منو
X

تصویر
کلثوم ایثاری
روانشناس بالینی و فردی
(4)
آمار این متخصص
(4) رای
80%

دقت

80%

مفید بودن

0%

دانش و مهارت

100%

رفتار بالینی

80%

وقت شناسی

0%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

کلثوم ایثاری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۲، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “بررسی ارتباط کنش های اجرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری شهر کرمان ” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته روان شناسی عمومی

عنوان: بررسی ارتباط کنش های اجرایی و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری شهر کرمان

استاد راهنما:

دکتر زهرا طبیبی

استاد مشاور:

دکتر محمد سعید عبد خدائی

پژوهشگر:

کلثوم ایثاری

بهار ۱۳۹۲

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول: مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

فرضیه های پژوهش

سوال پزوهش

تعریف عملیاتی متغیرها

ناتوانی های یادگیری

اهمال کاری تحصیلی

کنش های اجرایی

تعریف نظری متغیرها

فصل دوم: پیشینه پژوهش

مقدمه

تعریف ناتوانی های یادگیری

۱) تعریف دولت فدرال

۲) تعریف کمیته مشترک ملی برای تاتوانی های یادگیری

مقایسه دو دیدگاه دولت فدرال و کمیته ملی مشترک

۳) تعریف کنونی ناتوانی های یادگیری

ویژگی های ناتوانی های یادگیری

شیوع ناتوانی های یادگیری

علل ناتوانی های یادگیری

عوامل درونی

عوامل بیرونی

ناتوانی های یادگیری از منظر دیدگاه های مختلف

نظریه برتری نیمکره های مغزی طرف راست

نظریه های شناخت گرایان

نظریه عوامل ژنیتکی

نظریه تأخیر در رشد

نطریه خیرپردازی

انواع ناتوانی های یادگیری

۱- اختلال در خواندن

۲- اختلال در ریاضیات

٣- اختلال در بیان نوشتاری

چه ارتباطی بین ناتوانی های یادگیری و مشکلات اجتماعی، هیجانی و رفتاری وجود دارد؟

اهمال کاری

سبک های اهمال کاری

اهمال کاری ککمال گرا

اهمال کاری تعویق گرا

۳)اهمال کارهای سیاست گرا

۴) اهمال کار های تنبیه گرا

انواع اهمال کاری

اهمال کاری تحصیلی شیوع اهمال کاری

اهمال کاری و جنسیت

علل اهمال کاری

اهمال کاری از منظر دیدگاه های مختلف

اهمال کاری به عنوان یک مشکل رفتاری

اهمال کاری به عنوان یک مشکل شناختی

اهمال کاری به عنوان یک مشکل انگیزشی

اهمال کاری به عنوان یک عادت

اهمال کاری به عنوان یک اختلال شخصیتی

اهمال کاری از منظر دینی

اهمال کاری از منظر فراشناخت

اهمال کاری به عنوان یک تئوری عاطفی احساسی یا تئوری تمپورال

اهمال کاری به عنوان یک مسأله فیزیولوژیکی

کنش های اجرایی

کنش های اجرایی و کرتکس پیشانی

کنش های اجرایی و ناتوانی های یادگیری

مولفه های کنش های اجرایی

تحول کنش های اجرایی

جمع بندی

فصل سوم: روش پژوهش

طرح (نوع) پژوهش

جامعه و نمونه

ابزارهای پژوهش

۱. ابزار اندازه گیری اهمال کاری تحصیلی

٢. ابزارهای اندازه گیری کنش های اجرایی

آزمون حافظه کاری

آزمون واژه – رنگ استروپ

آزمون ویسکانسین (WCST)

روش گردآوری اطلاعات

دستورالعمل اجرایی آزمون های کنش های اجرایی

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم: بحث و تیجه گیری

محدودیت های پژوهش

پیشنهادات پژوهش

منابع

پیوست

چکیده

اهداف پژوهش حاضر بررسی رابطه برخی از مولفه های کنش های اجرایی از جمله بازداری، انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری با اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری است. همچنین بررسی این مسئله که کدام یک از مولفه های کنش های اجرایی نقش بیشتری داشته و پیش بینی کننده بهتری برای اهمال کاری تحصیلی هستند. طرح پژوهش از حیث گردآوری داده ها در دسته تحقیقات توصیفی غیر آزمایشی قرار می گیرد، همچنین روش پژوهش از نوع همبستگی است. ۶۰ دانش آموز پابهی سوم تا ششم دبستان مبتلا به ناتوانی یادگیری شهر کرمان در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش اهماله کاری تحصیلی از پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون و رائبلوم فرم دانش آموز استفاده شد. همچنین برای سنجش کشش های اجرایی حافظه کاری، بارداری، انعطاف پذیری شناختی به ترتیب، آزمونهای فراخنای ارقام و کسلر کودکان، واژه – رنگ استروپ و ویسکانسین (WCST) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون به منظور بررسی رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج همبستگی نشان داد حافظه کاری، بارداری و انعطاف پذیری شناختی که از مولفه های کنش های اجرایی هستند، ارتباط مثبت و معناداری با اهمال کاری تحصیلی دارند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد، از بین مولفه های کنشهای اجرایی؛ مولفه حافظه کاری با میزان ۶۱/۰، مجموعه خطاهای ویسکانسین (نشان دهنده انعطاف پذیری شناختی) با میزان ۵۰ / ۰ و تداخل زمان واکنش نشان دهنده باز داری) با میزان ۳۹/ ۰ به ترتیب از قوی ترین تا ضعیف ترین پیش بین کننده های اهمال کاری بودند. یافته های این پژوهش می تواند به بدنه علمی پژوهش۔ ها در زمینه علل احتمالی اهمال کاری تحصیلی کمک نماید. با توجه به این که کنش های اجرایی و مؤلفهه های آن قایل آموزش است، از این رو تدوین برنامه های مناسبی در زمینه آموزش مولفه های کنش اجرایی پیشنهاد می شود. از این راه سطح اهمال کاری دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری را در زمینه تحصیل کاهش داد.

کلید واژه ها: ناتوانی های یادگیری، اهمال کاری تحصیلی، کنش های اجرایی، حافظه کاری، بازداری، انعطاف پذیری شناختی

بیان مسئله

ناتوانی های یادگیری، یکی از بزرگترین و شاید جنجال برانگیز ترین مقوله های آموزش و پرورش استثنایی است. ناتوانی های یادگیری یکی از اختلال های شایع در دوران کودکی می باشند (سادوک، ۲۰۰۰، به نقل از رحیمیان بوگر و صادقی، ۱۳۸۴) بیشتر از نیمی از همه دانش آموزانی که در مدارس عمومی برای دریافت آموزش ویژه شناسایی می شوند به ناتوانی های یادگیری مبتلا هستند (حسین خانزاده ۱۳۹۰) طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM – IV) ) «ناتوانی های یادگیری زمانی تشخیص داده می شوند که پیشرفت در آزمون – های استاندارد شده برای خواندن، ریاضیات با بیان نوشتاری بطور قابل ملاحظه زبر حد مورد انتظار بر حسب سن، تحصیلات و سطح هوشی می باشد. مسائل یادگیری تداخل جدی در پیشرفت آموزش با فعالیت های روزمره دارد (کاپلان و سادوگ، ۱۳۸۶). اما تعریف کودکانی را که مشکلات یادگیری ناشی از معلولیت هایی بینایی، شنوایی با حرکتی، عقب ماندگی ذهنی، مسائل عاطفی و محرومیت های محیطی، فرهنگی با اقتصادی دارند را در بر نمی گیرد (سیف نراقی و نادری، ۱۳۸۹). ناتوانی های یادگیری در آمریکا اصطلاحی کلی است که برای توصیف کودکانی به کار می رود که در رشد زبان و مهارت هایی ارتباطی دارای اختلال هستند (شفیعی، ۱۳۸۹). نگرانی فزاینده ای در مورد این کودکان و نوجوانان وجود دارد، زیرا در یادگیری مهارت های تحصیلی و مهارت های دیگر، به رغم داشتن استعداد ذهنی برای آموختن آنها، مشکلات بسیار زیادی دارند (لرkر، ۱۳۸۴).برخی از مهم ترین ویژگی های دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری شامل مشکلات تحصیلی (زاهد، رجبی و امیدی، ۱۳۹۱)، مشکلات ادراکی – حرکتی (حسین خانزاده، ۱۳۹۰)، تقص فراشناخت (عباباف، ۱۳۸۷) مشکلات اجتماعی – هیجانی (کرمعلی و همکاران، ۱۳۸۳، ابوالقاسمی، رضایی، نریمانی و زاهدبایلان، ۱۳۹۰ نقص در کنش های اجرایی (آقابابایی، ملک پور، عادی، ۱۳۹۰، کاپلو و همکاران ۲۰۱۰، وانگ چی ، هانگ، یانگ ۲۰۱۲، قمری گیوی، نریمانی و ربیعی، ۱۳۸۸، وان دی وورد و همکاران، ۲۰۱۱)، حافظه (کجباف، لاهیجانیان و عابدی، ۱۳۸۹، رجبی و پاکیزه، ۱۳۹۱، دهکردی، وقایی، افروز، ۱۳۹۰)، مشکلات انگیزشی (علایی خرایم، نریمانی و علایی خرایم، ۱۳۹۱. خانزاده، ۱۳۹۰) و غیره می باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که برخی از این مشکلات بر اثر ناتوانی های یادگیری ایجاد می شوند؛ مانند مشکلات تحصیلی، مشکلات اجتماعی – هیجانی و مشکلات انگیزشی، برخی دیگر که منجر به بروز ناتوانی یادگیری می شود مانند مشکلات ادراکی – حرکتی، نقص فراشناخت، نقص در کنش های اجرایی، حافظه، تمایز قائل شد. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری از عمل روی تکالیف تحصیلی پیچیده به دلیل ضعف آنها در کلش های اجرایی مشکل دارند (علایی خرایم، نریمانی و علایی خرایم، ۱۳۹۱). همچنین تحقیقات نشان داده اند که بسیاری از افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری از لحاظ انگیزشی مشکلات اساسی دارند. آنها به توانایی های خود در رویارویی با مشکلات زندگی ایمان ندارند و منبع کنترل در آنها بیرونی است تا درونی. به عبارت دیگر آنها بر این باورند که زندگی آنها تحت کنترل عوامل بیرونی مانند شانس است تا عوامل درونی مانند توانایی به طوری که برخی اوقات ممکن است دچار استیصال اکتسابی گردند. آنچه که مشکلات انگیزش را برای افراد مبتلا به ناتوانی های یادگیری بسیار دشوار می سازد، رابطه متقابل بین مشکلات انگیزشی و شناختی در این دانش – آموزان است (حسین خانزاده، ۰ ۱۳۹)، تحقیقات حاکی از آن است کودکانی که در خواندن مشکل دارند، اغلب نگرش های منفی بیشتری نسبت قابلیت های خود پیدا می کنند و ممکن است علاقه خود را نسبت به درس و مدرسه از دست بدهند (گریمی، ۱۳۸۷). نتایج تحقیقات حاکی از آن است که دانش آموزان دارای ناتوانی های یادگیری به طور معناداری خود تنظیمی پایین تری نسبت به دانش آموزان عادی دارند (کلاسن ،۲۰۱۰، گراهام و هاریس ، ۲۰۰۳). این اعتماد به نفس پایین، نگرش منفی نسبت به خود، نداشتن طرح و برنامه کاری، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، احساس حقارت، نقص در خود تنظیمی، خودکارآمدی پایین و مشکل در شروع کار، اینها در عوامل پیدایش اهمال کاری تحصیلی موثر هستند (جیو و کول ، ۲۰۰۵، سواری ۱۳۹۰، جوکار و دلاور پور، ۱۳۸۶).اهمال کاری تحصیلی نیز که می تواند به عنوان باز تایی از به تعویق انداختن و تاخیر اندازی در زندگی مدرسه نام گذاری شود، به عنوان تاخیر در وظایف و مسئولیت های مرتبط با مدرسه، با حفظ و نگهداری آنها تا دقیقه آخر تعریف می شود (تمدنی، ۱۳۸۹). سولومن ورائیلوم (۱۹۸۴). یکی از شایع ترین مشکلات در سطوح مختلف تحصیلی، تعلل ورزی آموزشی یا همان اهمال کاری است (به نقل از جوکار و دلاور پور، ۱۳۸۴). به عبارت دیگر یک رفتار فراگیر و بالقوه ناسازگار برای بسیاری از دانش آموزان اغلب با احساس پریشانی و ناراحتی روان شناختی همراه است (سپهریان، ۱۳۹۰).اینکه چه عواملی در پیدایش اهمال کاری مؤثرند بایستی گفت که اهمال کاری از عوامل گوناگونی مانند اعتماد به نفس پایین، نداشتن طرح و برنامه کاری، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، احساس حقارت، مشکل در شروع کار تأثیر می پذیرد (سواری، ۱۳۹۰). در تقسیم بندی علل اهمال کاری به دو دسته کلی، علل روان شناختی و فیزیولوژی تقسیم می شوند. علل روان شناختی از جمله اضطراب، خود ارزشی پایین، خودآگاهی کمتر از سایرین، علل فیزیولوژی از جمله نقص در عملکرد لوب پیشانی در زمینه برنامه ریزی، توجه کنترل تحریکات و بازداری متغییرهای مزاحم (مرتضایی، ۱۳۹۰). تحقیقات پیرامون بررسی دلایل فیزیولوژیکی اهمال – کاری بر نقص در قشر جلویی مغز و در ناحیه لوب پیشانی مغز که مسئول کنترل کنش های اجرایی است، تاکید دارند (استون، ۲۰۰۰، به نقل از کوثری، ۱۳۹۰). کنش های اجرایی، یکی از مولفه های عالی شناختی هستند که برای هدایت رفتار برای رسیدن به هدف لازم هستند (وان دی وورد و همکاران، ۲۰۱۱ کارلسون ، ۲۰۰۵، آقابابای، ملک پور و عابدی، ۱۳۹۰)، همچنین مجموعه ای از توانایی های عالی، بازداری، خود آغازی گری، برنامه ریزی راهبردی، انعطاف پذیری شناختی و کنترل تکانه را شامل می شوند (گیوی، نریمانی و محمودی، ۱۳۹۱، دنکلا ، ۲۰۰۳. آقابابای، ملک پور و عابدی، ۱۳۹۰). در واقع کنش های همچون سازمان دهی، تصمیم گیری، حافظه کاری، حفظ و تبدیل کنترل حرکتی، احساس و ادراک زمان، پیش بینی آینده، بازسازی زبان درونی و حل مسئله را می توان از جمله مهم ترین کنش – های اجرایی عصب شناختی دانست که در زندگی و انجام تکالیف یادگیری و کنش های هوشی به انسان در رسیدن به هدف کمک می کند (کنوزی، یارکلی و مورفی، ۲۰۱۲، گیوی، نریمانی و محمودی، ۱۳۹۱). به عبارت دیگر، سازه کنش های اجرایی یک اصطلاح چتر گونه می باشد (بافنده، ۱۳۹۱، مشهدی و حسین زاده، ۱۳۹۰).با توجه به آنچه که گفته شد می توان انتظار داشت که کنش های اجرایی بر روی اهمال کاری دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری تاثیر داشته باشد. هدف مطالعه بررسی ارتباط کنش های اجرایی (در پژوهش حاضر کنش های اجرایی شامل مولفه های بازداری، انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری می باشد) و اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری می باشد.اهمیت و ضرورت پژوهش همان طور که در قسمت بیان مسئله بیان شد. ناتوانی های یادگیری یکی از اختلال های شایع در دوران کودکی است (سادوک، ۲۰۰۰، به نقل از رحیمیان بوگر و صادقی، ۱۳۸۴). که بیشتر از نیمی از همه دانش آموزانی که در مدارس عمومی برای دریافت آموزش ویژه شناسایی می شوند به ناتوانی یادگیری مبتلا هستند (حسین خانزاده ۱۳۹۰). نگرانی فزاینده ای در مورد کودکان و نوجوانان دچار ناتوانی های یادگیری وجود دارد، زیرا در یادگیری مهارت های تحصیلی و مهارتهای دیگر، به رغم داشتن استعداد ذهنی برای آموختن آن ها، مشکلات بسیار زیادی دارند. اما معمای کودکانی که با مشکلات فوق العاده ای در یادگیری مواجه می شوند موضوع تازه ای نیست در طول سالیان متمادی، کودکانی از تمام طبقات جامعه مشکلاتی را در یادگیری تجربه کردهاند. افزون براین، عارضه ای که آن را ناتوانی های یادگیری می نامیم در تمام فرهنگ ها، ملتها و گروههای زبانی روی می دهد (الرنر ۱۳۸۴). این ناتوانی ها اثر مادم العمری را برای فرد ایجاد می کنند که به نظر می رسد خیلی بیشتر از خواندن نوشتن و حساب کردن باشد و حوزه های همچون سلامت، بهداشت روانی، روابط بین فردی، ادامه تحصیل امکانات استخدامی و مانند آن را عمیقا تحت تاثیر قرار می دهند. نکته مهمی که در زمینه ی این اختلال ها وجود دارد. این است که اگر به موقع تشخیص داده شوند، می توانند موفقیت چشمگیری در زندگی این افراد ایجاد نمایند، به ویژه در حال حاضر که فن آوری های نوین می توانند در حمایت آموزشی و جبرانی این افراد نقش عمدای داشته باشند (بافنده، ۱۳۹۱).در خلال تحصیل، اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان مشکل شایع و مهمی است که به عنوان مانع در موفقیت – های علمی و پیشرفت های تحصیلی آنان در نظر گرفته می شود. از سویی دیگر اهمال کاری تحصیلی به عنوان مشکل تداخل کننده در زندگی و اراده و تعهد فرد در انجام وظایف در نظر گرفته میشود که باعث افزایش واکنش های استرس زا و افزایش ویژگی ها و احساسات منفی و نیز از دست دادن کنترل شخصی بر زندگی میشود و عواقب متعدد جسمی و روانی را نیز در بر دارد. بنابراین مطالعه اهمال کاری قابل توجیه است (شمس – الاحراری، صفاری نیا و زارع، ۱۳۹۰).این در حالی است که یکی از علل اهمال کاری نقص در قشر جلویی مغز و در ناحیه لوب پیشانی مغز که مسئول کنترل کنش های اجرایی است (میلر، ۲۰۰۲، به نقل از کوثری، ۱۳۹۰). کنش های اجرایی، یکی از مولفه های عالی شناختی هستند که برای هدایت رفتار برای رسیدن به هدف لازم هستند. کنش های اجرایی مجموعه های از توانایی های عالی شامل برنامه ریزی، انعطاف پذیری شناختی، حافظه کاری، سازماندهی، ادراک پویا از زمان، پیش بینی آینده و حل مساله هستند که در فعالیتهای روزانه و تکالیف پادگیری به کودکان کمک می کند (علیزاده، ۱۳۸۵). به طور کلی اکثر پژوهشگران پذیرفته اند که کنش های اجرایی، کنش های خودتنظیمی اند، که توانایی کودک برای بارداری ، برنامه ریزی ، انعطاف پذیری شناختی و سازماندهی استفاده از حافظه کاری ، حل مسأله و مهارتهای فراشناخت برای انجام تکالیف و فعالیتها درسی را نشان میدهند (خدامی، عابدی، آتش پور، ۱۳۹۰) .با توجه به اثرات اهمال کاری، فهم و توسعه دانش و آگاهی درباره عوامل مؤثر بر اهمال کاری تحصیلی می تواند به بهبود عملکرد آموزشی کمک کند. بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط اهمال کاری تحصیلی با کنش های اجرایی پرداخته شده است.

فرضیه های پژوهش

١. بین میزان اهمال کاری تحصیلی با انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری همبستگی منفی معناداری وجود دارد.

۲. بین میزان اهمال کاری تحصیلی و بازداری در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری همبستگی منفی معناداری وجود دارد .

۳. بین میزان اهمال کاری تحصیلی و حافطه کاری در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری همبستگی منفی معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

۴. بین میزان حافظه کاری و سن در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد

۵- بین میزان بازداری و سن در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد

۶-بین میزان انعطاف پذیری شناختی و سن در دانش آموزان مبتلا به ناتوانی های یادگیری همبستگی مثبت معناداری وجود دارد

سوال پژوهش:

– کدامیک از مولفه های کنش های اجرایی پیش بینی کننده بهتری برای اهمال کاری تحصیلی می باشد؟

تعریف عملیائی متغیرها

ناتوانی های یاد گبری

شامل دانش آموزانی می شود که به کلنیکهای ناتوانی یادگیری در شهر کرمان مراجعه کرده اند و تشخیص ناتوانی یادگیری گرفته اند.

اهمال کاری تحصیلی قهوه ای که دانش آموز از پاسخ گویی به پرسشنامه ویرایش شده اهمال کاری تحصیلی سولومون و رانبلوم به دست می آورد. نمره بالا در این مقیاس نشانه تعلل و عقب انداختن و حتی رها گردن تکلیف تحصیلی است.

کنش های اجرایی

منظور از کنش های اجرایی در این پژوهش، نصره ای است که دانش آموز از آزمون واژه – رنگ استروپ، آزمون ویسکانسین و آزمون حافظه ارقام وکسلر کودکان که به ترتیب برای ارزیابی بازداری، انعطاف پذیری شناختی و حافظه کاری طراحی شده اند، به دست می آورد.

تعریف نظری متغیرها

کفش های اجرایی: کنش های اجرایی، یکی از مولفه های عالی شناختی هستند که برای هدایت رفتار برای رسیدن به هدف لازم می باشند ( وان دی وورد و همکاران، ۲۰۱۱ کارلسون ، ۲۰۰۵، آقابابای، ملک پور و عابدی، ۱۳۹۰)، مجموعه ای از توانایی های عالی، بازداری، خود آغازی گری، برنامه ریزی راهبردی، انعطاف پذیری شناختی و کنترل تکانه را شامل می شوند (گیوی، نریمانی و محمودی، ۱۳۹۱).

اهمال کاری تحصیلی: اهمال کاری به عنوان گرایش به تاخیر انداختن شروع با اتمام یک تکلیف مهم تعریف شده است (لای، ۱۹۸۶؛ به نقل از هاول ، وانسون ، پاول و بارو ،۲۰۰۶)

ناتوانی های یادگیری: طبق راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی ( IV – DSM) «ناتوانی های یادگیری زمانی تشخیص داده می شوند که پیشرفت در آزمون های استاندارد شده برای خواندن، ریاضیات با بیان نوشتاری بطور قابل ملاحظه زیر حد مورد انتظار بر حسب سن، تحصیلات و سطح هوشی میباشد» (کاپلان و سادوک،(۱۳۸۴).

فصل دوم:

مقدمه:

ناتوانی های یادگیری یکی از انواع ویژگی های متفاوت افراد در جامعه معاصر است (هالان و کافمن، ۲۰۰۳ به نقل از علیزاده، همتی، شجاعی و رضایی، ۱۳۹۰). که از نظر وضعیت جسمانی و هوش بهنجار برخوردارند، به خوبی صحبت می کنند، با دیگران ارتباط برقرار می کنند و از مهارتهای خودیاری برخوردارند ولی عملکرد تحصیلی آنها با آنچه که انتظار می رود، تفاوت چشمگیری دارد. این کودکان در مدرسه مشکلات خواندن، نوشتن و ریاضی دارند. اغلب آنها ویژگی های مربوط به عقب ماندگی ذهنی، اختلال های هیجانی، ناتوانی جسمانی یا معلولیت های حسی را نشان نمی دهند، محرومیت محیطی ندارند و واجد شرایط برنامه های سنتی آموزش ویژه نیستند. به همین دلیل والدین این کودکان از متخصصان مختلفی مانند روانشناسان، گفتاردرمانگران، روان – پزشکان و پزشکان اطفال کمک گوناگونی را طلب می کنند (شکوهی یکتا، پرند، ۱۳۸۵).بیشترین مشکلات این کودکان در مدرسه ظاهر می شود. آنها در بدو ورود به مدرسه به پیشرفت تحصیلی خود اطمینان دارند ولی به تدریج در می یابند که با سایر همکلاسی های خود تفاوت دارند و دچار احساس حقارت و ناامیدی می شوند. از سوی دیگر، سرزنش های معلمان و خانواده مشکلات فرد را پیچیده تر می کند. در سال ۱۹۶۳ ساموئل گرگ اصطلاح ناتوانی یادگیری را در مورد این اختلال ها به کار برد (شکوهی یکتا، پرند، ۱۳۸۵).در حال حاضر نانوایی های یادگیری به منزله علت اصلی مشکلات شدید یادگیری تحصیلی شناخته شده است. کودکان و جوانان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در هر کلاس درس یافت می شوند. معمولا این دانش آموزان چارهای جز ترک تحصیل دارند، مگر آنکه مشکلات آنان به موقع تشخیص داده و درمان شود (لرنر ، ۱۳۸۴).از سال ۱۹۵۰ به بعد، توجه مربیان، روانشناسان و پزشکان به این گروه کودکان و دانش آموزان معطوف شد، که از نظر جسمی و مغزی دارای هیچ گونه عارضه مشخصی نیستند، ولی دچار نارسایی های ویژه در یادگیری هستند (نادری، سیف نراقی، ۱۳۸۹). نارسایی های این کودکان با واژه های مختلف در کتاب های روانشناسی و علوم

مشخصات
  • جنسیت زن
  • وابسته به کلینیک
  • تجارب / مهارت ها
  • دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد
  • رشته تحصیلی روانشناسی عمومی
  • گواهینامه ها
  • پست های مدیریتی
  • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
  • کلمات کلیدی کلثوم ایثاری روانشناس، کلثوم ایثاری مشاور، کلثوم ایثاری روان درمانگر، کلثوم ایثاری روانپزشک، کلثوم ایثاری متخصص اعصاب و روان، کلثوم ایثاری روانسنج
تخصص ها
  • روانشناسی عمومی
تصویر
کلثوم ایثاری
روانشناس بالینی و فردی
(4)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر