اجتماعی توانا می سازد. (دیماتنو و ۱۹۹۸، ترجمه هاشمیان و همکاران، ۱۳۷۸).یکی از تاثیرات روانی مهم ازدواج، برقراری روابط عاطنی مطلوب بین زن و مرد است که مایه آرامش هر دو می گردد. قرآن کریم نیز در اشاره به این واقعیت میفرماید: از نشانه های (قدرت) او این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا به آنها آرام گیرد و میانشان دوستی و رحمت نهاد. (قرآن کریم، سوره روم ، آیه ۱۲۱) بسیاری از زنان و مردان هنگامی که ازدواجشان به بن بست می رسد ، بهزیستی و سلامت خود را از دست داده و احساس تنهایی می کنند، بررسیها نشان می دهد که این تاثیرات می تواند با ازدواج مجدد کاهش یابد ( اموتو ،۲۰۰۰) ازدواج مجدد به عنوان یک راهبرد برای غلبه بر برخی از پیامدهای منفی طلاق به حساب می آید. بعد از طلاق زنان اغلب از لحاظ سلامت و بهزیستی دچار مشکل می شوند اما این مشکل بعد از ازدواج مجدد جبران میشود. (دانکن ، ۲۰۰۵) ازدواج مجدد راه حل همه مشکلات نیست و ممکن است در مواردی باعث بوجود آمدن مشکلات جدیدی از قبیل تعارض بین والدین جدید و بچه ها شود. (فارسترگ و چرلی، ۲۰۰۱).

بیان مسئله:

محیط خانه یکی از عوامل موثر در رشد کودک و نوجوان می باشد خانواده اولین واحد یک اجتماع بوده و قدیمی ترین موسسه تعلیم و تربیت بشری است. شخصیت کودک در خانواده شکل می گیرد و اگر خانواده سالم باشد کودکان سالمی را پرورش می دهد. زمانی که پدر و مادر در حال کشمکش و تعارض هستند، مخصوصا اگر تعارض و ستیز آنها مداوم باشد باعث مشکلاتی برای فرزندان گردیده و در صورتی که این مشکلات حل شود باعث رنجش و مشکلات رفتاری فرزندان می شود. (قائمی، ۱۳۸۵).به نظر کارن هورنای ، پدیده اضطراب عبارت است از احساس بیچارگی ، ناتوانی و عجز کودک در برابر محیطی که به نظر او خطرناک و کینه توز است. علت اصلی ایجاد اضطراب، فقدان شرایط صمیمانه و محبت آمیز به خصوص در خانواده و وجود رفتار خشونت آمیز توام با بی مهری و عناد نسبت به کودک است. عواملی که از طرف جامعه و به خصوص خانواده در کودک ایجاد ناامنی می کند عبارتند از تسلط زیاد، بی تفاوتی، عدم احترام برای احتیاجات کودک ، توجه و محبت بیش از حد، عدم گرمی و صمیماوت کافی ، بعض ، محافظت شدید ، واگذاری مسئولیت زیاد وہا عدم آن ، پرخاشگری وخشونت، برای کسب احساس امنیت کودک در مقابل این عوامل روش های مختلفی از خود نشان می دهد و همان رافرا می گیرد. (شاملو، ۱۳۶۴). هنگامی که خانواده دوباره تشکیل می شود، هم والدین و هم فرزندان وارد شبکه ای از روابط خانوادگی می شوند که تنها شامل ناپدری و پا نامادری نیست بلکه ممکن است خواهر و برادران ناتنی، فرزندان ناپدری با نامادری و پدربزرگ و با مادر بزرگ و……. هم وارد روابط خانوادگی آنها شود. بسیاری از مردان و زنان معتقدند که ازدواج مجدد بسیاری از مشکلات بعد از جدایی راحل خواهد کرد. (هارلوک ، ۲۰۰۰)فریاد من و همکاران (۱۹۸۰) طی تحقیقاتی رابطه مثبت بین مشکلات موجود بین ناپدری و فرزند خوانده و مشکلات سلامت روانی فرزند خوانده بدست آورد. یعنی با وجود ناپدری وضعیت سلامتی فرزند ناتنی بدتر می شود. سلتو (۱۹۹۵) یک بررسی پرسشنامه ای با دو گروه که بالغ بر ۳۰۰۰ نفر می شدند انجام داد تا به اهمیت روابط بین فرزندان و والدین پی ببرد او در این بررسی به این موضوع توجه کرد که آیا در صورت وقوع مشکلات رفتاری، هر دوی والدین در تربیت فرزندان نقش داشته اند یا خیر؟ نتایج بدست آمده نشان داد که مشکلات رفتاری در خانواده هایی که تنها دارای یکی از والدین بوده اند به مراتب بیشتر بروز نموده است. (چیرلو و همکاران، ۱۹۹۷، ترجمه پیر مرادی ،(۱۳۷۹)طبق نظر هافمن (۲۰۰۵)، ازدواج مجدد به عنوان یک راهبرد برای غلبه بر برخی از پیامدهای منفی طلاق به حساب آورده می شود، به طوری که بعد از طلاق، زنان اغلب از لحاظ سلامت و بهزیستی دچار مشکل می شوند و این مشکل بعد از ازدواج مجدد جبران می شود و فرزندان آنها نیز از این پیوند منفعت می برند هارلو ک (۲۰۰۰) معتقد است مدارک و شواهد بسیار زیادی عدم موفقیت در ازدواج های مجدد را نشان می دهد. این مدارک بیشتر بر مبنای آمار بالای طلاق در بین افرادی است که اقدام به ازدواج مجدد کرده اند. آماتو (۲۰۰۴) بیان می کند که افراد مطلقه و فرزندان آنها در مقایسه با افرادی که ازدواج مجدد کرده اند و فرزندان آنها از بهزیستی روان شناختی پاوین نرو از نشانه های درماندگی بیشتر و مفهوم خود ضعیف تری برخوردار بوده و ازدواج مجدد می تواند نقش مهمی در سلامتی افراد بازی کند. (دانکن و هافمن، ۲۰۰۵). ساندرا (۲۰۰۰) معتقد است که روابط ناپدری در خانواده هایی که ازدواج مجدد داشته اند بعضا باعث تعارض شود، زیرا مادر و همسر در رابطه با فرزندان، نسبت به شریک قبلی ممکن است نظرات متفاوتی داشته باشند. (کوین، ۲۰۰۲). دنیس ویلکس (۱۹۹۸) در مورد ناپدری اظهاری دارد که برای نوجوانان ، بسیار دشوار است فردی را که واقعا پدر آنها نیست همچون پدر خود قبول کنند و این مسئله باعث مشکلاتی در ارتباط و عملکرد تحصیلی میشود. (آدامز، ۲۰۰۴). هترینگتون (۱۹۹۷) معتقد است در صورت وجود فرزندان از ازدواج قبلی، آنها نیز بالطبع از اثرات ازدواج مجدد بعد از تجربه زندگی تک سرپرستی در امان نیستند و ممکن است از نظر رفتاری مشکلاتی پیدا کنند که شایع ترین این مشکلات پرخاشگری، لجبازی، ناسازگاری وکسوختگی در روابط با دوستان و جنس مخالف، مشکلات تحصیلی و گوشه گیری می باشد. همچنین هترتیگتون (۲۰۰۳)، معتقد است که ازدواج مجدد بر بچه های شش تا هشت ساله اثر سازگارانه دارد. طبق نظر گلدشتاین (۲۰۰۶) ازدواج مجدد والد، بیشتر از مرگ والد چالش های جدی را همچون، افسردگی، اضطراب و مشکلات تحصیلی برای نوجوانان ایجاد می کند، (هار پرومک لانان، ۲۰۰۷) عده ای از محققان مانند کلایمن و همکارانش (۱۹۹۱) متذکر می شوند که اگر از دواج مجدد به طور صحیح انجام شود بسیار طبیعی است در حالی که عدم پذیرش والد جدید موجب افسردگی، گریز از مدرسه شکست تحصیلی و پرخاشگری کودک می شود. (شورت ،۲۰۰۲). پیرچ نل (۲۰۰۱) مساله مذکور را مورد توجه قرار داده و نتیجه می گیرد، بین کودکانی که مادرشان ازدواج مجدد نموده با کودکانی که مادر شان ازدواج مجدد ننموده اند، تفاوت معناداری وجود ندارد ولی به نظر می رسد ازدواج مجدد از کودکان حمایت میکند. (آنتونی، ۲۰۰۴). طبق نظر فروید (۱۹۲۵) شکل گیری وجدان (فرامن) دوران کودکی به ویژه در پسران در ارتباط با پدر انجام می پذیرد. بنابر این هنگامی که پدر در خانواده حضور نداشته باشد، عقیده بر آن خواهد بود که تحول وجدان در کودک، دچار اشکال شود (آدامز، ۱۹۹۰، ترجمه باقری و عطاران، ۱۳۷۳)لانگر (۲۰۰۲) یافت که ازدواج مجدد والدین پس از مرگ با جدایی، خطر بیماریهای روانی و مشکلات رفتاری را در کودکان افزایش می دهد. البته این افزایش، تنها در مورد کودکان طبقه اجتماعیاقتصادی محروم که والدین آنها تحصیلات پایین هم برخوردار هستند و دخترانی که مادرشان دوباره ازدواج می کنند دیده می شود. (آدلر و هیگینیاتم، ۲۰۰۴). شین ، (۲۰۰۲) معتقد است که داشتن جانشین پدر، برای کودک و مخصوصا پسران بسیار مفید است. پسری که با مادرش زندگی می کند در صورت ازدواج مادر، رفتاری آرامتر و توانمندی اجتماعی بیشتر و مشکلات کمتری خواهد داشت. (آدامز، ۲۰۰۴). هترینگتون (۱۹۹۷) در طی تحقیقاتی به این نتیجه رسیده است که به طور کلی بیشتر نوجوانان تشکیل دوباره خانواده و به صحنه آمدن جانشین پدر را امری فشارزا می یابند و اگر در سنین نوجوانی باشد ممکن است بنای پرخاشگری و ناسازگاری با مادر را بگذارند تحقیقات انجام گرفته در راستای ازدواج مجدد نشان داده که این امر دارای آثار روان شناختی متعددی است و نتایج محققان متفاوت و متناقض می باشد. لذا بر اساس مبانی نظری ارائه شده، محقق، پژوهشی را در ارتباط با ازدواج مجدد انجام می دهد که هم برای این بافته های متناقص ، تاوید با عدم تابیدی بیاورد و ضمنا جزئیات بیشتری را از این مقوله مورد بررسی قرار دهد که موضوع آن « مقایسه ی سلامت عمومی و پیشرفت تحصیلی فرزندان پسری که والدینشان ازدواج مجدد کرده اند با خانواده های عادی و تک والدینی » می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

روانشناسان و متخصصان خانواده معتقدند که هر اندازه زن و مرد فیل از ازدواج اطلاعات صحیح تر و دقیق تری نسبت به یکدیگر داشته باشند ، بهتر می توانند موفقیت و پا شکست زناشویی خود را پیش بینی کنند. (نوابی نژاد، ۱۳۸۶) خانواده نیز دارای اهمیت تربیتی و اجتماعی است. افراد از سوی خانواده و در خانواده گام به عرصه هستی می دهند و جامعه نیز از تشکل افراد، هستی و قوام می یابند. (همان منبع) والدینی که دارای فرزند دبیرستانی هستند، با مسایل گوناگون روبرو می شوند . نو جوان در مرحله خاصی از گستره رشد به سر می برند و باید با شناخت و آگاهی با او برخورد کرد. پژوهشهای متعدد نشان داده است که هر قدر والدین آگاهتر باشند، با مشکلات کمتری روبرو می شوند. از سوی دیگر خانواده هایی که نسبت به نقشها ، وظایف و مسئولیت های خود بیشتر آگاهی یابند، بهتر می توانند با فرزندشان رابطه برقرار کنند (به پژوه، ۱۳۸۶).

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علم و فرهنگ
  • رشته تحصیلی روانشناسی و مشاوره خانواده درمانی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی علی پور صالح کچو مثقالی روانشناس، علی پور صالح کچو مثقالی مشاور، علی پور صالح کچو مثقالی روان درمانگر، علی پور صالح کچو مثقالی روانپزشک، علی پور صالح کچو مثقالی متخصص اعصاب و روان، علی پور صالح کچو مثقالی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی خانواده
تصویر
علی پور صالح کچو مثقالی
مشاور خانواده
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر