منو
X

تصویر
پروانه خنجری
روانشناس بالینی و فردی
(3)
آمار این متخصص
(3) رای
0%

دقت

0%

مفید بودن

80%

دانش و مهارت

80%

رفتار بالینی

0%

وقت شناسی

60%

هزینه اقتصادی

توضیحات پروفایل
  

پروانه خنجری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۰، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “رابطه بین هوش معنوی و هوش اجتماعی و ارتباط این دو متغیر با احقاق جنسی در معلمان زن متاهل در مدارس دخترانه شهر تهران” می باشد که در ادامه بخشی از آن را مطالعه می کنید:

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی

پایان­نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

رابطه بین هوش معنوی و هوش اجتماعی و ارتباط این دو متغیر با احقاق جنسی در معلمان زن متاهل در مدارس دخترانه شهر تهران

استاد راهنما:

دکتر ابوالقاسم خوش کنش

استاد مشاور: دکتر محمود حیدری

اساتید داور:

خانم لادن منصور

آقای دکتر سعید قنبری

دانشجو:

پروانه خنجری

بهمن ۱۳۹۰

چکیده:

جرأت ورزی یا احقاق جنسی، یک احساس روانی – اجتماعی نسبت به ادراک فرد و یا تفسیر شخص در مورد نحوه ای که احساساتشان را در روابط زناشویی ابراز می کنند، است. در رابطه با احقاق جنسی دو دسته از تعاریف وجود دارد. یک دسته که به گونهای بیانگر رفتارهایی با هدف کسب لذت در فرد است (در جهت گرفتن لذت جنسی بیشتر و حق جنسی خود) و دسته دوم به گونهای رفتارهای اجتنابی و توانایی رد کردن آنچه که فرد در رابطه جنسی از آنها اجتناب می­کند، را بیان می­کند. این نوع احقاق به دنبال رفتارهای جنسی با تمرکز بر و بیماریهای جنسی مسری است. توجه به امور معنوی خصوصاً HIV امنیت جنسی، از قبیل بارداری، ابتلا به هوش معنوی در کنار هوش اجتماعی میتواند نقش بسزایی در فهم رفتارهای جنسی و نیز میزان رضایت جنسی زوج ها داشته باشد. همچنین ارضاء صحیح جنسی می­تواند با افزایش و تکامل معنویت و سازگاری اجتماعی زوجها در ارتباط باشد. اهداف از پژوهش حاضر شناخت عوامل مرتبط با احقاق جنسی در زنان؛ و همچنین تعیین نقش سازههای هوش معنوی و هوش اجتماعی در پیش­بینی میزان احقاق جنسی در زنان بود. جامعه پژوهشی معلمان زن متاهل شاغل در مدارس دخترانه شهر تهران است، که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه­ای چند مرحلهای ۳۰۰ نفر از ۵ منطقه تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه­های هوش معنوی، هوش اجتماعی و احقاق جنسی پاسخ دادند. دادههای جمع آوری شده با روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و هوش اجتماعی با احقاق جنسی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین مشاهده شد که احقاق جنسی با همه خرده مقیاس­های هوش معنوی و هوش اجتماعی رابطه­ی معنادار و مستقیم دارد. تنها در خرده مقیاس آسان­گیری از هوش اجتماعی با احقاق جنسی رابطه معناداری یافت نشد. نتایج پژوهش موید ارتباط هوش معنوی و هوش اجتماعی با احقاق جنسی می­باشد، لذا می­توان نقش پیش­بینی کننده­ی هوش معنوی و هوش اجتماعی را در احقاق و یا عدم احقاق جنسی زنان، در تبیین عوامل موثر در این سازه مورد توجه قرار داد.

کلید واژه ها: احقاق جنسی، هوش معنوی، هوش اجتماعی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

تشکر و قدردانی                                                                                                الف

چکیده                                                                                                  و

فهرست مطاب                                                                                         و

فهرست جداول                                                                                        ل

فهرست شکلها و نموادارها                                                                           ن

فصل اول: کلیات  پژوهش

۱-۱ مقدمه                                                                                             ۲

۱-۲ بیان مساله                                                                                        ۶

۱-۳ ضرورت و اهمیت پژوهش                                                                     ۱۳

۱-۴ هدف­های انجام پژوهش                                                                        ۱۳

الف – هدف کلی                                                                                     ۱۳

ب – اهداف ویژه                                                                                               ۱۴

۱-۵ فرضیه ها و سئوالات پژوهش                                                                            ۱۵

الف – فرضیه کلی                                                                                    ۱۵

ب- فرضیه های اختصاصی                                                                          ۱۵

ج- سوال پژوهش                                                                                     ۱۵

۱-۶ متغیرهای پژوهش                                                                               ۱۵

۱-۷ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها                                                              ۱۶

الف – تعاریف نظری                                                                                 ۱۶

ب- تعاری عملیاتی                                                                                   ۱۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه                                                                                             ۱۹

۲-۲ هوش                                                                                             ۲۰

الف- تعاریف مختلف از هوش                                                                      ۲۲

ب- نظریه های هوش چند گانه                                                                      ۲۲

ج- نظریه هوش چند عامل ال. ثراندایک                                                            ۲۲

د – نظریه هوش سه بخشی استرنبرگ                                                              ۲۳

ه – نظریه هوش چندگانه گاردنر                                                                     ۲۴

۲-۳ معنویت                                                                                           ۲۷

۲-۴ تفاوت مذهب و معنویت                                                                       ۲۹

۲-۵ هوش معنوی                                                                                     ۳۱

الف – تعاریف هوش معنوی از نظر برخی صاحب­نظران                                         ۳۳

ب- مقایسه هوش معنوی با هوش های دیگر                                                      ۳۵

ج- رشد هوش معنوی                                                                                ۳۷

د- ارتباط هوش معنوی با هو­ش­های دیگر                                                                   ۳۷

ه- جایگاه عصبی – زیستی هوش معنوی                                                           ۴۲

و- دیدگاه های مختلف درباره هوش معنوی و مولفه­های آن                                               ۴۳

 • دیدگاه زوهر و مارشال ۴۳
 • دیدگاه رابرت امونز ۴۴
 • دیدگاه محمد ماهودین نفیس ۴۵
 • دیدگاه نوبل و واگان ۴۵
 • دیدگاه سیندی ویگلزورث                              ۴۶
 • دیدگاه دیوید کینگ ۴۶
 • دیدگاه بروس لیچفیلد ۴۷
 • دیدگاه والمن ۴۸
 • دیدگاه سیسک و تورنس ۴۹

ز- مولفه های هوش معنوی در اسلام                                                               ۵۰

۲-۶ هوش معنوی و خصیصه های روان­شناختی آن                                                         ۵۱

الف- هوش معنوی و خرد                                                                                     ۵۱

ب- هوش معنوی و سلامتی                                                                         ۵۲

ج- هوش معنوی و حل مساله                                                                       ۵۳

د- هوش معنوی و رابطه آن با مسائل وجودی                                                     ۵۵

و- هوش معنوی و منبع انرژی روانی                                                               ۵۵

۷-۲ هوش اجتماعی                                                                                   ۵۶

الف- سیر حرکت نظریات تا مطرح شدن هوش اجتماعی                                        ۵۷

ب- نمونه های نخستین هوش اجتماعی                                                            ۶۲

ج- تعریف هوش اجتماعی                                                                           ۶۵

د- نظریات مختلف در مورد هوش اجتماعی                                                       ۶۷

 • نظریه گلمن در مورد هوش اجتماعی ۶۷
 • مدل آلبرشت از هوش اجتماعی ۶۹
 • مدل کلیستروم و کانتور از هوش اجتماعی ۷۱
 • مدل کرینسین از هوش اجتماعی ۷۳
 • ویژگی های هوش اجتماعی از نظر تونی بازان ۷۵
 • هوش اجتماعی یک مهارت قابل یادگیری ۷۷

ز- شخصیت به عنوان هوش اجتماعی                                                               ۷۸

۲-۸ احقاق جنسی                                                                                    ۷۸

الف- احقاق حق (جرات ورزی)                                                                    ۷۸

ب- تعاریف احقاق جنسی                                                                                    ۸۰

ج- فمینیسم                                                                                            ۸۲

د- فمینیسم چیست؟                                                                                  ۸۲

ه – گرایشهای فمینیسم                                                                               ۸۳

 • فمینیسم لیبرال ۸۴
 • فمینیسم مارکسیستی ۸۵
 • فمینیسم رادیکال ۸۶
 • سوسیال فمینیسم ۸۷
 • فمینیسم فرامدرن (پسا ساختار نگر) ۸۸

و- تاریخچه مفهوم سازی احقاق جنسی                                                            ۸۹

ز- کلیشه های نقش جنسی                                                                          ۹۲

ح- میل جنسی در زنان                                                                               ۹۶

ت – زن و زناشویی در اسلام                                                                       ۱۰۰

ی- عزت نفس جنسی                                                                                ۱۰۲

ک- عزت نفس، عزت نفس جنسی و تصویر تن در زنان                                        ۱۰۳

ل- مسائل جنسی در ایران                                                                            ۱۰۵

۲-۹ پیشینه مطالعاتی                                                                                  ۱۰۹

الف- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی هوش معنوی                                            ۱۰۹

ب-پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی هوش معنوی                                                        ۱۱۲

ج- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی احقاق جنسی                                              ۱۱۴

۲-۱۰ جمع بندی                                                                                      ۱۲۲

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ مقدمه                                                                                             ۱۲۴

۳-۲ روش پژوهش                                                                                   ۱۲۴

۳-۳ جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری                                                      ۱۲۴

۳-۴ ابزار گرد آوری اطلاعات                                                                       ۱۲۵

الف- پرسشنامه هوش معنوی                                                                        ۱۲۵

ب- پرسشنامه هوش اجتماعی                                                                       ۱۲۶

ج- پرسشنامه احقاق جنسی                                                                          ۱۲۸

۳-۵ روش اجرای پژوهش                                                                                     ۱۲۹

۳-۶ روش تجزیه تحلیل آماری داده­ها                                                              ۱۲۹

فصل چهارم: ارائه و تحلیل نتایج کمی

۴-۱ مقدمه                                                                                              ۱۳۱

۴-۲ آمار توصیفی                                                                                     ۱۳۲

۴-۳ آمار استنباطی                                                                                     ۱۳۷

۴-۴ یافته های مربوط به فرضیه ها و سوالات پژوهش                                            ۱۳۷

الف- فرضیه اصلی                                                                                    ۱۳۷

ب- فرضیه­های اختصاصی                                                                                     ۱۴۱

ج- سوال پژوهش                                                                                     ۱۵۴

۴-۵ یافته های جانبی پژوهش                                                                       ۱۶۰

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه                                                                                             ۱۶۹

۵-۲ بحث و نتیجه گیری                                                                             ۱۶۹

۵-۳ فرضیه های پژوهش                                                                                      ۱۶۹

الف- فرضیه کلی                                                                                               ۱۶۹

ب- فرضیه­های اختصاصی                                                                                     ۱۷۱

ج- سوال پژوهش                                                                                     ۱۸۱

۵-۴ یافته های جانبی                                                                                 ۱۸۲

۵-۵ محدودیت های پژوهش                                                                        ۱۸۴

۵-۶ پیشنهادات                                                                                        ۱۸۵

الف- پیشنهادات کاربردی                                                                                     ۱۸۵

ب- پیشنهادات پژوهشی                                                                             ۱۸۶

منابع فارسی                                                                                            ۱۸۷

منابع لاتین                                                                                             ۱۹۳

ضمائم                                                                                                  ۱۹۸

 

فهرست جدولها                                                                                       صفحه

جدول (۲-۱) تفاوت های بین هوش معنوی و هوش سنتی مک هاوک                         ۳۶

جدول (۲-۲) تقسیم بندی هوش گلمن                                                             ۶۹

جدول (۲-۳) ابعاد هوش اجتماعی از نظر آلبرشت                                                          ۷۰

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک رشته تحصیلی                    ۱۳۲

جدول (۴-۲) توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه به تفکیک میزان تحصیلات                            ۱۳۳

جدول (۴-۳) شاخصه های توصیفی مربوط به سن                                                          ۱۳۴

جدول (۴-۴) شاخصه های توصیفی مربوط به مدت ازدواج                                               ۱۳۵

جدول (۵-۴) شاخصه های توصیفی مربوط به متغیر هوش معنوی                               ۱۳۵

جدول (۴-۶) شاخصه های توصیفی مربوط به متغیر هوش اجتماعی                                      ۱۳۶

جدول (۴-۷) شاخصه های توصیفی مربوط به متغیر احقاق جنسی                              ۱۳۷

جدول (۴-۸) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد فرضیه کلی                                      ۱۳۸

جدول (۴-۹) نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره احقاق جنسی از روی هوش معنوی و هوش اجتماعی۱۳۹

جدول (۴-۱۰) نتایج ضرایب رگرسیون چند گانه احقاق جنسی از روی هوش معنوی و هوش اجتماعی       ۱۳۹

جدول (۴-۱۱) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین هوش معنوی و هوش اجتماعی          ۱۴۱

جدول (۴-۱۲) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل درک و ارتباط با سرچشمه هستی با احقاق جنسی                                                                                                                    ۱۴۲

جدول (۴-۱۳) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل زندگی معنوی با اتکا به هستی درونی یا احقاق جنسی                                                                                                     ۱۴۳

جدول (۴-۱۴) نتایج تحلیل واریانس برای اعتبار معادله رگرسیون چند متغیره احقاق جنسی از روی مولفه های هوش معنوی                                                                                                ۱۴۴

جدول (۴-۱۵) نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه احقاق جنسی از مولفه های هوش معنوی    ۱۴۵

جدول (۴-۱۶) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل بازشناسی چهره ها با احقاق جنسی ۱۴۶

جدول (۴-۱۷) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل راه حل مداری با احقاق جنسی   ۱۴۷

جدول (۴-۱۸) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل سازگاری اجتماعی با احقاق جنسی ۱۴۸

جدول (۴-۱۹) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل همدلی با احقاق جنسی            ۱۴۹

جدول (۴-۲۰) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل مدارا کردن با احقاق جنسی       ۱۵۰

جدول (۴-۲۱) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون بین عامل آسان گیری با احقاق جنسی       ۱۵۱

جدول (۴-۲۲) نتایج تحلیل واریانس برای اعتبار معادله رگرسیون چند متغیره احقاق جنسی از روی مولفه های هوش اجتماعی                                                                                                ۱۵۲

جدول (۴-۲۳) نتایج ضرایب رگرسیون چندگانه احقاق جنسی از مولفه های هوش اجتماعی ۱۵۲

جدول (۴-۲۴) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سن و هوش معنوی      ۱۵۴

جدول (۴-۲۵) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سن و مدت ازدواج با هوش اجتماعی ۱۵۶

جدول (۴-۲۶) نتایج ماتریس همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین مدت ازدواج با احقاق جنسی    ۱۵۷

جدول (۴-۲۷) نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره احقاق جنسی از روی مولفه های سن، مدت ازدواج، هوش معنوی و هوش اجتماعی                                                                               ۱۵۸

جدول (۴-۲۸) نتایج ضرایب رگرسیون چند گانه احقاق جنسی از روی مولفه های سن، مدت ازدواج، هوش معنوی و هوش اجتماعی                                                                               ۱۵۹

جدول (۴-۲۹) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه هوش معنوی افراد نمونه به تفکیک مدرک تحصیلی                                                                                                 ۱۶۰

جدول (۴-۳۰) نتایج آزمون تعقیبی شفه در مقایسه هوش معنوی به تفکیک مدرک تحصیلی   ۱۶۱

جدول (۴-۳۱) نتایج تحلیل واریانس جند متغیره در مورد مقایسه هوش اجتماعی افراد نمونه به تفکیک مدرک تحصیلی                                                                                                          ۱۶۲

جدول (۴-۳۲) نتایج آزمون تعقیبی شفه در مقایسه هوش اجتماعی به تفکیک مدرک تحصیلی ۱۶۳

جدول (۴-۳۳) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مقایسه احقاق جنسی به تفکیک مدرک تحصیلی ۱۶۴

جدول (۴-۳۴) نتایج آزمون تعقیبی شفه در مقایسه احقاق جنسی به تفکیک مدرک تحصیلی     ۱۶۴

جدول (۴-۳۵) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه هوش معنوی افراد نمونه به تفکیک رشته تحصیلی                                                                                                   ۱۶۵

جدول (۴-۳۶) نتایج تحلیل واریانس چند متغیره در مورد مقایسه هوش اجتماعی افراد نمونه به تفکیک رشته تحصیلی                                                                                                          ۱۶۶

جدول (۴-۳۷) نتایج تحلیل واریانس یکراهه در مقایسه احقاق جنسی به تفکیک رشته تحصیلی ۱۶۷

فهرست شکلها و نموارها                                                                                      صفحه

نمودار ۱٫ درصد آزمودنیها به تفکیک رشته تحصیلی                                                        ۱۳۳

نمودار ۲٫ درصد آزمودنیها به تفکیک میزان تحصیلات                                            ۱۳۴

شکل (۲-۱) ارتباط متقابل هوش هیجانی و هوش معنوی                                         ۳۹

شکل (۲-۲) سلسله مراتب نیازهای انسان از دیدگاه مزلو                                         ۴۱

شکل (۲-۳) سلسه مراتب نیازهای انسان از دیدگاه هوش معنوی                                ۴۱

شکل (۲-۴) تعامل انواع هوش از دیدگاه ویگلزورث                                                       ۴۱

فصل اول: کلیات پژوهش

فصل اول

۱-۱ مقدمه

هوش[۱] مفهومی است که از دیرباز، آدمی به تفحص و پژوهش در مورد ابعاد، ویژگیها و انواع آن علاقمند بوده است و تعاریف متعددی از هوش ارائه داده است.وکسلر[۲] هوش را اینگونه تعریف می­کند: توانایی عمومی فرد برای اینکه بتواند بطور هدفمندی عمل کرده، به طور منطقی فکر کند، به طور مؤثری با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار کند. مفهوم هوش به دلیل انتزاعی بودن در طول سالها دستخوش تغییر بوده است. اکثر پژوهشگران هوش را مجموعه ویژگی­ها و استعدادهایی می­دانند که به­طور مستقیم قابل مشاهده نیستند، برخی آنرا یک استعداد کلی می­دانند و برخی معتقد به انواع هوش هستند (گنجی، ۱۳۸۳).در تعریف هوش از راهکارهایی برای انطباق و سازگاری صحبت می شود که می توان گفت معنویت[۳] علاوه بر متعالی کردن کردار انسان، یکی از متغیرهای مهم در تسهیل فرایند آرام بخشی و نیز از راهبردهای انطباقیاساسی در دستیابی به هدف است و آن را آسان­تر می کند (امونز[۴] ، ۲۰۰۰).این هدف به نوعی آماده سازی درونی انسان برای توسعه عملکرد عناصر شناختی و حتی فراشناختی است(امونز، ۲۰۰۰ ). لذا به لحاظ ارزشی که هوش معنوی داراست، کارکرد آن مورد ارزیابی بیشتر قرار می گیرد.مفهوم هوش معنوی[۵] در ادبیات آکادمیک روانشناسی برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ توسط استیونس[۶] مطرح شد. گاردنر در سال ۲۰۰۳ هوش معنوی را در کنار هوش هستیگرا و هوش وجودی[۷] زیر مجموعه هوش طبیعت گرا[۸] بیان کرد. هر چند او هنوز وجود هوش معنوی را به لحاظ کمی دقیقاً تصدیق نکرده ولی بیان داشته است که هوش معنوی یک سازه معقول می­باشد (سهرابی، ۱۳۸۸)تعاریف بسیار متعددی از هوش معنوی بیان شده است که می­توان گفت بیانگر مجموعه­ای از توانایی­ها، ظرفیت­ها و منابع معنوی می­باشد که کاربست آن­ها در زندگی روزانه می­تواند موجب افزایش انواع ظرفیت­ها و انطباق پذیری فرد شود. در تعریف­های موجود از هوش معنوی، به ویژه بر نقش آن در حل مسائل وجودی و یافتن معنا و هدف در اعمال و رویدادهای زندگی روزمره تأکید شده است (زوهر و مارشال[۹] ، ۲۰۰۰ ؛ به نقل از سهرابی، ۱۳۸۷).پس هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی در جهت حل مساله در زندگی روزانه و فرایند دست یابی به هدف می­باشد (امونز، ۲۰۰۰).هوش معنوی در برگیرنده ویژگی­هایی چون صداقت، گذشت و روشی روشن بینانه و به دور از تعصب در برخورد با مشکلات و حوادث زندگی است (واگان[۱۰]، ۲۰۰۲).مؤلفه­ های تشکیل دهنده هوش معنوی را روان­شناسان به گونه­های متفاوتی تقسیم بندی کرده اند؛ از بین می­توان به کارهای زوهر و مارشال (۲۰۰۰)، سیسک[۱۱] (۲۰۰۰۱)، اسمیت[۱۲] (۲۰۰۵)  آمرام[۱۳] (۲۰۰۷) اشاره کرد.سیسک (۲۰۰۱) سازه­های هوش معنوی عبارتند از:الف، دانش درونی[۱۴] ؛ ب، شهود عمیق[۱۵]؛ ج، یکی شدن با طبیعت و جهان[۱۶]؛ د، حل مسئله[۱۷]به ­طور کلی می­توان گفت انعطاف پذیری، خودآگاهی، حل مسئله و درک عمیق جزء عوامل اصلی تشکیل دهنده هوش معنوی به شمار می­روند. اما هوش معنوی از دیدگاه مارشال و زوهر (۲۰۰۲) علاوه بر سازه­های فوق با واسطه گری، حرکت اجتماعی و تقابل و تعامل با دیگران، برای خود تعیین مسیر می­نماید و به عنوان زمینه­ای برای فعالیت، نیاز به هوش اجتماعی دارد تا اثر بخش شود.هوش اجتماعی[۱۸] بخش عمدهای از دانش ما درباره اثر بخشی انسان را شکل می­دهد، که توانایی مدارا کردن با دیگران و یا تحت تأثیر قرار دادن آنان و هر چه بهتر انجام دادن کارها را نیز در بر می­گیرد (آلبرشت[۱۹]، ۲۰۰۴).همچنین استرنبرگ[۲۰] و گاردنر نیز در سال ۱۹۸۰ بیان کردد برای توصیف ویژگی­های یک فرد باهوش باید مهارت­های اجتماعی را بخشی از ویژگی­های او در نظر گرفت (باقری، ۱۳۸۸).به طوری که ثرندایک در سال ۱۹۳۷ هوش اجتماعی را توانایی درفهم و کنترل دیگران تعریف کرد و به طور کلی می­توان گفت هوش اجتماعی عبارت است از توانایی در فهم احساسات و افکار و رفتار اشخاص در موقعیتهای بین فردی و یا در یک کلمه دانش درونی است (مارلو[۲۱]، ۱۹۸۶؛ به نقل از عرب، ۱۳۸۸).علاوه بر این جاچنیو[۲۲] (۲۰۰۸) هوش اجتماعی را به دو بخش مهم:

الف) رفتار دیگران و چیره شدن بر رفتار دیگران،

ب) از پس رفتار دیگران برآمدن؛ تقسیم کرد.

پس می­توان نتیجه گرفت هوش اجتماعی نه تنها موجب فهم رفتار و احساسات دیگران می­شود، بلکه توانایی مدیریت و کنارآمدن با رفتار دیگران نیز می­شود.گلمن[۲۳] (۲۰۰۶) هوش اجتماعی را دارای دو مقوله گسترده یعنی آگاهی اجتماعی و توانایی اجتماعی می­داند. آگاهی اجتماعی شامل: همدلی آغازین، هماهنگی، دقت و شناخت اجتماعی می­شود و توانایی اجتماعی شامل: تناسب و هماهنگی، بیان احساسات خود، نفوذ و علاقه می­باشد.ازدواج و زندگی زناشویی یکی از حیطه­های مهم اجتماعی و وسیله­ای برای ابراز هیجان و توجه به ابراز هیجانات دیگران و مسالهای بین فردی می­باشد، به همین دلیل رضایت زناشویی محور بسیاری از پژوهش­های روان­شناسان و خانواده درمان­گران در سال­های اخیر بوده است. ابعاد و مسائل مختلفی رضایت زناشویی را تحت تأثیر قرار می­دهند؛ یکی از این متغیرها سازه روانشناختی احقاق جنسی[۲۴] می­باشد که بیشتر مورد توجه درمان­گران و پژوهشگران روانی – جنسی[۲۵] بوده است.احقاق جنسی به عنوان توانایی فرد در آغاز کردن فعالیت­های جنسی در هنگام نیاز، ممانعت از فعالیت­های جنسی ناخواسته، حفظ خویشتن از بارداری ناخواسته و بیماریهای جنسی مسری تعریف شده است (تراویس و  وایت[۲۶]، ۲۰۰۰).احقاق جنسی با تمایل جنسی و رضایت جنسی و به تبع آن با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معناداری دارد. به عبارت دیگر در صورت احقاق جنسی بالا، تمایل جنسی افزایش پیدا کرده و یا اینکه تمایل جنسی اولیه کاهش نمییابد، تمایل جنسی به نوبه خود رابطه مثبت و معناداری با رضایت جنسی دارد و می­توان تمایل جنسی بالا[۲۷] را معلول رضایت جنسی بیان کرد و در نهایت یکی از مولفه­های رضایت زناشویی در مسائل خانواده رضایت جنسی می­باشد (شفیعی، ۱۳۸۴).علی­رغم اهمیت سازه احقاق جنسی این مفهوم روانشناختی در ایران کمتر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است و مسائل تأثیر گذار و تأثیر پذیر از این مفهوم به خوبی مشخص نشده است و احساس می­شود که جای پژوهش­هایی که علت­های افزایش احقاق جنسی را بررسی می­کنند در بین پژوهش­های مسائل خانواده خالی است به همین دلیل در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه هوش معنوی و هوش اجتماعی به عنوان متغیرهای پیش بینی احقاق جنسی مورد بررسی قرار گیرند. تا از طریق آنها بتوان عوامل افزایش و کاهش احقاق جنسی را شناسایی و تبیین کرد.

۱-۲ بیان مساله:

در اعصار گذشته بشر به جای آنکه اطلاعات در مورد احساسات، تمایلات و رفتارهای جنسی خود را از علم و دانش بهدست آورد، تنها از تخیل، خرافه و ادبیات تحریف شده، بهره می­گرفت؛ بدین سان جنسیت وتمایلات جنسی از معمولترین مجهولات عام و خاص و بزرگترین تعارض بشر بودهاست؛ تا اینکه تمایلات و رفتارهای جنسی از دیدگاه علوم مختلف مانند پزشکی، فیزیولوژی، روانشناسی و … مورد توجه قرار گرفت (جعفری، ۱۳۸۶).

 

مشخصات
 • جنسیت زن
 • وابسته به کلینیک
 • تجارب / مهارت ها
 • دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی
 • رشته تحصیلی روانشناسی
 • گواهینامه ها
 • پست های مدیریتی
 • مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
 • کلمات کلیدی پروانه خنجری روانشناس، پروانه خنجری مشاور، پروانه خنجری روان درمانگر، پروانه خنجری روانپزشک، پروانه خنجری متخصص اعصاب و روان
تخصص ها
 • روان‌شناسی بالینی
تصویر
پروانه خنجری
روانشناس بالینی و فردی
(3)

E-Teb.com © Copyright 2016 روانشناس یا روانپزشک. تمامی حقوق محفوظ است.

دکتر - مشاوره خانواده - پزشک - مشاوره آنلاین - شماره دکتر