منو
X

تصویر
محمد حسنی
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
0%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

محمد حسنی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی گرایش علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۰، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی رابطه راهبرد های یادگیری زبان با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه پسر مقطع راهنمایی شهر تبریز در سال ۹۰-۸۹” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی گرایش علوم تربیتی

موضوع:

بررسی رابطه راهبرد های یادگیری زبان با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه پسر مقطع راهنمایی شهر تبریز در سال ۹۰-۸۹

استاد راهنما:

دکتر حسن اسد زاده

استاد مشاور:

دکتر اسماعیل سعدی پور

استاد داور:

دکتر کولایی نزاد

پژوهشگر:

محمد حسنی

زمستان ۱۳۹۰

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه

بیان مساله

اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعریف مقاهیم

تظری

عملیاتی

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق

مبانی نظری یادگیری

راهبرد های یادگیری زبان تعریف

راهبرد های یادگیری زبان

ویژگی های راهبرد های یادگیری زبان

طبقه بندی راهبرد های یادگیری زبان

طبقه بندی راهبرد های یادگیری زبان از دیدگاه روبین

طبقه بندی راهبردهای یادگیری زبان از دیدگاه امالی و چاموت

تعریف زبان

اهمیت زبان

کارکرد های زبان

فراگیری زبان

نظریه های فراگیری زبان

مراحل رشد زیان از نظر شناختی

زبان و تفکر

رابطه زبان و یادگیری

زبان و حافظه

دو زبانگی

دو زبانگی در ایران طبقه بندی دو زبانگی

عوامل دو زبانه شدن

اثرات دو زبانگی

دو زبانگی و سازمان بندی آن در قشر مخ

برتری دو زبانگی بر تک زبانگی

دو زبانگی به معنی دو فرهنگی

پیشرفت تحصیلی و دو زبانگی

برنامه های آموزشی و دو زیانگی

پیشینه های پژوهشی در داخل و خارج

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق جامعه آماری

نمونه و شیوه گزینش آن

ابزار تحقیق

روش اجرای تحقیق

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

اطلاعات توصیفی

بررسی فرضیات

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهاد پزوهشی

پیشنهاد کاربردی

منابع

چکیده

هدف این تحقیق، شناخت رابطه راهبردهای یادگیری زبان و یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دو زبانه و تک زیانه پسر راهنمایی شهرستان تبریز در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ است. با این منظور تعداد ۶۱ دانش آموز دو زبانه پسر و تعداد ۶۱ دانش آموز یک زبانه پسر در پایه سوم راهنمایی شهر تبریز، به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش راهبردهای یادگیری زبان فرم مختصر پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی و برای یادگیری زبان انگلیسی نمره ی آزمونی که محقق از دروس زبان انگلیسی تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار داد، در نظر گرفته شد. برای تحلیل داده ها از فراوانی، درصد فراوانی و میانگین، ضریب همبستگی پیرسون، برای توصیف داده ها از آزمون أمستقل استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد بین نمره زبان دانش آموزان دو زبانه و راهبرد های فوق برنامه، شناختی، تحلیلی، محیطی، مشاکتی و سازگاری و بین نمره زبان دانش آموزان یک زبانه و راهبرد های فوق برنامه، شناختی، تحلیلی، محیطی و سازگاری رابطه مثبت و معنادار وجود دارد اما میان نمره زبان آن ها و راهبرد مشارکتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون امستقل نشان داد بین میانگین نمره زبان انگلیسی دانش آموزان یک زبانه (۰۷ /۱۶) و دو زبانه ( ۷۹/ ۱۶) تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه: راهبردهای یادگیری زبان، یادگیری زبان انگلیسی، دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه

مقدمه:

بی تردید باید گفت که اهمیت یادگیری در رشد آدمی بسی فراتر از چشم انداز اندیشه های اوست. روان شناسان به تازگی به عظمت شکل گیری نوع آدمی حتی در سالهای نخستین او پی برده و محقق ساخته اند که عامل اصلی در این شکل گیری یاد گیری است. به اعتقاد آنان هر رفتاری که از ما سر میزند معلول یادگیری است به این معنا که یک رشته از یادگیری های ساده تر موجب یاد گیری های پیچیده تر میشود و به علاوه چون محیط زندگی افراد همواره در معرض تغییر است انسان برای غلبه بر این دگرگونی ها ناگزیر از یادگیری است ( پارسا، ۱۳۷۴).امروزه روش ها و راهکار های بسیاری به جهت ارتقاء سطح یادگیری و ابقاء آن در یادگیرنده توسط محققان و روان شناسان تربیتی ارائه شده و تحت آزمایش قرار گرفته اند که از آن میان راهبرد های شناختی و فراشناختی یادگیری به سبب تاثیر قوى آنها بر فرایند یادگیری مورد توجه خاص قرار گرفته اند. در واقع راهبردهای شناختی عمل بادگیری را تسهیل می کند در حالی که راهبردهای فراشناختی نظارت بر یادگیری را ایجاد می کنند و سبب می شوند که یادگیرنده بر فرایند یادگیری خود مسلط شده و آن را تحت کنترل خود در آورد به این ترتیب نوعی نظم دهی یا به عبارتی خود تنظیمی در یادگیری به وجود می آید. با توجه به اینکه روشهای کاربردی آسان و موثری از طرف روان شناسان شناختی در طی چند دهه اخیر برای آموختن و کسب مهارتهای مطالعه و یادگیری ارائه شده است رهنمود های روان شناسان تربیتی نیز این امر را تسهیل نموده است ولی باز هم در کشور ما افت تحصیلی مهم ترین مشکل در آموزش و پرورش به حساب می آید و دانش آموزان از عدم تمرکز و توانایی در برنامه درسی، نداشتن نگرش مثبت به تحصیل و بی دقتی شکایت دارند. به نظر می رسد عدم آشنایی دانش آموز با راهبرد های یادگیری و مطالعه و استفاده صحیح از آن مهم ترین عامل این شکست ها باشد (کرمی، ۱۳۸۱). همچنین بین پژوهشگران و متخصصان تعلیم و تربیت در مورد اثرات دو زبانگی روی کودکان از قدیم تا کنون بحث های فراوانی وجود داشته است. بعضی معتقدند که دو زبانگی دارای اثرات منفی روی پیشرفت زبان اهداف تربیتی و هوش می باشد و بعضی دیگر بر این باورند که دوزبانگی دارای اثرات مثبت است و اینکه کودک نه تنها در مدرسه دارای پیشرفت است بلکه همچنین دارای قابلیت های شناختی و ابتکار بالایی می باشد ( کروزین ۱۹۸۲).در زمینه آموزش و پرورش دوزبانگی و تاثیرات آن بر وضعیت تحصیلی و تعلیم و تربیت دو زبانه ها و مقایسه دانش آموزان دو زبانه و عادی پژوهش های انجام شده نتایج متفاوتی به دست داده اند. در مورد هوش و دو زبانگی نیز پژوهش های بسیاری صورت گرفته است. بعضی نتایج حاکی از برتری دو زبانه ها بعضی دیگر حاکی از برتری یک زبانه ها و نیز تعدادی حاکی از عدم تفاوت در زمینه هوش است.

بیان مساله

زبان، اصلی ترین ابزار ارتباط بین جوامع انسانی است و در تحقق تعاملات سیاسی، اقتصادی و تفاهم فرهنگیبین کشورهای مختلف نقش مهمی را بر عهده دارد. از آنجا که اقامت صرف در مرزهای زبان مادری در دنیایدر حال تغییر امروز به منزله مانعی برای حضور در عرصه های علمی ، مذهبی ، سیاسی و اقتصادی است ،آموزش زبان خارجی می تواند به عنوان عاملی در رفع این موانع و مقدمه ای برای آشنایی و درک صحیحجوامع زبانی نسبت به یکدیگر باشند، آشنایی و تسلط کافی بر حداقل یک زبان خارجی از جمله مهارت هایعمومی در جوامع مبتنی بر دانش محسوب می شود. از بعد آموزشی ، آموزش زبان خارجی می تواند باعث بهره گیری از دانش و فناوری ملل دیگر ، دستیابی بهحجم انبوه اطلاعات در دنیای مجازی اینترنت، حضور فعال در دنیای علم و برقراری رابطه علمی با مراکز دانشگاهی خارج از کشور و افزایش رشد کیفی مراکز علمی و پژوهشی کشور و همچنین رشد مهارت های فراشناختی و افزایش اعتماد به نفس شود. از بعالم اقتصادی ، آموزش زبان خارجی می تواند منجر به افزایش مهارت های شغلی، برقراری رابطه علمی ، فرهنگی و اقتصادی با کشورهای خارجی ، امکان استفاده از فرصت کاری ، تجاری و بازرگانی شود.از بعد فرهنگی و اجتماعی ورود زبان آموزان به فرهنگ های جدید و غنی تر کردن فرهنگ خود از طریق کسب موارد مثبت آن فرهنگ و از بعد سیاسی می توان به نزدیکی ملل و تعمیق روابط و تحکیم موقعیت بین المللی کشور از طریق ارائه نظرات و عقاید کشور به زبان خارجی در محافل بین المللی اشاره کرد (راهنمای برنامه درسی زبان خارجی ۱۳۸۴). با توجه به همین ضرورت هاست که امروزه در مقاطع مختلف تحصیلی درس زبان انگلیسی به عنوان مهم ترین درس زبان خارجی در مدارس ایران تدریس می شود و به طور متوسط هر دانش آموز در طول دوران تحصیل مجموعا ۵۲۵ ساعت را صرف یادگیری زبان انگلیسی می کنند ( همان منبع) . اما با این وجود شاهد این هستیم که بسیاری از دانش آموزان نمی توانند به سطح مطلوبی از یادگیری زبان انگلیسی دست یابند. مثلا میانگین ثمرات زبان دانش آموزان سوم متوسطه در کشور ۹۸/۱۱ و بالاترین میانگین متعلق به دانش آموزان یزدی با میانگین نمره ۳۲/۱۳ می باشد که می تواند زنگ خطری جدی باشد ( واعظی، ۱۳۸۷).از اوائل دهه ۱۹۷۰ بسیاری از پژوهش های صورت گرفته در حیطه یادگیری زبان تلاش داشتند تا روش های یاددهی- یاد گیری ، تکنیک های کلاسی و مواد آموزشی که موجب آموزش بهتر زبان می شوند را پیدا کنند. به هر حال با وجود این همه تلاش صورت گرفته ، نگرانی روز افزونی در مورد اینکه پیشرفت یادگیرندگان به آن اندازه ای نیست که از آن ها انتظار می رود، وجود داشت. به دلیل وجود تفاوت های فردی قابل ملاحظه ای که در فرایند یادگیری زبان وجود دارد مانند جنسیت، سن، انگیزش ، نگرش، استعداد، فرهنگ و …. آنچه را که برای یک نفر کارایی داشت برای فرد دیگری موثر واقع نمی شد. بنابراین ثابت شد که هیچ کدام از شیوه ها و تکنیک ها، همیشه و در همه کلاس ها با همه دانش آموزان نمی تواند مفید واقع شود. در نتیجه شاید درست باشد که با اظهار نظر گرنفل و هربس موافق باشیم که روش تدریس هرگز به تنهایی نمی تواند راه حلی برای بهبود یادگیری زبان باشد بلکه یک کمک و پیشنهاد است ( گرنفل و هریس ۱۹۹۹).اگر با بررسی در بافته های پژوهشی به دنبال ارتقاء کیفیت یادگیری زبان باشیم می بینیم که چند سالی است که توجه پژوهشگران از شیوه ها و روش های آموزش زبان به سمت خصوصیات پادگیرندگان و تاثیر احتمالی این ویژگی ها بر روی فرایند یادگیری زریان تغییر جهت داده است (وندن، ۱۹۸۷). بدین ترتیب تمرکز نگاه ها از روش تدریس زبان به سمت زبان آموز و متغیرهایی که بر یادگیری زبان تاثیر گذار هستند تغییر جهت داد و تعداد بسیار زیادی پژوهش در زمینه ویژگی های یادگیرنده گان و یادگیری زبان دوم با زبان خارجی صورت گرفت. راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی یکی از رایج ترین جنبه هایی بود که محققان بر روی آن تمرکز داشتند، آکسفورد این راهبردها را به این صورت تعریف کرد عملیاتی که توسط پادگیرنده بکار گرفته می شود تا به کسب ، ذخیره، بازیابی و استفاده از اطلاعات کمک کند راهبردهای یادگیری اعمال خاصی هستند که توسط یادگیرنده صورت می گیرند تا یادگیری را آسان تر، سریع تر، لذت بخش تر، خود هدایت شده تر ، کارامدتر و انتقال پذیرتر به موقعیت های جاده یا نمایند.( همان منبع ص ۸). وی ۵۰ راهبرد یادگیری زبان را شناسایی و آن ها را در ۶ طبقه اصلی راهبردهای حاققله، شناختی ، جیرانی، فراشناختی، عاطفی و راهبردهای اجتماعی طبقه بندی کرد. با استفاده از پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد (۱۹۹۰) پژوهش های بسیار زیادی در سراسر جهان و در بافت هایی که زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی تدریس می شد، صورت گرفت و راهبرد های یادگیرندگان شناسایی شد. به عقیده وی موفقیت در یادگیری زبان انگلیسی بستگی زیادی به انتخاب و کاربرد راهبرد های یادگیری دارد.نظام تعلیم و تربیت چرخشی را تجربه کرده است که از تمرکز صرف و محدود بر روی آنچه که بادگیرنده باد می گیرد به سمت چگونگی کسب و پادگیری زبان توسط زبان آموزان روی آورده است ، فرایندی که توسط آن یاد گیری با عمل کسب زبان صورت می گیرد (آکسفورد، ۱۹۹۰). علاوه بر پژوهش هایی که فقط به بررسی میزان استفاده از این راهبردها توسط بادگیرندگان توجه داشتند پژوهش های زیادی نیز صورت گرفت و برخی دیگر از متغیر هایی که بر راهبردهای یادگیری زبان تاثیر گذار بودند مانند جنسیت ، پیشرفت و توانش زبانی ، انگیزش ، سبک های یادگیری، دو زبانه بوشان با یک زبانه بودن و نیز به منظور پی بردن به روابط احتمالی بین این متغیرها و راهبرد ها در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت.با توجه به اثبات نقش راهبرد های یادگیری زبان در بهبود فرایند یادگیری زبان و نیاز روز افزون به دانستن این زبان خارجی به عنوان زبان علمی دنیا تلاش برای آگاهی از میزان بکار گیری این راهبرد ها در بین دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه و عواملی که بر میزان بکار گیری آن ها تاثیر گذارند و ارزشمند و مفید می باشد.یادگیرندگان به طور کلی دارای تفاوت های فردی زیادی هستند که در مورد افراد دو زبانه و تک زبانه نیز این امر صادق است و با اهمیتی که یادگیری زبان انگلیسی دار است به دنبال آگاه شدن از برخی از این تفاوت های فردی مخصوصا راهبردهای یادگیری زبان هستیم.اهرمن نیز به اهمیت پی بردن به تفاوت های فردی در یادگیری زبان توجه خاصی دارد و معتقد است هر چه ما بیشتر درباره تفاوت های فردی یادگیری یاد گیرنده مثلا نحوه یادگیری زبان توسط افراد مختلف آگاه باشیم، بیشتر می توانیم شبوه های مختلف سیستم پیچیده یادگیری زبان را درک کنیم( اهرمن و همکاران ، ۲۰۰۳ به نقل از آبها گرن، ۲۰۰۸). با توجه به اهمیت راهبردهای یادگیری زبان خارجی و نقشی که می تواند در بهبود فرایند یادگیری زبان داشته باشد در این پژوهش سعی داریم تا با استفاده از پرسشنامه راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد در بین دانش آموزان مقطع راهنمایی از میزان استفاده دانش آموزان دو زبانه و تک زباله از راهبرد های یادگیری زبان آگاه شویم.

اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه بسیاری از دانش آموزان در یادگیری مشکل دارند و در بسیاری از موارد مشکلات یادگیری دانش آموزان ناشی از نداشتن روشهای صحیح مطالعه و استفاده بهینه از حافظه خویش می باشد. بدون تردید چنانچه دانش آموزان از ابتدای شروع آموزش های رسمی بیاموزند که چگونه برای تحقق حداکثر یادگیری مطالعه کنند و گرفته و دانش آموزان نیز موفق خواهند شد از سرمایه های خدادادی خویش بهتر بهره برداری کنند (رفوث دوفا و ترجمه خرازی، ۱۳۸۴).در هر نظام آموزشی کشور و از جمله نظام آموزشی کشور خودمان رکن اساسی آموزش دانش آموز است وباید به یادگیری دانش آموزان توجه ویژه ای شود.روان شناسان تربیتی معتقدند که استفاده از راهبرد های یادگیری در کتابهای درسی با در طول مطالعه به دانش آموزان کمک خواهد کرد که بهتر یاد بگیرند. تاکنون در زمینه استفاده از راهبردهای یادگیری زبان در بین دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه پژوهش های اندکی صورت گرفته است، شناخت ویژگی های این دانش آموزان و عواملی که بر یادگیری آن ها تاثیر گذار هستند، می تواند بر تصمیم گیری ها و برنامه ریزی هایی که برای بهبود وضعیت آموزشی صورت می گیرد مفید واقع شود و باعث پیشرفت بهتر و سریعتر و دستیابی به هدف های مطلوب نظام آموزشی شود. امروز نه تنها پاسخ به سوالاتی مانند چه چیزی را به به چه کسانی و تحت چه شراب علی باید آموزش داد اهمیت دارد، بلکه چگونگی یادگیری توسط پادگیرندگان نیز حائز اهمیت است . اغلب انتظار داریم دانش آموز باد بگیرد بدون اینکه چگونه یاد گرفتن را آموخته باشد.شناسایی و تعیین راهبردهای متناسب باد گیری می تواند در جهت طراحی نظام های آموزشی کارامدتر و در نتیجه بهبود فرایند یادگیری دانش آموزان موثر واقع شود. کوک در این زمینه معتقد است که کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی نحوه واقعی یادگیری توسط یادگیرندگان می تواند به معلمان کمک کند تا هر روش تدریس را موثرتر و کارامدتر کنند و با عزمی جدی تر در این زمینه گام بردارند( ۲۰۰۱، به نقل از آبها کرن ۲۰۰۸).برخی از صاحبنظران معتقدند که این مساله ضروری به نظر می رسد که دانش آموزان به ابزار لازم مجهز شوند تا بتوانند خود مسئولیت یادگیری خویش را به دست گیرند و حتی بیرون از کلاس درس و دور از معلمان خویش بتوانند به یادگیری ادامه دهند( آکسفورد ۱۹۹۰، وندان ، ۱۹۹۱، تامپسون و روبین ۱۹۹۳ ، به نقل از گهانگو، ۲۰۰۷).ایران از جمله کشور هایی است که در آن زبانهای گوناگون رایج است. در بسیاری از نقاط کشور مردم به زبان های غیر از زبان فارسی مانند ترکی، کردی، لری و عربی صحبت می کنند. مطالعات بسیاری در مورد عوامل مربوط به افت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده اما در مورد ارتباط با عوامل دو زبانه بودن کمتر پژوهشی صورت گرفته است. نتایج این تحقیق می تواند برای معلمان، روان شناسان و سایر افرادی که با کودکان دو زبانه کار می کنند مفید فایده باشد.

اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق

بررسی رابطه راهبرد های یادگیری زبان و یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه پسر

راهنمایی شهرستان تبریز

اهداف ویژه تحقیق

تعیین رابطه راهبرد های یادگیری زبان با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دوزبانه

تعیین رابطه راهبردهای یادگیری زبان با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان تک زبانه

فرضیه های تحقیق

١- بین میزان استفاده از راهبرد های یادگیری زبان با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان دو زبانه رابطه

وجود دارد

۲- بین میزان استفاده از راهبردهای یادگیری زبان با یادگیری زبان انگلیسی در دانش آموزان تک زبائه رابطه

وجود دارد.

متغیرهای تحقیق

متغیر کنترل: جنسبت

متغیر مزاحم:هوش

متغییر پیش بین : راهبرد های یادگیری زبان

متغیرهای ملاک : یادگیری زبان انگلیسی در دو زبانه و تک زبانه ها

تعریف مفاهیم تحقیق

تعاریف نظری

زبان خارجی زبانی است که به عنوان یک موضوع درسی در مدارس کشورهایی که زبان اصلی آنها و زبان مکالمات روزمره و رسانه های ارتباطی دولتی، صنعت و تجارت آنها در داخل کشور زبان دیگری است تدریس می شود( آکسفورد ۲۰۰۳).

راهبردهای یادگیری زبان: گام های اغلب هوشیارانه با رفتارهایی هستند که به منظور افزایش کسب، ذخیره سازی، بازیابی و استفاده از اطلاعات جدید توسط زبان آموزان بکار گرفته می شوند( آکسفورد ، ۱۹۸۹).

دانش آموزان یک زبانه: به فردی که بتواند تنها مهارت استفاده از یک زبان در امور شخصی و اجتماعی خود داشته باشد یک زبانه می گویند.

دانش آموزان دو زبانه: فردی دو زبانه خوانده می شود که علاوه بر زبان اول خویش دارای مهارتی هم اندازه در زبان دیگر باشد و این توانایی را داشته باشد که بتواند هر یک از آن ها را به طور مساوی در شرایط همانند مورد استفاده قرار دهد ( سیگوان و مک کی ،۱۳۸۷).

تعاریف عملیاتی

زبان خارجی: در اینجا منظور زبان انگلیسی در دوره راهنمایی تحصیلی است که در سیستم رسمی نظام آموزشی ایران تدریس می شود.

راهبرد های یادگیری زبان در اینجا هر کدام از گونه های پرسشنامه است که در اختیار دانش آموزان قرار داده می شود و دانش آموز در هنگام یادگیری زبان خارجی ممکن است از آنها استفاده کند، اشاره می کند.

تک زبانه ها شامل دانش آموزانی است که به زبان رسمی کشور ( فارسی صحبت می کنند و در خانه زبان محاوره ای او با افراد خانواده فارسی است.

دانش آموزان دو زبانه: شامل دانش آموزانی است که زبان خانوادگی و محاوره ای آنها غیر از زبان رسمی کشور (فارسی) است و به زبان ترکی صحبت می کنند.

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش در زمینه یادگیری بدون شک خواندن و مطالعه از مهم ترین و زیربنایی ترین فعالیت های متعالی و پژه انسان است که نقش بسیار اساسی در زندگی فرد و ایجاد و پیشرفت فرهنگ و تمدن دارد. انسان عصر حاضر در مقایسه با قرن های گذشته بیش از هر زمان، حاکم بر مقدرات و محیط زیست خویش است. همه این پیشرفت ها مدیون آموزش و یادگیری است.بی ترد باد باید گفت که اهمیت باد گیری در رشد آدمی بسی فراتر از چشم انداز اندیشه های اوست. روان شناسان به تازگی به عظمت شکل پذیری نوع آدمی حتی در سال های نخست او پی برده و محقق ساخته اند که عامل اصلی در این شکل پذیری بادگیری است (پارسا ۱۳۷۴).کیمبل به نقل از هرگنهان و السون ۱۹۹۷، ترجمه سیف، ۱۳۸۳ پادگیری را چنین تعریف کرده است: باد گبریبه فرایند ایجاد تغییر نسبتا پایدار در رفتار با توان رفتاری که حاصل تجربه است گفته می شود و نمی توان آن را به حالت های موقتی بدن مانند آنچه بر اثر بیماری، خستگی یا داروها پدید می آید نسبت داد. بنابراین یادگیری زمانی روی می دهد که در نتیجه تاثیر محرکات بیرونی و درونی تغییرات نسبتا پایداری در توان رفتاری یادگیرنده ایجاد شود. پس یاد گیری چه ساده باشد چه پیچیده، منجر به تغییر می شود. به سخن دیگر، ما پیوسته در اثر تجارب یادگیری در حال تغییریم و آنچه بیش از هر عامل دیگری سیب دگرگونی می شود تجارب یادگیری هستند. به همین دلیل افرادی که فرصت های یادگیری و کسب تجربه های بیشتری دارند از کسانی که دارای فرصت های کم یادگیری هستند و زندگی یکنواختی را می گذرانند بیشتر تغییر می کنند. زندگی انسان ها مانند رود خروشانی است که همواره در حال نو شدن و دگرگونی است و این نوشدن و دگر گونی از برکت کسب تجربه و یادگیری رخ می دهد.از آن جا که اکثریت رفتارهای آدمیان یاد گرفته می شود، بررسی اصول یادگیری کمک می کند تا علت هایرفتار مان را بفهمیم. آگاهی از فرایند یادگیری نه تنها در فهم رفتار بهنجار و انضباطی به ما کمک می کند بلکه امکان در که بیشتر شرایطی که منجر به رفتار ناسازگار و نابهنجار می شود نیز به ما می دهد و در نتیجه روش های موثرتر روان درمانی را به وجود می آورد (هرگنهان و السون ۱۹۹۷، ترجمه سیف ۱۳۸۲).متخصصان بادگیری کوشیده اند تا فرایند های اساسی یادگیری را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار دهند،بافته های آن ها در توصیف و تبیین پدیده های یادگیری به نظریه های متفاوتی انجامیده است که رفتار گرایی و شناخت گرایی در دیدگاه غالب در این زمینه است. در دادگاه رفتار گرابی محیط به صورت مجموعه ای از محرک ها و رفتار به عنوان پاسخی به آن محرک ها به حساب می آیند و چنین فرض می شود که یادگیری ایجاد پیوندهای تازه محرک و پاسخ در نتیجه شرطی شدن است.رفتارگرایان در یک رویکرد مکانیسمی، بر رفتار مشاهده پذیر و استفاده از تغییرات بیرونی گوناگون برای تغییر رفتار تاکید می ورزند، در مقابل دید گاه شناختی بر ماهیت شناختن فرایند یادگیری تاکید دارد و یادگیری را ناشی از شناخت درک و بصیرت می داند. از نظر شناخت گرایان یادگیری یک جریان درونی و دائمی است و یادگیری های جدید فرد با ساخت های شناختی قبلی او تلفیق می شود. در این دیدگاه فرایندهای چون توجه ادراک، حافظه، فهم و استدلال، مسئله گشایی و تصمیم گیری مورد بررسی قرار می گیرد. پیروان این نظریه، دانش آموزان را موجوداتی کنجکاو و فعال می دانند و علاقه مند هستند که آن ها را در اموزش درگیر کنند و به

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی روانشناسی گرایش علوم تربیتی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی محمد حسنی روانشناس، محمد حسنی مشاور، محمد حسنی روان درمانگر، محمد حسنی روانپزشک، محمد حسنی متخصص اعصاب و روان، محمد حسنی روانسنج
تخصص ها
  • روان‌شناسی تربیتی
تصویر
محمد حسنی
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر