منو
X

تصویر
فرزانه صفری
مشاور کودک
(3)
ویدیوی آموزشی روانشناسی
آپلود شده کاربران
آمار این متخصص
(3) رای
40%

دقت

60%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من فرزانه صفری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان در کاهش نشانگان اضطرابی کودکان دبستانی” می باشد که در ادامه بخشی از کلیات پژوهشی آن را مطالعه می کنید:

مقدمه: روانشناسی مرضی تحولی کودک همواره تمرکز فزاینده بر طبقهبندی اختلالات دوران کودکی و درک
عوامل خطرساز در پدیدآیی اختلالات درونیسازی شده ۱ و برونیسازی شده ۰ داشته است. در الگوی جدید طبقهبندی اختلالهای دوران کودکی، دو طبقۀ کلی اختلالهای درونیسازی شده و
۰۲۲۰ (. در مورد تعاریف اختلالهای برونی- ، اختلالهای برونیسازی شده مشخص شدهاند )گیمپل و هالند ۴
۰۲۲۵ (. برخی از ، سازی شده و اختلالهای درونیسازی شده بین محققان اختلافنظر وجود دارد )کیل و پرنس ۵
از پژوهشگران رفتارهای برونیسازی شده را به عنوان برانگیختگی فزونکنشی، پرخاشگری و ریخت ضد
اجتماعی تعریف میکنند. کنارهگیری، خلق افسرده و اضطراب را در چارچوب رفتارهای درونیسازی شده قرار
۰۲۲۰ (. پژوهشگران دیگر، پرخاشگری و رفتارهای بزهکارانه را که مشکلاتی مانند نزاع، نافرمانی، ، میدهند )بینا ۶
سوء مصرف مواد و … را بروز میدهند، در طبقۀ اختلالهای برونیسازی شده قرار دادهاند؛ مشکلاتی که برای
خود کودک آزاردهنده نیست ولی برای والدین و معلمان ایجاد مشکل میکند. درحالیکه اختلالهای درونی-
سازی شده رفتارهای هیجانی مانند گریه کردن، نگرانی و … را در بر میگیرند و کودک را بیش از دیگران آزار
۰۲۲۴ (. اختلالهای اضطرابی در طبقۀ اختلالات درونی سازی شده قرار میگیرند )شکوهی یکتا ، میدهند )کر ۷
و پرند، ۱۳۳۴ (. اختلالات اضطرابی ۳ در ویرایش پنجم دی. اس. ام ۹ با ویژگیهای ترس، اضطراب بیش از حد و
اختلالات رفتاری ناشی از اضطراب تعریف شده اند.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
  • رشته تحصیلی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی فرزانه صفری روانشناس، فرزانه صفری مشاور، فرزانه صفری روان درمانگر، فرزانه صفری متخصص اعصاب و روان، فرزانه صفری روانپزشک
تخصص ها
  • روانشناسی کودک
تصویر
فرزانه صفری
مشاور کودک
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر