منو
X

تصویر
علی پور قنبرزاده
روانشناس بالینی و فردی
(3)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

علی پور قنبرزاده هستم، فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شیراز، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی در مقایسه با والدین با کودک عادی بر اساس پرسش نامه ScL90” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شیراز

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی تربیتی

موضوع:

مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی در مقایسه با والدین با کودک عادی بر اساس پرسش نامه ScL90

نگارش:

علی پور قنبر زاده

فهرست مطالب

عنوان

فهرست جداول

فصل اول: مقدمه

تعریف عقب ماندگی ذهنی

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی

واکنش والدین به عقب ماندگی ذهنی کودک

مراحلی که والدین در ساز گاری طی می کنند

تأثیر کود ک عقب مانده ذهنی بر پدر

تأثیر کود ک عقب مانده ذهنی بر مادر

بیان مسئله

اهداف تحقیق

سؤالات پژوهش

تعریف واژه های پژوهش

فصل دوم: بررسی تحقیقات پیشین

مقدمه

تحقیقات انجام شده بر روی مادران با کودک عقب مانده ذهنی

تحقیقات انجام شده در خصوص پدران با کودک عقب مانده ذهنی

تحقیقات انجام شده در ارتباط با مقایسه بین پدر و مادر با کودک عقب مانده ذهنی

تحقیقات انجام شده در رابطه با ساز گاری والدین

فرضیه های پژوهش

فصل سوم: روش

جامعه آماری

نمونه

روش نمونه گیری

روش اجرا

ابزار اندازه گیری

نمره گذاری آزمون

اعتبار و پایایی آزمون

روش آماری

فصل چهارم : نتایج

نتایج آزمونt برای بررسی فرضیه اول

نتایج آزمون t برای بررسی فرضیه دوم

فصل پنجم : بحث یافته ها

بحث یافته ها مربوط به فرضیه اول

بحت بافته ها مربوط به فرضیه دوم

بررسی نتایج. نتیجه گیری

کاربرد تحقیق

محدودیت ها و پیشنهادات

پیوست ها

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

چکیده:

به منظور بررسی مشکلات روانی در والدین با کودک عقب مانده ذهنی تعداد ۱۰۰ نفر از والدین با کودک عقب مانده ذهنی با ۱۰۰ نفر از والدین با کودک عادی مورد مقایسه قرار گرفتند. افراد مورد نظر از والدین دانش آموزانی بودند که در مدارس استثنایی و عادی شهر شیراز، در پایه های دوم تا پنجم ابتدایی مشغول به تحصیل بودند. از تعداد کل نمونه، ۱۰۰ نفر را مادران و ۱۰۰ نفر را پدران تشکیل می دادند. بدین ترتیب که والدین با کودک عقب مانده ذهنی را ۵۰ مادر و ۵۰ پدر و والدین با کودک عادی نیز شامل ۵۰ پدر و ۵۰ مادر می شد. هم چنین وجود مشکلات روانی در پدران و مادران با کودک عقب مانده ذهنی مورد بررسی و مقایسه گرفت. نتایج آزمون t برای گروهای مستقل نشان داد که والدین با کودک عقب مانده ذهنی مشکلات روانی بیشتری را در مقایسه با والدین با کود ک عادی تجربه می کنند و تفاوت بین آنها در زمینه های پرخاشگری، اضطراب، حالات وسواسی- اضطراری، حساسیت بین فردی، شکایات جسمانی و افسردگی معنادار بوده و در زمینه های روان پریشی، ترس مرضی و حالات پارانوئید تفاوت معناداری بین والدین دو گروه وجود ندارد.نتایج آزمون t وابسته برای بررسی وجود یا عدم وجود تفاوت بین پدران و مادران با کودک عقب مانده ذهنی نشان می دهد که مادران مشکلات روانی بیشتری را در مقایسه با پدران تحمل می کنند. هم چنین نتایج آزمون وابسته در هر کدام از ابعاد نه گانه مقیاس ScL90 نشان داد که بین پدران و مادران در زمینه های رفتار های پرخاشگرانه، افسرذگی، شکایات جسمانی، حساسیت بین فردی و اضطراب تفاوت معنایی وجود دارد. و در زمینه های روان پریشی، ترس موضعی، حالات پارانوئید، حالات وسواسی-اضطراری تفاوت معناداری بین پدران و مادران کودک عقب مانده ذهنی وجود ندارد.

مقدمه:

وجود یک کودک عقب مانده ذهنی مسائل فراوانی را در خانواده و اعضای آن بوجود می آورد و تأثیر آن بر رفتار و واکنش های والدین موضوعی نیست که قابل اغماض و انگار باشد. این تأثیر تنها بر روی نحوه ارتباط والدین با یکدیگر و یا ارتباط بین کوه ک معلول با سایرین نیست، بلکه ارتباط متقابل و تعاملات افراد خانواده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد (نیم چاک، به نقل از نظامی ۱۳۶۶).وجود کود ک عقب مانده ذهنی معمولا منجر به تغییر رفتار اعضای خانواده می شود. والدینی که با هزاران امید و آرزو منتظر تولد طفل طبیعی و سالم و زیبا می باشند، با تولد کودک عقب مانده با مرگ آرزوها و امیدها و افول انتظارات خود مواجه می شوند و آینده ای مبهم و تاریک را برای خود ترسیم می نمایند.وقتی کودک از لحاظ بدنی طبیعی بدنیا می آید. انتظارات والدین تا اندازه ای برآورده می شود. اما بعدها اگر در جریان رشد کودک مشکلی رخ دهد ممکن است که این توقعان تغییر کند و درست در همین زمان است که برچسب هایی از قبیل کند آموز، کند ذهن و عقب مانده ذهنی از طرفین والدین مورد استفاده قرار می گیرند ( الکساندر و تیم چاک”، به نقل از نظامی ۱۳۶۶).در نگاهی گذرا به مسئله عقب ماندگی ذهنی و تأثیری که این پدیده بر روابط والدین با یکدیگر و یا کود ک و از طرفی با دیگران می گذارد ، می توان والدینی را مشاهده کرد که تا مرز نابودی و از بین بردن فرزند خویش پیش رفته و با در صدد طرده کامل او بر آمده اند. از سویی دیگر ، والدینی را نیز می توان یافت که تمام هم و غم و نیز تلاش خود را صرف رشد و شکوفایی و درمان و تربیت فرزند عقب مانده ذهنی خود کرده اند. شاید این برخوردها و واکنش های متضاد از طرف والدین بیانگر این باشد که آنها در هنگام برخورد با فرد عقب مانده ذهنی دچار نوعی ابهام می شوند و این ابهام شاید به دلیل عدم شناخت موضوع عقب ماندگی ذهنی، انواع و عوامل بوجود آورنده آن باشد. بنابراین قبل از هر چیز با توجه به مسائل متعدد کود کان عقب مانده ذهنی ضروری به نظر می رسد که در ک روشنی از تعاریف، طبقه بندی و علل و عوامل مؤثر در بروز عقب ماندگی ذهنی ارائه گردد. چرا که در هر مقطع زمانی تعریفی خاص با توجه به نگرش های حاکم بر جوامع از پدیده عقب ماندگی ذهنی ارائه می شود و در نتیجه وظایف والدین نیز بر اساس این تعاریف و نگرش ها، تعیین و مشخص می شوند (تیم چاک ، به نقل از نظامی ۱۳۶۶). والدین نه تنها نسبت به فرزند عقب مانده ذهنی خود واکنش عاطفی نشان می دهند، بلکه نسبت به نگرش با واکنش افراد جامعه به افراد عقب مانده ذهنی نیز واکنش عاطفی نشان می دهند. فشار گری ها خواه واقعی باشد با غیر واقعی ، اغلب والدین را به کناره گیری از تماس های عادی اجتماعی شان وادار می سازد . خانواده بی اختیار گوشه گیر می شود و به دلیل افزایش این طرد اجتماعی و گوشه کبری، والدین تمایل به تمرکز دائمی و بیش از حد بر فعالیت های کرد ک پیدا می کنند، این افزایش توجه و تمرکز به ن تو انسانی های کودک، موجب بروز اختلالات شخصیتی و روانی بیشتر والدین می گردد (داور منش، ۱۳۷۰)وجود کود ک عقب مانده ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط اعضای خانواده با هم و هر یک از آنان با کودک می گذارد و همین اثرات، چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه حل نشود، ضایعات جبران ناپذیری پر والدین و سایر اعضای خانواده و خصوصا کود ک عقب مانده وارد می کند. عامل هر گونه تفاهم و پذیرش یا عدم تفاهم در اصل خود والدین می باشند. بنابر این نوع عکس العملی که پدر و مادر در مقابل عقب ماندگی ذهنی فرزندشان از خود بروز می دهند در ایجاد جوی مساعد هم برای خود کودک و هم برای سایر افراد خانواده نقش بسیار حساسی را دارد (میلانی فر، ۱۳۷۰). تعریف عقب ماندگی ذهنی: تا کنون تعاریف متعددی از عقب ماندگی ذهنی توسط دست اندر کاران و متخصان مختلف ارائه گردیده است. اما باید اذعان نمود که تعریف دقیق و روشن عقب ماندگی ذهنی چندان آسان نیست، زیرا که عقب ماندگی ذهنی با شرایط یکسان و به یک میزان و با علل مشابه و آثار همانند در همه افراد عقب مانده ذهنی مشاهده نمی شود . عقب ماندگی ذهنی یک پدیده تک بعدی نمی باشد، بلکه یک شرایط مرگی و پیچیده ذهنی است. به همین جهت بسیاری از متخصصین امور تربیتی، روان شناسی و روان پزشکی و پزشکی علاقه مند به بررسی ابعاد مختلف عقب ماندگی ذهنی می باشند. بدیهی است که در این میان، پزشکان در تعریف ماندگی ذهنی عمدتا توجه خاصی به ضایعات مغزی معطوف داشته و روان شناسان بیشتر به چگونگی رفتار در افراد عقب مانده ذهنی توجه می نمایند. در هر حال آنچه که مورد نظر غالب متخصصان آموزش و پرورش کود کان عقب ماندگی ذهنی می باشد، ارائه یک تعریف جامع از عقب ماندگی ذهنی و نمایان نمودن تمامی ویژگی های مربوط به تأخیر در رشد ذهنی و روانی و عاطفی و اجتماعی افراد عقب مانده است (افروز، ۱۳۷۰).انجمن عقب مانده ماند گی امریکا تعریفی بدین قرار ارائه می دهد، عقب مانده ذهنی به شرایطی اطلاق می شود که در آن عملکرد کلی ذهن به طور مشخصی پایین تر از میانگین است و همزمان با آن در فتار های انطباقی نارسایی هایی دیده می شود که این وضعیت در دروان رشد پیش نمی آید گروسمن، به نقل از منشی (طوسی، ۱۳۶۹)، عملکرد کلی ذهن بر اساس نتیجه آزمونهای هوشی استاندارد سنجیده می شود. زمانی که گفته می شود عملکرد ذهنی فرد پایین تر از میانگین است یعنی دو انحراف معیار نمره هوشی او از حد متوسط پایین تر است و رفتار ساز گار انه عبارتست از درجه رسیدن فرد به معیارهای مناسب سن و گروه اجتماعی در استقلال فردی و مسئولیت و مسئولیت اجتماعی می باشد (منشی طوسی، ۱۳۶۹). کانر دو طبقه از اشخاص مبتلا به نقش ذهنی را بر حسب موقع و منزلت بزرگسالیشان تعریف کرد، تعاریف او میزان معلولیت را با توجه به شرایط محیطی که فرد معلول باید خود را با آن منطبق سازه مورد توجه قرار می داد و کند ذهنی نسبی و مطلق را با توجه به تعابیر ذیل مورد تمیز و تفکیک قرار می داد.نوع اول عقب ماندگی ذهنی شامل افرادی که در تمام جوامع دچار مشکل هستند یعنی نارسایی های آنها به گونه ای است که هم در جوامع پیشرفته و هم در جوامع غیر پیشرفته، عقب مانده ذهنی تلقی می شوند. و نوع دوم شامل افرادی میشود که محدودیت های هوشی آنها به طور قطع مرتبط با معیارهای فرهنگی خاص است که آنها را احاطه کرده که در جوامع ساده تر، آنها هیچ مشکلی در باب ناپل شدن و برخورداری از برابری در برآورد آرزوهای قابل درک و عملی خود ندارند (رابینسون به نقل از ماهر ۱۳۶۶).اینهلدر شا گرد و همکار پیاژه تعریف هوش و عقب ماندگی را این طور بیان می کند ، هوش نتیجه تأثیر دائمی و متقابل فرد با محیط است و اگر این رابطه متقابل به طور متعادل صورت گیرد موجب توانایی سازگاری با محیط و پیشرفت هوش می شود، کودک در مراحل مختلف رشد تصادیر ذهنی مختلفی دارد که از تصاویر ذهنی ساده شروع می شود و به تصاویر پیچیده تری می رسد. گذشتن از این مراحل یعنی از مراحل پایین به مراحل بالاتر بستگی به رشد هوش، ساختمان عصبی و بدنی، تجارب اجتماعی و تجارب زندگی او دارد و اهمیت نظریه اینهلدر در هوش این است که پدیده های روانی و بخصوص هوش دارای الگوی مخصوص و الزبک تظاء کلی که اساس آن تجارب اولیه و عکس العملهای کودک از بدو تولد حتی قبل از اینکه قادر به تکلم باشد شروع میشود. این عکس العملها حسی و حرکتی هستند که کودک روابط محسوس عینی و عملی بین اشیاء و حوادث را به طور منظم یکی بعد از دیگری کشف کرده و پاسخ های عملی و درست به وضعیت های مختلف می دهد. از همین جا — عقب مانده را افرادی از جامعه می داند که در مراحل پایین رشدی متوقف می شوند و در آن ها کشش های نهاد قوی و زیاد است (به نقل از میلانی فر، ۱۳۷۰).

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی

افراد عقب مانده ذهنی را بنابر ملاکها و ضوابط مختلفی تقسیم کرده اند و علت تقسیم بندیهای متعدد این است که عقب ماندگی ذهنی یک بیماری با سندرم واحدی نیست بلکه حالاتی است که بر اثر عوامل متعدد و متفاوتی بوجود می آید. از تقسیم بندیهایی که توسط متخصصین مختلف ارائه شده است می توان به طبق بندیهای ۱- روان شناسان ۲- روان پرمکن ۳- متخصصین تعلیم و تربیت اشاره نمود (میلانی فر ۱۳۷۰)، در این بخش طبقه بندی افراد عقب مانده ذهنی از نظر متخصصین تعلیم و تربیت مورد بررسی قرار می گیرد .

۱- گروه دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

این گروه دارای بهره هوشی بین ۷۰- ۵۰ می باشند، بدلیل آنکه شناسایی و تشخیص کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر در سنین پایین بویژه قبل از دبستان و دوره های اول دبستان بسیار مشکل می باشد. تعداد قابل توجهی از آنان در مدارس معمولی ثبت نام می کنند. البته بتدریج همزمان با پیچیدگی نسبی محتوای دروس و بویژه در اواخر کلاس و از کلاس دوم به بعد عقب مانده ذهنی این قبیل دانش آموزان بیشتر آشکار گشته و شناسایی و تشخیس آنان آسانتر می شود . دانش آموزان عقب مانده ذهنی آموزش پذبر نمی توانند بهره لازم و کافی را از برنامه های آموزشی کلاس های معمولی ببرند. این کودکان در هر حال آموزش پذیر بوده و قادر به فراگیری اطلاعات عمومی و درسهای رسی کلاس از قبیل خواندن و حساب کردن و مهارت های مناسب شغلی بوده و می توانند در اداره زندگی خود از تحصیل خویش بهره مند شوند. این دانش آموزان می توانند با حداقل مشاوره در زندگی خود کفایی اقتصادی و اجتماعی داشته باشند (افروز، ۱۳۶۹). تشخیص افراد عقب مانده ذهنی آموزش پذیر براساس آزمایش های عمومی و رشد بدنی بدلیل آنکه غالیا مشابهت فراوان با افراد عادی دارند تقریبا غیر ممکن می نماید. اما در راه رفتن و بویژه صحبت کردن، به طور کلی دچار کندی محسوس هستند. در این گروه افرادی پیدا می شوند که از لحاظ پادگیری در کارهای عملی و غیر کلامی به حد متوسط کودکان عادی میرسند. در مورد آموزش تیز اگر برنامه ها مناسب به اجرا گذاشته شوند، می تواند در زمینه درسی موفق باشند نلسون و ایزرائیل ۱۹۸۰ به نقل از منشی طوسی ۱۳۶۹). این افراد با رسیدن به سن بلوغ در جمعیت وسیع جامعه گم می شوند زیرا توانایی ساز گاری شغلی و اجتماعی را دارا هستند (میلانی فر ۱۳۷۰)

۲- گروه کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر

این گروه از کودکان دارای بهره هوشی بین ۲۵ تا ۵۰ می باشند. معمولا تعدادی از کودکان عقب مانده ذهنی تربیت پذیر در سنین دبستان در سازمان ها ومؤسسات مختلف و عده ای نیز در منزل نگهداری می شوند (افروز ۱۳۶۵)، این کودکان و نوجوانان می توانند انجام امور ساده و آسان را فرا گیرند و قادرند خود را از خطرات عادی حفظ نموده و از عهده کارهای شخصی خود پر آیند. قوه تعمیم و تمیز آنها محدود است. امور و کارهای ساده را به آهستگی و با تأخیر می آموزند ولی برای یاد گیری مسائل پیچیده استعداد کافی و تمرکز فکری لازم را ندارند. از لحاظ عاطفی وضع متغیری دارند، خیلی زود تحت تأثیر قرار می گیرند و در برابر مخالفت دیگران عصبانیت و حملات تهاج از خود نشان می دهند (میلانی فره ۱۳۷۰). در حد بالای این گروه افرادی هستند که بهره هوشی آنها به سطح کودکان آموزش پذیر می رسد بنابراین از توانایی بیشتری برای یاد گیری برخوردار هستند. و می توان با اصولی که در آموزش آنها لازم و ضروری به نظر می رسد به آن ها در جهت یادگیری کمک کرد (مک کوبین و پاترسون، ۱۹۸۳).

۳-گروه کودکان عقب مانده ذهنی حمایت پذیر

این کودکان که دارای بهره هوشی کمتر از ۲۵ دارند به علت عقب ماندگی شدید ذهنی و بدنی قادر به یاد گیری و تربیت پذیری در حد مطلوب نبوده و توانایی انطباق با محیط و سازگاری اجتماعی را ندارند. از نظر اقتصادی کارایی لازم را نداشته و نیاز به کمک مستمر در انجام کارهای شخصی دارند. تکلم و رشد گویایی در درجات پایینی است. قضاوت و استدلال در آنها کم و با وجود ندارد . دقت و حافظه در آنها بسیار ضعیف است. درجات پایین این گروه را افرادی تشکیل می دهند که به هیچ وجه فعالیت ذهنی نداشته و با فعالیت ذهنی بسیار محدودی دارند، ولى درجات بالاتر را کسانی می دهند که قادر به تکلم کلماتی محدود هستند (میلانی فر، ۱۳۷۰).کودکان حمایت پذیر به کمک بسیار نیازمندند و حتی خیلی از آنها توانایی خود باری ندارند. این کودکان اغلب در مؤسسه های ویژه نگهداری می شوند زیرا نگهداری آنها در خانه برای دیگر افراد خانواده مشکلاتی را ایجاد می کند و ممکن است بر روی سایر افراد خانواده و کار کرد آن اثر بگذارد آنلسون و ایزرائیل، به نقل از منشی طوسی، ۱۳۶۹)لازم به ذکر است که در سالهای اخیر تنه ، نگهداری این افراد مورد توجه نبوده بلکه به آموزش و پرورش این گروه از افراد نیز توجه زیادی مبذول شده است.

واکنش های والدین نسبت به کودک عقب مانده ذهنی

تولد یک کودک عقب مانده ذهنی می تواند برای خانواده واقعه ای ناگوار باشد ها گامن به نقل از منشی طوسی( ۱۳۶۹) برخی مسائل مربوط به واکنش ها و سازگاری در برابر کودک عقب مانده ذهنی را مورد بحث قرار داده است. بی تردید در ابتدا واکنش ها به انتظاراتی معطوف می شود که از کودک بدنیا آمده انتظار می رفته است. اکثر والدین انتظار دارند که کودکانی جذاب، تیزهوش، تندرست …

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شیراز
  • رشته تحصیلی روانشناسی تربیتی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی علی پور قنبرزاده روانشناس، علی پور قنبرزاده مشاور، علی پور قنبرزاده روان درمانگر، علی پور قنبرزاده روانپزشک، علی پور قنبرزاده متخصص اعصاب و روان، علی پور قنبرزاده روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی تربیتی
تصویر
علی پور قنبرزاده
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر