منو
X

تصویر
محمد ناصر خزاعی پور
مشاوره تحصیلی و شغلی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
60%

دقت

80%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

0%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

محمد ناصر خزاعی پور هستم، فارغ التحصیل مشاوره شغلی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی رشد شغلی دانش آموزان پسر ابتدایی تا دبیرستان شهرستان سر بیشه بر اساس نظریه گینزبرگ” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مشاوره شغلی

عنوان:

بررسی رشد شغلی دانش آموزان پسر ابتدایی تا دبیرستان شهرستان سر بیشه بر اساس نظریه گینزبرگ

استاد راهنما:

دکتر کیومرث فرحبخش

استاد مشاور:

دکتر مهوش شهیدی

نگارش:

محمد ناصر خزاعی پور

شهریور ۱۳۹۱

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهشی

اهداف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

مقدمه

نظریه های رشدی

نظریه پردازان رشد شغلی

نظریه دونالد سوپر

خویشتن پنداری شغلی

روان شناسی انفرادی و انتخاب شغل

نظریه کرایتز

نظریه تیدمن و اهارا

نظریه گات فردسون

نظریه گینزبرگ

عوامل مؤثر بر رشد شغلی افراد

برنامه شغلی در دبستان

رهنمود های رشد شغلی

برنامه شغلی در راهنمایی و دبیرستان

رهنمود های رشد شغلی

راهبرد های خود شناسی

راهبرد های کشف آموزش شغلی

راهبرد های طرح ریزی شغلی

کاربرد نظریه های رشد شغلی

پژوهش های انجام شده در داخل کشور

پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم: روش تحقیق

طرح پژوهشی

جامعه آماری

روش نمونه گیری

ابزار پژوهشی

روش مصاحبه

کاربرد مصاحبه

روش جمع آوری اطلاعات

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل

مقدمه

رده سنی قبل از ۱۱ سالگی (مرحله رویایی)

قبل از ۱۱ سالگی (مرحله رویایی)

رده سنی از ۱۲-۱۱ سالگی ( رغبت)

رده سنی از ۱۴- ۱۲ سالگی ( صلاحیت)

رده سنی از ۱۶- ۱۵ سالگی (دوران ارزش)

رده سنی ق از ۱۸- ۱۷ سالگی

توزیع فراوانی شغل انتخاب شده رده سنی ۱۸-۱۷ سالگی

رده سنی از ۱۸-۱۹ سالگی

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری

محدودیت های تحقیق

پیشنهادات

منابع

چکیده:

کودکی اساس انتخاب شغل را از بدو تولد پایه گذاری می کند، و با انتخاب های بسیاری که با صرف تیرو، توسعه استعدادها و بروز علایق و رغبت های خویش می کند به حیات شغلی خویش فرم و شکل می دهد. انتخاب خاص در ابتدای کار و شغل یکی از انتخاب هاست . گر چه ممکن است مهم ترین آن ها باشد، اما از نظر فرایند کلی تکوین و سیر انتخاب شغلی ، باید روشن شود که این فرایند نمی تواند و نباید در هیچ موقع خاصی تحمیل گردد. جریان انتخاب شغلی، نظیر سایر جریان ها فرایندی فردی است و در افراد مختلف به درجات متفاوتی بروز می کند (فیروز بخت ، ۱۳۸۹).پژوهش حاضر به بررسی رشد شغلی دانش آموزان پسر ایتدایی تا دبیرستان شهرستان سربیشه بر اساس نظر به گینزبرگ پرداخته است، با توجه به موضوع و اهداف، در این پژوهش از روش توصیفی که به بررسی رشد شغلی دانش آموزان پسر ابتدایی تا دبیرستان می پردازد، استفاده شد. روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده بود ، بدین ترتیب که از هر پایه پنج تقر به روش زیر انتخاب شدند: اسامی کلبه دانش آموزان پسر هر پایه را درون ظرفی ریخته و بعد از هم زدن به صورت تصادفی پنج نفر انتخاب شدند که نمونه به دست آمده شامل ۲۵ نفر از مقطع ابتدایی ۱۵ نفر از مقطع راهنمایی، ۲۰ نفر از مقطع دبیرستان و در کل، نمونه شامل ۶۰ نفر بود. جهت جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه استفاده شد که سؤالات آن برای هر گروه سنی با توجه به تقسیم بندی رشد شغلی گینزبرگ مجزا طراحی شده و مورد تأیید استاد راهنما قرار گرفته بود. بررسی پژوهش حاضر فرضیه هماهنگی رشد شغلی دانش آموزان ابتدایی تا دبیرستان شهر سر بیشه با فرآیند رشد شغلی گینزبرگ را مورد تایید قرار داد، بدین ترتیب که ۱۶ نفر از ۲۵ نفر رده سنی قبل از ۱۱ سالگی مورد مطالعه به طور کامل و ۹ نفر بیشتر ویژگی های مرحله رویایی را داشتند، ۲ نفر از ۵ نفر مورد مطالعه رده سنی ۱۱-۱۲ سالگی به طور کامل و ۳ نفر بیشتر ویژگی های مرحله رغبت را داشتند، ۵ نفر از دانش آموزان رده سنی ۱۴-۱۲ سال مورد مطالعه به طور کامل و ۵ نفر با بیشتر ویژگی های تئوری گینزبرگ همخوانی داشتند، ۶ نفر از ۷ نفر مورد مطالعه در رده سنی ۱۶-۱۵ سالگی به طور کامل و ۱ نفر با بیشتر ویژگی های این نظریه همخوانی داشت، ۳ نفر از ۸ نفر مورد مطالعه رده سنی ۱۸-۱۷ سالگی به طور کامل و ۵ نفر با بیشتر ویژگی های این نظریه همخوانی داشتند و ۳ نفر از ۵ نفر مورد مطالعه رده سنی ۱۹-۱۸ سالگی با بیشتر ویژگی های این نظریه همخوانی و ۲ نفر اصلا با این تئوری همخوانی نداشتند.

کلید واژگان: رشد شغلی، نظریه گینزبرگ.

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:

انسان موجودی اجتماعی و دارای ابعاد مختلف جسمی، روانی است. انسان و مطالعه در مورد یادگیری او درصد بزرگی از پژوهشی های نظری و تجربی روان شناسی را به خود اختصاص داده است. استعداد ژنتیکی، شرایط محیطی و اتفاقات ، تجربه های یادگیری و مهارت های انجام کار از جمله عواملی است که در رشد و تثبیت یک شغل موثر است (شارف ،۲۰۱۰).اشتغال موفقیت آمیز یکی از نیازهای اساسی بشر در طول زمان بوده است ، انسان از طریق کار کردن علاوه بر ارضاء نیازهای مادی، نیاز های پیوند جویی ، تعلق اجتماعی و نیاز به عزت نفس خود را برآورده می کند، لازمه اشتغال موفقیت آمیز طرح ریزی مناسب شغلی است که تحت تاثیر عواملی نظیر ارزش های فردی، واقعیات اجتماعی به عوامل عاطفی و فرصت های تربیتی است (شفیع آبادی، ۱۳۸۲). یکی از دل مشغولی های کودکان و نوجوانان فکر کردن در مورد شغل آینده شان می باشد که با بالا رفتن سن این مشغولیت ها بیشتر می شود و زمانی به طور کامل رفع خواهند شد که فرد به طور کامل و واقع بینانه شغلی را برگزیند (زندی پور، ۱۳۷۷)توجه به گرایش ها و رشد شغلی کودکان و نوجوانان، یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن دست به گریبانند. ضرورت کار و شغل و همچنین اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست. انتخاب شغل که یکی از مهم ترین تصمیمات فرد در زندگیش است در گرو رشد شغلی و بلوغ حرفه ای کار آمده است (زندی پور، ۱۳۷۷).وقتی خودانگاره نوجوان قوت می گیرد و شفافیت لازم را پیدا می کند که یک راه برای رسیدن انتخاب کرده و هدفی مشخص داشته باشد و این خود در گرو رشد و شکوفایی و اطلاع و آگاهی از توانایی ها و استعدادهاست. فردی که از رشد شغلی خود آگاهی کافی داشته باشد با اعتماد بیشتر گام پر خواهد داشت (زندی پور، ۱۳۷۷).رشد شغلی و انتخاب شغل فرایندهای بسیار پیچیده ای هستند که محصول تعامل متغیرهای درونی و بیرونیهستند. متغیرهای درونی که باید به آن ها توجه کرد عبارتند از :هوش ، نیازها، ارزش ها، توانایی ها، علایق، زمینه فومی ، فرهنگی، تعدات دینی و شرایط جسمی، از لحاظ آرماتی و نظری، شناخت مشاغل و جور بودن خصوصیات محیط کار با خصوصیات شخص، به رضایت شغلی و مشارکت مثبت منتهی می شود. اقتصادی که به سرعت تغییر می کند، سیاست های اجتماعی، ساختار دنیای کار و شیوه های استخدامی ، همچون خانواده، اجتماع بر انتخاب شغل افراد تاثیر می گذارند (فیروزبخت ۱۳۸۹). رشد شغلی، مهارت ها و نیازها و مهارت های می باشد که موجب پیشرفت در شغل و افزایش رضایت شغلی و خودکارآمدی و نهایتا افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت. رشد شغلی در عملکرد شخصی و تحصیلی نیز موثر است و باعث افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس می شود (بار، ان، ۱۹۷۷).نظریه های رشد شغلی ، انتخاب شغل را یک فرآیند پیوسته و دائمی می دانند که در طول زندگی فرد در جریان است و از مراحل کاملا مشخص با پیوستار زمانی خاص می گذرد. این نظریه ها اهمیت سال های اول کودکی و طرز تلقی کودک از زندگی و اطرافیان بخصوص والدین و افراد کلیدی را در گرایش به مشاغل خاص در آینده کودک موثر می داند(سوپر ،۱۹۹۰). فرایند رشد و انتخاب یک شغل، فرایندی همگام با تحولات زندگی است. در زمان های مختلف در طول این دوره مسائل متفاوتی درباره تصمیم گیری به وجود می آیند . بنابراین طرح ریزی به عنوان نخستین استراتژی تصمیم گیری کلید دست یابی به اهداف است (سوکی نیک و همکاران؛ ترجمه فرجی، ۱۳۸۳). رشد شغلی مهارت ها و نیازهایی می باشد که موجب پیشرفت در شغل و افزایش رضایت شغلی و خودکارآمدی و نهایتا افزایش بهره وری را به دنبال خواهد داشت. رشد شغلی در عملکرد شخصی و تحصیلی نیز موثر است و باعث افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس می شود( بار،ان ۱۹۷۷).با توجه به نقش و اهمیتی که کار در زندگی انسان دارد ، ضرورت اتخاذ تصمیمات شغلی متناسب با نیاز ها و ویژگی ها و توانایی های فرد، مبرهن و واضح است. یک گزینش واقع بینانه و قابل حصول که پاسخ گوی نیازهای اقتصادی، اجتماعی، روانی فرد، موجب رضایت خاطر او و مورد نیاز جامعه باشد تنها در سایه رشد شغلی میسر است (زندی پور، ۱۳۷۷).مشاوران شغلی به طور سنتی روی عوامل مهمی متمرکرند که بر انتخاب شغل اثر گذار است. ارزش ها، رغبت، توانایی ها، مهارت ها و تجارب زندگی کاری با عوامل قابل اجرایی هستند که مورد بحث قرار می گیرند و تصریح می شوند. به هر حال عوامل متعامل و موضوعات زمینه ای زیادی وجود دارند که قسمت مهمی از فرایند انتخاب شغل شناخته می شوند. نیروی کار در حال تغییر و عدم اطمینان همراه با اقتصاد جهانی دسر در گمی لاینفک ، پیش بینی های مربوط به نقش های کاری آینده را بدتر می کند .تغییراتی که در چگونگی انجام کار و محیط کاری در آینده ، حاکی از آن است که افراد ممکن است در فراخنای زندگی شان مشاغل متعددی را انجام می دهند( زونکر: ترجمه عابدی و یوسفی، ۱۳۸۹).در دنیای امروز از یک سو با گسترش سریع و روز افزون دانش و تکنیک، تعدد مشاغل در زمینه های گوناگون، از فنی و صنعتی گرفته تا پزشکی و بهداشتی ، تولید کشاورزی با فرهنگی و آموزشی به مرز بی نهایت نزدیک شده است از سوی دیگر با توجه به شرایط طبیعی و اقلیمی، ملی و اجتماعی و فرهنگی و مخصوصاً توجه به تفاوت های فردی شکل گرفته تحت تأثیر این شرایط در افراد رشد شغلی و گرایش های افراد نیز از مسائل حائز اهمیت است (شفیع آبادی، ۱۳۸۲). در کشور ما ایران با توجه به جوان بودن جمعیت هر روزه بیش از پیش ضرورت شناخت و برنامه ریزی برای رشد شغلی احساس می گردد که می بایست با شناخت و پرورش رشد شغلی کودکان و نوجوانان برای آن برنامه ریزی کرده و آن را در طریق مناسب جهت داد.

بیان مسأله

اشتغال برای ادامه زندگی بشر و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. انتخاب شغل ، تداوم در آن مسیر و احساس رضایت که همه تحت تأثیر مستقیم تصمیم گیری صحیح می باشد، سالیان درازی است که مرکز توجه متخصصان و نظریه پردازان است.

اسپوکان (۱۹۹۱) به منظور آگاهی از اطلاعات شغلی در فرایند تصمیم گیری شغلی، پژوهشی های انجام شده را بررسی کرد. او روی سه موضوع متمرکز شد:

۱)­اطلاعات مربوط به رفتار جست و جوی اطلاعات شغلی

۲) پردازش شناختی در جذب اطلاعات شغلی

۳) موانع اجتماعی که طی روند پژوهش های حرفه ای مانع پژوهشگران شده است.

یافته های پژوهشی پیرامون این موضوعات نشان داد که توجه و پژوهش های بیش تری باید به سمت استفاده مؤثر پردازش اطلاعات شغلی از ملزومات کلیدی در فرایند تصمیم گیری هستند.

راندس و تریسی (۱۹۹۰) و سامپسون ، ریردن ، پترسون و لنز (۲۰۰۴) بر این باورند که مهارت های پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری بهینه ضروری است. آن ها پیشنهاد می کند که مشاوران در حین فرآیند تصمیم گیری شغلی، مهارت های مراجعان را در پردازش اطلاعات مسیر شغلی، ارزیابی نمایند _

و معتقدند برای حفظ رفتارهای مؤثر جست و جوی اطلاعات حرفه ای ، تنظیم زمان راهبردهای مداخله

ضروری است.

شارف (۲۰۰۲) فهرستی از منابع مخصوص اطلاعات شغلی را توصیه کرده، او معتقد است که مشاوران نسبت به آگاهی از انواع اساسی اطلاعات مسیر شغلی و منابع خاص، مسئول اند. بر طبق نظر شارف، مشاوران مشاغل را توصیف می کنند. این توصیفات دامنه ی حقوقی، چشم اندازهای آینده، الزامات تحصیلی و جایی که می توان بیش ترین اطلاعات مربوط به حرفه ای را که مراجع انتخاب کرده به دست آورد، در بر می گیرد.آمادگی برای دریافت اطلاعات مسیر شغلی باعث می شود مراجعان انتظارات واقع بینانه داشته و از باورهای غلط که در تصمیم گیری مداخله می کند آزاد باشند، همچنین پردازش مؤثر اطلاعات شغلی را یاد گرفته و از خودشان ادراکی صحیح و عادلانه داشته باشند. به عبارت دیگر، افراد می توانند به هنگام کشف شغلی، خودشان را در محیط کاری و ملزومات اش، تصویر سازی کنند و در عین حال این توانایی را دارند که تصمیمی متناسب با خویش اتخاذ نمایند. تعداد زیاد امکانات و اطلاعات بیش از اندازه می تواند جوانان را مغلوب کند( فلومن ، ۲۰۰۰ نقل از عابدی و بوسفی، ۱۳۸۹).مراجعان باید کشف شغلی را با ارزیابی همه ی حرفه ها آغاز نمایند؛ هم حرفه هایی که واکنش مثبت آن ها را بر می انگیزد و هم حرفه هایی که به آن ها واکنش منفی نشان می دهد. مراجعان با تمرکز روی اطلاعاتی که از طریق بحث و گفتگو با کارمندان، والدین و دیگر اشخاص مهم به دست می آورند به جستجوی اطلاعات شغلی ادامه می دهند.یکی از این افراد که در زمینه شغل به بحث و بررسی پرداخته، گینزبرگ است که با کمک همکارانش نظریه همه جانبه ای در مورد فرآیند انتخاب شغل ارائه کرده است. گینز برگ و همکارانش با تأکید بر مبانی روانشناسی رشد ، معتقدند جریان رشد انسان فرآیندی پیوسته و تکاملی می باشد ، عقیده این گروه بر آن است که انتخاب شغل نیز نظیر رشد فرآیند می باشد و با عواملی نظیر ارزش های فردی ، واقعیات محیطی ، عوامل عاطفی و فرصت های تربیتی بستگی کامل دارد. به عبارت دیگر، به نظر گینز برگ و همکارانش انتخاب شغل فرآیندی است که در طی دوره معینی انجام می پذیرد و در این دوره فرد بین انتظارات و امکانات و خصوصیات فردی سازش و توافق به وجود می آورد و این که این دوره قایل بازگشت نیست (شفیع آبادی ، ۱۳۸۲). رشد شغلی که با توجه به تعریف انجمن روانشناسان آمریکا همان شکل گیری یک هویت شغلی و ارتقاء تصمیمات شغلی در فرد به صورتی که از تجارب کاری ، مهارت های زندگی ، آموزش های شغلی ، سطح تحصیلات و عوامل دیگر تأثیر می پذیرد ( ترمز ،۲۰۰۲) در دیدگاه گینزبرگ انتخاب شغل فرآیندی است سه مرحله ای است که در اولین مرحله کودک شغل خود را از دریچه آرزوی خویش به این که فرد بالغی شود می نگرد، ولی نمی تواند توانایی ها و با فرصت ها و محدودیت های واقعی را ارزیابی کند، تصور می کند می تواند چیزی می شود که آرزو دارد ( اردبیلی ، ۱۳۷۸)در این دوره کودک از بازی لذت می برد. زیرا خواسته هایش را از طریق بازی ارضاء می نماید. در این مرحله هرگونه انتخاب متکی بر رویا و خیالبافی می باشد و کودک ضمن بازی هایش به انتخاب مشاغلی می پردازد و نقش هایی را تقلید می کند. گیتزرگ معتقد است کودکان در سنین ۴-۵ سالگی ضمن بازی هایشان رغیت خود را نسبت به برخی مشاغل به طور آشکار ابراز می دارند. در جریان بازی کودک نقشی را ترجیح می دهد که از آن لذت بیشتری ببرد یا اینکه رضایت والدین را بیشتر جلب کند. کودک در این دوره خود را با بزرگسالان مقایسه می کند و برای جبران حقارت ناشی از این مقایسه دست به همانند سازی می زند و این همانند سازی و تقلید باعث شده تا کودک با ارزش مشاغل آشنا شود. علائم این دوره انکار واقعیت ، عدم توجه به توانایی ها و استعداد ها و نادیده گرفتن زمان است (شفیع آبادی ، . ۱۳۸۲).در دومین مرحله فرد برای اخذ تصمیم آینده مشکل دارد . در این زمان ترجمه فرد منحصرا از عوامل ذهنی ، توانایی ها ، علائقی و ارزش ها ناشی می شود ، در واقع ، اغلب افراد وقتی بدین حد می رسند در می یابند که روش آن ها بسیار ذهنی بوده است. پس انتخاب های خود را در معرض آزمایش قرار می دهند ، چون می دانند که پیدایش راه حل موثر نیازمند ملاحظات واقعی است و تنها از طریق تجارب بیشتر قابل حصول است ( اردبیلی ، ۱۳۷۸).در این مرحله نوجوانان به خود کاوی می پردازند و به دنبال مشاغلی می روند که احتمالا در آینده بدان ها اشتغال خواهند ورزید. این مرحله خود به چهار دوره رعیت ، صلاحیت ، ارزش ، و انتقال تقسیم می شود(شفیع آبادی ، . ۱۳۸۲). دوره سوم بیشتر تحت تأثیر تعلیم و تربیت و دوره های آموزشی شغلی و حرفه ای قرار می گیرد و با توجه به این عوامل طول آن کم یا زیاد می شود . در این دوره در مقایسه با دوره های قبل عوامل جسمانی و زیستی دخالت چندانی ندارد . این مرحله به دوره های مکاشفه ، تبلور و تعیین تقسیم می شود (شفیع آبادی ، ۱۳۸۲). گر چه به نظر گینزبرگ و همکارانش فرآیند انتخاب شغل به طور کلی در قالب و الگوی ارائه شده فوق عملی می شود ولی باید توجه داشت که رشد شغلی بر نظام ارزش ها و هدف های فردی مبتنی است و آدمی را قادر می سازد تا فعالیت های جاری خود را با توجه به آینده منظم و مرتب سازد , عنصر اساسی هنگام احمد تصمیم درباره انتخاب شغل ارتباط فعالیت کنونی با مقاصد آنی است و مسلما باید توانایی ها و علائی فرد ملحوظ افند و فرد قادر نخواهد بود انتخابی موثر داشته باشد مگر اینکه در مسیر رشد و شناخت ارزش ها و توانایی ها تقویت گردد ( اردبیلی ، ۱۳۷۸).با توجه به موارد فوق در این پژوهش ما در صدد آنیم تا ببینیم آیا کودکان و نوجوانان ایرانی در فرآیند انتخاب شغل و فرآیند رشد شغلی از الگوی مطرح شده توسط گینزبرگ و همکاران در فرهنگ آمریکایی پیروی می کنند یا خیر؟ اهمیت و ضرورت پژوهش دیر زمانی است که متخصصان حرفه ای تشخیص داده اند که مسیر انتخاب شغل پدیده ای تکاملی است و داشتن یک شغل رضایت بخش مستلزم آن است که فرد به مراحل رشد حرفه ای خود به طور موفقیت آمیزی تسلط یابد ، کشف و بررسی متغیر های موثر بر رشد شغلی در نهایت به کنترل پیش بینی بهتر عملکرد افراد شاغل می انجامد . انتخاب یک شغل ، فرآیند همگام با تحولات زندگی است . بنابر این طرح ریزی کلید دست یابی به اهداف است و خود مستلزم این است که فرد کنترل زندگی خود را به دست گیرد (سوکی نیک و همکاران ؛ ترجمه فرجی ،۱۳۸۳).از آنجا که کار و کارگر برای تداوم حیات یک جامعه لازم و ضروری اند و آدمی باید با توجه به محیط خود بتواند اسباب معیشت خود را فراهم سازد و اینکه اشتغال حق مسلم هر فردی است که دوست دارد به انجام کاری بپردازد که علاوه بر تأمین نیاز های فردی و مادی با دیگران رابطه برقرار سازد و توانایی ها و محدودیت هایش را بشناسد. و به رشد و توسعه مهارت های خویش همت گمارد و این جز در مسایه رشد شغلی امکان پذیر نیست.انتخاب یک راه برای رسیدن به حرفه ای معین ، باعث شفاف شدن و قوت گرفتن خود انگاره جوانان می شود . از زمانی که نوجوان به فکر می افتند که روی پای خود بایستد ، وقت بیشتری را به اندیشیدن درباره هدف های زندگی شغلی خود صرف می کند . برای عموم نوجوانان ، این دوره وقتی به پایان می رسد که به تفکر واقع بینانه در این باره می رسند و عملا ورود به دنیای شغل را آغاز می کنند ( لطف آبادی، ۱۳۸۱). با توجه به اهمیت شغل در زندگی ، رشد شغلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ممکن است چنین سؤالاتی به ذهن خطور کند که چرا افراد تمایل به انواع متفاوتی از شاغل دارند ؟ چرا هر فرد شغل خاصی را انتخاب می کند ؟ انسان ها چه مشکلاتی در طول گذر از مدرسه تا اشتغال دارند و آن ها را چگونه حل می کنند ؟ و چه عواملی بر رشد شغل و حرفه ای مؤثرند ؟ (ساویکاس ،۲۰۰۳). تعجب برانگیز نیست که انتخاب شغل موقتی است و از نقطه نظر اجرایی با شک و تردید نسبت به اعتبار شغل انتخاب شده همراه است. امکان ایجاد تغییر در محیط کار بعید است ، عدم اطمینان افراد با ضعف شدید امکانات شغلی ناشی از شرایط اقتصادی گره خورده است. تغییرات قریب الوقوع فن آوری می تواند، شک و تردید شغلی را همراه داشته باشد. هم چنین در روند انتخاب شغل هم انتخاب فرد و هم حذف فرد مطرح است. طبیعی است برخی از رغبت و استعدادها در حین آن سرکوب می شود. هنگامی که شغلی انتخاب می گردد قسمتی از افراد بی استفاده می ماند. هم چنین در اجتماع جهانی که لحظه به لحظه فاصله ها کمتر و کمتر می شود انتخاب شغل در هاله ای از ابهام قرار دارد زیرا ما مرتب تجارب مان را به منظور شناخت خودمان و بافتن معتا در چنین جهانی مورد بررسی قرار می دهیم (اردبیلی، ۱۳۷۸).

عوامل دیگری که ممکن است ضرورت و اهمیت پژوهش را لازم سازند عبارتند از :

۱:مسئله اول که شاید بیشتر به کمک متخصصان حرفه ای باید این است که با شناخت فرآیند رشد حرفه ای و اینکه نوجوانان و کودکان در کدام مرحله از این فرآیند قرار دارند شاید بتوان به کنجکاوی های آن ها پاسخ های بهتری ارائه داد و با اینکه در انتخاب ها به آن ها کمک مؤثرتری ارائه کرد.

٢. مسئله دیگر کمک به متخصصان و مشاوران حرفه ای است تا با شناخت فرایند رشد حرفه ای و این که کودکان و نوجوانان در کدام مرحله از این فرآیند قرار دارند بتوانند به کنجکاوی های آن ها پاسخ های بهتری ارائه دهند و یا این که در انتخاب ها به آن ها کمک موثرتری ارائه کنند.

٣. اطلاعات مبتنی بر فرایند رشد حرفه ای به خانواده ها و اولیای مدارس است موضوع دیگری است تا آنان بتوانند مؤثرتر و با دغدغه کمتر به فرزندان و دانش آموزان در انتخاب شغل کمک کنند.

۴. موضوع دیگر که نیاز به مطالعه رشد شغلی را لازم می نماید ازدیاد مشکلات شغلی دانش آموزان مدارس و علاقمند شدن آن ها به انتخاب از همان سال های آموزشگاهی می باشد . در مدارس کشورمان مسائل شغلی و مشکلات مربوط به آن تقریبا مشکل هر دانش آموزی است (شفیع آبادی ، ۱۳۸۲).

بر اساس تحقیق میلتون و مک لین (۱۹۵۵) مشکلات شغلی و حرفه ای در تمام سطوح تحصیلی وجود دارد و در موضوع دیگر که مطالعه رشد شغلی دانش آموزان را ضروری می سازد ، ارائه اطلاعات به آن گروهی است که قبل از پایان و با رسیدن به تحصیلات کلاسیک می خواهند وارد بازار کار شوند و این اطلاعات در صورتی مفید و موثر خواهد بود که مبتنی بر جریان رشد شغلی باشد . و با قبول تکاملی بودن انتخاب شغل می توان مشاوران شغلی و حرفه ای را کمک کرد تا در تمام مقاطع تحصیلی و سنی مراجع رابطور مناسب در جهت انتخاب شغل راهنمایی نمایند.هدف پژوهش تعیین رشد شغلی دانش آموزان پسر ابتدایی تا دبیرستان شهرستان سربیشه واقع در خراسان جنوبی بر اساس نظریه گینزبرگ و اینکه آیا کودکان و نوجوانان این شهرستان قبل از ۱۱سالگی مثل کودکان و نوجوانان آمریکایی در مرحله رویایی با همان خصوصیات و ویژگی ها هستند و پس از این مرحله مثل هم سن و سال هایشان در آمریکا از مرحله آزمایشی و مراحل مختلف آن یعنی رغبت، صلاحیت، ارزش و انتقال با همان خصوصیات می گذارند و سپس وارد مرحله واقع بینی و دوره های مختلف آن مثل مکاشفه، تبلور و تعیین می شوند یا اینکه از الگوی دیگری پیروی می کنند؟

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه علامه طباطبائی
  • رشته تحصیلی مشاوره شغلی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی محمد ناصر خزاعی پور روانشناس، محمد ناصر خزاعی پور مشاور، محمد ناصر خزاعی پور روان درمانگر، محمد ناصر خزاعی پور روانپزشک، محمد ناصر خزاعی پور متخصص اعصاب و روان، محمد ناصر خزاعی پور روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی شغلی
تصویر
محمد ناصر خزاعی پور
مشاوره تحصیلی و شغلی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر