منو
X

تصویر
مهدی قربانی
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
80%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

60%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

مهدی قربانی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز در سال ۱۳۹۱، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “مقایسه ی رضایت زناشویی، راهبرد های مقابله ای و سبک زندگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی شهرستان آذر شهر” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شهید مدنی تبریز

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

عنوان:

مقایسه ی رضایت زناشویی، راهبرد های مقابله ای و سبک زندگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی شهرستان آذر شهر

استاد راهنما:

دکتر فخرالسادات قریشی راد

استاد مشاور:

دکتر مهران سلیمانی

پژوهشگر:

مهدی قربانی

شهریور ۱۳۹۱

فهرست مطالب

عنوان

چکیده:

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

شرح و بیان مسئله پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اهداف پژوهش

سؤال های پژوهش

فرضیه اصلی

سوال های پژوهشی

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

تعاریف مفهومی

تعاریف عملیائی

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

پیشینه ی نظری

عقب ماندگی ذهنی

تاریخچه توجه به عقب ماندگی ذهن

تعریف عقب ماندگی ذهنی

طبقه بتنادی عقب ماندگی ذهنی

علل پیدایش عقب ماندگی ذهنی

پیشگیری از عقب ماندگی ذهن

تأثیر کودک کم توان ذهنی بر خانواده

رضایت زناشویی

تعریق رضایت زناشویی

عوامل مؤثر بر رضایت زناشویی

ویژگی های یک خانوادهی منسجم با کار کرد مطلوب

راهبرد های مقابله ای

تاریخچه و تعریف راهبردهای مقابله ای

استرس

نظریه ها در زمینه ی استرس

مقابله

منابع مقابله ای

طبقه بندی راهبردهای مقابله ای

راهبردهای مقابله ای و سلامت روان

تفاوت های جنسیتی در استفاده از راهبردهای مقابله ای

سبک زندگی

تاریخچه و تعریف سبک زندگی

هسته ی مرکزی سبک زندگی

تحول سبک زندگی

عناصر و کار کردهای سبک زندگی

انواع سبک زندگی

عوامل مؤثر در ناسازگاری

درمان در رویکرد آدلری با تأکید بر سبک زندگی

تعامل سبک زندگی و رضایت زناشویی

تعامل راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی

تعامل سبک زندگی و راهبردهای مقابله ای

استرس در والدین کودکان کم توان ذهنی

پیشینه ی تجربی

نتایج پژوهش های داخلی

نتایج پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

جمع بندی نهایی

فصل سوم: روش پژوهش

مقدمه

روش پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری به روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

پرسشنامه ی خصوصیت های دموگرافیک

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

مقیاس های اصلی آدلری برای موفقیت بین فردی – نسخه بزرگسالان

پرسشنامه ی راهبرد های مقابله ای بیلینگز و موس

فرایند اجرای پژوهش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه

یافته های توصیفی

بررسی پیش فرض ها

تحلیل فرضیه ها و سوال های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه بحث و نتیجه گیری

جمع بندی نهایی

محدودیت های پژوهش

پیشنهاد ها

پیشنهاد های پژوهشی

پیشنهاد های کاربردی

پیوست ها

پیوست ۱: (پرسشنامه ی خصوصیت های دموگرافیک)

پیوست ۲: پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ)

پیوست ۳- ( مقیاس های اصلی آدلری برای موفقیت بین فردی – نسخه بزرگسالان)

پیوست ۴: (پرسشنامه راهبردهای مقابلهای پیلینگز و موس)

فهرست منابع

منابع فارسی

منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی (Abstract)

چکیده:

هدف: هدف این پژوهش اندازه گیری سه متغیر رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و مقایسه آن با والدین کودکان عادی بوده و علاوه بر آن مادران و پدران نیز مورد مقایسه قرار گرفتند.

روش: طرح پژوهشی توصیفی و از نوع پس رویدادی می باشد. جامعه آماری این پژوهش گلبهی والدین دارای کودک زیر ۱۴ سال شهرستان آذرشهر در سال ۱۳۹۰ می باشد. نمونهی انتخابی شامل ۵۰ مورد از والدین کودکان کم توان ذهنی (شامل ۵۰ پدر و ۵۰ مادر، در مجموع ۱۰۰ نفر) و همین تعداد والدین کودکان عادی بوده که گروه اول با توجه به ملاک های ورود و خروج و گروه دوم به روش هدفمند انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های ویژگی های دموگرافیک، رضایت زناشویی انریچ، مقیاس های اصلی آدلری برای موفقیت بین فردی و راهبرد های مقایلهای بیلینگز و موی جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون های آماری تحلیل واریانس یکراهه همبستگی گشتاوری پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه، توسط نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: بین دو گروه والدین، از لحاظ سه متغیر رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی، به طور کلی تفاوت معناداری وجود داشته است ( ۰۱ / ۰>P). در گروه والدین کودکان کم توان ذهنی مادران از رضایت زناشویی پایین تر و راهبردهای مقابله ای ناکارآمد ثری برخوردار بوده اند و راهبردهای مسأله مدار کمتری به کار می برند. سطح تحصیلات والدین ( ۰۵ / ۰>P) و میزان درآمد خانواده ( ۰۱ / ۰>P) به عنوان دو متغیر تأثیر گذار بر رضایت زناشویی زوجین در هر دو گروه به شمار آمد و روابط معناداری میان راهبرد های مقابله ای و سبک های زندگی والدین با رضایت زناشویی آنها به دست آمد ( ۰۱/ ۰>P).

نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشانگر سطوح پایین تر رضایت زناشویی و ناکارآمدتر بودن راهبردهای مقابله ای و سبک های زندگی در والدین کودکان کم توان ذهنی بوده و علاوه بر آن، مؤلفه های راهبردهای مسأله مادار، سطح درآمد و علاقه ی اجتماعی به عنوان عوامل پیش بینی کنندهی رضایت زناشویی این والدین به شمار آمد.

واژه های کلیدی: رضایت زناشویی، راهبرد های مقابله ای، سبک زندگی، والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

امروزه مشکلات مراقبت از فرزند کم توان ذهنی مورد توجه فراوان واقع شده است چرا که وجود این کودکان در خانواده، وظایف والدینی مرسوم در جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. به عنوان مثال بر نقش مادران در جهت دهی به زندگی و برآورده کردن انتظارات سایر اعضای خانواده اثر می گذارد.بدون شک، خانواده نخستین و مهم ترین بستر رشد همه جانبه ی انسان محسوب می شود و از دیر باز نقش ها و کارکردهای خانواده مورد توجه روانشناسان، جامعه شناسان و متخصصان تعلیم و تربیت بوده است (به پژوه و رمضانی، ۱۳۸۴), نهاد خانواده وظیفه ی خطیری بر عهده دارد. وظیفه خانواده مراقبت از فرزندان و تربیت آن ها، برقراری ارتباط سالم اعضا با یکدیگر و کمک به استقلال کودکان است، حتی اگر کودک کم توان ذهنی باشد (علی زاده، ۱۳۸۱).مشاهده ی روز مردی روان پزشکان و روان شناسان نشان می دهد که وجود کودک عقب ماندهی ذهنی مسائل و مشکلاتی را در خانواده ها ایجاد می کند به خصوص اگر سایر کودکان خانواده دارای هوش طبیعی و حتی باهوش تر از طبیعی باشند. واکنش های پدر و مادر نسبت به کودکان عقب ماندهی خود یکسان نیست و غالبا به میزان عقب ماندگی ذهنی، راهنمایی روانپزشکی روان شناس، وضع اجتماعی و اقتصادی خانواده، شخصیت والدین و سایر عوامل بستگی دارد (میلانی فر، ۱۳۸۳). مادر و پدر ممکن است از داشتن فرزند کم توان ذهنی به شدت رنج ببرند و حالائی همچون افسردگی ، اضطراب ، پرخاشگری ، ترس و خجالت از خود نشان دهند و یا حتی آرزوی مرگ داشته باشند (البرزی و بشاش، ۱۳۷۵). معمولا اولین واکنش قابل پیش بینی والدین در مقابل ناتوانی کودک کم توان ذهنی، ضربهی روانی است که می تواند حالت های یأس و ناامیدی، غمگینی، افسردگی، احساس تنهایی، ترس، خشم، ناکامی، جاخوردن، احساس نابودی، گیجی، تردید در همه چیز و احساس افتادن در تله ای که راه فراری از آن نیست، در پی داشته باشند (اینگرام ، ۱۹۹۷)به طور کلی خانوادهی کودک کم توان ذهنی به لحاظ داشتن کودکی متفاوت از سایر کودکان، با مشکلات فراوانی در زمینه ی نگهداری، آموزش و تربیت آنها روبرو است و این مسائل همگی بر والدین فشار هایی وارد می کند که سبب برهم خوردن آرامش و یکپارچگی خانواده می شود و در نتیجه انطباق و سازگاری آنها را تحت تأثیر قرار می دهد (علی زاده، ۱۳۸۱). این وضعیت با انتظارات والدین دارای فرزند کم توان ذهنی منطبق نمی باشد و ممکن است نارضایتی زناشویی آنها را فراهم سازد، همچنین تحت چنین شرایط استرس زایی والدین ممکن است از راهبردهای مقابله ای ناکارآمد جهت کنار آمدن با این شرایط، استفاده نمایند.از طرفی یکی از مفاهیم بنیادی تأثیر گذار در رضایت زناشویی که جزء خصوصیات شخصیتی زوجین است سبک زندگی است (یوسفی، ۱۳۸۹). در روان شناسی فرد نگر، هر فرد به عنوان مجموعه ای از توانایی های جسمی روانی و هیجانی دیده می شود و ذهن و جسم با هم در تعامل هشیار و ناهشیار هستند. رفتارهای فرد به عنوان بخشی از الگوی یکپارچه ادراک می شود و این موجب می شود که برای هر فرد سبک زندگی منحصر به فردی در نظر گرفته شود، اصطلاحی که نسبت به شخصیت، پویایی و تحرک بیشتری را می رساند (جان ، ۲۰۰۰).سبک زندگی می تواند به عنوان مجموعه فعالیت های شناختی و رفتاری نگریسته شود که افراد برای حل مشکلات زندگی و در محیط اجتماعی به کار می گیرند (استولتز و کرن ، ۲۰۰۷). تأثیر کودک کم توان ذهنی بر والدین نه تنها می توانا متأثر از سبک های مقابله ای این والدین باشد بلکه از ویژگی های شخصیتی آن ها نیز تأثیر می پذیرند. در این پژوهش سعی بر آن است که راهبردهای مفایلهای والدین کودکان کم توان ذهنی و سبک زندگی این والدین، به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی آ نها، به عنوان دو عامل مهم و تأثیر گذار بر رضایت زناشویی این والدین، مورد بررسی قرار گرفته و با والدین کودکان عادی مقایسه گردد.

شرح و بیان مسأله ی پژوهش

رسیدگی به مشکلات ناشی از وجود کودک معلول و به ویژه کم توان ذهنی در خانواده های این کودکان حائز اهمیت است. وجود تفاوت بین انتظارات والدین و عملکرد کودک کم توان ذهنی در جریان رشد این کودکان به صورت دوره ای ادامه می یابد و موجب ایجاد استرس در خانواده و تداوم این استرس می گردد.والدین کودک معلول برای مقابله با مشکلات خانوادگی، شناسایی و قبول کم توانی ذهن کودک و مقابله با مشکلات ایجاد شده در این زمینه به کمک نیاز دارند (حسینی و رضازاده، ۱۳۸۱). وجود کودک معلول و کم توان ذهنی در روابط خانوادگی تغییراتی ایجاد می کند. اگر معلولیت شدید باشد با کودک دارای معلولیت چند گانه باشد، این تغییرات شدیدتر خواهند بود. به تدریج که کودک بزرگتر می شود والدین دل مشغول استقلال کودک کم توان ذهنی می شوند که ممکن است برای مدت طولانی ادامه پیدا کند و متأسفانه نمی توان به راحتی بر آن غلبه کرد (ایسنسون ، ۱۹۹۱).یکی از عواملی که تحت تأثیر معلولیت کودک قرار می گیرد عملکرد موفق کار کردهای روانی اعضای خانواده در قالب تفکر، خلق و رفتار است که منجر به فعالیت های ثمربخش و روابط ارضا کننده با دیگران و توانایی انطباق با تغییر و مادارا کردن و رویارویی با ناملایمات می شود. افراد بهنجار و دارای سلامت روان کسانی هستند که با خود و با محیط اطرافشان هماهنگ و سازگار هستند و از مقتضیات فرهنگی با دستورات اجتماع خود پیروی می کنند (سادوک و سادوک ، ۱۳۸۲).خانواده از کنش متقابل یک مرد و یک زن ناشی می شود و رضایت زناشویی معلول عوامل متعددی در ارتباطات میان زن و شوهر و فرزندان است. رضایت زناشویی وقتی وجود دارد که وضعیت فرد در روابط زناشویی با آنچه وی انتظار دارد، منطبق باشد و نارضایتی زناشویی وقتی اتفاق می افتد که وضعیت فرد در روابط زناشویی با آنچه وی انتظار دارد، منطبق نباشد (وینچ ، ۲۰۰۰). رابطهی زناشویی به عنوان مهم ترین و اساسی ترین رابطهی انسان توصیف شده است، زیرا ساختاری اولیه را برای بنا نهادن رابطه ی خانوادگی و تربیت کردن نسل آینده فراهم می سازد (لارسون و هولمن، ۱۹۹۴). رضایت زناشویی یک جنبه بسیار مهم و پیچیده از یک رابطه زناشویی است (استرنبرگ و حجت، ۱۹۹۷). به عبارت دیگر، یکی از جنبه های حیاتی یک سیستم زناشویی، رضایتی است که همسران در رابطه خویش احساس و تجربه می کشتناد (تانی گوچی، فریمن، تایلور و مالکارن ۲۰۰۶). بنابر این رضایت زناشویی یکی از بهترین و رساترین مفاهیم برای تعیین و نشان دادن میزان شادی و پایداری یک رابطه زناشویی است (یوسفی، ۱۳۸۹).عوامل گوناگونی به عنوان مؤلفه های مؤثر بر رضایت زناشویی شناسایی شده اند که از جملهی آنها می توان به وجود فرزندان در خانواده اشاره کرد (قربانعلی پور، فراهانی، برجعلی و مقدس، ۱۳۸۷). وجود فرزندان در خانواده به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر رضایت زناشویی به شمار می آید، نه تنها وجود یا عدم وجود و تعداد فرزندان، بلکه میزان سلامت جسمانی و روانی آنها نیز می تواند رضایت زناشویی زوجین را تحت تأثیر قرار دهد. وجود کودک معلول و به خصوص کودک کم توان ذهنی در خانواده، مشکلاتی را در جنبه های مختلف زندگی زناشویی به وجود می آورد، نگهداری کودک کم توان ذهنی در خانواده بسیار هزینه بر بوده و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد. در زمینه آموزش نیز این کودکان مشکلات آموزشی اساسی دارند و در موارد شدیدتر این نوع معلولیت، حتی آموزش امور شخصی نیازمند صرف زمان زیادی است. وجود چنین مسائلی در خانوادهای کودک کم توان ذهنی موجب می شود که والدین دائما در معرض فشار روانی قرار گیرند.راهبردهای مقابله ای تلاش های شناختی و رفتاری هستند که افراد در موارد تنیدگی زا، برای کنار آمدن با مسائل و مشکلات خود به کار می برند و نقش اساسی و تعیین کننده ای در سلامت جسمانی و روانی آنها ایفا می کند. ارزیایی شناختی و مقابله، به عنوان بخش اساسی مکانیزم هایی هستند که ارگانیسم از طریق آنها با محیط چالش انگیز انطباق پیدا می کند. میزان کارآمدی راهبرد مقابله ای تعیین کننده ی آن است که آیا از آسیب جلوگیری خواهد شد؟ و آیا یک راهکار انطباق دهنده ی جدید بین ارگانیسم و محیط قراهم خواهد شد؟ و آیا فعالیت های هیجانی به سطح پایه ای خود برخواهد گشت (گوتیرز، پری، تورس، کاسرس و والدز ، ۲۰۰۷)؟ الازاروس و فولکمن به عنوان صاحب نظران مطالعه در روش های مقابله ای، استراتژی های مقابله ای را به دو دستهی متمرکز بر مسأله (مساله ملار) و متمرکز بر هیجان و احساس هیجان مدار) تقسیم بندی کردند. استراتژی های مقابله ای مسأله عداز تلاش هایی را در بر می گیرد که در راستای حل مشکل یا مواجهه با تقاضای مستقیم می باشد. استراتژی مقابله ای هیجان مدار هنگامی به وقوع می پیوندد که شخص در می یابد هیچ چیز به طور مستقیم نمی تواند انجام گیرد پا به فرایند شناختی بر گردد (لیندمن و مک کاتی ، ۱۹۹۹). بر اساس پژوهش های انجام گرفته، والدین کودکان معلول نسبت به والدین کودکان عادی در مواجهه با موقعیت های استرس زا، از راهبردهای مقابله ای متفاوتی استفاده می کنند (خوشایی، فرزادفر، کاکاسلطانی، پور اعتماد و نیکخواه ۱۳۸۹).از سوی دیگر ویژگی های شخصیتی افراد نیز در رویارویی با استرس و وقایع استرس زا بسیار حائز اهمیت است. در مورد والدین کودکان کم توان ذهنی، اگر چه پژوهش های زیادی نشان گر سطح بالای استرس و افسردگی در این والدین بوده انا (اولسون و هوانگ، ۲۰۰۲) با این وجود در این مورد که آیا والدین کودکان کم توان ذهنی با استرس بیش تری از والدین کودکان عادی مواجه هستند شواهد متناقضی وجود دارد (آلتییر ، ۲۰۰۶). از دلایل وجود این تناقض ها می توان به تفاوت در ویژگی های شخصیتی این والدین اشاره کرد.همچنین باید اذعان داشت که یکی از مفاهیم بنیادی تأثیر گذار در رضایت زناشویی که جزء خصوصیات شخصیتی زوجین است سبک زندگی ایشان می باشد (یوسفی، ۱۳۸۹).به اعتقاد آدلر سبک های زندگی دائمی افراد، شکل گسترش یافته شیوه ی زندگی اولیه آنها هستند و با مشاهده ی برخورد افراد با سه تکلیف مهم زندگی خود که عبارتند از: کار، جامعه، و روابط صمیمانه، می توان به سبک زندگی آنها پی برد. زیرا سبک زندگی در انتخاب کار، نحوهی ارتباط با دیگران و عشق منعکس می شود (شارف ، ۱۹۹۶).اگر چه مطابق با دیدگاه آدلر ریشه های سبک زندگی در کودکی قرار دارند ولی افراد در سنین بالاتر نیز می توانند تصمیم بگیرند که سبک زندگی خود را تغییر دهند. در مورد خانوادهی کودک کم توان ذهنی، وجود استرس های دائمی در زندگی که با تولد فرزند معلول در خانواده ایجاد شده و ادامه می یابد را می توان از عوامل مؤثر بر ایجاد این تغییر برشمرد. چرا که سبک زندگی فرد پر خواسته از غایت نگرش او به زندگی است و وجود فرزند کم توان ذهنی در خانواده بر این نگرش ها تأثیر گذار است تا جایی که این امر ممکن است موجب تردید در بسیاری از نگرش های فرد گردد.از آن جا که مفهوم رضایت زناشویی برای توصیف میزان لذتی که فرد از زندگی زناشویی می برد، به کار برده می شود و رضایت بالاتر نشان از موفقیت در زندگی زناشویی دارد، بنابراین بررسی همبسته های رضایت زناشویی حایز اهمیت است، یعنی این که معلوم شود چه متغیرهایی این رضایت در روابط زناشویی را پیش بینی می کشاند. در این پژوهش سعی بر آن است که راهبردهای مقابله ای والدین کودکان کم توان ذهنی و سبک زندگی این والدین، به عنوان یکی از مهم ترین ویژگی های شخصیتی آنها، به عنوان دو عامل مهم و تأثیر گذار بر رضایت زناشویی این والدین، مورد بررسی قرار گرفته و با والدین کودکان عادی مقایسه گردد.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با وجود پیشرفت های صورت گرفته در زمینه ی علم پزشکی انجام مشاوره های قبل از ازدواج و افزایش اطلاع رسانی عمومی در مورد روش های پیشگیری از معلولیت، آمار و ارقام حاکی از آن است که همچنان تعداد کودکان معلول و از جمله کم توان ذهنی رقم بالایی را به خود اختصاص می دهد. با وجود آن که مطالعاتی در زمینه ی بررسی وضعیت خانواده این کودکان صورت گرفته است نیاز به کارهای بیشتر در این زمینه و ارائه ی راهبردهای بیشتر و عملی تر برای کمک به این خانواده ها احساس می شود.آسیب پذیری نظام خانواده در برابر فشارها و مسائل مختلف زندگی روزمره، محققان و خانواده درمان گران را در سال های اخیر به بررسی چگونگی تأثیر استرس بر کیفیت روابط زناشویی زنان و شوهران (موروکوف و گیلی لاند ، ۱۹۹۳) و ارزیابی تعامل کیفیت زناشویی والدین و عملکرد کودک (فروسچ و همکاران، ۲۰۰۱) هدایت کرده است. به علاوه بسیاری از محققان (افروز، ۱۳۷۵ ملک پور، ۱۳۶۹) تأکید کرده اند که وضعیت روانی والدین کودکان معلول به عنوان کسانی که نقش مهمی در تحول هیجانی و اجتماعی فرزندان دارند، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و با ارائه ی خدمات مشاوره ای و اجرای برنامه های مداخله گرانه ی مناسب، به اصلاح و رفع مشکلات و ناسازگاری های روانی آنها پرداخته شود (به پژوه و رمضانی، ۱۳۸۴).از طرفی در جامعه ی ما اعتقاد بر این است که حمایت از نظام اجتماعی، باید حمایت از همهی اعضای جامعه را در بر بگیرد و با توجه به اینکه افراد عقب ماندهی ذهنی حدود ۳/۲ درصد جامعه برآورد شده اند و نیز با توجه به حضور چند نفر در خانوادهی هر یک از آنها، درصد قابل ملاحظه ای از جمعیت کشور با مشکلات کودکان عقب مانای ذهنی درگیر هستند و لذا نباید مورد غفلت قرار گیرند (سیف نراقی و نادری، ۱۳۸۲).کودکان کم توان ذهنی در یادگیری بسیار کند و ضعیف هستند و سعی و تلاش والدین برای آموزش مهارت های جدید و مهار رفتارهای نامناسب در این کودکان تا حدی به نتایج نامطلوب منتهی می شود. لذا سازگاری با این وضعیت و پذیرش این واقعیت برای والدین مشکل ساز و استرس زا است. از سوی دیگر ضرورت رسیدگی مضاعف به این کودکان ممکن است موجب بروز یا وخیم تر شدن مشکلات زناشویی شود (فلوید، گیلیوم و کاستیگن ، ۱۹۹۸).تولد و حضور کودک با تائوانی هوشی در خانواده و ظهور نیازهای ویژه، همواره از مسائل قابل توجه و بحث انگیز بوده است، زیرا با تاثیر گذاری بر کمیت و کیفیت روابط زناشویی و ایجاد دگرگونی در شرایط معمول خانوادگی و چگونگی تعامل اعضای خانواده، می تواند موجب آشفتگی و افزایش میزان استرس در والدین شود و در نتیجه به عملکرد خانواده و رضایت زناشویی آسیب رساند (به پژوه و رمضانی، ۱۳۸۴). از سوی دیگر بر اساس مطالعات انجام شده، نوع سبک زندگی فرد هم می تواند بر رضایت زناشویی زوجین (یوسفی، ۱۳۸۹) و بکار گیری راهبرد مقابله ای خاص توسط ایشان، تأثیر گذار باشد و هم این که از این متغیرها تأثیر پذیرد.از این رو، در این پژوهش، رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی در والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به مسائلی که وجود کودک کم توان دهنی برای والدین و خانواده ایجاد می کند و نیاز خانواده های دارای فرزند کم توان ذهنی به راهنمایی و مشاوره، نتایج تحقیق حاضر می تواند توجه متخصصین در این زمینه را به تدوین برنامه هایی در زمینهای شناخت، پژوهش و حمایت والدین دارای فرزند کم توان ذهنی سوق دهد.در واقع با مشخص شدن نقاط قوت و ضعف این والدین در زمینه ی راهبردهای مقابله ای مورد استفاده و اتخاذ سبک زندگی خاص و همچنین میزان رضایت زناشویی این والدین، می توان در موقعیت های عملی، رفتارها و شیوه های پاسخ گویی آنان را آسان تر پیش بینی کرد و در صورت نیاز برنامه هایی جهت ایجاد تغییرات فراهم کرد. به عبارت دیگر می توان از طریق آموزش و افزایش دانش در این حیله، از شدت عوامل مخرب در زندگی این والدین کاست. از طرفی هر گونه برنامه ریزی آموزشی با حمایتی در این زمینه، بدون در نظر گرفتن خانواده و نقش والدین، تأثیر گذار نمی باشد.

اهداف پژوهش

١-­بررسی رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی و مقایسه ی آن با والدین کودکان عادی.

۲- بررسی رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مقایسه ی آن با پادران این کودکان

۳- بررسی رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی مادران کودکان عادی و مقایسه ی آن با پدران این کودکان

۴- بررسی رضایت زناشویی والدین بر حسب میزان تحصیلات آنها

۵- بررسی رضایت زناشویی والدین بر حسب میزان درآمد خانواده

۶- بررسی رابطه بین سبک زندگی و رضایت زناشویی والدین

۷- بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله ای و رضایت زناشویی والدین

۸- بررسی متغیرهای پیش بینی کنندهی رضایت زناشویی والدین

سؤال های پژوهش

۱-­آیا بین میزان رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی والدین کودکان کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی تفاوت وجود دارد؟

۲- آیا بین رضایت زناشویی، راهبردهای مقابله ای و سبک زندگی در مادران کودکان کم توان ذهنی در مقایسه با پدران این کودکان تفاوت وجود دارد؟

۳- آیا بین رضایت زناشویی، راهبردهای مقاله ای و سبک زندگی در مادران کودکان عادی در مقایسه با پدران این کودکان تفاوت وجود دارد؟

۴- آیا بین رضایت زناشویی والدین بر حسب میزان تحصیلات آنها تفاوت وجود دارد؟

۵- آیا بین رضایت زناشویی والدین بر حسب میزان درآمد خانواده تفاوت وجود دارد؟

۶- آیا بین سبک زندگی و رضایت زناشویی والدین رابطه وجود دارد؟

۷- آیا بین راهبرد های مقابله ای و رضایت زناشویی والدین رابطه وجود دارد؟

۸- آیا می توان رضایت زناشویی والدین کودکان کم توان ذهنی و عادی را بر حسب سبک زندگی، راهبرد های مقابله ای و برخی ویژگی های دوگرافیک آن ها پیش بینی کرد.

مشخصات
  • جنسیت مرد
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید مدنی تبریز
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی مهدی قربانی روانشناس، مهدی قربانی مشاور، مهدی قربانی روان درمانگر، مهدی قربانی روانپزشک، مهدی قربانی متخصص اعصاب و روان، مهدی قربانی روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
مهدی قربانی
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر