منو
X

تصویر
مسعود حامدی
روانشناس بالینی و فردی
(6)
آمار این متخصص
(6) رای
60%

دقت

80%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

40%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من مسعود حامدی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی پیش بینی کنندگی حالت فراشناختی و خودکارآمدی در تبیین اضطراب امتحان” می باشد که در ادامه بخشی از کلیات پژوهشی آن را مطالعه می کنید:

بیان مسئله: در علت شناسی اضطراب امتحان عوامل گوناگونی همچون عوامل فردی، خانوادگی،
آموزشگاهی و فرهنگی مطرح بوده اند که از میان آنها عوامل فردی از نقش برجسته تری
، برخوردار است . تعدادی از عوامل روانشناختی همچون عزت نفس، خودپنداره، خودکارآمدی ۱
منبع کنترل، اسناد ۲، درماندگی آموخته شده، سرسختی روانشناختی ۳، راهبردهای شناختی ۴ و
.( هوش در تبیین اضطراب امتحان از اهمیت ویژهای برخوردار بودهاند (ابوالقاسمی، ۱۳۸۱
راهبردهای فراشناختی ۵ تدبیرهایی برای نظارت بر راهبردهای شناختی و هدایت آنها
هستند. فراشناخت هرگونه دانش یا فعالیت شناختی است که موضوع آن کنترل هر جنبه از
اقدامات شناختی و تنظیم آن است . این مقوله از آن جهت فراشناخت خوانده می شود که معنای
؛ اصلی آن (شناخت در مورد شناخت یا فکر کردن در مورد افکار ) است (فلاول، ۱۹۷۹ ؛ص ۹۰۶
.(۲۰۰۸ ، به نقل از ساویا و همکاران ۶
مفهوم فراشناخت به دانشی که فرد یادگیرنده درباره فرایندهای شناختی اش، همچون
حافظه و راهبردهای بکار گرفته شده برای تنظیم درک مطلب (که شناخت را کنترل می کنند )
دارد، اشاره می کند. همچنین فراشناخت خواننده را قادر می کند که تشخیص دهد : ۱- آیا متن
را فهمیده است، (ارزیابی درک مطلب )؟ ۲- آیا گامهای مناسب را برای به دست آوردن فهم مسئلهای که شناسایی شده است برداشته است، فراشناخت شامل برنامه ریزی ۱، نظارت ۲، تصحیح خویشتن در بکارگیری راهبردهای
شناختی- عاطفی و خودآگاهی در فرایند یادگیری و یادآوری اطلاق می شود. توانایی یادگیرنده
برای تفکر نظامدار درباره تکالیف یادگیری، عادت های کارکردن و راهبردهای فراشناخ تی عوامل
.( مؤثری در فرایند یادگیری و ارزیابی میباشد (انیل و همکاران، ۱۹۹۷
گمان می رود که مهارتهای فراشناختی نقش مهمی در انواع فعالیتها از جمله رد و بدل
کردن اطلاعات به صورت کلامی، نوشتن، فراگیری زبان، توجه، حل مسئله، شناخت اجتماعی و
.( اشکال مختلف خودآموزی و کنترل ایفا میکنند (فلاول ۱۹۸۸ ، ترجمه ماهر، ۱۳۷۷
پژوهشگران بر نقش شناخت ۳، راهبردهای شناختی و فراشناخت ۴ در اضطراب امتحان تاکید
۱۹۸۰ ) شواهدی به دست آورده است که نشان میدهند افراد دارای ) کرده اند . برای مثال واین ۵
اضطراب امتحان بالا بیشتر از افراد دارای اضطراب امتحان پایین در مورد مطالب نامربوط با
۱۹۸۹ ) خاطر نشان می سازند که ) تکالیف خودگویی و اشتغال ذهنی ۶ دارند . جونز و فان نورمن ۷
افراد دارای اضطراب امتحان بالا بیشتر درگیر افکاری هستند که بر عملکرد آسیب می رسانند
(شناختهای بازدارنده تکلیف ) و از افکاری که عملکرد را بهبود می بخشند (شناختهای تسهیل
۱۹۹۸ ) بین ارزیابی ) کننده تکلیف ) کمتر استفاده می کنند . گادزلا، ماستن و استاکس ۸
شناختی و پردازش بسطی (راهبرد)، بین ناکامی ها و اسناد، و بین ارزیابی شنا ختی و اضطراب
.( امتحان رابطه مثبت بدست آوردهاند (به نقل از ابوالقاسمی، ۱۳۸۱
دانشجویان دارای باورهای خودکارآمدی نیرومند نسبت به دانشجویان دارای خودکارآمدی ۱۹۹۳ ؛ اسکمیت و فورد ۲ ، پایین، پردازش بهتری از مهارت های فراشناختی دارند (بوتلر ۱
۲۰۰۳ ) و تمایل به پردازش های عمیق از اطلاعات دارند. ضمناً فراشناخت قویتر با عملکرد بهتر
.( ۲۰۰۳ ؛ به نقل از ساویا، ۲۰۰۸ ؛ ص ۱۳۷ ، همبستگی دارد (دونینگ و همکاران ۳
خودکارآمدی باور یا اعتمادی است که یک شخص به قابلیت هایش در ان جام دادن یک رفتار
ویژه جهت ایجاد پیامد مورد نظر دارد (بندورا ۱۹۹۷،۴ ). بندورا نظریه پرداز یادگیری اجتماعی
مطرح میکند که خود کارآمدی، توان سازندهای است که بدان وسیله ؛ مهارتهای شناختی ،
اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف ، به گونه ای اثربخش ساماندهی
میشوند. نظریه خودکارآمدی پیشنهاد می کند که ادارکات افراد از قابلیت هایشان بر سطوح
انگیزه، الگوهای فکری، واکنش های هیجانی، رفتار و مقدار استرسی که آنها تجربه می کنند را
متاثر میسازد (همان منبع).
بندورا ( ۱۹۸۲ ) معتقد است که اضطراب امتحان در یک زمینه اجتماعی تحول می یابد . وی
معتقد است که اضطراب امتحان می تواند از طریق تقویت جانشینی یا یادگیری مشاهده ای
شکل گیرد . بر اساس نظریه بندورا، افراد دارای اضطراب امتحان، معمولاً سطوح پایینی از
۱۹۹۱ ). به عنوان یک نتیجه، فرد در سطح شناختی باور دارد ، خودکارآمدی را دارند (شانک ۵
که هر تلاشی برای موفق شدن در امتحانات بیهوده و محکوم به شکست است؛ و چنانچه
تلاشهای اولیه برای غلبه بر موانع و مشکلات امتحان غیر مؤثر باشند . افراد مبتلا به اضطراب
امتحان بازدارنده، احتمالاً به سرعت تس لیم شکست می شوند؛ در نتیجه واضح است که تکرار شکست در امتحانها، احساس پایین تری از کارآمدی را در فرد بوجود می آورد ۱۹۹۰ ؛ به نقل از مهرابی و همکاران، ۱۳۷۹ ؛ ص ۵۸
۱۹۹۴ )، کیویماکی ۵ ) ۱۹۹۲ )، بنسون ۲، بندلاس ۳ و هاتجینسون ۴ ) نتایج مطالعات زایدنر ۱
۱۹۹۵ ) رابطه معنیدار معکوسی را بین اضطراب امتحان و ) ۱۹۹۵ ) و بندلاس و یتز ۶ )
خودکارآمدی نشان داده است (به نقل از مهرابی زاده و همکاران، ۱۳۷۹ ). ضمناً مطالعه مهرابی –
زاده و همکاران ( ۱۳۷۹ ) نشان داده است که با کنترل متغیر هوش، اضطراب امتحان با
خودکارآمدی و منبع کنترل درونی، همبستگی منفی معنی داری دارد . همچنین تحلیل
رگرسیون اضطراب امتحان از روی متغیرهای خودکارآمدی، منبع کنترل و هوش، نشان داد که
خودکارآمدی بهترین پیش بینی کننده اضطراب امتحان میباشد (همان منبع).
بنابراین با توجه به نقش و اهمیت باور به خودکارآمدی در مقابله با شرایط استرس زا و
همچنین بنا به تأثیر حالت فراشناختی بر کنترل شناخت و نظارت بر عملکرد، این سئوال
مطرح است که آیا دانش آموزان دارای اضطراب امتحان بالا، از خودکارآمدی و حالت
فراشناختی پایین تری برخوردارند؟ لذا مساله اساسی پژوهش حاضر عبارت است از اینکه آیا
متغیرهای فوق الذکر میتوانند پیش بینی کنندههای نیرومندی برای اضطراب امتحان باشند.

ضرورت و اهمیت انجام تحقیق: اضطراب امتحان به عنوان یک مشکل مهم آموزشى، سالانه میلیونها دانش آموز و دانشجو را
در سراسر جهان تحت تأثیر خود قرار مى دهد و باعث کاهش عملکرد تحصیلى آنان مى شود
(خسروی و همکاران، ۱۳۸۷ ؛ ص ۱۴ ). کثرت نوشته ها و تحقیقات انجام شده در پنجاه سال اخیر بیانگر اهمیت آن و توجه خاص کشورهای مختلف به این پدیده است . در پژوهش های
مختلف میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش آموزان از ۱۰ تا ۴۰ درصد گزارش شده است
۱۹۹۳ ). از آنجا که مطالعه ای که رابطه همزمان متغیرهای خودکارآمدی ، (تورنر، بیدل و هیوز ۱
و حالت فراشناختی را با اضطراب امتحان بررسی کرده باشد یافت نشد . لذا ضرورت انجام این
پژوهش با در نظر گرفتن متغیرهای فوق وجود دارد.

اهداف پژوهش: هدف کلی پژوهش حاضر بررسی نقش پیش بینی کنندگی متغیرهای حالت فراشناختی و
خودکارآمدی بر میزان اضطراب امتحان دانش آموزان می باشد. بطور اختصاصی تر هدف این
پژوهش اولویت بندی رابطه متغیرهای فوق الذکر با میزان اضطراب امتحان دانش آموزان
میباشد. تا بتوان از طریق شناسایی قدرت پیش بینی کنندگی این متغیرها، مداخ لات لازم را
بر اساس اولویت و میزان تاثیرگذاری آنها تدوین نمود.

فرضیه و سئوالات پژوهش: حالت فراشناختی و خودکارآمدی پیش بینی کننده های معتبری برای اضطراب امتحان
دانشآموزان هستند.
سئوال ۱ :کدام یک از متغیرهای پیش بین، قدرت تبیین بیشتری بر اضطراب امتحان دارد.
– سئوال ۲ :کدام یک از زیر مقیاس های پرسشنامه حالت فراشناختی پیش بینی کنندگی
بیشتری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دارند؟

تعاریف متغیر ها: تعریف نظری:فراشناخت: از نظر فلاول ( ۱۹۷۹ و ۱۹۸۷ )، فراشناخت هم شامل فرایندهای شناختی و هم
شامل تجارب یا تنظیم شناختی است. دانش فراشناختی به اکتساب دانش پیرامون فرایندهای
شناختی و دانش درباره نحوه استفاده از فرایندهای کنترل شناختی اشاره دارد (وست وود ۱
.( ۱۹۹۳ ؛ به نقل از زرار محمد امینی، ۱۳۸۶
خودکارآمدی: خود کارآمدی باور یا اعتمادی است که یک شخص به قابلیت هایش در
انجام دادن یک رفتار ویژه جهت ایجاد پیامد مورد نظر دارد (بندور ا ۱۹۹۷،۲ ). بندور ا مطرح
میکند که خود کارآمدی، توان سازندهای است که بدان وسیله؛ مهارتهای شناختی ، اجتماعی ،
عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به گونهای اثربخش سازماندهی میشوند (به
.(۲۰۰۸ ، نقل از سارا ۳
اضطراب امتحان: اضطراب امتحان نوعی خود اشتغالی ذهنی است که با خودکم انگاری و
تردید در باره توانائیهای خود، مشخص میشود و غالبا” به ارزیابی شناختی منفی، عدم تمرکز
حواس، واکنشهای جسمانی نا مطلوب و افت عملکرد تحصیلی فرد منجر میگردد. تعاریف عملیاتی: الف) حالت فراشناختی : منظور از حالت فراشناختی در پژوهش حاضر نمره ای است که
آزمودنی در پرسشنامه حالت فراشناختی (انیل و عابدی، ۱۹۹۷ ) ترجمه و هنجاریابی نویدی
۱۳۸۳ ) که با هدف سنجش حالتهای فراشناختی تدوین شده، کسب مینماید. )
ج) خودکارآمدی: منظور از خودکارآمدی در تحقیق حاضر نمره ای است که آزمودنی از
۱۹۸۲ ) کسب مینماید. ، مقیاس تست خودکارآمدی کلی ۱ (شرر ۲
چ) اضطراب امتحان : سطحی از اضطراب که توسط سیاهه امتحان ۳، هنجاریابی شده
توسط ابوالقاسمی، اسدی مقدم، نجاریان و شکرکن ( ۱۳۷۵ ) بدست می آید، نشانگر اضطراب
امتحان آزمودنی خواهد بود.

 

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی مسعود حامدی روانشناس، مسعود حامدی مشاور، مسعود حامدی روان درمانگر، مسعود حامدی متخصص اعصاب و روان، مسعود حامدی روانپزشک
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
مسعود حامدی
روانشناس بالینی و فردی
(6)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر