منو
X

تصویر
معصومه قربانزاده
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
60%

دقت

0%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

20%

وقت شناسی

40%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من معصومه قربانزاده هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۳، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مقایسه اثربخشی آموزش مکالمه زوجین بر اساس اصول مستخرج از احادیث و روایات اسلامی با روش شناختی-رفتاری در افزایش سازگاری زناشویی” می باشد که در ادامه بخشی از کلیات پژوهشی آن را مطالعه می کنید:

بیان مسئله:
سازگاری زناشویی یک فرایند از زندگی است و در روزهای اولیه از ازدواج نیازمند توجه جدی است. همانطور
۳۳۸۲ اشاره میکند، شناخت صفات فردی همسر یک فرایند مستمر در ازدواج است، چرا که حتی که لاسول ۳
اگر دو نفر یکدیگر را قبل یا در زمان ازدواج بشناسند، این امکان وجود دارد که افراد در طول چرخهی زندگیشان
تغییر کنند )گول و همکاران، ۲۰۳۱ (؛ بنابراین سازگاری زناشویی نیازمند یک بلوغ، رشد و توسعه برای درک همسر
.) است. اگر این بلوغ وجود نداشته باشد، مرگ در رابطه زناشویی اجتنابناپذیر خواهد بود )نیما ۲۰۳۱،۲
آمار طلاق بیانگر این موضوع است که این پدیده در سالهای اخیر سیر صعودی پیدا کرده است. به طوری
۳۳ درصد بوده و در سال / که طبق آمار، شاخص نسبت طلاق به ازدواج در کشور، در سال ۳۱۸۶ رقمی در حدود ۳
.) ۳۸ درصد رسیده است )سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، ۳۱۳۲ / ۳۱۳۳ به عدد ۳
گزارشهای بالینی نشان داده است که علت اصلی و مشترک مراجعه زوجین به زوجدرمانیف مشکلات ارتباطی
.) است ثناگویی،جانبزرگی و مهدویان، ۳۱۳۰
ارتباطات اجتماعی ۱ مخصوصاً گفتگو ۴ علاوه بر نیاز انسان به عنوان یک موجود اجتماعی، در شناخت و رشد
او نیز تأثیر دارد )منادی، ۳۱۸۵ (. گفتگو قلب روابط صمیمی انسانی است و پایه و اساسی است که سایر جنبههای
روابط انسانها بر آن بنا نهاده میشود. گفتگو راهی است که انسان از طریق آن معانی را خلق میکند و به صورت
کلامی و یا غیرکلامی آن را با دیگران در میان میگذارد )شیری، ۳۱۸۱ (. گفتگویی که پایان خوشی دارد نشانهی
صمیمیت است. طرفین میدانند که دیگری چه میگوید و تدریجاً از اینکه میتوانند آزادانه حرف بزنند و منظور
یکدیگر را بفهمند، لذت میبرند؛ اما در ازدواجهای ناموفق، لذت گفتگو در فضای آلوده شکایتها و گلهگزاریهای
خشمگینانه و سوءتفاهمها گم میشود و جای اشارات دلنشین را اشارات انتقادی، بهانهگیریها و تهدیدها پر
میکند. زوجین گاه از این واقعیت غافل میمانند که، صمیمانهترین ارتباط آنها باهم، گفتگوست. هم صحبتی زن
و شوهر با هم برای رشد و بقای احساس صمیمیت آنها نقش قطعی مییابد. متأسفانه بسیاری از زوجها و شاید
بتوان گفت اغلب آنها از مهارتهای لازم برای گفتگو با یکدیگر برخوردار نیستند، بنابراین، بیآنکه بخواهند، گرفتار سوءتفاهم، دلسردی و تکدرخاطر میشوند )بک، ۳۱۸۸ (. همچنین، ناآشنایی زوجین نسبت به سبک گفتگو یکدیگر،
موجب میشود که آنان، ریشه این سوءتفاهم را در شخصیت طرف مقابل خود جستجو کنند. به عبارت دیگر با
شناختن تفاوتهای موجود در سبک گفتگو، متوجه میشوند اختلاف سبکی آنان، منجر به تفسیرهای غیر واقعی
.)۳۱۸۱ ، شده است )تانن ۳
بسیار دیده شده است که ریشهی مشکلات زناشویی، در نوع و شیوه تفکر زوجها راجع به هم و راجع به نوع
روابط آنها نهفته است )داتیلو و اپستاین ۲۰۰۵،۲ (. در فرآیند سازگارانه، زوجین در باورها و انتظارات خود، دچار انواع
تحریفها و خطاهای شناختی میشوند که برخی از آنها بیشتر شناخته شده و گویا شیوع بیشتری نیز دارند. برخی
، از رایجترین آنها عبارتند از: تعمیم مبالغهآمیز ۱، برچسب زدن ۴، شخصی سازی ۵، بزرگ نمایی ۶، نتیجه گیری شتابزده ۱
.) تفکر همه یا هیچ ۸ و استدلال اشتباه ۳ )نوابینژاد و ملک، ۳۱۸۳
عدم شناخت زوجین از ویژگیهای جنس مخالف و مجهز نبودن زوجین به مهارتهای ارتباطی -به ویژه
مهارتهای کلامی و خود ابرازی- به عنوان دو عامل مهم در ریشهیابی زمینههای ایجاد تحریفهای شناختی
معرفی شده است. این دو عامل تأثیر تنگاتنگی بر هم میگذارند و در جاهایی یکدیگر را تشدید میکنند
)طباطبایی، ۳۱۸۸ (. درمانگران شناختی- رفتاری ضمن تأکید بر اهمیت بازسازی شناختی در افزایش سازگاری
زناشویی، اظهار داشتهاند که این باورها میتواند بر روابط افراد و نیز وضعیت درگیری و تعارض زناشویی آنها
تأثیرگذار باشد )کالکن و ارسانلی ۲۰۰۸،۳۰ (. به طوری که الیس علت تعامل زناشویی آشفته را در انتظارات غیرواقع
بینانهای میداند که زن و شوهر نه تنها در مورد خود و دیگران، بلکه در مورد روابط زناشویی خود نیز دارند
)الیس، ۲۰۰۱ (؛ بر این اساس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که محتوای شناختی مهمتر از باورهای غیرعقلانی
در اختلال کارکرد زناشویی تأثیرگذار است. بر همین قیاس، ادراک بین فردی، به عنوان مثال، راهی که افراد خود
و همسرشان را درک میکنند، به عنوان یک شاخص مهم در سازگاری زناشویی نقش دارد )مولر و وان
زیل ۳۳۳۳،۳۳ (. از اینرو کسانی که باورهای منطقی بیشتری دارند در زندگی زناشویی خود سعی میکنند در مورد مشکل ارتباطی، روش مناسبتر بحث و گفتگو را به کار برده و پیشنهاد راهحل و مذاکره دهند، احساساتشان را
نسبت به هم ابراز کنند و در این شرایط رضایت و خشنودی بیشتری از زندگی زناشویی خود احساس میکنند.
در مقابل زوجینی که باورهای غیرمنطقی دارند در گفتگوها بیشتر از زوجهای منطقی، رفتار کلامی و غیر کلامی
منفی دارند. چنانچه زوجین با مسألهای در روابط زناشویی خود مواجه شوند و نتوانند به نحو مؤثر در مورد پیدا
کردن راهحل از طریق گفتگو با یکدیگر به توافق برسند و بر آن سرپوش بگذارند، این کنارهگیری دو جانبه میتواند
.) با افزایش انتظارات و باورهای غیرمنطقی آنها همراه باشد )سیاوشی و نوابینژاد، ۳۱۸۴
به دلیل توجه روز افزون به ارزیابی و اصلاح فرایندهای شناختی که ممکن است واسطه رفتارهای زن و شوهر
نسبت به یکدیگر باشد، در سالهای اخیر مفهوم زناشویی با یک مفهوم گستردهتر از اختلال در عملکرد رابطه
۳۳۸۱ (. با در نظر گرفتن ارتباط میان باورهای ، زناشویی، مشخص میشود )املکامپ، کرول، ساندرمن و روفن ۳
غیرمنطقی و ناسازگاری زناشویی، میتوان گفت که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد )همان
منبع(؛ بنابراین آموزش راههایی برای فائق آمدن بر درگیریها و تعارضات زوجین و اتخاذ اقداماتی علیه مشکلات
قبل از تبدیل شدن آنها به نتایج منفی و آماده سازی همسران برای مشکلات احتمالی در آینده، به طور قابل
ملاحظهای به تداوم و توسعه روابط آنها کمک میکند )کالکن و ارسانلی، ۲۰۰۸ (. هم اکنون دیدگاههای نظری
متعددی با رویکردهای متفاوت به دنبال تبیین و حل تعارضات زناشویی هستند )عامری، نوربالا، اژهای و رسولزاده،
.)۳۱۸۲
داتیلو ۳۳۳۱ ، روش کارآمد و مؤثر جهت تغییر باورها در بازسازی شناختی را، درمان شناختی- رفتاری
میداند )فرید برگ ۲۰۰۶،۲ (. درمانهای شناختی-رفتاری در کار با زوج ها، افزایش تقویتکنندهها و تبادل مثبت،
آموزش مهارتهای ارتباطی، تغییر و اصلاح الگوهای فکری و روشهای حل تعارض را دنبال میکنند که تحقق
.) این اهداف در بهبود صمیمیت و سازگاری زناشویی مؤثر است )اعتمادی، نوابینژاد، احمدی و فرزاد، ۳۱۸۵
۱است که بندلر و گریندر ۴ برای » برنامه عصبی-کلامی « از دیگر رویکردهای علمی، تدوین راهبرد مداخلهای
نخستین بار به منظور ارائه الگوی رواندرمانی موفق عرضه کردند )کجباف، مقدس و آقایی، الف ۳۱۳۰ (. برنامهریزی عصبی- کلامی، حوزههای مطالعاتی وسیعی را در بر میگیرد که در این میان میتوان به الف. ساماندهی کنش
ارتباطی آدمی؛ ب. نقش ساختارهای عصبی در کنش ارتباطی؛ و ج. نقش فرایندهای درونی کلامی در خلق واقعیات
زندگی اشاره کرد. از این رو به نظر میرسد که بین مهارتهای برنامهریزی عصبی-کلامی و مهارتهای زندگی
.) ارتباط معناداری وجود دارد )احتشامیتبار، مرادی و شهرآرای، ۳۱۸۵
در کنار رویکردهای یاد شده، امروزه علاقهی زیادی نسبت به مذهب در میان روانشناسان، به ویژه حوزهی
رواندرمانگری و مشاوره به چشم میخورد )حسینی، ۳۱۸۱ (. علی رغم تحقیقات گوناگونی که دربارهی رابطهی
مذهب و دینداری با متغیرهای متعدد روانشناختی- چه در حوزه فردی و چه در حیطه زناشویی- صورت گرفته
است، ضرورت استفاده از رویکردهای مذهبی در کنار دیگر تکنیکهای درمانی، بخصوص در کشورهایی که به
.) اعتقادات مذهبی پایبندی بیشتری دارند، بیشتر محسوس است )حیرت، شریفی، فاتحیزاده و احمدی، ۳۱۳۰
خوشبختانه و البته بر خلاف تصّور موجود، دین، آموزههای فراوانی در حوزهی مهارتهای زندگی دارد،
آموزههایی که یا دیده نشدهاند و یا به درستی فهم نشدهاند )پسندیده، ب ۳۱۳۳ (. اولیای دین، با توجه به اهمیت
خانواده در حیات انسانی، مطالب ارزشمندی را بیان نمودهاند که در قالب حدیث ارائه شده است. از اینرو حدیث،
منبع مطمئنی برای یافتن اطلاعات لازم دربارهی خانواده و مهارتهای زندگی زناشویی است )پسندیده، الف
۳۱۳۳ (. از جمله در آموزهها و دستورات اسلامى ضمن توصیه به برقراری ارتباط با اعضای خانواده و جویای احوال
آنان شدن، توصیههای الزامی و اخلاقی فراوانی دربارهی چگونگى رفتار و ارتباط کلامى با اعضای خانواده نیز ارائه
گردیده است )احمدپناهی، ۳۱۸۸ (. در احادیث اسلامی توصیه شده است که، باید زبان را به آداب خوش کلامی و
زیبا سخن گفتن که یک نوع هنر است عادت داد. به عنوان نمونه، در احادیث به گفتگوی ملایم ۳، ابراز محبت
زبانی ۲ و توجه به زمان مناسب برای گفتگو ۱ اشاره شده است.

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی معصومه قربانزاده روانشناس، معصومه قربانزاده مشاور، معصومه قربانزاده روان درمانگر، معصومه قربانزاده متخصص اعصاب و روان، معصومه قربانزاده روانپزشک
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
معصومه قربانزاده
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر