منو
X

تصویر
مینا معین اسلام
مشاور کودک
(10)
آمار این متخصص
(10) رای
100%

دقت

80%

مفید بودن

100%

دانش و مهارت

90%

رفتار بالینی

80%

وقت شناسی

100%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

من مینا معین اسلام هستم، فارغ التحصیل روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “اثربخشی مداخله شناختی-رفتاری متمرکز بر والد-کودک بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان آزاردیده جسمی و بهبود رفتارهای والدینی” می باشد که در ادامه بخشی از کلیات پژوهشی آن را مطالعه می کنید:

بیان مسئله: رخدادهای استرس زا در خانواده، هر کودکی را به سبک های متفاوت و منحصر به فردی تحت تأثیر قرار می دهند.
اما موقعیت های خاصی به ایجاد استرس و پیامدهای شدیدتری در کودکان منجر می شود. آزار کودک یکی از
بدترین و شدیدترین اشکال استرس است. این مسئله به طور مستقیم با زندگی روزانه ی کودک برخورد دارد و
ممکن است مداوم و غیر قابل پیش بینی باشد و اغلب ناشی از اقدامات یا بی توجهی کسانی است که کودک به
۸۱۵۸ (. هرگونه آسیب جسمی یا روانی، سوءاستفاده ، آن ها اعتماد دارد یا به آن ها وابسته است )ماش و ول جنسی یا بهره کشی و عدم رسیدگی به نیازهای اساسی افراد زیر ۵۲ سال توسط دیگر افراد و به صورتی که غیر
.) تصادفی باشد، کودک آزاری تلقی می شود )مدنی، ۵۱۲۱
در اطلاق کودک آزاری در یک جامعه باید ارزش های فرهنگی و آداب و رسوم آن ملت را در نظر گرفت ولی
برخی از اعمال هستند که به اندازه ای به کودکان آسیب و صدمه وارد می کند که بایستی در سراسر جهان ممنوع
و قدغن اعلام شود )پورناجی، ۵۱۷۲ (. به گزارش دفتر کودکان بخش خدمات بهداشتی و انسانی ایالات متحده
۸۱۵۸ (، در این کشور سالانه بیش از ۱ میلیون گزارش کودک آزاری داده می شود که ۱ میلیون کودک ( آمریکا ۵
را در برمی گیرد و از این تعداد، بیش از ۷۱ درصد مربوط به غفلت، بیش از ۵۱ درصد آزار جسمی و کمتر از ۵۱
درصد مربوط به آزار جنسی است. در ایران به جز برخی موارد حاد آزار و یا قتل کودکان که در جراید منتشر
شده گزارش مشخصی از وضعیت آزار کودکان در گذشته ارائه نشده است. درکشورمان حساسیت ویژه محافل
علمی یا بهداشتی خصوصاً بهداشت روان نسبت به این مشکل اجتماعی، عمدتاً محدود به یک دهه ی اخیر است.
حجم مطالعات و ادبیات علمی در این زمینه با سرعت قابل توجهی افزایش یافته است که حاکی از روند فزاینده
حساسیت افکار عمومی و مراجع علمی و اجرایی نسبت به این مسئله است )مدنی، ۵۱۲۱ (. خوشابی، حبیبی،
فرزاد فرد و محمدخانی ) ۵۱۲۱ (، شیوع کودک آزاری را در ۵۱۱۱ دانش آموز دوره راهنمایی شهر تهران بررسی
۱۱ درصد آزار جسمانی / ۱۲ درصد آزار جسمانی خفیف، ۹ / کردند. یافته های این پژوهش حاکی از شیوع ۱
۱۸ درصد آزار عاطفی در این دانش آموزان بود. نتایج این پژوهش / ۸۱ درصد بی توجهی و ۱ / شدید، ۱
نشان دهنده ی وجود کودک آزاری در ایران و لزوم توجه مسئولان جهت پیشگیری از تبعات منفی کودک آزاری
است.
با توجه به پیشرفت های روش شناختی در حوزه ی سوء رفتار با کودک، چهار دسته ی عمده کودک آزاری
شناخته شده است و به نظر می رسد به طور گسترده ای مورد پذیرش قرار گرفته است: ۵( آزار جسمی؛ ۸( آزار
۸۱۵۴ (. آزار جسمی یکی از قابل مشاهده ترین موارد آزار ، جنسی؛ ۱( غفلت؛ ۴( آزار عاطفی )کیکته و بانی ۸
۸۱۵۱ (، کودک آزاری جسمی، آسیب ( است. در نسخه ی پنجم کتابچه ی تشخیصی و آماری اختلالات روانی ۱
جسمی غیر تصادفی به کودک است – که در یک پیوستار از کبودی جزئی تا شکستگی شدید یا مرگ قرار
می گیرد- و در نتیجه ی اعمالی نظیر مشت زدن، ضرب و شتم، لگد زدن، گاز گرفتن، تکان دادن، پرتاب کردن،
زخم کردن، خفه کردن، ضربه زدن ) با دست، چوب، کمربند، یا دیگر اشیا(، سوزاندن و یا هر روش دیگری که
توسط یک والد، مراقب یا هر فرد دیگری که مسئولیت کودک را بر عهده دارد، انجام می شود. پژوهش ها به عوامل متعددی در سبب شناسی کودک آزاری و غفلت اشاره کرده اند، که این عوامل به سه طبقه ی
کلی تقسیم می شوند: ۵( محیط مانند فقر؛ ۸( والدین یا مراقب مانند خشونت همسر، سوءمصرف مواد،
تاریخچه ی آزار والد یا مراقب، والدین نوجوان، بیماری روانی والدین، بحران های خانواده و موقعیت های استرس زا،
۱( کودک مانند کودک دچار ناتوانی ها، کودکانی که به مدرسه نمی روند، کودکانی که در مراکز مراقبت های ؛
شبانه روزی زندگی می کنند یا به فرزندخواندگی گرفته شده اند. باید توجه داشت که وجود تنها یکی از این عوامل،
تضمینی برای رخ دادن کودک آزاری نیست و در بسیاری از موارد کودک آزاری و غفلت، عوامل خطر متعددی
.)۸۱۱۹ ، شناسایی شده اند )لا، کریس و مورس ۵
یکی از عوامل مهم در سوء رفتار با فرزند، نقص در مهارت های فرزند پروری والدین است )تولان، گورمن -اسمیت
۸۱۱۱ (. پژوهش ها نشان داده اند که مادران آزارگر در رابطه با فرزند خود بیشتر به ابراز قدرت ، و هنری ۸
۵۹۹۱ (. همچنین این مادران ، می پردازند و کمتر از استدلال و توضیح استفاده می کنند )چیلمکروتی و میلنر ۱
وقتی با موقعیت استرس آمیزی مواجه می شوند عکس العمل های هیجانی قوی ای نشان می دهند که مانع
۵۹۹۷ (. آن ها ، استفاده ی آن ها از راهبردهای مقابله ای مسئله مدار ۴ می شود )کانتوس، نیل، گینز و اولری ۱
، سبک های اسناد عمومی و پایدار دارند و هیجان های منفی بیشتری گزارش می کنند )مونتس، پاول و میلنر ۱
۸۱۱۵ (. همچنین این مادران انگیختگی بیشتری نسبت به رفتار منفی کودک نشان می دهند )کاسانوا، دومنیک،
۵۹۹۸ (. ممکن است آن ها در مقایسه با والدین غیر آزارگر، نشانه های بیشتری از افسردگی، ، مک کین و میلنر ۷
اضطراب، انزوای اجتماعی و همچنین سوءمصرف مواد گزارش کنند )میلنر و چیلامکورتی، ۵۹۹۵ (. مک کوردی ۲
۸۱۱۱ (، مطرح می کند که با افزایش سطح استرس مادر درنتیجه ی تغییر در وضعیت شغلی و کاهش درآمد، (
نگرش نسبت به تنبیه بدنی متمایل تر می شود. تحقیقات نشان داده است که والدینی که استرس بیشتری را
، تجربه می کنند رفتارهای فرزند پروری آن ها بیشتر کنترل کننده، تنبیه گر و آزاردهنده است )وبستر استراتون ۹
۵۹۲۱ (، نشان دادند که مراقبان آزارگر و غفلت ورز انتظارات غیرواقع گرایانه ( ۵۹۲۲ (. همچنین، آذر و روربک ۵۱
ای از کودکانشان دارند که اغلب باعث می شود روش های انضباطی تنبیهی یا مراقبت همراه با غفلت را در پیش بگیرند. والدینی که شیوه های تنبیهی شدیدی را به کار می برند ناپخته هستند، به راحتی به ستوه می آیند و در
.)۵۹۲۱ ، مورد تحول کودکشان و مهارت های فرزند پروری مناسب، دانش کمتری دارند )ولف ۵
مطالعات متعددی نشان داده اند که تجربه ی آزار، منجر به مشکلات رفتاری درونی سازی شده و برونی سازی شده
در کودکان می شوند. برای مثال تحقیقات نشان می دهند که این کودکان ممکن است مشکلات روانشناختی
.)۸۱۵۵ ، ۸۱۱۱ ؛ موستیلو، دورسی، کانو و برنز ۱ ، وسیعی از جمله اضطراب و افسردگی را نشان بدهند )ردریگز ۸
۵۹۹۴ (. این مشکلات ، همچنین ممکن است این کودکان پرخاشگری بیشتری نشان دهند )پرینو و پیروت ۴
ممکن است تا نوجوانی ادامه پیدا کنند. برای مثال، تحقیقات نشان داده اند نوجوانانی که در کودکی مورد آزار
قرار گرفته اند به احتمال بیشتری افسردگی و یا دیگر مشکلات درونی سازی شده را تجربه می کنند )ولف، اسکات،
۸۱۱۱ (. همچنین این نوجوانان مشکلات برونی سازی شده بیشتری نشان ، ۸۱۱۵ ؛ ویدوم ۱ ، وکرل و پیتمن ۱
، می دهند برای مثال بزهکاری و ارتکاب خشونت در آن ها بیشتر است )مک کیب، لوچینی، هوگ، یه و هازن ۷
.) ۸۱۱۱ ؛ ویدوم، ۸۱۱۱
ادبیات تجربی و بالینی نشان می دهد که ممکن است کودکان قربانی آزار جسمی درنتیجه ی مورد آزار قرار
۸۱۱۷ ؛ زوتیس، ، گرفتن، از مشکلات روانی، رفتاری و بین فردی وسیعی رنج ببرند. قلدری )داسیچ و ماکویا ۲
۸۱۵۴ (، سوگیری توجه نسبت به نشانه های مرتبط با افسردگی و سطوح بالای ، سالوم، آیسولن، مانفرو و هلت ۹
۸۱۵۴ ؛ اتیر، لملین و ، افسردگی و اضطراب در طول عمر )لیندرت، ون اهرستاین، گراشو، گال، برهلر و ویکاپف ۵۱
۸۱۱۴ ؛ فینزی، رام، هار- ، ۸۱۱۴ (، دلبستگی ناایمن )زیانا، شرینگا، بوریس، هلر، اسمایک و تراپانی ۵۸ ، لکرایت ۵۵
،) ۸۱۱۵ (، سوءمصرف مواد )لنسفورد، میلر- جانسون، برلین، داج، بیتز و پتیت ۸۱۵۱،۵۴ ، ایون، شنیت و ویزمن ۵۱
۵۹۹۱ (، مشکلات در روابط با همسالان )سالزینگر، ، نشانگان استرس پس از سانحه )فامولارو، فنتون و کینشف ۱۱۱ (، دشواری در عملکرد ارتباطی ، ۵۹۹۱ ؛ الیوت، کانینگهام، لیندر، کلانجلو و گراس ۸ ، روزاریو و فلدمن ۵
۵۹۲۹ ( از جمله ی این مشکلات است. ، )کاستر، گرستن، بیلی و کیکته ۱
بسیاری از صاحب نظران مؤکداً هشدار می دهند که در صورت عدم توجه به سلامت فردی و اجتماعی کودکان و
نوجوانان، در آینده شاهد خسارات جبران ناپذیری برای کشور و منابع ملی خواهیم بود. این گروه از متخصصان
ضرورت برخورداری از رویکرد توسعه انسانی در برنامه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و لزوم برنامه ریزی در
به » کودک آزاری « زمینه مسائل کودکان و نوجوانان را گوشزد می کنند. به همین دلیل، طی سال های اخیر پدیده
عنوان یک مشکل اجتماعی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. شدت آثار فردی، اجتماعی و خانوادگی
آزار کودکان، ضرورت توجه به آن را می تواند به عنوان یک فوریت در دستور کار تصمیم گیرندگان اجتماعی،
مسئولان سلامت روان و پژوهشگران مسائل روانی-اجتماعی قرار دهد )مدنی، ۵۱۲۱ (. مداخله های متعددی در
حوزه ی آزار جسمی کودک وجود دارند که از فنون شناختی رفتاری استفاده می کنند و از نظر تجربی تأثیر آن ها
به اثبات رسیده است. تمرکز این مداخله ها ممکن است بر روی رفتار والد، رفتار کودک، رفتار تعاملی والد-کودک
۸۱۵۵ (. اکثر کودکانی که مورد آزار یا غفلت قرار می گیرند ، و یا هر سه این ها باشد )بارنت، میلر- پرین و پرین ۴
در محیط خانواده می مانند و با توجه به اینکه عامل اصلی اجتماعی شدن، والدین هستند، ضروری است
مداخلاتی برای خانواده ها فراهم شود که بتواند از والدین، حمایت مؤثر کند. اهداف برنامه هایی که بر بهبود
رفتارهای فرزند پروری والدین تأکید دارد شامل تشویق والدین به اتخاذ شیوه های مثبت مانند استفاده مداوم و
مشروط از تقویت، نادیده گرفتن و شیوه ی تنبیه مناسب برای افزایش حساسیت والدین نسبت به کودک، نظارت
۸۱۵۱ (. رفتار آزارگرانه به دلایل ، مناسب و بهبود مهارت های حل مسئله است. )لتارت، نورماندو و الارت ۱
متعددی از جمله فشارها و نقایص مهارت های مربوط به مدیریت کودک اتفاق می افتد؛ به همین دلیل آموزش
۵۹۲۴ (. مداخلات رفتاری در حوزه ی ، مهارت ها برای والدین مفید است )اسکات، بائر، کریستف و کلی ۱
کودک آزاری شامل فنون گسترده ای از جمله الگوسازی رفتارهای فرزندپروری مناسب، بازی نقش، تکالیف
خانگی و بازخورد دادن است. مداخلات شناختی نیز شامل بازسازی شناختی، آموزش حل مسئله، تکنیک های
افزایش مهارت های مقابله )مانند آموزش آرام سازی و مهارت های مدیریت خود( و کنترل خشم است )ولف،
.)۸۱۱۱ ، ۵۹۹۴ ؛ به نقل از رایتهند، کر و دراچ ۷

 

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
  • رشته تحصیلی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی مینا معین اسلام روانشناس، مینا معین اسلام مشاور، مینا معین اسلام روان درمانگر، مینا معین اسلام متخصص اعصاب و روان، مینا معین اسلام روانپزشک
تخصص ها
  • روانشناسی کودک
تصویر
مینا معین اسلام
مشاور کودک
(10)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر