منو
X

تصویر
مهدی نساجی
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
60%

دقت

60%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من مهدی نساجی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۸۶، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “در (AMT) استاندارد سازی آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس
بین دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران” می باشد که در ادامه بخشی از کلیات پژوهشی آن را مطالعه می کنید:

بیان مساله:
هر پرسشنامه ای در صورتی می تواند در جوامع آماری مورد استفاده قرار گیرند که برای
جامعه های مورد نظر هنجاریابی شده باشد . متاسفانه در کشور ما برخی از آزمون ها به کرات
مورد استفاده قرار می گیرند بدون آنکه اعتبار و روایی آنها برای جامعه های مورد نظربه دست
آمده باشد . پرسشنامه هرمنس نیز از جمله همین آزمون هاست. پرسشنامه ای که بارها در
پژوهشهای مختلف توسط پژوهشگران در ایران مورد استفاده قرار گرفته است . از این رو به نظر می رسد باید از پرسشنامه هرمنس ابزاری دقیق و علمی که متناسب با ساختار فرهنگی
ایران باشد بدست آورد. به ویژه آنکه در سطح مدارس کشور احتیاج به چنین پرسشنامه ای بیش
از پیش مورد نیاز و تقاضا قرار گرفته است .
این پرسشنامه در سال ١٩٧٧ تهیه شده و شامل ٢٩ سوال بوده و در سالهای اخیر ضمن حفظ
اصالت مواد پرسشنامه هرمنس ، بر اساس نظریه های معروف و معتبری مانند نظریه نیازهای
آشکار موری یا نظریه نیاز به پیشرفت اتکینسون و اشنایدر ، توسط هومن و عسگری تجدید نظر
شده و ١١ پرسش به آن اضافه شده است تا بدین ترتیب اعتبار و روایی آزمون افزایش یابد .
بنابراین موضوع اصلی پژوهش استاندارد ساختن این آزمون و به بیان دیگراعتبار یابی و
رواسازی ابزار سنجش انگیزه پیشرفت هرمنس( تجدید نظر شده توسط هومن ) است.

اهداف پژوهش:
١ – تهیه ابزار معتبر و روا برای سنجش انگیزه پیشرفت .
٢ – تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت .
٣ – سنجش میزان انگیزه پیشرفت دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران.
۴ – تهیه جداول نرم .
۵ – کمک به مربیان و روانشناسان در درک مشکلات عاطفی و یادگیری دانش آموزان .
۶ – کمک به انجام مشاوره و راهنمایی شخصی دانش آموزان .
٧ – فراهم آوردن زمینه لازم برای مطالعات روانشناختی و تر بیتی .
٨ – تدارک زمینه ای برای ساخت ابزارهای پیشرفته تر و تهیه نرم مناسب در سطح ملی.

اهمیت پژوهش: انگیزه پیشرفت از جمله مفاهیم انگیزشی است که مورد توجه روانشناسان بوده است ، وجود
نظریات مختلف و پژوهشهای نظری متعدد در این زمینه دلیل این ادعا است .هم چنین انگیزش
دانش آموزان در کلاس درس ، برای سالیان زیاد مرکز پژوهشهای کاربردی بوده است و
پژوهشگران تلاش می کردند تا رفتارهای مربوط به تکلیف دانش آموزان را افزایش دهند.
پیشرفت کودکان در مدرسه و در بزرگسالی نه تنها به تواناییهای آنان بلکه به انگیزش ، نگرشها
و واکنشهای عاطفیشان به مدرسه و سایر مسایلی که در موفقیت دخالت دارند ، بستگی دارد . از
مفاهیم اولیه ای که روان شناسان برای تبیین این جنبه از پیشرفت ارایه کرده ند انگیزه پیشرفت
.( است( گنجی و حسن زاده ، ١٣٨٣
برای توضیح و توجیه اختلاف بین دانش آموزانی که استعداد یکسان برای یادگیری دارند اما
پیشرفت تحصیلی آنها متفاوت است ، می توان از این سازه استفاده کرد ( سیف ، ١٣٨٢ ). هدف
بررسی مسایل پرپیشرفتی ١٠ و کم پیشرفتی ١١ این فرض است که متغیرهای انگیزشی و هیجانی
در موفقیت تحصیلی نقش تعیین کننده ای دارند ( اسپرینتال ١٢ و اسپرینتال ، ١٩٧٨ ، به نقل از
( گنجی و حسن زاده ، ١٣٨٣
پژوهشهای فراوانی بر محور بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت و سایر سازه های روانشناختی
صورت گرفته است ، گزارش برخی از این تحقیقات در فصل دوم خواهد آمد .
زمینه های اشاره شده در بالا ، و نیز بسیاری زمینه های دیگر همگی حکایت از گستردگی
پژوهشها در مورد انگیزه پیشرفت دارد. از این رو تهیه ابزاری معتبر و روا برای انجام
پژوهشهای دارای اعتبار در این زمینه ضروری به نظر می رسد ، لذا در این تحقیق قصد آن است که آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس برای دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران هنجار یابی
شده ، تا زمینه را برای تحقیقات علمی دراین موضوع فراهم شود.

پرسشهای پژوهش:
١- آیا پرسشنامه انگیزه پیشرفت از اعتبار کافی برخوردار است ؟
٢- آیا پرسشنامه انگیزه پیشرفت از روایی کافی برخوردار است ؟
٣- پرسشنامه انگیزه پیشرفت از چه عواملی اشباع شده است ؟
۴- آیا بین میزان انگیزه پیشرفت دختران و پسران تفاوت وجود دارد ؟

تعریف واژه ها و اصطلاحات:
اعتبار ١٣ : واژه های هم معنا با اصطلاح اعتبار عبارتند از ثبات یا هماهنگی ١۴ ، قابلیت
اعتماد ١۵ ، پایایی ١۶ ، پیش بینی پذیری ١٧ ، همگونی ١٨ ، حساسیت ١٩ ، و دقت ٢٠ . مقصود از
اعتبار یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با همان وسیله (یا
وسیله مشابه و قابل مقایسه با آن ) تحت شرایط مشابه دوباره اندازه بگیریم ، نتایج حاصل تا چه
اندازه مشابه ، دقیق و قابل اعتماد است . یک وسیله معتبر آن است که دارای ویژگی تکرار پذیری ٢١ و باز پدید آوری ٢٢ باشد ، یعنی بتوان آن را در موارد متعدد به کار برد و در همه
. ( موارد یکسان تولید کرد ( هومن، ١٣٨٠
روایی ٢٣ : مهمترین سوالی آه باید در مورد هر روش سنجش پرسیده شود این است آه این
روش تا چه حد روا است . مقصود از روایی آن است آه وسیله اندازه گیری به واقع بتواند
خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد و نه خصیصه دیگری را . روایی موضوعی پیچیده و
.( بحث انگیز است آه در پژوهشهای رفتاری حائز اهمیت فراوان است (هومن، ١٣٨٠
نرم ٢۴ : نرم عبارت است از متوسط عملکرد گروه نمونه ای از آزمودنی ها آه به روش
تصادفی از یک جامعه تعریف شده انتخاب می شوند (آرلینگر، ١٣٧٧ ترجمه شریفی).
انگیزه پیشرفت : بنابر یک تعریف، انگیزه پیشرفت ، میل و اشتیاق یا تلاش و کوششی است که
فرد برای دستیابی به یک هدف یا تسلط بر اشیاء ، امور و یا افراد و اندیشه ها و یا یک معیار
متعالی از خود ابراز می دارد (ویلدر، ١٩٨٩ ).در این پژوهش نتایج بدست آمده از اجرای
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس ( تجدید نظر شده توسط هومن ) به عنوان ملاک انگیزه
پیشرفت در نظر گرفته می شود .
تحلیل مولفه ای ٢۵ : تحلیل و درک مولفه های زیر بنایی فرایند های ذهنی از طریق مطالعه
ضریب همبستگی بین نمره های مواد پرسشنامه .است . بر اساس این روش در هر یک از خانه
های قطری ماتریس همبستگی عدد یک قرار می گیرد آه علاوه بر واریانس مشترک ،
واریانس اختصاصی و واریانس خطا را نیز در بر دارد . این روش در جستجوی ساختاری است آه همه واریانسهای مجموعه متغیرهای مورد نظر را تبیین آند (ثرندایک ١٣٧۵ ، ترجمه
هومن).
عامل ٢۶ : متغیر جدیدی است آه از طریق ترآیب خطی نمره های اصلی آزمون حاصل می
شود . بنابراین وقتی عامل ها از ماتریس داده ها استخراج می شوند تعداد انها باید آمتر از
تعداد متغیرها باشد (ثرندایک ١٣٧۵ ، ترجمه هومن).
بار عاملی ٢٧ : همبستگی یک عامل با یک متغیر است . بار عاملی یک تست همبستگی آن تست
با اندازه آافی و ایده آل یک عامل است(ثرندایک ١٣٧۵ ، ترجمه هومن).
میزان اشتراک ٢٨ : به مجموع مجذورات بارهای عاملی یک آزمون یا یک متغیر ، میزان
اشتراک گفته می شود(ثرندایک ١٣٧۵ ، ترجمه هومن).
چرخش متعامد ٢٩ : چرخشی است که در آن محورهای عامل ها عمود بر یکدیگرند و هر محور
به میزان زاویه قائمه چرخش داده می شود(ثرندایک ١٣٧۵ ، ترجمه هومن).
چرخش مایل ٣٠ : چرخشی است که محورهای عاملها در آن عمود بر یکدیگر نیست (ثرندایک
١٣٧۵ ، ترجمه هومن).

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
  • رشته تحصیلی روانشناسی تربيتی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی مهدي نساجي روانشناس، مهدي نساجي مشاور، مهدي نساجي روان درمانگر، مهدي نساجي متخصص اعصاب و روان، مهدي نساجي روانپزشک
تخصص ها
  • روان‌شناسی تربیتی
تصویر
مهدی نساجی
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر