منو
X

تصویر
فاطمه صالحی
مشاور کودک
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

فاطمه صالحی هستم، فارغ التحصیل علوم کتابداری و اطلاع رسانی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی کتاب های کودک و نوجوان از نظر پاسخ گویی به نیازهای عزت نفس، امنیت، عشق و محبت در فرزندان طلاق” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی

عنوان:

بررسی کتاب های کودک و نوجوان از نظر پاسخ گویی به نیازهای عزت نفس، امنیت، عشق و محبت در فرزندان طلاق

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول جوکار

نگارش:

فاطمه صالحی

شهریور ۱۳۹۱

فهرست مطالب

عنوان

کلیات

فصل اول: مقدمه

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف اصلی

اهداف فرعی

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعاریف مفهومی

عزت نفس

امنیت

عشق و محبت

تعاریف عملیاتی

کتاب های کودک و نوجوان

فرزندان طلاق

پاسخ گویی به نیاز عزت نفس

پاسخ گویی به نیاز امنیت

پاسخ گویی به نیاز عشق و محبت

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری

ادبیات کودکان

تاریخچه ادبیات کودکان

اهداف ادبیات کودکان

انواع ادبیات کودکان

کارکردهای ادبیات کودکان

نظریات ادبیات کودکان

کتاب مناسب

نقش کتاب های کودک و نوجوان در ارضای نیازهای کودکان و نوجوانان

معیارهایی برای ارزیابی کتاب های کودکان

اهداف کلی کاربرد کتاب ها با خلق داستان ها

نیازهای انسانی

عزت نفس

امنیت

عشق و محبت

طلاق

پیشینه پژوهش

مقدمه

مطالعات انجام شده در داخل و خارج

جمع بندی

سوالات پژوهش

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه پژوهش ، حجم نمونه، روش نمونه گیری

روش جمع آوری اطلاعات

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه

سوال اول پژوهش: چند درصد از کتاب های کودک و نوجوان به طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت مربوط است؟

سوال دوم پژوهش: کدام عناوین کتاب های کودک و نوجوان به موضوع طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت پرداخته اند؟

سوال سوم پژوهش: کدام نویسندگان کتاب های کودک و نوجوان در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت بیش ترین آثار را دارند؟

سوال چهارم پژوهش: نسبت نویسندگان زن و مرد کتاب های کودک و نوجوان در زمینه موضوعی طلاق، عزت تقسی، امنیت، عشق و محبت چگونه است؟

سوال پنجم پزوهش: نسبت نویسندگان داخلی و خارجی کتاب کودک و نوجوان در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت چگونه است؟

سوال ششم پژوهش: نسبت کتاب های کودک و نوجوان تألیف و ترجمه شده در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت چگونه است ؟

سوال هفتم پژوهش: نسبت کتاب های کودک و نوجوان در سه دهه ۶۰ ۷۰ و ۸۰ در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت چگونه است؟

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه بحث و نتیجه گیری

میزان کتاب های کودک و نوجوان در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت

عناوین کتاب های کودک و نوجوان به موضوع طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت

پرکارترین نویسندگان کتاب های کودک و نوجوان در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت

نسبت نویسندگان زن و مرد کتاب های کودک و نوجوان در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت

نسبت نویسندگان داخلی و خارجی کتاب کودک و نوجوان در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت

نسبت کتاب های کودک و نوجوان تألیف و ترجمه شده در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت . نسبت کتاب های کودک و نوجوان در سه دهه ۶۰

۷۰ و ۸۰ در زمینه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت

نتایج

نتیجه گیری

پیشنهادهای عملی بر آمده از این پژوهش

پیشنهادهای پژوهشی بر آمده از این پژوهش

مشکلات پژوهش

فهرست منابع

منابع فارسی  منابع انگلیسی

چکیده:

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی کتاب های کودک و نوجوان به منظور معرفی آن دسته از کتاب های کودک و نوجوان است که به معضل طلاق و نیازهای عزت نفس، امنیت، عشق و محبت در فرزندان طلاق پرداخته اند، است. این پژوهش به روش کتاب سنجی به بررسی کتاب های کودک و نوجوان موجود در وب سایت خانه کتاب در فاصله سال های ۱۳۹۰-۱۳۶۰ پرداخته است و کتابهایی را که عنوان و یا موضوع آنها، با کلیدواژه های مرتبط با هر یک از حوزه های موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت منطبق است معرفی می کند. جامعه پژوهش ۴۰۱۷۷ عنوان کتاب کودک و نوجوان در طی سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۰ است، حجم نمونه با حجم جامعه برابر است | یافته های پژوهش حاکی از آن است که از ۴۰۱۷۷ عنوان کتاب کودک و نوجوان در بازه زمانی ۱۳۶۰ تا  ۱۳۹۰، ۴۶۳  عنوان یا ۱۵ / ۱ درصد کتاب وجود دارد که عنوان و یا موضوع آنها طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت است. ۰۴ / ۰ درصد از کتاب های کودک و نوجوان به موضوع طلاق، ۱۹/ ۰ درصد به موضوع عزت نفس، ۲۰ / ۰ درصد به موضوع امنیت و ۷۲ / ۰ درصد به موضوع عشق و محبت پرداخته اند. به طور کلی می توان گفت که موضوع عشق و محبت بیشتر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. بیش تر نویسندگان تنها یک عنوان کتاب در یکی از حوزه های طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت نوشته اند. تعداد نویسندگان مرد نسبت به نویسندگان زن، نویسندگان داخلی نسبت به نویسندگان خارجی و کتابهای تألیفی نسبت به کتابهای ترجمه ای بیشتر است. انتشار کتاب در هر یک از چهار حوزه طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت در دهه ۸۰ نسبت به دو دهه ی ۶۰ و ۷۰ افزایش چشمگیری داشته است .

کلیدواژه ها: کتاب کودک و نوجوان، کتاب مناسب، نیاز، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت، طلاق، فرزندان طلاق.

مقدمه

کلیات

طلاق یکی از مهم ترین چالش هایی است که هر جامعه ای با آن روبه روست و پدیده ای است که در جوامع امروزی با سرعت زیادی در حال افزایش است و از نظر اقتصادی، اجتماعی و به خصوص روانی اثرات زیان آوری بر روی والدین و فرزندان دارد (بانکی، امیری و اسعدی،(۱۳۸۸).نیاز های طبیعی کودکان و نوجوانان شامل نیازهای عاطفی، نیازهای اجتماعی، نیاز به دانستن و ارضای حس کنجکاوی، نیاز های مذهبی، نیاز به کسب اعتماد و مورد پذیرش قرار گرفتن، نیاز به احساس امنیت و… است (پریرخ، ۱۳۸۲). فرزندان طلاق علاوه بر نیازهای طبیعی که هر کودک و نوجوانی با آن رو به رو است، دارای نیازها و مشکلات خاصی هستند که این نیازها و مشکلات از اثرات منفی طلاق روی کودکان و نوجوانان است. احساسات مشترکی که فرزندان طلاق در حین و بعد از طلاق تجربه می کنند عبارتند از: احساس گناه، اندوه، فقدان، درماندگی، تنهایی، طردشدگی و اضطراب (کارلیس، ۱۹۹۱). احساسات دیگر نیز شامل بی قراری، عدم احساس امنیت، احساس گناه، عدم میل و علاقه به مدرسه، قانع نشدن، احساس تنهایی، احساس سرخوردگی، خشم و… است (ضرغام، ۱۳۸۶)هر رفتاری که از انسان سر می زند بی تردید ریشه در یکی از نیازهایش دارد. نیاز به هنجار موجب سازگاری و بهزیستی خواهد شد و نیاز تابه هنجار موجب آسیب های اجتماعی می شود؟ تیاز تابه هنجار متاثر از پیچیدگی های روانی و شخصیتی انسان است (غفاری، ۱۳۸۹). نیاز به امنیت، عزت نفس، عشق و محبت از جمله نیازهای فرزندان طلاق هستند که در بیشتر پژوهش هایی که در حوزه طلاق و اثرات طلاق بر فرزندان صورت گرفته است به این نیازها اشاره شده است. می توان نیازهای امنیت، اعتماد به نفس، عشق و محبت را در نظرات بسیاری از روان شناسان از جمله نظریه سلسله مراتیی مازلو که از مهم ترین نظریه ها در حوزه نیازهای انسانی است، مشاهده کرد.از جمله راه هایی که روان شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت برای شناسایی و درمان مشکلات روحی کودک و نوجوان پیشنهاد می کنند، استفاده از ادبیات و داستان هایی است که جذاب و متناسب با نیازهای کودک و نوجوان است. کودک با مطالعه داستان های خوب و متناسب با نیازهایش، در انگیزه ها و تجارب شخصیت و قهرمان داستان سهیم می شود و داستان بخشی از زندگی او را تشکیل می دهد (پریرخ و مجدی، ۱۳۸۸).کودک می تواند رابطه بین وقایع و موضوعات داستان، وقایع و موضوعات زندگی خودش را تشخیص دهد (محمد اسماعیل، ۱۳۸۲) کودک در حین شنیدن داستان، حوادث و شخصیت های داستان را با تجربیات و زندگی خود پیوند می دهد. بتلهایم معتقد است که پیام های روان شناختی داستان و افسانه، کودکان را با آنچه در ضمیر ناخود آگاهشان می گذرد آشنا می کند و به آنان کمک می کند که بر مشکلاتشان قایق آیند ( بتلهایم نقل شده در: روشن  ترجمه بهزاد یزدانی و مژگان عمادی، ۱۳۸۵، ص۴۸)گاهی اوقات داستان هایی که کودکان را در موقعیتی مشابه موقعیتی که کودک با آن روبه رو است مانند مرگ والدین، ناسازگاری والدین و خشونت و… قرار می دهند می تواند کودک را به حالت عادی برگرداند و این احساس که چنین مشکلاتی خاص او نیست و برای دیگران نیز اتفاق افتاده است به او امیدواری می دهد (آرورا، ۱۳۹۰). کودک در تجارب و انگیزه های قهرمان داستان سهیم می شود و تجربه های خود را کامل تر و تنش های عاطفی خود را کمتر و احساس آرامش می کند (پریرخ و ناصری، ۱۳۹۰).کتاب های کودکان و نوجوانان نقش عمده ای در پاسخ گویی به نیازها و رفع مشکلات آنان دارند. اگر کودکان و نوجوانان با خواندن کتاب های مناسب بتوانند وجه اشتراکی بین احساسات، توانمندی ها با مشکلات خود و شخصیت های داستان پیدا کنند، شناخت بهتری نسبت به آن حالتها به دست می آورند و در صورت بروز چنین مشکلاتی می توانند به حل آنان بپردازند (پریرخ، ۱۳۸۲)یکی از بهترین و مناسب ترین روش ها برای انتقال مفاهیم به کودکان برای درک مسایل و شرایط پیش آمده و کمک به حل مشکلات و تعارض های آن ها استفاده از داستان و قصه گویی هدفمند یا به عبارتی کتابدرمانی است «بانکی، امیری، و اسعدی، ۱۳۸۸، ص ۳)در پژوهش حاضر به بررسی کتاب های کودک و نوجوان منتشر شده در ایران از نظر پاسخ گویی به نیازهای اعتماد به نفس، امنیت، عشق و محبت در فرزندان طلاق پرداخته خواهد شد و در این ارتباط فهرستی از کتاب های متناسب برای فرزندان طلاق ارائه خواهد گردید. به منظور بررسی کتاب های کودک و نوجوان از وب سایت خانه کتاب استفاده خواهد شد. همچنین کتاب های کودک و نوجوان در حوزه های طلاق، اعتماد به نفس، امنیت، عشق و محبت از نظر جنسیت نویسنده، تألیف یا ترجمه بررسی خواهد شد.

بیان مسئله

مجموعه سازی یکی از ارکان اساسی علوم کتابداری و اطلاع رسانی است. یکی از معیارهای انتخاب کتاب مناسب برای هر کتابخانه ای توجه به جامعه استفاده کننده از کتابخانه است. جامعه استفاده کننده می تواند در کتابخانه عمومی تمامی اقشار جامعه، در کتابخانه آموزشگاهی دانش آموزان و معلمان، در کتابخانه دانشگاهی دانشجویان، اساتید و … باشد. در میان مراجعه کنندگان هر کتابخانه ای صرف نظر از نوع کتابخانه، ممکن است افرادی با نیازهای خاص (مشکلات جسمانی) چون معلولین، نابینایان، ناشنوایان و … باشند. در امر مجموعه سازی به نیازهای خاص این گروه ها توجه می شود و منابعی که از نظر شکلی و موضوعی با نیازهای آنان مطابقت دارد تهیه می گردد. اما در امر مجموعه سازی کمتر به افرادی که درگیر معضلات اجتماعی خاصی چون اعتیاد، طلاق، بزهکاری، فقر و… هستند توجه می شود.طلاق آثار منفی زیادی به دنبال دارد که بیشترین اثر منفی آن به فرزندان خانواده مربوط می شود. از جمله این آثار می توان به اعتماد به نفس پائین، عدم احساس امنیت، احساس گناه عدم میل و علاقه به مدرسه، قانع نشدن، احساس تنهایی و ترس از تنهایی، افسردگی، نگرانی، سر خوردگی، خشم و… در کودکان و نوجوانان بعد از طلاق والدین اشاره کرد.با توجه به افزایش آمار طلاق و لزوم کمک به فرزندان طلاق در جهت رفع و پیشگیری از مسایل و مشکلاتی که کودکان و نوجوانان طلاق دارند و با توجه به افزایش روز افزون انتشار کتاب و تأثیر کتاب و مطالعه بر روی کودکان و نوجوانان، پژوهش حاضر بر آن است که به معرفی کتاب های کودک و نوجوان متناسب با نیازهای فرزندان طلاق بپردازد.

ضرورت و اهمیت پژوهش

در حال حاضر، جهان با روند رو به افزایش پدیده طلاق روبه رو است. طلاق و فروپاشی خانواده ضمن برهم زدن تعادل روانی، عاطفی خانواده و جامعه منجر به بروز آسیب های اجتماعی می گردد و با توجه به پیامدهای طلاق و آثار منفی که طلاق بر سلامت روانی، عاطفی افراد خانواده به ویژه کودکان دارد، شناخت نیازها و مشکلات فرزندان طلاق و تلاش در جهت رفع این مشکلات حایز اهمیت است.یافته های پژوهش باب الحوائجی و یزدیان راد (۱۳۸۹) در زمینه تحلیل محتوای مقالات مجلات تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی درباره ترویج کتابخوانی و کتابخانه های کودکان از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۷ نشان می دهد که موضوعات کتاب خوانی و کتابخانه های کودکان مورد بی توجهی قرار گرفته اند و به کتاب های مناسب برای کودکان و نوجوانان اصلا” نپرداخته اند.روشن ( ترجمه بهزاد یزدانی و مژگان عمادی، ۱۳۸۵) در کتاب خود با عنوان قصه گویی چگونه از داستان برای کمک به کودکان در رفع مشکلات زندگی بهره ببریم، به اهمیت داستان و قصه گویی برای کودکان و راهنمایی هایی برای خلق قصه و داستان برای بچه ها می پردازد و همچنین برای چند مشکل شایع در کودکان چون ناخن جویدن، انگشت مکیدن، پرخاشگری، مرگه مشکلات روحی و روانی، اعتدال، همکاری، تسلط بر خویشتن و . داستان هایی را خلق کرده و برای نمونه بیان می کند. روشن معتقد است که به وسیله داستان و قصه می توان کودکان را با مشکلاتی که دارند روبه رو کرد و به طور غیر مستقیم راه حل های برطرف کردن مشکل را به آنها یاد داد.کودکان و نوجوانان دارای احساسات، توانمندی ها، بویژگی های شخصیتی و مشکلات متفاوتی هستند و نیازهای آنان در دوره های مختلف زندگی شان تغییر می کند، به همین دلیل ضروری است نیازهای آنان شناسایی شود و در صورت شناسایی این نیازها، می توان کتاب های مناسب برای هر نیاز را توصیه کرد (پریرخ. ۱۳۸۲، ص۲۵).استفاده از ادبیات، قصه و قصه درمانی یکی از روش هایی است که پژوهشگران برای رفع مسایل و مشکلات کودکان مطرح کرده اند. قصه گویی می تواند در کاهش پرخاش گری کودکان مفید باشد و به آنها بیاموزد که چگونه خود را تغییر دهند. به دلیل علاقه وافر کودکان به قصه، قصه گویی برای آنان لذت بخش و جالب است. برای حل مسایل و مشکلات قصه گویی نسبت به روش مستقیم بیشتر مورد توجه کودکان قرار می گیرد (نصیر زاده و روشن،۱۳۸۹). خواندن درباره کودکانی که با مشکلات عانقی روبه رو هستند به سایر کودکان کمک می کند که احساسات سرکوب شده خود را تخلیه کنند و با ترس، خشم و اندوه خود کنار بیایند( نورتون نقل شده در: قزل آباغ ۱۳۸۳، ص ۱۷۷)با توجه به افزایش آمار طلاق و لزوم کمک به فرزندان طلاق در جهت رفع و پیشگیری از بروز مشکلات شان و همچنین نقش کتاب روی رشد و شکوفایی و حل مسایل و مشکلات کودکان و نوجوانان می توان از کتاب برای حل مشکلات فرزندان طلاق بهره گرفت.پژوهش حاضر به منظور کمک به فرزندان طلاق برای حل مسایل و مشکلات شان، فهرستی از کتاب های کودک و نوجوان متناسب با نیازهای عزت نفس، امنیت، عشق و محبت فرزندان طلاق را ارائه می دهد. فرزندان طلاق، پدر و مادر (کسی که حضانت فرزندان را بر عهده دارد)، اولیای مدرسه، مشاوران، مددکاران اجتماعی، کتابداران و تمام کسانی که به نوعی با فرزندان طلاق در ارتباط هستند به کمک این فهرست می توانند به راحتی کتاب مناسب فرزندان طلاق را انتخاب کنند.

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر، به شرح زیر است

هدف اصلی

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی کتاب های کودک و نوجوان به منظور معرفی آن دسته از کتاب های کودک ونوجوان است که به معضل طلاق و نیازهای عزت نفس، امنیت، عشق و محبت در فرزندان طلاق پرداخته اند، است

اهداف فرعی

۱-تعیین میزان کتاب های کودک و نوجوان که به موضوع طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت پرداخته اند

۲-ارائه فهرستی از کتاب های کودک و نوجوان که به موضوع طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت پرداخته اند.

۳-شناسایی پرکارترین نویسندگان کتاب های کودک و نوجوان در حوزه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت.

۴-مقایسه نسبت نویسندگان زن و مرد کتاب های کودک و نوجوان در حوزه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت.

۵-مقایسه نسبت نویسندگان داخلی و خارجی کتاب کودک و نوجوان در حوزه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت.

۶-مقایسه نسبت کتاب های کودک و نوجوان تألیف و ترجمه شده در حوزه موضوعی طلاق، عزت نفس، امنیت، عشق و محبت.

مقایسه نسبت کتاب های کودک و نوجوان در سه دهه ۶۰ ۷۰ و ۸۰ در حوزه موضوعی طلاق، عزت نفس، عشق و محبت.

تعاریف مفهومی و عملیاتی

تعاریف مفهومی

عزت نفس کوپر اسمیت ، احساس ارزشمندی از توانایی های خود را، عزت نفس تعریف می کند ( نقل از کمر زرین، ۱۳۷۳). در نظریه مازلو نیاز به احترام شامل نیاز به عزت نفس و اعتماد به نفس و همچنین نیاز به قدرت، موفقیت، ابراز لیاقت، شایستگی، استقلال و آزادی، مقام، شهرته اعتبار، تسلط و برتری، توجه، اهمیت، حق شناسی است.

امنیت مازلو در نظر به سلسله مراتبی نیازهای انسانی نیاز به امنیت را نیاز به ثبات، وابستگی، حمایت رهایی از ترس، از نگرانی و آشفتگی، سازمان، نظم و قانون و… تعریف می کند.

عشق و محبت مازلو معتقد است که نیازهای گروهی، اجتماعی و عشق و محبت مانند نیاز به روابط عاطفی، دوست داشتن و داشتن دوست است.

تعاریف عملیاتی

کتاب های کودک و نوجوان در پژوهش حاضر کتاب های کودک و نوجوان، کتاب هایی است که در وب سایت خانه کتاب به عنوان کتاب های کودک و نوجوان در نظر گرفته شد شانل وب سایت خانه کتاب برای تشخیص و جدا کردن کتاب های کودک و نوجوان از سایر کتاب ها، از صفحه شناسنامه کتاب استفاده شده است.

فرزندان طلاق

در پژوهش حاضر منظور از فرزندان طلاق، کودکان و نوجوانانی است که والدین آنها طلاق گرفته اند.

پاسخ گویی به نیاز عزت نفس

در پژوهش حاضر کتاب های کودک و نوجوان که عنوان با موضوع کتاب عزت نفس بوده است به عنوان کتاب هایی که می تواند پاسخ گوی نیاز به عزت نفس باشد معرفی می شود. از کلیدواژه های عزت نفس، اعتماد به نفس، خودباوری، خودشناسی، ابراز وجود، خودسازی، تصویر ذهنی، فدرت، موفقیت، لیاقت، شایستگی، استقلال، آزادی، مقام، شهرت، اعتبار، تسلط، برتری، توجه، اهمیت و حق شناسی جهت جست وجوی کتاب های پاسخ گوی نیاز به عزت نفس استفاده شده است.

پاسخ گویی به نیاز امنیت

در پژوهش حاضر کتاب های کودک و نوجوان که عنوان با موضوع کتاب املیت بوده است به عنوان کتاب هایی که می تواند پاسخ گوی نیاز به امنیت باشد معرفی می شود. از کلیدوازدهای امنیت، ثبات، وابستگی، حمایت، ترس، نگرانی، آشفتگی، سازمان، نظم و قانون جهت جست و جوی کتاب های پاسخ گوی نیاز به امنیت استفاده شده است.پاسخ گویی به نیاز عشق و محبت در پژوهش حاضر کتاب های کودک و نوجوان که عنوان با موضوع کتاب محبت و با عشق بوده است به عنوان کتاب هایی که می تواند پاسخ گوی نیاز به عشق و محبت باشد معرفی می شود. از کلیدواژه های عشق، محبت، روابط عاطفی، دوست داشتن دوست و دوستی جهت جست و جوی کتاب های پاسخ گوی نیاز به عشق و محبت استفاده شده است.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شیراز
  • رشته تحصیلی علوم کتابداری و اطلاع رسانی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی فاطمه صالحی روانشناس، فاطمه صالحی مشاور، فاطمه صالحی روان درمانگر، فاطمه صالحی روانپزشک، فاطمه صالحی متخصص اعصاب و روان، فاطمه صالحی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی کودک
تصویر
فاطمه صالحی
مشاور کودک
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر