منو
X

تصویر
فریبا ابراهیم بابابی
مشاور خانواده
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
60%

دقت

0%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من فریبا ابراهیم بابابی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی خانواده درمانی در مقطع کارشناسی ارشد از پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “پیشبینی رفتار پرخطر در افراد مبتلا به اچ آیوی بر اساس عملکرد خانوادگی متوازن: با درنظر گرفتن متغیرهای میانجی سبک زندگی و تصمیم گیری پرخطر” می باشد که در ادامه بخشی از کلیات پژوهشی آن را مطالعه می کنید:

بیان مساله: سندرم نقص ایمنی بدن که در اثر عفونت با ویروس اچ آیوی به وجود میآید، امروزه تبدیل به یک بیماری همه گیری شده است که جامعه جهانی را تهدید میکند ۲۲۲۵ این بیماری بزرگترین سلقورن ۱، ریتز ۲، پوپویک ۳ و گالو ۹ بیماری عفونی کشنده و چهارمین علت مرگ و میر در جهان است و از عوامل اصلی موانع توسعه جوامع بوده است )زاربان، حیدرنیا، رخشانی، ۲۲۲۶ (. در سال ۲۲۱۳ حدود ۳۵ میلیون نفر مبتلا به ایدز در سطح جهران گزارش شدند و حدود ۱٫۵ میلیون نفر نیز در اثر این بیماری جان باختند. تخمین زده میشود که در ایران در سال ۲۲۱۳ حدود ۷۲ هرزار نفر مبتلا به ایدز وجود داشته است و حدود ۹۹۲۲ نفر نیز بر اثراین بیماری جان باخته باشند. اپیدمی اچ آیوی در ایران در ۲۲۱۹ ، فاز متمرکز ۵ است اما پتانسیل آن را دارد که به اپیدمی فراگیر تبدیل شود )برنامه سازمان ملل متحد در ایدز ۶ امروزه شیوع رفتارهای مخاطره آمیز یکی از نگرانی های حوزه سلامت عمومی است. رفتارهای مخاطره آمیز مضرات واقعی و بالقوه ای را متوجه سلامتی میکند و موجب صدمات و ضایعاتی مانند مصرف مواد مخدر، الکل، سوء مصرف مواد میشود ۲۲۲۷ (. عوامل متعددی در شکل، محرک و روانگردان و رفتارهای پرخطر جنسی  )موناستریو ۷، وانگ ۱ و شافر ۴ گیری رفتارهای پرخطر نقش دارند. چنانچه مطالعات گذشته بر نقش عوامل فردی )جنسیت، سن، محیط، شرایط جغرافیایی و اجتماعی خانواده، مراقبت های بهداشتی، آموزش و جامعه بر سلامت قشر نوجوان و جوان تاکید کرده اند. علاوه بر آن نقش ژنتیک و عوامل محیطی در شکل گیری رفتارهای پرخطر نیز شناسایی شده است. در ارتباط با رفتارهای پرخطر در میان جمعیت افراد مبتلا به ایدز باید متذکر شد که بیشترین راه های ابتلا به این ویروس استفاده از سرنگ مشترک و روابط جنسی محافظت نشده میباشد، به طوری که در کشور ایران پرخطرترین گروه مبتلایان به ایدز را معتادان تزریقی به خود اختصاص میدهند، در واقع گسترش موج اول ایدز در ایران بر اثر استفاده از سرنگهای مشترک آلوده به ویروس اچ آیوی به وجود آمد )مظفرزاده، ۲۲۲۱ معتادان تزریقی گروهی از افراد جامعه هستند که به علت رفتارهای پرخطر خصوصا استفاده از وسایل تزریقی در C و هپاتیرت B مشترک در معرض انواع عفونتها میباشند و شیوع عفونتهای خونی مخصوصا اچ آیوی ، هپاتیرت آنها بالاست )بوراتینی و همکاران، ۲۲۲۲ ؛ سولکوسکی ۲۲۲۱،۱۲ بعد از معتادان تزریقی گروه دومی که بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری قرار میگیرند، افرادی هستند که شرکای جنسی متعدد و رفتارهای جنسی پرخطر محافظت نشرده دارند؛ خطر جدی که این افراد را تهدید میکند عفونت ناشی از ویروس اچ آیوی و انتقال بیماری ها و بارداری های ناخواسته میباشد، این مساله همچنین پیامدهای جسمی، عاطفی و اقتصادی زیادی به بار می آورد )اسرکندری، ۲۲۲۷ عدم استفاده از کاندوم از جمله رفتارهای پرخطر جنسی است به طوری که اجتناب از مصرف کاندوم در روابطی که صرفا ۲۲۲۲ (. آمرار ، به قصد لذت است و در ارتباط با غیر همسر است بیشتر اتفاق می افتد )بوس ۱ ،کویت کوسکی ۲،چیرت وود ۳ عدم استفاده از کاندوم در رابطه با شریک هم جنس مرد میتواند حاصل ناآگاهی افراد نسبت به انتقال ویروس در این )۲۲۲۵ ، رابطه باشد. ویروس اچ آیوی که قدرت آلوده کنندگی و سرایت پذیری بالایی دارد، موجب ضعف دستگاه دفاعی و ایمنی بدن انسان میشود و بر روی تمام جنبه های زندگی اعم از روانی، جسمانی، اجتماعی و معنوی تاثیر می گذارد و می تواند موجب ترس از زندگی با این عفونت شود، افراد خانواده و مراقبین این بیماران نیز ممکن است تحت تاثیر این مشکل قرار بگیرند، ابتلا به این عفونت میتواند موجب از دست دادن موقعیت هرای اجتماعی، اقتصادی، اشتغال و سکون شود
۲۲۲۳ (. وحشت از بدنامی و طرد شدن از طرف خانواده و دوستان سبب می شود که آنها ، )سازمان بهداشت جهانی ۴ بیماریشان را مخفی کنند که این مساله به نوبه ی خود منجر به گسترش آلودگی می شود )معاونت پیشگیری سازمان بهزیستی، ۱۳۱۲ (. با این وجود خانواده میتواند با حمایت اجتماعی و روانی امکان زندگی آنها را در کنرار سایر اعضای خانواده فراهم کند )کولینز ۲۲۲۳،۱۲ (، حمایت خانواده میتواند موجب ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان و پیشگیری از انتقال عفونت شود )سازمان بهداشت جهانی، ۲۲۲۳ (. مطالعات نشان داده اند که خانواده در خطر ابتلا اچآیوی در نوجوانان به چهار طریق تاثیر میگذارند: ۱٫ نظارت و کنترل ۲٫ نگرشهای والدین در مورد رابطه جنسی ۳٫رفتارهای عاطفی والدین )ملایمت/حمایت( ۹٫ ارتباط بین والدین و فرزندان. عوامل اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی نقش مهمی در سوگیری رفتاری افراد به عهده دارند. اغلب نوجوانان با خانواده، جامعه و بستگان دچار چالش هستند و ممکن است فشار این مشکلات نوجوان را در مرحله تصمیم گیری ۱۱ به سمت رفتارهای پرخطر بکشاند. یکی از عالیترین پردازشهای شناختی مغز تصمیمگیری است که توسط قطعه ی پریش پیشرانی اجرا می شود ۲۲۲۵ (. تصمیمگیری یک سازه ی شناختی است که در ارزیابی اختلالات عصب ، )بارک ۱،دیکلمن ۲، بوگارت ۳ و نورسف ۹ شناختی مرتبط با اچ آیوی ۵ مدنظر قرار نگرفته است اما نقش بسیار مهمی در بدکارکردی و نیز نتایج مربوط به سلامت ۲۲۱۲ (. تحقیقات انجام شده ، در بیماران مبتلا به عفونت اچ آیوی ایفا میکند )یودیسلو ۶، وودز ۷، کتی ۱ ،دویله ۴ و گرنت ۱۲٫) نشان میدهد که در جمعیت اچ آیوی مثبت تاحدودی ضعف در تصمیم گیرری وجود دارد )ترامز ۱۱ و همکراران، ۲۲۱۲ تصمیم گیری فرایندی است که در آن همه ی گزینه های موجود برای انتخاب، مورد بررسی قرار گرفته و یکی پس از دیگری از میان برداشته میشود. این روند تا زمانی که یک گزینه برای انتخاب باقی می ماند ادامه داشته و برای انتخاب ۲۲۲۱ (. در تصمیم گیری مخاطره آمیز، ، گزینه ی نهایی، تصمیم گیری به وقوع میپیوندد)پاین ۱۲ ، بتمرن ۱۳ و لرووس ۱۹ شخص با گزینه هایی رو به روست که انتخاب آنها باری از سود و زیان، در زمان حال و آینده را به دنبال دارد، هرچند،)۲۲۲۵ ، این سود و زیان با درجاتی از احتمال و عدم قطعیت همراه است )برارک ۱۵ ، دیرک مرن ۱۶ ، بروگرتس ۱۷ و نورترف ۱۱ تصمیم گیری مخاطره آمیز با پیامدهای کوتاه مدت مثبت ولی بلندمدت منفی همراه است و مشخصه ی آن به عنوان یک ۲۲۲۱ (. این همان چیزی است که به ، اختلال، این است که یک لذت آنی فدای یک هدف بلندمدت میگردد )لیولین ۱۴ عنوان عامل کلیدی بسیاری از اختلالات روانی از جمله سوء مصرف مواد، اختلال شخصیت ضداجتماعی، اختلالات خلقی دوقطبی، گرایش به خودکشی، اختلالات رفتاری نابهنجار و رفتارهای پرخطر جنسی به شمار میرود )جولانرت ۲۲ و همکاران، ۲۲۱۲ (. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که پیشبینی میزان تصمیمگیری های پرخطر فرد در شرایط مختلف، از اهمیت به سزایی برخوردار است و لازمه ی آن شناخت شرایطی است که در آن احتمال بیشتری برای خطرپذیری افراد وجود دارد. یکی از راه های دستیابی به این شناخت، تحلیل و ارزیابی مکانیسم های عصبشناختی زیر بنای تصمیم گیری .)۲۲۱۲، رومیاتی ۹، ویدوتو ۵ و دام ۶ ریشه بسیاری از رفتارهای پرخطر از قبیل عادات غذایی ناسالم، عدم فعالیت فیزیکی، مصرف تنباکو و الکل و انجام رفتارهای پرخطر جنسی ، به علت سبک زندگی ناسالم است که باعث گسترش انواع بیماریها و اختلالات مزمن ۲۲۱۱ (. در نتیجه، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای پرخطر ، ، ۱۴۴۶ ؛ ریو ۴، کارور ۱۲ و لی ۱۱ ، میشود )ایگرا ۷، ایروین ۱ سبک زندگی می باشد، اگرچه سبک زندگی سالم به کیفیت زندگی بهبود یافته در جمعیت عمومی مربوط می شود، اما در مورد سبک زندگی ناسالم در خلال ابتلا به عفونت اچ آیوی اطلاعات اندکی وجود دارد. تحقیقات رو به رشدی در، زمینه ی اهمیت سبک زندگی سالم در پیشگیری از اچ آیوی و نیز کاهش مرگ و میر مبتلایان به این بیماری )موکداد ۱۲ ۲۲۲۹ ( و نیز افزایش کیفیت زندگی مرتبط به سلامت در میزان بیماران مبتلا به ، مارکس ۱۳ ، استرو ۱۹ ، گربردینگ ۱۵ ۲۲۲۲ ( بیماریهای قلبی عروقی ، بیماریهای مزمن مانند اسکلروزیس چندگانه ۱۶ )استوفبرگن ۱۷ ، سرافین ۱۱ و رابرتز ۱۴ ۲۲۲۹ ( وجود دارد. اخیرا ، ۲۲۲۳ ( و اختلالات عصب ماهیچه ای )هوفروس ۲۹ ، )سایلر ۲۲ ، فلاتری ۲۱ ، جوینر ۲۲ و السویک ۲۳ سبک زندگی سالم در میان مبتلایان به عفونت اچ آیوی موضوع تحقیقاتی بود که به نظر می آمد دچار بی توجهی شده اند ۲۲۲۹ (. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه رفتارهایی مانند مصرف دخانیات، مصرف الکل و رفتارهای ، )کلینگرمن ۲۵ جنسی ناایمن باعث افزایش شکایات دارویی شده و گسترش شیوع اچ آیوی میشود، همچنین بزرگسالان با کیفیت زندگی پایینتر، کمتر از بزرگسالان با کیفیت زندگی بالاتر اعتقاد داشتند که رفتارهای جنسی ایمن از اهمیت بالایی برخوردارند. بزرگسالان مبتلا به اچ آیوی به میزان زیادی با وقایع پر استرس روبه رو می شوند که شامل نقص در وضعیت سلامت، از دست دادن شغل، امنیت مالی و نقشهای اجتماعی و طرد شدن از اطرافیان میباشد. شواهد از تاثیر روزافزون استرس بر گسترش و رشد اچ آیوی سخن به میان می آورند )لسررمن ۶ و همکراران، ۱۴۴۷ (. از آنجایی که حمایت اجتماعی و سبک زندگی سالم به طور معناداری با کیفیت زندگی رابطه دارند، نشان داده میشود که حمایت اجتماعی .)۲۲۲۲ ، میتواند به عنوان یک مانع در برابر عوامل استرس زای روانی عمل کند )باستاردو ۷ و کیمبرلین. در چنین شرایطی شناسایی نحوه عملکرد خانواده، سبک زندگی و همچنین با دانستن تصمیم های پرخطری که افراد را به سمت ابتلا به ایدز سوق میدهد میتوان عوامل درگیر در رفتارهای پرخطر افراد مبتلا به اچآیوی را شناسایی کرد؛ بنابراین هدف ما از این پژوهش این است که آیا رابطه ای بین عملکرد خانوادگی با رفتار پرخطر با در نظر گرفتن نقش میانجی تصمیم گیری پرخطر و سبک زندگی در میان افراد دارای ویروس اچ آیوی وجود دارد یا نه؟

اهمیت و ضرورت پژوهش: ایدز یک بیماری کشنده در عصر معاصر است که تقریبا مشکل بهداشتی تمامی کشورهاست، ویروس نقص ایمنی به سرعت در حال گسترش است و باعث تضعیف و مرگ بسیاری از بزرگسالان در اوایل زندگی و آلودگی افراد مختلف میشود ۲۲۲۵ (. مقایسه میزان آلودگی به ویروس ایدز در ایران و بعضی کشورهای همسایه مانند آذربایجان، ترکیه و قزاقستان نشان میدهد که این بیماری هنوز در کشور ایران از شیوع پایینی برخوردار است، لیکن این اعتقاد وجود دارد که آمارهای گزارش شده رسمی در ایران از دقت کافی برخوردار نباشند و تعداد مبتلایان باید حداقل چهار برابر میزان گزارش شده باشد برنامه سازمان ملل متحد در ایدز، ۲۲۲۹ (. انتقال خیلی سریع این ویروس در میان افراد در معرض خطر جمعیت معتادان تزریقی با نرخ ۱۲ % تا ۵۲ % گزارش شده است با وجود ایرن که مداخلات کاهش آسیب از جمله درمان جایگزین و برنامه های توزیع سرنگ در سال ۲۲۲۲ معرفی شد و تا سال ۲۲۲۵ گسترش یافت ولی همچنان در سال ۲۲۲۷ مداخلات در حد کافی نبود و رفتارهای پرخطر در میان معتادان تزریقی در سال ۲۲۲۷ هنوز رایج بود. مطالعه ی انجام شده در تهران در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۷ نشان داد که ۶۹ % معتادان تزریقی از ابزارهای مشترکی برای تزریق در ۶ ماه اخیر استفاده میکردند )رزاقی، ۲۲۲۱ (. علاوه بر این، اکثریت معتادان تزریقی تغییر مکان و حبس های زیادی دارند و شبکه های اجتماعی بزرگی را تشکیل میدهند )نارنجیها، ۲۲۲۱ (، بنابراین همچنان احتمال بالایی برای افزایش شیوع اچ آیوی در میان معتادان تزریقی وجود دارد و به نظر میرسد نظارت دقیق موقعیت و تلاش برای کاهش آسیب ضروری میباشد )استیمسون ۱۴۴۵،۱ (. مصرف تزریقی مواد نقش مهمی در انتقال عفونت های خونی در میان معتادان تزریقی ایفا میکند و یکی از مهمترین عوامل انتقال عفونت در میان معتادان تزریقی، ابزار تزریق مشترک ۲۲۲۱ (. جوانان مبتلا به اعتیاد تزریقی است )بوراتینی و همکاران، ۲۲۲۲ ؛ ساموئل ۲، دوهرتی ۳، بولتری ۹ و جنیسن ۵ علت تزریقهای مکرر، استفاده از سرنگ و سایر وسایل مشترک، داشتن الگوهای جنسی مختلف و تجارب جنسی در قبال پول یا مواد، در معرض خطر بیشتر ابتلا به عفونت ویروسی اچ آیوی هستند، در ایران نیز بیشتر موارد عفونرت اچ آیوی، )در حدود ۶۲ درصد از موارد گزارش شده(، در میان معتادان تزریقی تشخیص داده میشود )هران ۶، پریج شرافر ۷، لروم ۱ اوکوآ ۴ و موس، ۲۲۲۱ ؛ رزانی و همکاران، ۲۲۲۷ (. علاوه بر رفتارهای پرخطر تزریقی، رفتارهای پرخطر جنسی نیز برا عفونت اچ آیوی رابطه دارند، مهمترین رفتارهای جنسی پرخطر ثابت شده برای گسترش این ویروس عبارت اند از روابط حفاظت نشده ی جنسی با همجنس یا جنس مخالف و یا با شرکای جنسی متعدد می باشد )اسرترادی ۱۲ و همکراران، .) ۲۲۲۱ ؛ زمانی و همکاران، ۲۲۲۵ نظر به اینکه رفتارهای پرخطر از جمله: رابطه جنسی محافظت نشده و یا داشتن چندین شریک جنسی بیشتر در بین جوانان و جنس مذکر وجود دارد، این رفتارها با نظارت کمتر والدین و مشکلات برونی سازی بیشتر، رابطه دارد )پافر ۱۱ ، بروورمن ۱۲ ، اوهیامبو ۱۳ و سیکما ۲۲۱۲،۱۹ ( و از آنجایی که رفتارهای پرخطر با تکیرب عوامل روانی اجتماعی مرتبط با اچ آیوی و مشخصه های حمایتی والدین و اجتماع رابطه دارد )دیکلمنت ۱۵ و همکاران، ۲۲۲۱ (، بررسی تاثیراتی که کارکرد خانوادگی بر رفتارهای پرخطر میگذارند ضروری میباشد. نقص شناختی از جمله نقص در تصمیمگیری در میان جمعیتهای در معرض خطر اچ آیوی یک مانع برای کنترل رفتارهای پرخطر است، پیشینه پژوهشی نشان میدهد که نقص شناختی با رفتارهای پرخطر ارتباط دارد، نه تنها افزایش رفتارهای پرخطر باعث تشدید نقص شناختی میشود بلکه نقص شناختی هم منجر به کاهش اثربخشی مداخلات میشود.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
  • رشته تحصیلی روانشناسی خانواده درمانی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی فریبا ابراهیم بابابی روانشناس، فریبا ابراهیم بابابی مشاور، فریبا ابراهیم بابابی روان درمانگر، فریبا ابراهیم بابابی متخصص اعصاب و روان، فریبا ابراهیم بابابی روانپزشک
تخصص ها
  • روان‌شناسی خانواده
تصویر
فریبا ابراهیم بابابی
مشاور خانواده
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر