منو
X

تصویر
محبوبه فقیهی
مشاور خانواده
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

محبوبه فقیهی هستم، فارغ التحصیل مشاوره در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه راهنمایی و مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال ۱۳۹۲، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “رابطه هوش اخلاقی با مسئولیت‌پذیری و حمایت اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه راهنمایی و مشاوره

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) در رشته مشاوره

عنوان

رابطه هوش اخلاقی با مسئولیت‌پذیری و حمایت اجتماعی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

استاد راهنما:

دکتر صدراله خسروی

استاد مشاور:

دکتر نازنین هنرپروران

نگارش:

محبوبه فقیهی

تابستان ۱۳۹۲

فهرست مطالب

عنوان

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و جنبهه ای نوآوری آن

اهداف پژوهش

پرسش های پژوهش

تعاریف نظری و عملی

تعاریف نظری تحقیق

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه

مبانی نظری هوش اخلاقی

انواع هوش

ارتباط انواع هوش با یکدیگر

تعریف لغوی اخلاق

تعریف اصطلاحی اخلاق

دیدگاه روانشناسان و فلاسفه در مورد اخلاق و هوش اخلاقی

دیدگاه مایکل بوربا:

نحوه ی ساختن هوش اخلاقی

دیدگاه لینک وکیل

هوش اخلاقی از دیدگاه فورد و ریچاردسون

تاریخچه ی نظریه پردازی و تحقیقات روانشناختی در موضوع رشد اخلاقی کودک:

مؤلفه های هوش اخلاقی و معنوی در اسلام

اخلاق از دیدگاه اسلام و قرآن

اهمیت هوش اخلاقی… مبانی نظری مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری از نظر اسلام

دیدگاه روانشناسان در مورد مسئولیت

اهمیت مسئولیت پذیری

ویژگی های افراد مسئولیت پذیر

پیامدهای عدم پذیرش مسئولیت

اهمیت اجتماعی و تربیتی مسئولیت پذیری

مبانی نظری حمایت اجتماعی

دیدگاه روانشناسان در مورد حمایت اجتماعی

حمایتهای اجتماعی و سلامتی

نظریه ی دو عامل سلامت هیجانی

انواع حمایت اجتماعی

پیشینه ی پژوهش

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

ب: پژوهش های انجام شده در داخل کشور

جمع بندی

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار های پژوهش

روش اجرای پژوهش

روش تجزیه  تحلیل آماری داده ها

ملاحظات اخلاقی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

خلاصه پژوهش

بحث در یافته ها

نتیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهاد های کاربردی

منابع و مأخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست ها

پرسشنامه هوش اخلاقی

پرسش نامه مسئولیت پذیری RE

پرسشنامه حمایت اجتماعی

چکیده انگلیسی

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی رابطه هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی در بین دانشجویان ارشد مشاوره بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد مشاوره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت در سال تحصیلی ۹۱-۱۳۹۰ جمعاً ۱۵۰ نفر بوده، که در نهایت ۱۱۰ نفر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری سرشماری می باشد. نمونه های انتخابی با استفاده از پرسشنامه هوش اخلاقی(MCI )لینک و کیل، مقیاس سنجش مسئولیت پذیری کالیفرنیا و پرسشنامه حمایت اجتماعی واکس،فیلیپس، هالی، تامسون، ویلیافر و استوارت مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها حاصل از اجرای پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مسئولیت پذیری با ابعاد عمل کردن مبتنی بر اصول، راستگویی، پای بندی به عهد و توانایی بخشش اشتباهات خود، هوش اخلاقی رابطه مثبت و معنادار دارد و بین مسئولیت پذیری وسایر ابعاد رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین حمایت اجتماعی با ابعاد پای بندی به عهد و توانایی بخشش اشتباهات خود ودیگران رابطه مثبت و معنادار دارد. ولی بین سایر ابعاد با حمایت اجتماعی رابطه معنادار وجود ندارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد در مجموع ۰/۰۷ از مسئولیت پذیری از طریق ابعاد هوش اخلاقی پیش بینی می شود. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد بعد توانایی در بخشش خود به صورت معناداری حمایت اجتماعی را پیش بینی می کند.

کلید واژه ها: هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری، حمایت اجتماعی.

فصل اول

کلیات پژوهش

مقدمه

بدون تردید سازندگی درونی انسان و اصلاح و تهذیب نفس او در سعادت فردی و اجتماعی دنیوی و اخروی او نقش بسزایی دارد. به طوری که اگر انسان تمامی علوم را تحصیل کند و کلیه ی نیروهای طبیعت را به تسخیر خویش در آورد، اما از تسخیر درون و تسلط نفس خود ناتوان باشد، از رسیدن به سعادت و نیل به کمال ، باز خواهد ماند. تمامی پیشرفتهای علمی و صنعتی ، در صورتی که همراه با اصلاح درون انسان نباشد ، بسان کاخهای سر به فلک کشیده ای هستند که بر بالای کوه آتشفشان بنا گردیده اند . از این رو تربیت روحی و اخلاقی انسان و در یک کلام به برنامه ی انسان سازی » ، برای هر جامعه ای امری به تمامیت جدی و حیاتی است.هوش اخلاقی در برگیرنده ی نوعی سازگاری و رفتار حل مسئله است که بالاترین سطوح رشد را در حیطه های مختلف شناختی، معنوی و هیجانی شامل می شود. این هوش به فرد دید کلی در مورد زندگی و همه تجارب و رویداد ها می دهد. و او را قادر می سازد به چارچوب بندی و تفسیر مجدد تجارب خود پرداخته، شناخت و معرفت خویش را عمق بخشد( مظاهری، ۱۳۸۸).ارشد و تقویت حس مسئولیت پذیری به عنوان یکی از اهداف مهم تعلیم و تربیت از دیر باز مورد توجه برنامه ریزان، معلمان، مربیان، والدین وحتی خود جوانان بوده است. برخورداری از حس مسئولیت پذیری به مثابه یک سرمایه ارزشمند حیاتی، در همدلی انسان ها، به ویژه افرادی است که از مهارت های اجتماعی کمتری بر خوردارند و از مهمترین عوامل پیشرفت و شکوفایی استعدادها، توانایی ها و خلاقیت ها به شمار می رود و عامل مهمی در پیشرفت تحصیلی، جامعه پذیری، سازگاری اجتماعی با گروه همسالان محسوب می گردد. عکس این قضیه نیز صادق است یعنی رفتار غیر مسئولانه، خودسرانه و عدم شناخت واقعی از خود و عدم اعتماد به نفس در جوانان، باعث شکست، ایجاد عقده حقارت، خود کم بینی، و عدم احساس مسئولیت در انجام کارها و ایجاد افکار و توقعات منفی می گردند و عامل موثری در گسترش مفاسد اجتماعی و بزهکاری نوجوانان و جوانان محسوب می شود (بخشی،۱۳۸۸)۔یکی از مفاهیمی که مازلو به عنوان یک نیاز اساسی برای رشد فرد، ضروری می داند حمایت اجتماعی است. مازلو مشاهده نمود که اکثر افراد روان نژندی که برای روان درمانی مراجعه می کنند، دارای سطوحی از حس فقدان امنیت، تعلق خاطر ، عشق، توجه و حرمت نفس می باشند. مازلو بر این باور است که افراد، وابسته به محیط اجتماعی خود هستند و بدین شیوه نیازهای اساسی خود را رفع می نمایند و از این رو افراد نسبت به احساسات و نبات دیگران حساس هستند و یا انعطاف پذیری، خود را با شرایط مختلف ساز گار می سازند ( برهن ،۱۹۸۷)یکی از ریشه های آسیب پذیر بودن افراد، کمرنگ شدن اخلاق ، عدم مسئولیت پذیری و کم شدن حمایت اجتماعی و بی هدفی آنهاست، هدف و اخلاق چیزی است که رسیدن به آن سبب کمال و شکوفایی شخصیت آدمی می شود ، همچنین حمایت اجتماعی باعث می شود تا انسانها با فشار روانی کمتر و نیز آسایش و احساس آرامش بیشتری در کنار یکدیگر زندگی و با هم کار کنند (فطبی، ۱۳۸۹) بنابراین واضح است هوش اخلاقی برای پذیرفتن مسئولیت و حمایت اجتماعی در زندگی گام مهمی است که این پژوهش به آن می پردازد با توجه به نقش و اهمیت مفهوم هوش اخلاقی ، مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی در رفتار و سعادت و کمال انسان به طور کلی ، تحقیق حاضر به رابطه ی هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی پرداخته است.

بیان مسئله

و از آنجایی که براساس نظریه یا سرمایه ی انسانی و جوانان باید سرمایه ی ملی و جلوه ای از غرور ملی آن جامعه به حساب آیند واضح است که اگر جوانان نتوانند با مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی و کنار بیایند با مشکلات زیادی روبرو خواهند شد (کمپاس ۱۹۸۷ به نقل از علوی،۱۳۸۳). اخلاق از موضوعاتی است که از بدو تولد بشر وجود داشته و گذر زمان نه تنها ضرورت وجود آن را کمرنگ و کم اهمیت ننموده است بلکه بر اهمیت و لزوم آن در این برهه ی زمان افزوده است و تا جایی که امر در بحث از مسئولیت های اجتماعی و استانداردهای جهانی اصول اخلاقی انسانی از موضوعات چالش برانگیز کلیه ی سازمانهای اداری می باشد (مظاهری، ۱۳۸۸)۔در تجزیه و تحلیل رفتار سازمان ها، دانشگاها پرداختن به اخلاق و ارزش های اخلاقی یکی از ملزومات است نماد بیرونی سازمان ها و دانشگا ها “رفتار اخلاقی آن ها تشکیل می دهد که خود حاصل جمع ارزش های گوناگون اخلاقی است که در سازمان ها و دانشگا ها ظهور و بروز یافته است.تولایی، ۱۳۸۸) و هوش به عنوان یکی از توانایی شناختی در اوایل قرن بیستم توسط آلفرد بینه مطرح شد اما در سال های الحبر مفهوم هوش به حوزه های دیگری مانند هوش هیجانی، هوش طبیعی، هوش وجودی، هوش اخلاقی و هوش معنوی گسترش یافت (کریمی، ۱۳۸۹).هوش اخلاقی به معنی توجه به زندگی و طبیعت رفاه اقتصادی و اجتماعی، ارتباطات باز و صادقانه و حقوق شهروندی است، افرادی با هوش اخلاقی قوی کار درست انجام می دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزش ها و عقایدشان هماهنگ است، عملکرد خوبی ارائه می کنند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می دهند هوش اخلاقی می تواند بر تمامی جنبه های زندگی زناشویی، فرزند پروری، کیفیت روابط، حرفه، خلاقیت و مهارت های زندگی اثر بگذارد. مهمترین نکته در مبحث هوش اخلاقی این است که این هوش به طور کامل آموختنی و قابل یادگیری است و به هیچ وجه جنبه وراثتی ندارد و تنها از طریق تربیت به کودکان منتقل می شود. توجه به هوش اخلاقی که مرز بین نوع دوستی و خودپرستی است، یک ایده آسمانی است. رشد اخلاقی افراد با رفتارهایی که از خود نشان می دهند رابطه مستقیم دارد هوش اخلاقی اشاره به اینکه ما به صورت ذاتی، اخلاقی یا غیر اخلاقی متولد نمی شویم، بلکه یاد می گیریم که چگونه خوب باشیم (بوربا ، ۲۰۰۵، ترجمه کاووسی،۱۳۹۰). به زعم یوریا، هفت اصل مورد نیاز برای هوش اخلاقی ، هوشیاری ، همدردی ، خود کنترلی ، توجه و احترام ، مهربانی ، صبر و بردباری و انصاف است .پژوهشگران از جمله بو ربا با نظریه هوش اخلاقی و کیم” با نظریه رهبری تیمی، دریافتند که چگونه مهارتهای اخلاقی در وجود انسان توسعه پیدا می کند و دیدگاه هایی از روانشناسی را برای ارائه ی مبنایی، جدی دارد و سعی می کند ناکامی های خود را تحمل کند و بردبار باشد تا اعتبار و ارزشمندی خود را پاس دارد (گلاسر ، ترجمه صاحبی، ۱۳۹۱). و مسئولیت درختی است که زمینه اش شناخت ها، ریشه اش اعتقادها، بهارش بحران ها، حادثه ها و گرفتاری هاست. مسئولیت بر این پایه ها استوار است. داده ها باز دهی می خواهند، سرمایه ها باید سود بیاورند، آنچه از اوست باید برای او باشد (صفایی، ۱۳۷۹).با پیشرفت تمدن و فرهنگ ، مسئولیت و حمایت اجتماعی افراد افزایش می یابد به طوری که در هر لحظه احتیاج است که فرد دامنه ی ارتباط با هم نوعان خود گسترش دهد و دیگران را بدون در نظر گرفتن نکات مثبت و منفی آن ها ، بپذیرد. لذا برای پرورش هوش اخلاقی و مسئولیت پذیری نیازمند حمایت اجتماعی است. دانشگاه بهترین مکانی است که این ارتباطات در آن تجلی می یابد .یکی از عوامل تعیین کننده سلامت روان که به اهمیت بعد اجتماعی انسان اشاره دارد، حمایت اجتماعی است، که در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. طبق تعریف حمایت اجتماعی عبارت است از: مراقبت، محبت، عزت، تسلی و کمکی که سایر افراد یا گروه ها به فرد ارزانی می دارند(سارافینو ،۲۰۰۵). در واقع مهم نیست که دوستانی دارد یا نه، بلکه مهم این است که تصور کند در صورت نیاز می تواند روی کمک آنها حساب کند یا خیر (ویلز “،۱۹۸۵).حمایت اجتماعی یک کمک دو جانبه است که موجب خلق تصور مثبت از خود یا پذیرفتن خویشتن ، احساس عشق و ارزشمندی می گردد و تمامی اینها به فرد فرصت خود شکوفایی و رشد می دهند. در طول دو دهه ی اخیر شواهدی چند در مورد رابطه ی بین حمایت اجتماعی و سلامتی به دست آمده است. افراد با ارتباطات اجتماعی بیشتر از سلامت بهتری برخوردارند. حمایت اجتماعی موجب خودپنداری مثبت و احساس امنیت بیشتر می گردد. حمایت اجتماعی افراد را برای مقابله با مشکلات آماده می کند و باعث تقویت رفتارهای مثبت و ساز گارانه می شود (خرمی، ۱۳۷۹)همچنین با توجه به مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی به نظر می رسد که این دو متغیر رابطه ای با هوش اخلاقی داشته باشند. همان طور که گفته شد هوش اخلاقی ابعادی مانند مسئولیت پذیری ، تعهد ، قبول اشتباهات خود و دیگران ، اعتماد و همدلی را نیز می سنجد این ابعاد در مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی نیز وجود دارد پس اهمیت هوش اخلاقی و ارتباط آن با دو متغیر دیگر مشخص است .با توجه به موارد فوق پژوهش گر به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است که آیا هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری و حمایت اجتماعی در بین دانشجویان رابطه دارد یا خیر؟

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و جنبه های نوآوری آن

اهمیت نظری و عملی پژوهش

برای اینکه جامعه ای سالم و کارآمد داشته باشیم تا افراد انسان در آن سرشار از شور و نشاط، همراه با هدف و انگیزه باشند، فراهم کردن امکانات لازم و ایجاد فضای سالم و عاری از هرگونه مشکلات رفتاری، ضروری است. برای رسیدن به این هدف، ضروری است که برنامه های اصولی در زمینه ی سلامت جسمی و روانی و اخلاقی از افراد جامعه از سطح کودکی تا دوره ی نوجوانی به عمل آید (آراسته، ۱۳۹۰).در جهان معاصر ، این واقعیت تلخ ، انکار ناپذیر است که در فرهنگهای به ظاهر پیشرفته ی امروزی نه تنها خبری از تربیت حقیقی و برنامه ی انسان سازی و اخلاق نیست ، بلکه به علت ضعف و شکست در این عرصه ، حتی کسی به فکر آن هم نیست !! گوئی تمام آمال و آرزوهای نویسندگان مدینه ی فاضله در عصر ما تحقق یافته و انسان به کمال نوعی خود نائل آمده است ! با این وصف نگاهی به اوضاع جوامع بشری نشان می دهد که آنچه قبل از همه به دست فراموشی سپرده شده است، تربیت اخلاقی و معنوی انسان است. تمامی نابسامانی های موجود در سطح جهانی و انواع گرفتاری هایی که بشریت امروزه با آن دست به گریبان است، همگی ناشی از غفلت انسان از امر «تربیت» و سازندگی روحی و اخلاقی خویش است. انسان ظاهره متمدن امروزی خود نیک می داند که در عرصدی تسلط بر خود و امیال و کنشهای ناموزون خویش کمترین توفیقی به دست نیاورده است ولی هرگز این شکست بزرگ و اساسی را به روی خود نمی آورد و چنان وانمود می کند که گویی فاجعه ای به وجود نیامده و چیزی از دست نرفته است . اما در این میان بر هیچ فرد آگاهی پوشیده نیست که در این تمدنهای ظاهر فریب، آنچه قبل از همه به دست فراموشی سپرده شده همانا انسانیت و اخلاق است و گرنه کدام شخص منصف و عاقلی است که این همه بی بند و باری، ستم، وحشت، فساد، انحراف، انحطاط، خود پرستی و تجاوز را بجای انسانیت بپذیرد و مسئله را حل شده تلقی نماید؟! آثار و تبعات سقوط اخلاقی تنها به گسترش ظلم و جنایت از سوی قدرتمندان برعلیه ملتهای دیگر محدود نمی شود. در داخل مرزهای همین کشورهای ظاهرا پیشرفته، مرگ ارزشهای اخلاقی سبب بروز بحران عظیم معنوی شده و پشت انسان جدید را خم کرده است. انسانی که فکر می کرد اگر قیدهای اخلاقی را زیر پا بگذارد و یکباره خود را از تمامی محدودیتهای اخلاقی و معنوی رها سازد، به سعادت موعود نائل خواهد آمد، اکنون چنان در برابر اساسی ترین مسائل حیات خود وامانده شده است که گاهی نمی داند در سر دو راهی ” بودن » یا « نبودن » کدام یک را انتخاب کند و چرا؟ (سادات ، ۱۳۸۰).در شرایط کنونی رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی های زیادی را در بخش های دولتی و غیر دولتی بوجود آورده است، سقوط معیارهای رفتاری پژوهشگران را واداشته تا در جستجوی مبنا های نظری در این رابطه بوده تا بتوانند مسیر مناسب اجرایی آن را فراهم سازند. لذا یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کار آمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا آن ها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل در جامعه و حرفه ی خود به کار بپردازند (تولایی، ۱۳۸۸).اهمیت وطرح موضوع معنویت و اخلاق به ویژه هوش معنوی و اخلاقی ، از جهات مختلف در عصر جدید احساس می شود یکی از این ضرورتها در عرصه ی انسان شناسی توجه به بعد معنوی و اخلاقی انسان از دیدگاه دانشمندان به ویژه کارشناسان سازمان جهانی بهداشت است که اخیرا انسان را موجودی زیستی روانی ، اجتماعی و معنوی اخلاقی تعریف می کند (بذر افشان ، ۱۳۹۰).ضرورت دیگر طرح این موضوع ظهور دوباره ی کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشنتر از ایمان و کاربرد آن در زندگی روزانه همچنین گسترده معنویت، اخلاق و مذهب در همه ی زوایای زندگی و نیز لزوم ارزیابی مجدد نقش اخلاق در سازمان ها و دانشگاها ست . بی توجهی به سازندگی اخلاقی نه تنها جوامع شرق و غرب، بلکه حتی در میان جوامع اسلامی نیز این گرفتاری ها مشهود است . زیرا اخلاق عالیه ی اسلامی آن چنان که باید در بین مسلمانان قدر و اهمیت خود را باز نیافته است . حال با توجه ، به آنچه درباره ی وضع موجود بحث شد ، می توان به اهمیت و ضرورت و فوریت گسترش اخلاق در میان قشرهای مختلف از جمله دانشجویان که نسل جوان هستند ، پی برد. همچنین دانشگاه ها بیش از سایر سازمانها با نیروی انسانی در ارتباط و عهده دار تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص می باشند . بنابر این دانشگاه نیازمند فضایی است که در آن کارکنان ، اعضای هیأت علمی، مدیران و دانشجویان افرادی مسئولیت پذیر، دلسوز، درستکار و به طور کلی اخلاقی بار آیند و با تکیه بر انرژی درونی خود و با تلاش، از شکست نهراسند و آن را پلی برای رسیدن به پیروزی بدانند باید باور داشت مدیران دانشگاه و مدیریت منابع و امکانات لازم مسئولیت اداری دانشگاه را به عهده دارند، اولین کسانی هستند که با رفتار ، گفتار و کردار خود اصول اخلاقی را در سازمان رواج می دهند و تأثیر بسزایی در اعمال دانشجویان دارند بنابراین مدیران باید از نظر اخلاقی جوی سالم برای دانشجویان به وجود آورند.سئوال از مسئولیت پذیری در ابتدا چنان ساده به نظر می رسد که گویا بشر از بدو تولد خلقت، مسئول بودن خود را پذیرفته و ضرورتی برای طرح آن وجود ندارد. اما هر انسانی با تعمق در وجود خود به پیچیده بودن موضوع مسئولیت انسان و ضرورت طرح آن پی می برد، زیرا هر انسانی به عنوان موجودی آزاد و مسئول در ارتباط با خود، طبیعت و انسان های دیگر قرار گرفته است و مسئولیت نقش اساسی در تعادل ارتباط میان این مجموعه دارد.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
  • رشته تحصیلی مشاوره
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی محبوبه فقیهی روانشناس، محبوبه فقیهی مشاور، محبوبه فقیهی روان درمانگر، محبوبه فقیهی روانپزشک، محبوبه فقیهی متخصص اعصاب و روان
تخصص ها
  • روان‌شناسی مشاوره
تصویر
محبوبه فقیهی
مشاور خانواده
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر