منو
X

تصویر
لیلا سادات کریمی
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
60%

دقت

0%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

لیلا سادات کریمی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه پیام نور در سال ۱۳۸۹، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر توجه دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه-بیش فعالی” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه پیام نور

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر توجه دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه- بیش فعالی

استاد راهنما:

دکتر حسین زارع

استاد مشاور:

دکتر حبیب هادیان فرد

به کوشش:

لیلا سادات کریمی

اسفند ۱۳۸۹

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

تعاریف مفهومی

نقص توجه – بیش فعالی

موسیقی درمانی

تعاریف عملیاتی

نقص توجه – بیش فعالی

موسیقی درمانی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی تحقیقات

اختلال نقص توجه – بیش فعالی

انواع اختلال نقص توجه – بیش فعالی (ADHD)

شیوع اختلال نقص توجه – بیش فعالی

مشکلات بنیادی

تقص توجه

بیش فعالی

تکانشگری

مشکلات دیگر در کودکان دارای اختلال

نقص توجه – بیش فعالی

مشکلات اجتماعی

نارسایی حرکتی و مشکلات هیجانی

نارسایی های یادگیری

نارسایی شناختی

سیب شناسی اختلال نقص توجه – بیش فعالی

عوامل ژنتیکی

عوامل عصب شناختی و عصبی – شیمیایی

سم های محیطی

عوامل روان شناختی؛ تعامل طبیعت – محیط

رفتار والدین

دیدگاه های نظری درباره سیب شناسی اختلال

نقص توجه – بیش فعالی

نظریه ی ساز و کار برانگیختگی

الگوی کار کردهای هماهنگ ساز

درمان کودکان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعالی

دارو درمانی

رفتار درمانی

درمان شناختی- رفتاری

درمان «نقص توجه» کودکان دارای اختلال

نقص توجه – بیش فعالی

موسیقی درمانی

مبانی نظری موسیقی درمانی

موسیقی درمانی روان پویایی

موسیقی درمانی تکاملی

نظریه فی البداهه نورودف – رابینسون

نظریه ی کودالی نظر به هماهنگی حرکتی دالکروز

روش بالینی ارف شولوروک

روش های موسیقی درمانی

شنیدن و گوش دادن

آواز خواندن

بداهه نوازی

موسیقی و تخیل

حرکات ریتمیک

بازی های ریتمیک

موسیقی و تمدد اعصاب

موسیقی همچون یک فرایند خلاق و به مثابه ی ابزاری برای ابراز وجود

پیشینه ی موسیقی درمانی

اثرات عمومی موسیقی درمانی

اثرات موسیقی و موسیقی درمانی بر اعصاب و مغز

تأثیر موسیقی درمانی بر توانایی های شناختی

موسیقی درمانی و کودکان با نیازهای ویژه

نتیجه گیری

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

پرسشنامه ی نشانه شناسی اختلال نقص توجه – بیش فعالی

روایی و پایایی پرسشنامه مرضی کودک (۴-CSI)

پرسشنامه ی مصاحبه بالینی

آزمون عملکرد پیوسته (CPT)

نمره گذاری آزمون عملکرد پیوسته

روایی و پایایی فرم فارسی آزمون عملکرد پیوسته

آزمون استروپ

نمره گذاری آزمون (توجه انتخابی)

پایایی و روایی آزمون استروپ (توجه انتخابی)

ابزار موسیقی درمانی

ساز های ضربی ملودیک

سازهای ضربی غیر ملودیک

روش اجرای پژوهش

شیوه اجرای موسیقی درمانی

روش های آماری

فصل چهارم: یافته های پژوهش

آمار استنباطی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و بررسی یافته های پژوهش

کاربرد نظری و عملی

موانع

محدودیت ها

پیشنهادات

فهرست منابع

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی تأثیر موسیقی درمانی بر توجه انتخابی و توجه پایدار کودکان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعالی شهر شیراز در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ بود. این پژوهش که از نوع مطالعات تجربی – مداخله ای بود به صورت پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد، ۴۰ دانش آموز پسر پایه های چهارم و پنجم دارای اختلال نقص توجه – بیش فعال بر اساس ملاکهای تشخیصی DSM – IV با استفاده از روش نمونه گیری خوشهای تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی تعادلی به دو گروه مساوی تقسیم کر دیا ناد و مداخله فعالیت های موسیقیایی (شامل برنامه موسیقی درمانی بر اساس نظر به ارف شو لوروک) در گروه آزمون به مدت ۱۲ جلسه ۹۰ دقیقه ای اجرا گردید. برای هر دو گروه قبل و بعد از اجرای ماداخلات، آزمون توجه انتخابی (استروپ) و آزمون عملکرد پیوسته (CPT) که به صورت نرم افزار تهیه شده بود به منظور سنجش توجه انتخابی و توجه پایدار اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها بر حسب روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره و آزمون تی وابسته صورت گرفت، مقایسه میانگین نمرات در دو گروه کنترل و آزمایش دانش آموزان دارای اختلال بیش فعالی – نقص توجه در آزمون توجه انتخابی (استروپ) نشان داد که افزایش نمرات پس آزمون در تمامی موارد زمان واکنش و نمره تداخل) در گروه آزمایش بیش از گروه کنترل بود و تفاوت معناداری در زمان واکنش همخوان ( ۰۰۰۱/ ۰ >P)، ناهمخوان ( ۰۰۰۱/۰ >P) و نمره تداخل ( ۰۰۷ / ۰ >P) مشاهده شد. در توجه پایدار نیز مقایسه میانگین ها در پس آزمون و پیش آزمون حاکی از آن بود که در نمرات صحیح ( ۰۰۲/ ۰>P) و خطای ارائه ( ۰۲ / ۰>P) بین دو گروه تفاوت معنادار وجود دارد. اما اگر چه اختلاف میزان خطای حذف (نشاندهنده بی توجهی به محرک) در گروه آزمایش دارای میانگین بالاتری بود و میزان خطای حذف در پس آزمون نسبت به پیش آزمون کاهش داشت؛ اما تفاوت معنادار ایجاد نشد.

نتیجه گیری: با استناد به داده های بدست آمده می توان نتیجه گرفت، اجرای برنامه موسیقی درمانی بر توجه دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعالی اثر مثبت دارد.

کلید واژه: نقص توجه – بیش فعالی، موسیقی درمانی، کودکان، توجه انتخابی، توجه پایدار

فصل اول:

مقدمه

انسان ها دارای عملکردهای شناختی مختلف مانند توجه و حافظه می باشند. اگر چه کار کردهای متفاوت فرآیندهای شناختی پایه مشترکی دارند، این گونه کار کردها اغلب به صورت جداگانه مطالعه می شوند. توجه عبارت است از توانایی انتخاب بخشی از اطلاعات محیطی برای پردازش بعدی و بر اساس آن، تمرکز و آگاهی (بارکلی ، ۲۰۰۰)، و بلیام جیمز (۱۸۹۰) در تعریف توجه می گوید: توجه عبارت است از این که قوای ذهنی فرد به شکلی روشن و زنده از میان چند شیء یا چند رشته افکار که احتمالا به طور همزمان فرد در معرض آن قرار می گیرد، بر یکی تمرکز باید، موضع یابی، تمرکز و هوشیاری جوهره توجه را تشکیل می دهند. توجه به طور تلویحی بدین معناست که ذهن را از مشغول شدن به بعضی چیزها باز داریم، به این منظور که دقیقا به چیزهایی دیگر بپردازیم (کیولی ، ۱۹۹۸؛ به نقل از علیزاده، ۱۳۸۶). به عبارتی توجه اختصاص کامل فعالیت مغزی به کاری است که انجام می دهد.نورمن (۱۹۶۹) در مقاله ای درباره توجه و حافظه، خاطر نشان می کند که همه مسیرهای پردازشی بشر منجر به حافظه می شوند و توجه قدم آغازین در پردازش است. مغز ما مرکز در بافت حس های محیطی مرکزی برای تحلیل و تصمیم گیری است؛ ولی حجم اطلاعاتی که در هر لحظه به مغز می رسد، چنان بالاست که در عمل اگر قرار بر پردازش تمام آن داده ها می بود، عملکرد مغز مختل می شد. در اینجا قدرت و توانایی خاص تمرکز لازم می آید، منظور از تمرکز، وضعیتی است که در آن شخص عملکرد توجه خود را روی موضوع خاصی به کار می برد، از طرفی توجه مفهومی گسترده و چند لایه ای را مد نظر دارد. کار کردی در ظاهر واضح و ساده و در کاوش علمی پیچیده که امروز با تمام پیشرفتها تنها اندکی به ماهیت آن نزدیک شده ایم (هالاهان و کافمن؛ ترجمه: جوادیان، ۱۳۸۳).اهمیت توجه در یادگیری امری بدیهی است و به همین دلیل، باید انتظار داشت که دانش آموز پیش از آنکه آموزش ببیند و یاد بگیرد، بر تکلیف توجه کند. توانایی توجه دراز مدت به تکلیف، برای دستیابی دانش آموزان به اطلاعات مورد نیاز و تکمیل فعالیتهای تحصیلی آنان امری ضروری است. وقتی توجه به طور صحیح متمرکز شود، یادگیری به سرعت جریان می یابد و این مطلب اهمیت تربیت ماهرانه توجه را در موقعیتهای یادگیری خانه و مدرسه روشن می سازد.در حال حاضر، پژوهشگران مطالعات متعددی در زمینه توجه و مراحل حافظه به ویژه رمزگردانی، بازیابی و سیستم های مستقل حافظه انجام داده اند. این مطالعات توجه را به دو بخش مهم، توجه متمرکز و توجه تقسیم شده، تقسیم می کنند. آیزنک و کین (۱۹۹۵) تمایز مهمی بین این دو قابل شده اند؛ توجه متمرکز بدین معنی است که به طور همزمان، به افراد دو یا چند محرک وارد و از آنها خواسته می شود که فقط به یکی پاسخ دهناد و توجه تقسیم شده، توجه به بیش از یک عامل در زمان معین مد نظر است (به نقل از نمینی، کرمی نوری از یوسفی لوبه، ۱۳۸۱).به دلیل اهمیت توجه و شناخت درباره فرایندهای آن پژوهش های متعددی بر روی کودکانی که دارای نقص توجه می باشند، صورت گرفته است. بررسی های اخیر در مورد اثر فرآیندهای توجه بر عملکرد کودکان دارای مشکلات یادگیری و مبتلا به اختلال نقص توجه این حقیقت را روشن کرده است که این کودکان در تکالیفی که مستلزم شناخت بیشتری است، به ویژه تکالیفی که در آن عوامل منحرف کننده توجه وجود دارتا، بلند ترین عملکرد را از خود نشان می دهند و اغلب معلمان آنها را به عنوان افرادی که نسبت به همسالان عادی خود به طور معناداری توجه و دقت کمتری دارند، ارزیابی می کنند (محرری، شهریور تهرانی دوست، ۱۳۸۸). حتی زمانی که به تکلیف در موقعیتهای مربوط به یادگیری توجه کافی نشان می دهند، در توجه بیشتر به اطلاعات موجود در تکالیف با مشکل مواجه می شوند و این امر سرعت آهسته یادگیری را در میان این دانش آموزان تبیین می کند (اشتری زاده و علی پور، ۱۳۸۲).اختلال نقص توجه – بیش فعالی و مشکلات شناختی وابسته به آن، گسیختگی های فراوانی را در زندگی روزمره کودکان ایجاد می کند که نه تنها کودک بلکه خانه، مدرسه و جامعه را نیز به تأثیر و تأثر می کشاند. در حال حاضر این اختلال آمار بالایی از کودکان را به خود اختصاص داده است و خانواده های زیادی را نگران کرده است (محرزی و همکاران، ۱۳۸۸).این اختلال بر اساس ملاکهای موجود در DSMIV، ۹ نشانه دارد که کاهش توجه یکی از علائم اصلی اختلال نقص توجه محسوب می شود. افرادی که این اختلال را دارند، توانایی توجه دقیق به جزئیات را نداشته با در انجام تکالیف مدرسه با سایر فعالیتها از روی بی احتیاطی مرتکب اشتباه می شوند. کارهای این افراد اغلب نامرتب است و با بی دقتی و بدون تفکر انجام می گیرد. حفظ توجه پر تکالیف با بازی ها برای این افراد اغلب بسیار دشوار است و مبتلایان به سختی می توانند برای به پایان رساندن تکالیف مقاومت کنند (پیدرمن، مایک و فارون ، ۲۰۰۰). حواسپرتی، ناتوانی در تمرکز قوی بر روی یک محرک خاص و کشف محرکهای پیچیده به یک شیوه مؤثر و طراحی شده، از دیگر مشکلاتی است که اغلب در کودکان دارای اختلال نقص توجه دیده می شود. محققان استدلال می کنند که این موارد به مشکلاتی در زمینه توجه نگهدارنده مربوط می شود (بیدرمن و همکاران، ۲۰۰۰).از آنجا که توانایی کودکان برای نگهداری توجه و توجه انتخابی بطور قابل ملاحظه ای بین ۴ تا ۶/۴ سالگی افزایش می یابد، افزایش قراختای توجه موجب می شود که کودکان بتوانند برای مدت زمان طولانی تری بر روی تکالیف تمرکز کنند. ولی این توانایی در کودکان دارای مشکلات توجه به آسانی حاصل نمی شود. فراخنای توجه کوتاه منجر به عدم تکمیل تکلیف، بازی ها با طرح ها شده و باعث می شود که توجه آنها بطور مداوم از یک فعالیت به فعالیت دیگری معطوف شود. این کودکان در فعالیتهای حل مسأله نیز سازمان نیافته عمل نموده و نمی توانند با محرکهای پیچیده کار کنند یا تکالیف را به شیوه مؤثر و برنامه ریزی شده انجام دهند، این مسائل همچنان با افزایش سن کودک پایدار می ماند و در دوره جوانی نیز به شکل از هم گسیختگی، شکست در تکمیل تکالیف، فراخنای توجه کوتاه برای فعالیت های ویژه، جابجایی مکرر از یک فعالیت به فعالیت دیگر نشان داده می شود (محمد اسماعیل ، ۱۳۸۰).در سنین مدرسه، مشکلات این کودکان حادتر می شود. مدرسه به عنوان مکانی که درخواست ها برای توجه و تمرکز بیشتر است، این کودکان را تحت فشار بیشتری قرار می دهد، بسیاری از اطلاعات ارائه شده توسط معلم، بدلیل نقص توجه وارد سیستم حافظه نمی شود، تعاملاتی که به ارتباط معنا می بخشند، برقرار نمی شوند و این کودکان بیش از ۳۰ درصد از اتفاقات اطرافشان را درک نمی کنند (اشتری زاده و علیپور، ۱۳۸۲). والدین و آموزگاران اغلب کودکان مبتلا به نقص توجه – بیش فعالی خود را به شیوه های زیر توصیف می کنند: «به نظر می رسد که کودک من گوش نمی کند. کودک من نمی تواند تکالیف درسی اش را به خوبی انجام دهد. «پسر من خیال پرداز است. دختر من اغلب وسایلش را گم می کند. «کودک من نمی تواند حواس خود را متمرکز کند و به آسانی دچار حواس پرتی می شود. پسر من به نظر نمی رساند که بتواند کاری را مستقل و بدون نظارت انجام دهد. او از یک فعالیت ناتمام به فعالیت دیگری می پردازد». «او اغلب گیج و سر در گم به نظر می رسد، (شفیعی، عطایی و صفری، ۱۳۸۸).تمام این موارد به مشکلاتی در کمبود توجه و تمرکز اشاره می کنند که سبب عقب ماندن کودکان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعالی تا ۳۰ درصد با بیشتر شود این بدین معناست که کودک ۱۰ ساله مبتلا به ADHD ممکن است فراخنای توجه یک کودک ۷ ساله بدون ADHD را داشته باشد. کودکان دارای اختلال ADHD انواعی از مشکلات غیر قابل پیش بینی را در خانه و مدرسه نشان می دهند در صد قابل ملاحظه ای از مشکلات مشاهده شده در دوره پیش دبستانی، به مشکلات دوره دبستان تبدیل می شود (بار کلی، ۲۰۰۰). در سطوح بالاتر مدرسه و احتمالا آموزش در دوران دبیر ستان، مشکلات ADHD به طور فزاینده ای با تاریخچه تجارب منفی ترکیب شده و باعث تأثیر منفی بر رفتار، فراگیری، عواطف و اعتماد به نفس می شود (شفیعی و همکاران، ۱۳۸۸).درمان کودکان مبتلا به ADHD به دلیل ماهیت مشکل و گستردگی و پیچیدگی آن دارای ابعاد مختلفی می باشد. قطعا رسیدگی به تمامی این ابعاد مستلزم وجود یک تیم درمانی کامل تقطیر روان پزشک، روان شناس، متخصص آموزش و پرورش، متخصص یادگیری، آسیب شناس گفتار و زبان .. می باشد (شفیعی و همکاران، ۱۳۸۸).در بین مداخلات غیر دارویی، می توان به خدمات و مداخلات کار درمانی مخصوص این کودکان اشاره کرد که محور تمرکزشان بر تعادل، توجه و تمرکز، هماهنگی، ادراک دیداری، شنیداری و حرکتی، افزایش تحمل محرومیت و کاهش رفتارهای تکانشی با توسل به رویکردهای عصبی است (شفیعی و همکاران، ۱۳۸۸). در سالهای اخیر درمان های هنری به خصوص موسیقی درمانی مورد توجه بسیاری از کارشناسان و محققان قرار گرفته است. موسیقی هنری است که حوزه عملکردش ترکیب آواها و صداهای سازی جهت ایجاد زیبایی قرم نیایشی گرفته تا تنظیم حرکت در مارش های نظامی، ارتباط و یا سرگرمی دارد (استور، ۲۰۰۱ ترجمه: معتمدی، ۱۳۸۶). امروز موسیقی و تأثیرات نوروفیزیولوژیک آن مورد توجه بسیاری از محققان در سراسر دنیا می باشد. در حوزه روانشناسی، موسیقی را همچون زبانهای رایج دنیا نوعی زبان دانسته اند، که مناطق خاص خود را در مغز دارد و همچون زبان، درک آن نیازمند آموزش است (کیهانی و شریعت پناهی، ۱۳۸۷). بنا بر این موسیقی عملکردی ارتباطی چون زبان می یابد و به همین ترتیب مناطق خاص موسیقی در مغز وجود دارند که با شنیدن آوای موسیقیایی فعال شده و عملکرد خود را نشان می دهند (کیهانی و شریعت پناهی، ۱۳۸۷). مارانتو (۱۹۹۲). موسیقی را بسان صورت و الکوبی زبانگونه توصیف می نماید که بوسیله آن انسان ها مفاهیم ذهنی خود را بیان می کنند و با | دیگران ارتباط برقرار می نمایند (به نقل از استور، ۲۰۰۱؛ ترجمه: معتمدی، ۱۳۸۶). جان بیلینگ در کتاب بشر چقدر اهل موسیقی است می نویسد:آنقدر موسیقی در جهان هست که منطقی است موسیقی را نیز مانند زبان و احتمالا مذهب یک ویژگی خاص وابسته به گونه بشر بدانیم. ممکن است حتی فرایندهای اصلی فیزیولوژیک و شناختی آفرینش و اجزاء موسیقی به طور ژنتیک به ارث برسند و لذا در هر انسانی وجود داشته باشند، استور، ۲۰۰۱؛ ترجمه: معتمدی، ۱۳۸۶).در اینجا بحث دیگری به وجود می آید و آن ظرفیت موسیقی در مغز انسان است بر اساس وجود این ظرفیت که در همه انسانها وجود دارد می توان اثری فراگیر برای آن در نظر گرفت. در این میان موسیقی درمانی تنها یکی از کاربردهای معمول و نسبتا فراگیر موسیقی می باشد (میرزمانی و هداوند خانی، ۱۳۸۷).نظمی که موسیقی به تجربه ما از هستی ارمغان می بخشد، موزون با ریتمیک، آهنگین ملودیکا و هماهنگی بخش یا هارمونیک است. همان طور که ویولن نواز برجسته یهودی منوهین” در کتاب تم و وار یاسونها خاطر نشان می کند.موسیقی از آشفتگی نظم می آفریند، از آن روز که ریتم یا وزن متباین را وحدت می بخشد. ملودی با آهنگ گسسته را تداوم می دهد و هارمونی با هماهنگی متناقر را واجد ساز گاری می کند. (استور، ۲۰۰۱ء ترجمه معتمدی، ۱۳۸۶). ریتم یا وزن به گونه ای ریشه در جسم یا یالان دارد که نمی توان با این قاطعیت چنان نسبتی را برای آهنگ و با هارمونی قائل شد. تنفس، گام برداشتن، ضربان قلب، همگی سرمایه های موزون و پا ریتمیک از حیات جسمانی ما به شمار می آیند. گروسونور کوپر و لئونارد مبر از اساتید موسیقی دانشگاه شیکاگو، در کتاب خود به نام «ساختار ریتمیک موسیقی چنین آغاز می کند.مطالعه ریتم برابر با مطالعه کل موسیقی است ریتم هم سازماندهی می کند و هم به نوبه خود توسط تمام عناصری که فرایندهای موسیقایی را خلق می کند و شکل می بخشند، سازماندهی می شود (استور، ۲۰۰۱؛ ترجمه معتمدی، ۱۳۸۶).وزن با ریتم برآمده از پیرامون در قابلیت ما برای سازمان دهی حرکت مان تأثیر می گذارد، به عنوان مثال یک گروه موسیقی نظامی که مارشی را می نوازند، گام های ما را موزون می کنند و در عین حال خستگی ما را کاهش می دهند (فارابی؛ ترجمه: باقتاده، اسلام دوست، ۱۳۸۰). با در نظر داشتن چنین دیدگاهی بررسی مفهوم ضرب واجد جایگاه تخصصی است. به عبارت دیگر توانایی بیان و احساس ضرب در کودک و بزرگسال فراتر از لذت بردن واکنش های پیش پا افتاده آنها به موسیقی ساده است. صرب های یکسان زیر بنای توانایی در الگوهای گفتار و زبان به شمار می آید و به همین جهت واجد اهمیت بسیاری است. از نظر متخصصان، کودکان بدون درک این مفهوم قادر به پادگیری نوشتن و خواندن نخواهند بود، چرا که یادگیری زبان هنگامی تحقق می پذیرد که بر پایه ضرب های یکسان بنا شود. کودکان به درکهای حسی از زمان بندی هنگام قدم زدن، رقصیدن، نوشتن، قیچی کردن چکش زدن بر میخ یا نقاشی احتیاج دارند. در واقع اهمیت توانایی فوق به قدری است که چنانچه فرد بر ضرب های یکسان آگاهی نداشته باشد، معمولا در حرکات ظریف و درشت مشکل خواهد داشت (جنسن، ۲۰۰۱؛ ترجمه: عمرانی گرگری، ۱۳۸۶). موسیقی از طریق تحریک فرد برای دقت بیشتر نسبت به صدا، ریتم، ملودی، آهنگ، جهت صدا و … در افزایش حافظه و تمرکز مؤثر است. به همین دلیل اغلب دانش آموزانی که به نوعی با موسیقی در ارتباطند، در مدرسه و دانشگاه موفق ترند (جنسن، ۲۰۰۱؛ ترجمه: عمرانی گرگری، ۱۳۸۶).تحقیقات گسترده نشان می دهد که کودکان می توانند ضرب را در بستر زمان احساس کنند و آن را بیان نمایند. مهارت یافتن در زمان بندی پایه نخست به معنی آگاهی از ضرب است به عبارت دیگر کودک به درستی ضرب را احساس می کند و آن را با راههای غیر حرکتی نشان می دهد. در طول دوره های تحول با رشد مهارت ها، کودک می تواند همزمان با راه رفتن به اجرای ضرب بپردازد. تولید

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه پیام نور
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی لیلا سادات کریمی روانشناس، لیلا سادات کریمی مشاور، لیلا سادات کریمی روان درمانگر، لیلا سادات کریمی روانپزشک، لیلا سادات کریمی متخصص اعصاب و روان، لیلا سادات کریمی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
لیلا سادات کریمی
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر