منو
X

تصویر
عیسی حکمتی
روانشناس بالینی و فردی
(4)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(4) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

60%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

عیسی حکمتی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۸، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی و عادی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی در دانش آموزان ابتدایی مبتلا به نارساخوانی و عادی

استاد راهنما:

دکتر حمید رضا پور اعتماد

استاد مشاور:

دکتر وحید نجاتی

دانشجو:

عیسی حکمتی

شهریور ۱۳۸۸

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

تعریف و بیان مساله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیه ها و سوالات پژوهش

تعریف متغیرها

فصل دوم: پیشینه نظری و پژوهشی

مقدمه

کلیات اختلالات یادگیری

طبقه بندی اختلالات یادگیری

اختلال نارساخوانی

تشخیص اختلال نارساخوانی

شروع

سن شیوع و جنسیت

سبب شناسی اختلال نارساخوانی

عوامل عصب شناختی

ژنتیک_

عوامل ارگانیک و بیولوژیک

عوامل محیطی

مشکلات حرکتی در نارساخوانی

یادگیری توالی حرکتی

یادگیری حرکتی صریح و ضمنی

تداخل و همپوشی یادگیری صریح و ضمنی

الگوهای مطالعه یادگیری ضمنی

نظام های یادگیری صریح و ضمنی

پسخوراند

زمان واکنش

میزان خطا

مراحل یادگیری حرکتی

اساس عصب شناسی یادگیری توالی حرکتی

نظریه نقصان مخچه ای

پیشینه پژوهش

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری

ابزارهای گردآوری اطلاعات

چک لیست نشانگان نارساخوانی

آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان ( WISC- III)

آزمون خواندن پوراعتماد

تکلیف کامپیوتری زمان واکنش منوالی (SRTT )

روش تحقیق

شیوه اجرا

روش تجزیه و تحلیل

فصل چهارم: نتایج تحقیق

مقدمه

اطلاعات جمعیت شناختی

یافته های مربوط به فرضیه ها

یافته های جانبی

جمع بندی نتایج

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث در یافته ها

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات

منابع

پیوست ها

چکیده:

نارساخوانی به صورت توانایی خواندن ضعیف و نقص در تعدادی از تکالیف پردازش واج شناختی و پردازش اطلاعات حسی توصیف شده است. برخی مطالعات اخیر به این نتیجه دست یافته اند که یادگیری توالی حرکتی فمنی در این کودکان دچار نقص می باشد، و برخی دیگر چنین نقص هایی را نشان نداده اند. بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی یادگیری توالی حرکتی ضمنی و سریع در کودکان مبتلا به نارساخوانی بوده است. بدین منظور ۳۰ دانش آموز مدارس ابتدایی با تشخیص نارساخوانی از بین مراجعین مراکز توانبخشی کودکان مبتلا به مشکلات یادگیری شهر تبریز به صورت در دسترس انتخاب شده و به صورت جایگزینی تصادفی در دو گروه یادگیری صریح و ضمنی قرار گرفتند. گروه کنترل نیز شامل ۳۰ دانش آموز غیر نارساخوان بوده است که از مدارس ابتدایی انتخاب شده و بر اساس سن تقویمی، جنس، طبقه اجتماعی اقتصادی و هوشبهر با کودکان نارساخوان همتا شده اند ابزارها و تکالیف مورد استفاده در این پژوهش شامل چک لیست نشانگان نارساخوانی، آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان ( WISC – III )، آزمون خواندن پور اعتماد و تکلیف کامپیوتری زمان واکنش متوالی (SRTT ) بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون ا مستقل، همبسته و تحلیل واریانس یکراهه (ANOVA )استفاده شده است. نتایج به دست آمده، حاکی از این است که کودکان نارساخوان در مقایسه با کودکان عادی، در متغیرهای زمان واکنش و پاسخ صحیح، هم در یادگیری توالی حرکتی ضمنی و هم صریح تفاوت کلی دارند. اما تحلیل اثر یادگیری زمان واکنش و پاسخ صحیح نشان داد که کودکان نارساخوان و عادی در یادگیری حرکتی ضمنی و صریح تفاوت معناداری با با یکدیگر ندارند. این نتایج بدین معناست که گرچه کودکان نارساخوان در زمینه تواناییهای حرکتی مشکلاتی نشان می دهند، اما پادگیری توالی حرکتی در آنها سالم است.

واژه های کلیدی: نارسا خواتی، یادگیری توالی حرکتی ضمنی، یادگیری توالی حرکتی صریح، زمان واکنش متوالی

فصل اول:

مقدمه:

خواندن یکی از جنبه های بی نظیر انسان است، که اهمیت آن در جامعه امروزی بواسطه نیاز به نیروی کار باسواد، افزایش یافته است. در نتیجه این امر، علاقه زیادی به کشف علت شکست در تحول بهنجار خواندن به وجود آمده است. طی سالهای اول دبستان، برخی کودکان مشکلاتی در اکتساب مهارتهای کافی برای خواندن دارند و در خواندن، توانایی خیلی پایینتری از آنچه انتظار می روده به دست می آورند.مسئله مهم این است که اگر کودکان توانایی خواندن را به دست نیاورند، نه تنها در خواندن، بلکه در همه زمینه ها از همسالانشان عقب خواهند افتاد. این عقب افتادن از دیگران، حتی تا بزرگسالی نیز ممکن است تداوم باید، مثلا به دلیل این ناتوانی احتمال دارد در زمینه به دست آوردن فرصتهای شغلی و اجتماعی نیز مشکل داشته باشند، تعریف رسمی این اختلال بدین صورت می باشد: نقص در خواندن که غیر قابل انتظار بوده و نمی تواند ہواسمله هوشبهر پایین با شرایط محیطی، مثل روشهای تعلیم یا محیط اجتماعی تبیین شود.اخیرا رویکرد عصب شناختی، مشکلات این کودکان را مورد توجه قرار داده اند. یکی از مباحث نوین عصب شناختی، یادگیری روندی است. یادگیری روندی شامل دو نوع صریح و ضمنی می باشد. یادگیری ضمنی، برخلاف یادگیری سریع، بدون نیاز به منابع توجهی و به صورت ناآگاهانه انجام می گیرد. در واقع یادگیری زمانی ضمنی خواهد بود که ما اطلاعات جدیدی را بدون توجه به آن کسب می کنیم. در این شیوه کسب دانش، بیان آنچه یادگرفته ایم، مشکل است. دانشمندان معتقدند که بسیاری از یادگیری ها در انسان به صورت ضمنی اتفاق می افشد، یکی از این یادگیری مهال یادگیری مهارت خواندن است، که طبق مطالعات هم از طریق پردازش شمشی و هم صریح روی می دهد. البته ذکر این نکته لازم است که سنجش بادگیری ضمنی همواره با مشکل مواجه بوده است، اما در دهه اخیر چندین روش برای مطالعه آن پیشنهاد شده است. یکی از این روشها استفاده از تکلیف یادگیری توانی حرکتی است. چندین مطالعه، پادگیری توالی حرکتی ضمنی را در افراد نارساخوان مورد بررسی قرار داده اند و نتایج متناقضی به دست آورده اند. در پژوهش حاضر، علاوه بر یادگیری توالی حرکتی ضمنی، به بررسی توالی حرکتی صریح در کودکان نارساخوان پرداخته و آن را با افراد عادی مورد مورد مقایسه قرار خواهیم داد.

تعریف و بیان مساله تحقیق

خواندن از مهم ترین جنبه های زبان به شمار می رود. توانایی خواندن روان در یک سری از گام ها با مراحل طی یک دوره طولانی در کودکی و از طریق آموزش و تمرین به دست می آید (اهری ، ۱۹۹۹؛ به نقل از رید  ۲۰۰۳). کودکان به هنگام یادگیری خواندن ابعاد زمان را در بازنمایی واج شناختی زبان گفتاری برور می دهند (زیگلر و گوسوامی ، ۲۰۰۵). لازم به ذکر است که بلاگیری خواندن شامل هر دو فرآیند صریح و ضمنی است. کودکان ابتدا به صورت صریح نقشه واج- نویسه را یاد گرفته و آن را به کار می برند و سپس به بادگیری آنها به صورت ضمنی ادامه می دهند (گمبرت ، ۲۰۰۳). همچنین آنها مطابقت املای معنایی را به سورت سریع و از طریق مقایسه تصویر – لغت و به صورت ضمنی از طریق متن یاد می گیرند (هوارد و همکاران، ۲۰۰۶)، با این حال برخی کودکان با وجود شرایط محیطی مساعد، در زمبله خواندن نقص های قابل توجهی از خود نشان می دهند، که مبتلا به اختلال نارساخوانی نامیده می شوند.اختلال نارساخوانی به صورت رسمی به عنوان داشتن مشکل غیرمنتظره در خواندن تعریف شده است که بهره هوشی پایین با شرایط محیطی، مثل روشهای تدریس یا محیط اجتماعی، نمی توانند آن را تبیین کشند (ادن و زفیرو ، ۱۹۹۸)، نظریات مختلفی تاکنون در زمینه این اختلال ارایه شده است. نتلرید عمده ای که برای سالها نظریه غالب در نارساخوانی بوده است. نقصان پردازش واج شناختی بوده است (کاستلس و کلترات ، ۲۰۰۴)، اخیرا کوان و پامر (۲۰۰۸) اظهار کرده اند که این نظریه، نمی تواند به صورت کامل نقص های موجود در این بیماران را تبیین کنند.فرضیه دیگری که در زمینه نارساخوانی مطرح شده است. فرضیه نقص خود کاری است که توسط نیکولسون و فاوست پیشنهاد شده است. نیکولسون و فاوست (۱۹۹۰؛ به نقل از رودنریس و دون ، ۲۰۰۸) پیشنهاد کرده اند که افراد نارساخوان در انجام هرگونه مهارت خودکار (مثل خواندن و هجی کردن) دچار نقص هستند و به همین جهت باید سخت تر کار کرده و راهبردهای جیرانی هشیار را برای بهبود عملکردشان به کار گیرند. مطابق این فرضیه، مخجه که نقش مهمی در خودکار شدن و کنترل حرکات دارد در افراد نارساخوان ناکارآمد است. بر اساس این تنوری فقدان بازنمانی واج شناختی در افراد نارساخوان ناشی از تولید ناکارآمد و تاخیری است. این تئوری با وجود اختلالات حرکتی در افراد نارساخوان تقویت می شود (راموس و همکاران ، ۲۰۰۳)، ذکر این نکته لازم است که هر رفتار پیچیده ترکیبی از پردازش کنترل شده و پردازش خودکار است، پردازش از یک سو، بواسطه کنترل خود آگاه و از سوی دیگر بوسیله کنترل ناخودآگاه صورت می گیرد، شروع پردازش خودآگاه نیازمند توجه است، ولی توالی فعالیت عصبی برای تکمیل بدون هرگونه کنترل ارادی و به صورت خودکار روی می دهد. پایه و اساس این پردازشهای خود کار نتیجه پادگیری ضمنی است که به توسعه رفتار پیچیده و تخصصی کمک می کند. در واقع پادگیری ضمنی، نوعی بادگیری ناآگاهانه است که در آن روابط رمز گذاری شده به وسیله محرکها، روی رفتار تأثیر می گذارد (گلادول ۲۰۰۵۰)، پژوهشگران بر این باورند که یادگیری ضمنی فرایندی خودکار است که در آن افراد بدون آگاهی، اجزای مختلف محیط را رمزگردانی نموده و بنابراین یادگیری اتفاق می افتد. این مسئله حاکی از این است که برای بروز این نوع یادگیری نیازی به منابع توجهی نمی باشند (نیسن و بولمر ، ۱۹۹۷).شواهد اخیر نیز حاکی از آن می باشد که افراد مبتلا به اختلال نارساخوانی، دچار نقص هایی در یادگیری توالی حرکتی (اوربان و همکاران، ۲۰۰۸) بویژه، در یادگیری تولی حرکتی ضمنی می باشند (مثل ویکاری و همکاران، ۲۰۰۳: ویکاری و همکاران، ۲۰۰۵ء هوارد و همکاران، ۲۰۰۶). هر چند در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد و نتایج برخی پژوهشها چنین نقص هایی را نشان نداده اند (مثل کلی و همکاران، ۲۰۰۲، وایر و همکاران، ۲۰۰۳)، فولیا و همکاران (۲۰۰۸) معتقدند که نقص احتمالی یادگیری فمنی در افراد نارساخوان شاید اساسا مربوط به پارادایم هایی باشد که نیازمند پردازش متوالی باشد.پژوهشی که نقص های مربوط به یادگیری توالی حرکتی ضمنی و صریح در این بیماران را به طور همزمان بررسی کند، بافت نشده است. از سوی دیگر، پژوهشهایی که یادگیری نوای حرکتی ضمنی را در این افراد مورد بررسی قرار داده اند، دارای مشکلاتی روش شناختی (ملاک های تمییز یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی) بوده و گاها نتایج متناقضی به دست آورده اند. تفاوت یادگیری ضمنی و صریح در این است که در یادگیری ضمنی به منابع توجهی نیاز نبوده و محرکهای همزمان به صورت خودکار رمز گذاری می شوند (کوهن، ایوری و کیل ، ۱۹۹۰ به نقل از نجاتی و همکاران، ۱۳۸۶) و این نوع یادگیری می تواند بدون آناهی اتفاق بیفتد، بنابراین در این نوع پادگیری ما اطلاعات جدیدی را بدون توجه به آن کسب می کنیم (کلیرمان و همکاران، ۱۹۹۸)، ذکر این نکته لازم است که در هر تکلیف پادگیری حرکشی دو نوع پردازش به صورت همزمان، همیشه به درجات مختلف وجود دارند (اوربان و همکاران، ۲۰۰۸)بنابراین مطالعه حاضر در سدد مطالعه یادگیری توالی حرکتی ضمنی و صریح در کودکان نارساخوان با رعایت مسایل روش شناختی و مقایسه آن با گروه کنترل می باشد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

اختلال در خواندن، یکی از اختلالاتی است که با وجود پژوهشهای متعددی که برای یافتن علت آن انجام گرفته است، هنوز نتیجه ای روشن و مشخص درباره علت آن به دست نیامده است. از جمله در دهه های اخیر توجهات زیادی به مشکلات عصب روانشناختی این افراد شده و گوشی های زیادی در جهت روشن ساختن ابعاد مختلف این اختلال انجام گرفته و برخی از ابهام ها را رفع کرده است. در همین چارچوب، پژوهش حاضر می تواند موجب درک بیشر ما از این اختلال و روشن شدن این مسئله گردد که این کودکان در کدام نوع یادگیری دچار نقص هستند.آنچه از نظر عملی بر اهمیت این پژوهش می افزایده این است اگر طی این پژوهش و پژوهشهای مشابه به این نتیجه دست یابیم که افراد نارساخوان در انواع خاصی از یادگیری آسیب دیده اند. با تفاوتها و تقصی هابی در زمینه پادگیری توالی حرکتی داشته باشند، می توان با شناسایی و تشخیص زود هنگام آن در سنین پاپین، از بروز یا تشدید این نقص ها جلوگیری کرد.از آنجایی که یادگیری روندی در مراحل اولیه رشد فراترفته می شود. در صورتی که کودکان نارساخوان تفسی در این زمینه داشته باشند، از آن می توان به عنوان شاخص پیشرس مشکلات خواندن در آینده استفاده کرد. علاوه بر این از نتایج این پژوهش می توان در زمینه های بالینی نیز استفاده نمود. یعنی در صورتی که پژوهش نشان دهد که یادگیری حرکتی در این کودکان مختل شده است، می توان ارزیابی این توانایهای شناختی را در ارزیابی بالینی مد نظر قرار داد (ویکاری و همکاران، ۲۰۰۳).نکته دیگر در زمینه ضرورت انجام این پژوهش این است که شرک دقیق این اختلال و نقص های آن می تواند در اصلاح راهبردهای درمانی مفید واقع شود.مسئله آخر اینکه، از آنجایی که بار مالی که دانش آموزان مبتلا به این اختلال، چه از جهت نیاز این کودکان به امکان ویژه، و چه از جهت مشکلات در پیشرفت تحصیلی (مثل افت تحصیلی) بر آموزش و پرورش وارد می کشند، قابل توجه است، چنین پژوهشهایی می توانند پس از شناسایی مشکلات این کودکان روشهایی را برای پیشگیری در سطوح مختلف ارایه داده و بنابراین از صرف هزینه های بیشتر در این زمینه جلوگیری کنند.

اهداف تحقیق

هدف کلی

هدف کلی این پژوهش تعیین تفاوت در یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی کودکان نارساخوان وعادی است.

اهداف جزئی

-تعیین تفاوت در سرعت یادگیری توانی حرکتی ضمنی کودکان نارساخوان و کودکان عادی۔

– تعیین تفاوت در دقت یادگیری تولی حرکتی ضمنی کودکان نارساخوان و کودکان عادی۔

– تعیین تفاوت در سرعت یادگیری توالی حرکتی صریح کودکان نارساخوان و کودکان عادی

– تعیین تفاوت در دقت یادگیری توالی حرکتی صریح کودکان نارساخوان و کودکان عادی

– تعیین تفاوت بین سرعت بادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی در کودکان نارساخوان

– تعیین تفاوت بین دقت یادگیری در توالی حرکتی صریح و ضمنی در کودکان نارساخوان

فرضیه ها و سوال های تحقیق

١-سرعت یادگیری قوالی حرکتی ضمنی کودکان نارساخوان با کودکان علای متفاوت است

۲- دقت یادگیری توالی حرکتی ضمنی کودکان نارساخوان با کودکان عادی متفاوت است.

سوالهای پژوهش

۱-آیا سرعت بادگیری توالی حرکتی صریح کودکان نارساخوان پایین تر از کودکان عادی است

۲- آیا دقت یادگیری توالی حرکتی صریح کودکان نارساخوان کمتر از کودکان عادی است؟

۳- آیا سرعت یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان نارساخوان بیشتر از سرعت یادگیری توالی حرکتی صریح است؟

۴- آیا دقت یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان نارساخوان کمتر از دقت یادگیری توالی حرکتی صریح است؟

اختلال نارساخوانی

تعریف نظری

نارساخوانی اخثلالی عصبی زیستی است که از طریق داشتن مشکل در بازشناسی صحیح و روان کلمات و ضعف در هجی کردن و توانایی رمزگشایی توصیف شده است (انجمن بین المللی نارساخوانی ۲۰۰۰) به نقل از بونیفاسی و اسنولینگ، ۲۰۰۸)

تعریف عملیاتی

منظور از نارساخوانی در این پژوهش عبارت است از دریافت تشخیص بالینی نارساخوانی توسط روانشناس که در این زمینه سابقه فعالیت بالینی دارد. علاوه بر این از چک لیست نشانگان نارساخوانی استفاده شده است که نمراتی که هر آزمودنی در آن به دست می آورد به عنوان نمره نارساخوانی در نظر گرفته خواهد شد.

یادگیری توالی حرکتی ضمنی و صریح

تعریف نظری

یادگیری توالی حرکئی عبارت است از فرآیندهای مرتبط با تمرین با تجربه که منحصر به تغییرات نسبتا پایدار در قابلیت انجام حرکت می شود (لئونارد ۲۰۰۴) که دو نوع است: صریح و ضمنی

یادگیری توالی حرکتی صریح: عبارت از تشخیص و فراخوانی اطلاعات مربوط به وقایع، حوادث و فقره هایی است که می توانند به سرعت شکل بگیرند. به عبارتی دیگر، یادگیری توالی حرکتی صریح عبارت از یادگیری در سطح آگاهانه است، به طوری که فرد در طی انجام تکلیف حرکتی مورد نظر، اطلاعات کافی در مورد توالی و الگوی تکلیف مورد نظر دارد و کیفیت انجام وظیفه حرکتی را پیشاپیش می داند و با در نظر گرفتن این اطلاعات، حرکت خود را بهبود می بخشد (لئونارد، ۲۰۰۴).

یادگیری توالی حرکتی ضمنی: عبارت از قابلیت مهارت ادراکی- حرکتی از طریق تمرین در طول زمان در شرایط ناآگاهانه است، این نوع یادگیری بدون تمرکز آگاهانه بر جزئیات حرکت انجام می شود. به عبارت دیگر اگرچه اطلاعات فرد از شرایط انجام حرکت ممکن است کاملا و منحصرا به صورت ناخوداگاه نباشد و در جهانی از اطلاعات آگاهانه موجود باشد، اما وضعیت نا آگاهانه غالب است (همان منبع)

تعریف عملیاتی

در این پژوهش منظور از یادگیری توالی حرکتی ضمنی و صریح تسراتی است که آزمودنی ها در نرم افزار زمان واکنش منوالی (SRTT ) به دست می آورند. این نرم افزار برای هر آزمودنی (اعم از اینکه یادگیری صریح یا ضمنی باشد) دو نوع نمره به دست می دهد. یک نمره برای سرعت با آنچه زمان واکنش نامیده می شود که بر حسب میلی ثانیه می باشد و دیگری برای دقت که بر حسب تعداد پاسخ های صحیح مشخص خواهد شد.

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی عیسی حکمتی روانشناس، عیسی حکمتی مشاور، عیسی حکمتی روان درمانگر، عیسی حکمتی روانپزشک، عیسی حکمتی متخصص اعصاب و روان، عیسی حکمتی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
عیسی حکمتی
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر