منو
X

تصویر
ناهید عبداللهی
مشاور کودک
(6)
آمار این متخصص
(6) رای
80%

دقت

100%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

40%

وقت شناسی

60%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

ناهید عبداللهی هستم، فارغ التحصیل روانشناسی بالینی کودک و نوجوان در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “پیش­بینی اختلالات درونی ­سازی شده و برونی سازه شده در دانش آموزان دختر نوجوان براساس درگیری در قلدری سنتی و سایبری و دلبستگی به والدین و همسالان” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان­نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

موضوع:

پیش­بینی اختلالات درونی­سازی شده و برونی سازه شده در دانش آموزان دختر نوجوان بر

اساس درگیری در قلدری سنتی و سایبری و دلبستگی به والدین و همسالان

استاد راهنما:

دکتر جلیل فتح آبادی

استاد مشاور:

دکتر شهریار شهیدی

اساتید داورد:

دکتر شهلا پاکدامن

دکتر مسعود غلامعلی لواسانی

دانشجو:

ناهید عبداللهی

دی ماه

۱۳۹۴

چکیده

یکی از رفتارهای مشکل ساز دوره نوجوانی که اخیرا مورد توجه پژوهشگران و روانشناسان تربیتی قرار گرفته، قلدری است که می تواند در دو شکل سنتی و یا سایبری رخ دهد. در پژوهش –های مختلف به ارتباط بین درگیری در قلدری، همچنین دلبستگی به والدین و همسالان، بامشکلات سلامت روان از جمله مشکل درونی سازی شده و برونی سازی اشاره شده است. هدف این پژوهش تعیین میزان پیش بینی کنندگی نوع درگیری در قلدری سنتی و سایبری و نیز میزان دلبستگی به والدین و همسالان، در اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده در دانش آموزان دختر نوجوان می باشد.

روش:  در یک بررسی توصیفی –تحلیلی تعداد ۴۵۴ نفر دانش آموز دختر در پایه های هفتم و هشتم مدارس تهران، از نظر میزان دلبستگی به والدین و همسالان، نوع درگیری در قلدری سنتی و سایبری و اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده، با استفاده از پرسش نامه های قلدری سنتی ایلی نویز، سیاهه قلدری سایبری پاتچین –هیندوجا، پرسش نامه دلبستگی به والدین و همسالان، آرمسدن و گرینبرگ (IPPA)،  و مقیاس خودسنجی نوجوان، سیاهه مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR) ، مورد مطالعه قرار گرفتند. داده­ها بوسیله آزمون های تحلیل رگرسیون چند متغیره، تحلیل واریانس چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته­ها: تحلیل داده ها نشان دادند که ۸/۲۸ %  از اختلالات درونی سازی شده و ۵/۴۶ % از اختلالات برونی سازی شده در دانش آموزان دختر نوجوان، به کمک متغیرهای نوع درگیری در قلدری سنتی و سایبری و همچنین ۶/۲۴ % از اختلالات دروی سازی شده و ۵/۲۱ % از اختلالات برونی سازی شده به کمک متغیر میزان دلبستگی به والدین و همسالان، قابل پیش بینی بودند. بالاترین میانگین نمرات اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده  به افراد قلدر –قربانی و پایین ترین نمرات، به افراد غیر درگیر تعلق داشت. همچنین نتایج نشان داد که کمترین میزان دلبستگی به افراد قلدر –قربانی و بالاترین میزان دلبستگی به افراد غیردرگیر تعلق داشت.

نتیجه گیری: شناسایی بهتر نقش پیش بینی کنندگی درگیری در قلدری سنتی و سایبری، و دلبستگی به والدین و همسالان، برای مشکلات سلامت روان از جمله اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده، می­تواند روانشناسان مدرسه و متخصصان تعلیم و تربیت را در ارائه راهکارهای پیش گیرانه و درمانی و آموزش والدین و دانش آموزان یاری رساند. همچنین ایجاد فضای امن و مثبت و به دور از خشونت و آزار در مدارس برای بهبود فرایند آموزش و پرورش نوجوانان دارای اهمیت بسیار می­باشد.

واژه های کلیدی: اختلالات درونی سازی شده، اختلالات برونی سازی شده – قلدری سنتی – قلدری سایبری – دلبستگی به والدین و همسالان.

فهرست                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

 • مقدمه ۱
 • بیان مسئله ۳
 • اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
 • اهداف پژوهش ۱۰
 • سوال های پژوهش ۱۱
 • متغیرها و تعاریف نظری و عملیاتی ۱۲

۱-۶-۱٫ اختلالات درونی سازی شده                                                                         ۱۲

۲-۶-۱٫ اختلالات برونی سازی شده                                                                          ۱۳

۳-۶-۱٫ قلدری سنتی                                                                                           ۱۳

۴-۶-۱٫ قلدری سایبری                                                                                        ۱۳

۵-۶-۱٫ دلبستگی و سبک های آن                                                                                      ۱۴

فصل دوم: ادبیات پژوهش

۱-۲٫ اختلالات روان شناختی                                                                                  ۱۶

۲-۲٫ اختلال های درونی سازی شده                                                                          ۱۸

۱-۲-۲٫ اختلال های اضطرابی                                                                                 ۱۸

۲-۲-۲٫ اختلال های افسردگی                                                                                ۲۱

۳-۲٫ اختلال های برونی سازی شده                                                                          ۲۳

۱-۳-۲٫ رفتار قانون شکنی                                                                                     ۲۴

۲-۳-۲٫ رفتار پرخاشگرانه                                                                                      ۲۵

۴-۲٫ قلدری سنتی                                                                                              ۲۶

۵-۲٫ قلدری سایبری                                                                                            ۲۸

۶-۲٫ دلبستگی و سبک های آن                                                                               ۳۵

۱-۶-۲٫ سبک دلبستگی ایمن                                                                                  ۳۷

۲-۶-۲٫ سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی                                                                       ۳۷

۳-۶-۲٫ سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا                                                                     ۳۷

۴-۶-۲٫ سبک دلبستگی ناایمن سازمان نایافته                                                                ۳۷

۷-۲٫ اختلالات درونی سازی شده و قلدری سنتی                                                          ۳۸

۸-۲٫ اختلالات درونی سازی شده و قلدری سایبری                                                        ۳۹

۹-۲٫ اختلالات برونی سازی شده و قلدری سنتی                                                           ۴۱

۱۰-۲٫ اختلالات برونی سازی شده و قلدری سایبری                                                       ۴۱

۱۱-۲٫ اختلالات درونی سازی شده، برونی سازی شده و دلبستگی                                       ۴۲

۱۲-۲٫ قلدری سنتی و دلبستگی                                                                               ۴۴

۱۳-۲٫ قلدری سایبری و دلبستگی                                                                            ۴۵

۱۴-۲٫ مرور کلی بر پژوهش های انجام شده                                                                ۴۵

۱۵-۲٫ جمع بندی                                                                                               ۵۱

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۱-۳٫ طرح پژوهش                                                                                             ۵۳

۲-۳٫ جامعه آماری، حجم نمنه و روش نمونه گیری                                                         ۵۴

۳-۳٫ ابزار گردآوری اطلاعات                                                                                 ۵۴

۱-۳-۳٫ پرسشنامه قلدری سنتی ایلی نویز                                                                    ۵۵

۱-۱-۳-۳٫ ویژگی های روان سنجی پرسشنامه قلدری سنتی ایلی نویز                                    ۵۵

۲-۳-۳٫ سیاهه قلدری سایبری پاتچین –هیندوجا                                                            ۵۷

۱-۲-۳-۳٫ ویژگی های روان سنجی سیاهه قلدری سایبری پاتچین- هیندوجا                                     ۵۸

۳-۳-۳٫ مقیاس خودسنجی (YSR) از سیاهه مشکلات رفتاری آخنباخ                                    ۶۰

۱-۳-۳-۳٫ ویژگی های روان سنجی مقیاس خودسنجی (YSR)                                           ۶۱

۴-۳-۳٫ پرسش نامه دلبستگی به مادر، پدر و همسالان (IPPA)                                           ۶۲

۱-۴-۳-۳٫ ویژگی های روان سنجی پرسش نامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA)             ۶۳

۴-۳٫ روند جمع آوری اطلاعات                                                                              ۶۳

۵-۳٫ روش اجرای پژوهش                                                                                    ۶۴

۶-۳٫ روش تجزیه و تحلیل آماری داده ها                                                                             ۶۴

فصل چهارم: یافته های پژوهش (داده ها و تجزیه و تحلیل آنها)

۱-۴٫ پرسش اول پژوهش                                                                                               ۶۷

۲-۴٫ پرسش دوم پژوهش                                                                                     ۶۸

۳-۴٫ پرسش سوم پژوهش                                                                                     ۶۹

۴-۴٫ پرسش چهارم پژوهش                                                                                   ۷۰

۵-۴٫ پرسش پنجم پژوهش                                                                                    ۷۱

۶-۴٫ پرسش ششم پژوهش                                                                                    ۷۴

۷-۴٫ پرسش هفتم پژوهش                                                                                     ۷۷

۸-۴٫ پرسش هشتم پژوهش                                                                                    ۷۹

۹-۴٫ پرسش نهم پژوهش                                                                                               ۸۲

۱۰-۴: پرسش دهم پژوهش                                                                                    ۸۴

۱۱-۴٫ جمع­بندی                                                                                                ۸۷

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۱-۵٫ بررسی سوال های پژوهش                                                                              ۹۰

۱-۱-۵٫ تبیین نتایج سوال های اول و دوم پژوهش                                                          ۹۰

۲-۱-۵٫ تبیین نتایج سوال های سوم و چهارم پژوهش                                                      ۹۴

۳-۱-۵٫ تبیین نتایج سوال های پنجم و ششم پژوهش                                                       ۹۶

۴-۱-۵٫ تبیین نتایج سوال های هفتم و هشتم پژوهش                                                       ۱۰۱

۵-۱-۵٫ تبیین نتایج سوال های نهم و دهم پژوهش                                                          ۱۰۳

۲-۵٫ کاربردهای نظری و عملی                                                                               ۱۰۶

۳-۵٫ مشکلات و محدودیت های پژوهش                                                                            ۱۰۷

۴-۵٫ پیشنهادهای پژوهش                                                                                     ۱۰۷

۱-۴-۵٫ پیشنهادهای پژوهشی                                                                                 ۱۰۷

۲-۴-۵٫ پیشنهادهای کاربردی                                                                                  ۱۰۸

منابع فارسی                                                                                                     ۱۱۰

منابع انگلیسی                                                                                                   ۱۱۳

پیوست ها

 1. پرسش نامه قلدری سنتی ایلی نویز
 2. سیاهه قلدری سایبری پاتچین، هیندوجا
 3. مقیاس خودسنجی نوجوان، سیاهه مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR)
 4. پرسش نامه دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA)
 5. چکیده انگلیسی
 6. آدرس پست الکترونیک

فهرست جداول

جدول ۱-۲: پژوهش های مربوط به رابطه قلدری سنتی و سایبری با اختلالات درونی و برونی سازی شده ۴۵

جدول ۲-۲: پژوهش های مربوط به رابطه قلدری و سایبری با اختلالات درونی سازی شده           ۴۷

جدول ۳-۲: پژوهش های مربوط به رابطه قلدری سنتی و سایبری با اختلالات برونی سازی شده     ۴۹

جدول ۴-۲: پژوهش های مربوط به رابطه دلبستگی با اختلالات درونی و برونی سازی شده           ۵۰

جدول ۱-۳: فراوانی شرکت کنندگان بر حسب پایه تحصیلی و مناطق چهار گانه                        ۵۴

جدول ۲-۳: اندازه KMO و آزمون کرویت بارتلت برای مقیاس قلدری سنتی                           ۵۶

جدول ۳-۳: ماتریس عاملی چرخشی یافته واریماکس پرسشنامه قلدری سنتی ایلی نویز                ۵۶

جدول ۴-۳: اندازه KMO و آزمون کرویت بارتلت برای سیاهه قلدری سایبری                         ۵۸

جدول ۵-۳: ماتریس عاملی چرخش یافته واریماکس سیاهه قلدری سایبری                                       ۵۸

جدول ۶-۳: ضریب همبستگی بین انواع قلدری                                                             ۶۰

جدول ۱-۴: میانگین و انحراف استاندارد و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش                       ۶۶

جدول ۲-۴: نتایج اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی اختلالات درونی سازی شده      ۶۷

جدول ۳-۴: ضرایب رگرسیون انواع قلدری در پیش بینی اختلالات درونی سازی شده                 ۶۷

جدول ۴-۴: نتایج اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی اختلالات برونی سازی شده       ۶۸

جدول ۵-۴: ضرایب رگرسیون انواع قلدری در پیش بینی اختلالات برونی سازی شده                           ۶۸

جدول ۶-۴: نتایج اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی اختلالات درونی سازی شده      ۶۹

جدول ۷-۴: ضرایب رگرسیون انواع دلبستگی در پیش بینی اختلالات درونی سازی شده               ۶۹

جدول ۸-۴: نتایج اجرای تحلیل رگرسیون چندگانه برای پیش بینی اختلالات برونی سازی شده       ۷۰

جدول ۹-۴: ضرایب رگرسیون انواع دلبستگی در پیش بینی اختلالات برونی سازی شده               ۷۱

جدول ۱۰-۴: یافته های توصیفی اختلالات درونی سازی شده در ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی     ۷۱

جدول ۱۱-۴: نتایج آزمون لون در مورد پیش فرض تساوی واریانس های چهار گروه                            ۷۲

جدول ۱۲-۴:  نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی در اختلالات درونی سازی شده                                                                                     ۷۲

جدول ۱۳-۴: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی در اختلالات درونی سازی شده                                                                                    ۷۳

جدول ۱۴-۴: آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی در اختلالات درونی سازی شده                                                                                                                           ۷۳

جدول ۱۵-۴: یافته های توصیفی اختلالات درونی سازی شده در ۴ گروه درگیر در قلدری سایبری  ۷۴

جدول ۱۶- ۴: نتایج آزمون لون در مورد پیش فرض تساوی واریانس های چهار گروه                 ۷۵

جدول ۱۷-۴: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری سایبری اختلالات درونی سازی شده                                                                                     ۷۵

جدول ۱۸-۴: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری سایبری در اختلالات برونی سازی شه                                                                             ۷۶

جدول ۱۹-۴: آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه چهار گروه قلدری سایبری در اختلالات درونی سازی ۷۶

جدول ۲۰-۴: یافته های توصیفی اختلالات برونی سازی شده در ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی      ۷۷

جدول ۲۱-۴: نتایج آزمون لون  در مورد پیش فرض تساوی واریانس های چهار گروه                 ۷۸

جدول ۲۲-۴: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در اختلالات برونی سازی شده                                                                                                          ۷۸

جدول ۲۳-۴: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در اختلالات درونی سازی شده                                                                                                          ۷۸

جدول ۲۴-۴: آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی در میزان اختلالات برون سازی شده                                                                                                             ۷۹

جدول ۲۵-۴: یافته های توصیفی اختلالات برونی سازی شده در۴ گروه درگیر در قلدری سایبری    ۸۰

جدول ۲۶-۴: نتایج آزمون لون در مور پیش رض تساوی واریانس های چهار گروه                     ۸۰

جدول ۲۷-۴: نتایج آزمون تحلیلل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری سایبری در اختلالات برونی سازی شده                                                                                      ۸۱

جدول ۲۸-۴: نتایج آزمون تحلیلل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری سایبری در اختلالات برونی سازی شده                                                                                      ۸۱

جدول ۲۹-۴: آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه ۴ گروه درگیر در قلدری سایبری در اختلالات برونی سازی شده                                                                                                                ۸۱

جدول ۳۰-۴: یافته های توصیفی انواع دلبستگی در ۴ گروه درگیر قلدری سنتی                         ۸۲

جدول ۳۱-۴: نتایج آزمون لون در مورد پیش فرض تساوی واریانس های چهار گروه                  ۸۳

جدول ۳۲-۴: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی در انواع دلبستگی                                                                                                          ۸۳

جدول ۳۳-۴: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی در انواع دلبستگی                                                                                                          ۸۳

جدول ۳۴-۴: آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه ۴ گروه درگیر در قلدری سنتی در انواع دلبستگی     ۸۴

جدول ۳۵-۴: یافته های توصیفی انواع دلبستگی در ۴ گروه درگیر در قلدری سایبری                            ۸۵

جدول ۳۶-۴: نتایج آزمون لون در مورد پیش فرض تساوی واریانس­های چهار گروه                             ۸۵

جدول ۳۷-۴: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت ۴ گروه درگیر در قلدری در انواع دلبستگی                                                                                                 ۸۶

جدول ۳۸-۴: نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره برای بررسی تفاوت گروه ها در انواع دلبستگی ۸۶

جدول ۳۹-۴: آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه ۴ گروه درگیر در قلدری سایبری در انواع دلبستگی  ۸۶

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 • مقدمه

رفتار غیر انطبای کودکان یکی از مشکلات عمده ای است که جامعه توجه کافی به آن را ندارد. بسیاری از کودکانی که تحق درمان قرار نمی گیرند، در بزرگسالی به بیماری های روانی جدی مبتلا می شوند که اگر درمان نشوند ممکن است در زندگی شخصی با مشکلاتی مواجه شده و نتوانن شغل خود را حفظ کنند (عبدالهی، ۱۳۹۴). برخی از کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری به نظر غیر قابل کنترل می رسند، تند مزاج هستند، نافرمانی می کنند و رفتارهای مخرب نشان می دهند. این کودکان مایه نگرانی والدین، معلمان و متخصصان بالینی هستند، رفتارپرخاشگرانه دارند، قانون شکنند و صدمات قابل ملاحظه ای به دیگران و اموال آنها می زنند. در حالی که برخی دیگر از کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری بسیار کنترل شده به نظر می رسند، آنها خود بسیار نگرانند، مصطرب یا افسرده هستند و یا خجالتی و گوشه گیر به نظر می رسند (ساراسون[۱]، ۲۰۰۵).

در سال های اخیر تمایل فزاینده ای برای تشخیص کودکانی که در معرض خطر مشکلات رفتاری هستند، مشاهده می شود. این توجه تاحدود زیادی به این دلیل است که کودکانی که مشکلات رفتاری ماند پرخاشگری و مشکلات توجه دارند، در معرض خطر بیشتری برای مشکلات رفتاری ادامه دار تا سال های کودکی و نوجوانی قرار دارند (کمپل[۲] و اوینگ[۳]، ۱۹۹۱). علاوه بر آن مشاهده شده است که در برخی از این اختلالات، اگر از سنین پایین شروع شود، تنوع و شدت رفتارهای مخرب بیشتر از افرادی خواهد بود که شروع دیر هنگام آن را دارند (لاهی و همکاران[۴]، ۱۹۹۹؛ تولان و همکاران[۵]، ۱۹۹۵). با توجه به شروع زودهنگام و ثبات نسبی برخی انواع مشکلات رفتاری، شناسایی عوامل که در بروز این اختلالات دخیل هستند، از اهمیت زیادی برخوردار است.

از طرف دیگر،  پدیده قلدری در مدارس، یکی از مشکلات روابط بین فردی است که باعث ایجاد تعارضات درون مدرسه ای می شود و می تواند منجر به پیامدهای جدی برای افراد درگیر در این پدیده گردد، به گونه ای که هم افراد قلدر و هم قربانیان در معرض خطرات کوتاه مدت و بلند مدت سازگاری مانند مشکلات تحصیلی، مشکلات روان شناختی و مشکلات روابط اجتماعی قرار می گیرند.

تحقیقات انجام شده توسط کراپانزانو و همکاران [۶] (۲۰۱۰)، بر روی دانش آموزان دختر ۱۳ساله نشان داد که افرادی که قربانی قلدری شده بودند، در یک سال بعد، علائم افسردگی و اضطراب رااز خود نشان می دادند. بر این اساس می توان دریافت که قربانی شدن و به تبع آن مورد آزار و خشونت قرار گرفتن از طرف گروه همسالان و افراد نزدیک، می تواند سبب بروز مشکلات رفتاری در فرد گردد و سلامتافراد قربانی را با چالش مواجه سازد. قلدری، یک مشکل رفتاری جهانی است و به فرهنگ یا منطقه جغرافیایی خاصی محدود نمی شود (کوک و همکاران[۷]، ۲۰۱۰). قلدری رفتار آزار دهنده ای است که یکفرد یا یک گروه از افراد عما در یک دوره زمانی و به طور مکرر برروی فرد قربانی اعمال می کنند و شامل عدم توازن قدرت می باشد(نانسل و همکاران[۸]، ۲۰۰۱؛ نوردل و همکاران[۹]، ۲۰۰۸).

در بسیاری از تحقیقات، بیان شده که درگیری در قلدری، با ایجاد مشکل روان شناختی از جمله مشکلات درونی سازی شده و برونی سازی شده، در افراد درگیر همراه است. به عنوان مثال، قلدری با خشونت، پرخاشگری و بعدها با بزه کاری و جنایتکاری پیوند یافته است و قرانی شدن توسط همسالان، با بیماری، اجتناب از رفتن به مدرسه، ضعف عملکرد تحصیلی، افزایشترس و اضطراب و افکار و اقدام به خودکشی رابطه دارد. علاوه بر آن در دراز مدت موجب مشکلات درونی همچون عزت نفس پایین، اضطراب و افسردگی می شود (سوراندر[۱۰] و همکاران، ۲۰۰۰؛ اولوئوس[۱۱]، ۲۰۱۱؛ سوارر[۱۲]، ۲۰۱۱).

از سوی دیگر (کامینگز و همکاران[۱۳]، ۲۰۰۹)، در مطالعات خود بیان داشته اند که پدیده قلدری در کودکان، با عدم دلبستگی ایمن نسبت به والدین در ارتباط است. از آنجایی که برقراری ارتباط مثبت با دیگران با دلبستگی ایمن رابطه تنگاتنگی دارد، افرادی که نتوانسته­اند با مراقبین اولیه خود دلبستگی ایمن کسب کنند، دچار ضعف در مهارت های اجتماعی می باشند که به نوبه خود می تواند به درگیری هایی در بین همسالان و یا طرد شدن از طرف آنها منجر گردد (مونک و همکاران[۱۴]، ۲۰۰۹). همچنین در پاره ای از تحقیقات دیگر، از جمله تحقیقات (موریس[۱۵] و همکاران، ۲۰۰۳؛ تامبلی[۱۶] و همکاران، ۲۰۱۵؛ حدادی و همکاران، ۱۳۸۵)، به ارتباط بین دلبستگی به والدین و همسالان، با اختلالات درونی سازی شده و برونی سازیشده اشاره شده است.

بنابراین، به نظر می رسد که بین دلبستگی به والدین و همسالان، و همچنین درگیریدر قلدری سنتی و سایبری، با اختلالات روانی از جمله اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده روابطی وجود داشته باشد. از این رو پژوهش حاضر ارتباط بین دلبستگی به والدین و همسالان، و همچنین درگیری در قلدری سنتی و سایبری، را با اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده، در دانش آموزان دختر نوجوان مورد مطالعه قرار داده است.

۲-۱٫ بیان مسئله

قلدری در مدرسه یکی از رفتارهای مشکل ساز دوره نوجوانی است، که در بیش از سه دهه اخیرتوجه محققان در حیطه روانشناسی تربیتی را به خود اختصاص داده است. زمانی که فردی  به طور مکرر و در طول زمان از طرف کسی یاکسانی در معرض اعمال منفی قرار گیرد، گفته می شود که مورد قلدری قرار گرفته است. البته این اعمال منفی باید به صورت عمدی و به قصد آسیب رساندن به فرد قربانی صورت گرفته باشد (اولوئوس، ۱۹۹۳؛ فارینگتون[۱۷]، ۲۰۰۹). قلدری ممکن است در محیط های مختلف اتفاق بیفتد، اما آنچه که بیشتر مورد توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت قرار گرفته، قلدری آموزشگاهی می باشد، که با خشونت مدرسه ای قرابت معنایی داشته و شکل خفیفتری از آن به شمار می آید (بنبنیستی[۱۸] و آستر[۱۹]، ۲۰۰۵).

تقریبا ۳۰ % از دانش آموزان کلاس ششم تا دهم به نوعی قلدری متوسط تا شدید، دست می زنند یا قربانی آن می شوند و یا هر دو حالت فوق را تجربه می کنند. هر سال درحدود ۱۶۰ هزاردانش آموز بدلیل ترس از  حمله یا ارعاب از سوی همسالان، مدرسه را رها می کنند و برخی نیز مجبور به این کار می شوند. استرس قربانی شدن می تواند مانع از فعالیت های تحصیلی و یادگیری دانش آموزان شود. کودکان قلدر، در معرض خطر رفتارهای خشونت بار جدییتر مانند دعواهای مکرر و حمل اسلحه قرار دارند. بین قلدری درمدارس و تیراندازی همبستگی وجود دارد (کاپلان[۲۰] و سادوک[۲۱]، ۲۰۰۷).

در گذشته قلدری آموزشگاهی از نوع چهره به چهره (یا همان قلدری سنتی)، اتفاق می افتاد، اما در قرن ۲۱ شاهد افزایش نوع دیگری از قلدری به نام قلدری سایبری می باشیم. قلدری سایبری به معنی آزارهای عمدی و تکرار شونده از طریق استفاده از ابزارهای الکترونیک از قبیل تلفن های همراه، رایانه ها و سایر تجهیزات الکترونیکی می باشد (هیندوجا[۲۲] و پاتچین[۲۳]، ۲۰۰۹).

در حال حاضر بخش قابل توجهی از موارد وقوع قلدری در نوجوانان یعنی در حدود یک سوم موارد قلدری، از نوع سایبری می­باشد (جیمرسون و همکاران[۲۴]، ۲۰۰۹). پیشرفت های تکنولوژیکی همراه با  فقدان آموزش رسانه­ای، زمینه را برای برز نوع جدیدتر قلدری یعنی سایبری فراهم ساخته است (جاگر و همکاران[۲۵]، ۲۰۱۰). در این موارد می توان به مثال­هایی از قبیل سوء استفاده از طریق پست های الکترونیکی، وب سایت های جعلی، هتک حرمت از طریق تصاویر (کراس[۲۶] و همکاران، ۲۰۰۹)، تجاوز به حریم شخصی و استفاده از اطلاعات خصوصی برای تحقیر افراد قربانی (کیفت و همکاران[۲۷]،۲۰۱۰) اشاره کرد.

براساس نتایج تحقیقات ( گوفین[۲۸] و آویتزر[۲۹]، ۲۰۱۲)، در مورد شیوع قلدری سنتی و سایبری ، ۲۸ % از نوجوانان ۱۲ تا ۱۴ ساله قلدر سنتی و ۹/۸ % از ایشان قلدر سایبری و قربانیان آنها به ترتیب ۹/۴۴ % قربانی سنتی و ۴/۱۴ % قربانی سایبری بودند. همچنین در یک مطالعه بر روی دانش  آموزان دوره راهنمایی، شیوع قربانیان سایبری ۸/۱ % و قلدرهای سایبری را ۱۱ % برآورد کردند (کوالسکی[۳۰] و لیمبر[۳۱]، ۲۰۰۷).

به اعتقاد (مارینی[۳۲] و همکاران، ۲۰۰۱، اولوئوس، ۱۹۹۳، واکر[۳۳] و همکاران، ۲۰۰۴)، قلدری سه شرکت کننده اصلی دارد: قلدر[۳۴]، قربانی[۳۵] و تماشاچی[۳۶]، همه شرکت کنندگان نقشی در تقویت رفتار، درگیری در آن و یا تجربه آن را دارند. ارتکاب قلدری از طریق محیط اجتماعی و گروه همسالان تقویت می شود (پرن[۳۷] و الساکر[۳۸]، ۲۰۰۶) و درطی زمان تشدید می یابد (اسپلاگ[۳۹]، هولت[۴۰] و هنگل[۴۱]، ۲۰۰۳؛ اسپلاگ و سوآرر، ۲۰۰۹).

کودکان قلدر، در معرض خطر رفتارهای خشونت بار جدیتر مانند دعواهای مکرر و حمل اسلحه و تیراندازی قرار دارند. افراد قلدر از مزایای عدم توازن قدرت به طور عمدی و مکرر برای تسلط بر افراد قربانی استفاده می کنند و در جستجوی قربانیانی هستند که به دلیل ویژگی هایی که دارند، آسانتر از دیگران مورد حمله قرار می گیرند. قربانیان اغلب در زندگی بزرگسالی خود تمایل به قربانی ماندن دارند و فرزندان ایشان به قلدری روی می آوند (فارینگتون، ۲۰۰۹).

مسئله در این است که بدون شک قلدری می تواند برای سلامت کلیه افراد درگیر در این پدیده (شامل افراد قلدر، قربانی و تماشاچی) آثار زیان باری داشته باشد (سوآرر و اسپلاگ، ۲۰۰۹). بدین ترتیب که چرخ ویران کننده­ای بین قلدری و مشکلات سلامت روان شامل اختلالات درونی سازی شده و برونی سازی شده در افراد درگیر وجود دارد. نشانه­های رفتارهای درونی سازی شده شامل: اضطراب، افسردگی، سوء مصرف مواد و گوشه گیری، شکایات جسمانی و خودکشی درنوجوانان است، شکایات جسمانی عبارتند از: سردرد، دل درد، تهوع و استفراغ (چن و همکاران[۴۲]، ۲۰۱۱). قلدری می تواند علاوه بر آثار فوری، در طولانی مدت نیز عواقب منفی جدی به بار آورد (آرسنالت[۴۳]، باوز[۴۴] و شکور[۴۵]، ۲۰۱۰).

معمولا مردم پیامدهای منفی قلدری را در مورد قربانیان در نظر می گیرند، در حالیکه افرادی هم که اقدام به قلدری می کنند، از عواقب منفی آن در امان نیستند. ارتکاب به قلدری با خودکشی، افسردگی، مشکلات سلوک و مشکلات روان تنی (کارنی[۴۶]، ۲۰۰۰؛ کلومک و همکاران[۴۷]، ۲۰۰۸)، و انجام رفتارهای پرخطر از قبیل مصرف مواد (ایزرت[۴۸] و جنسن[۴۹]، ۲۰۰۳)، مرتبط است، در مطالعات (ریمن و همکاران[۵۰]،۲۰۰۷)، مشاهده شده که  ۲۵% از افراد قلدر تا رسیدن به سن ۳۰ سالگی، حداقل یک سابقه کیفری  داشته اند. همچنین احتمال محکومیت بدلیل بزه کاری در افراد قلدر نسبت به افراد عادی در مطالعات (الوئوس، ۲۰۱۱)، پنج به یک برآورد شد.

در تحقیقات زیادی به وجود رفتارهای برونی سازی شده در افراد قلدر اشاره شده، از جمله تحقیقات (ایوارسون و همکاران[۵۱]، ۲۰۰۵؛ اولوئوس، ۲۰۱۱؛ ابرا[۵۲] و میچل[۵۳]، ۲۰۰۴؛ کوبیسزوسکلی[۵۴] و همکاران، ۲۰۱۳)، در حالیکه محققان دیگری از جمله (کامپولاینن[۵۵] و همکاران، ۱۹۹۸؛ باند[۵۶] و همکاران، ۲۰۰۱؛ روت[۵۷] و همکاران، ۲۰۰۲)، معتقدند که افراد قربانی بیشتر درگیر رفتارهای درونی سازی شده از قبیل: گوشه گیری، اضطراب، افسردگی و رفتارهای بازداری شده می شوند. به اعتقاد (اسپیرزو همکاران[۵۸]، ۲۰۰۹)، دامنه نفوذ احساسات منفی متعاقب قلدری سایبری بر افراد قربانی می تواند از اضطراب، احساس تنهایی، ترس از بیرون رفتن و غمگینی تا آسیب به عزت نفس متغیر باشد و یا باعث ایجاد اختلالاتی در سطوح مختلف زندگی افراد قربانی گردد از قبیل ترک مدرسه و یا مهاجرت از شهر محل سکونت.

مشخصات
 • جنسیت زن
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
 • رشته تحصیلی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
 • کلمات کلیدی ناهید عبداللهی روانشناس، ناهید عبداللهی مشاور، ناهید عبداللهی روان درمانگر، ناهید عبداللهی روانپزشک، ناهید عبداللهی متخصص اعصاب و روان
تخصص ها
 • روانشناسی کودک
تصویر
ناهید عبداللهی
مشاور کودک
(6)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر